სახელურ ომონიმთა ისტორია ქართულში

(მასალები ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონისათვის