თვე: ივნისი 2017

სიახლეები

გამოსაცემად მზადდება ყოველწლიური თემატური კრებულის − „ეტიმოლოგიური ძიებანის“ − XIV ტომი. სტატიები (ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიები) მიიღება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (მედეა ღლონტი, რუსუდან რამიშვილი) 30 სექტემბრემდე შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე:  dodo_mariami@yahoo.com; rusudrami@yahoo.com. ფორმატი – A 4; შრიფტი – სოლფაენი; შრიფტის ზომა – 11; ინტერვალი სტრიქონებს შორის – 1,5.

სიახლეები

„ქართული სიტყვის კულტურის საკითხების“ მორიგი − მე-17 წიგნისათვის სტატიები (ამონაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია) მიიღება 15 სექტემბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე (არაუმეტეს 2 გვერდისა). ფორმატი − A5, შრიფტი − Sylfaen, შრიფტის ზომა − 10, ინტერვალი სტრიქონებს შორის − 1.5. სტატიები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე − burchuladzetea@gmail.com; contact@ice.ge.

სიახლეები

16 ივნისს თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება ამ უნივერსიტეტისა და არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი გამოჩენილი პოეტის – მუხრან მაჭავარიანისადმი.

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019