თვე: ივნისი 2016

სიახლეები

2016 წლის სექტემბერში გაიმართება IV სამეცნიერო კონფერენცია ტერმინოლოგიაში. მოხსენებათა სათაურები მიიღება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში 5 სექტემბრამდე შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე − L.karosanidze@gmail.com; Anakhurcilava9@gmail.com

სიახლეები

„ქართული სიტყვის კულტურის საკითხების“ მორიგი − მე-16 წიგნისათვის სტატიები (ამონაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია) მიიღება 15 სექტემბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე (არაუმეტეს 2 გვერდისა). ფორმატი − A4, შრიფტი −Sylfaen, შრიფტის ზომა − 11, ინტერვალი სტრიქონებს შორის − 1.5. სტატიები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე− burchuladzetea@gmail.com; contact@ice.ge.

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019