წელი: 2019

სიახლეები

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტმა გადაწყვიტა „დიალექტოლოგიური კრებულის“ აღდგენა.   „დიალექტოლოგიური კრებული“  გამოიცემა ქართველურ ენათა განყოფილების ბაზაზე. კრებულს მოამზადებს სარედაქციო ჯგუფი (ხელ-ლი გ. გოგოლაშვილი, მდივანი ნ. ციხიშვილი); პერიოდულობა – ორ წელიწადში ერთხელ. კრებულში გამოქვეყნდება ქართველური ენების დიალექტების შესახებ:      ა) სამეცნიერო გამოკვლევები, ბ) სალექსიკონო მასალა, გ) დიალექტური ტექსტები. „დიალექტოლოგიური კრებულისათვის“ მორიგი ტომის მასალების მიღების ბოლო […]

სიახლეები

2019 წლის 20-23 მაისს თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში  (მის.: პ. ინგოროყვას №8) გაიმართება სამეცნიერო სესია „არნ. ჩიქობავას საკითხავები“– XXX, სხდომები ჩატარდება სხდომათა დარბაზში (II სართული).  იხ. ბმული

სიახლეები

2019 წლის 18, 19, 20 ივნისს თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (მის.: ინგოროყვას ქუჩა, #8, სხდომათა დარბაზი) გაიმართება ადგილობრივი კონფერენცია ტერმინოლოგიაში – სამეცნიერო ტერმინოლოგია VI             კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ ტერმინილოგიის საკითხებით დაინტერესებულ მკვლევრებს. თეზისები მიიღება 2019 წლის 10 მაისის ჩათვლით; თეზისების მიღების დამადასტურებელი შეტყობინებები მონაწილეებთან დაიგზავნება 5 ივნისამდე; თეზისების გაფორმების წესი: მონაწილის სახელი და […]

სიახლეები

2019 წლის 16 აპრილს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა  თსუ არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ვებგვერდის წარდგენა (თამარ ვაშაკიძე, თეა ბურჭულაძე, ქეთევან დათუკიშვილი, ლევან ვაშაკიძე, მაკა ლაბარტყავა, ვახტანგ მაღრაძე, თეა ტეტელოშვილი, ნინო ჯორბენაძე) 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019

სიახლეები

ამა წლის 16 აპრილს, 14:00  საათზე  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილების ვებგვერდის წარდგენა (თამარ ვაშაკიძე, თეა ბურჭულაძე, ქეთევან დათუკიშვილი, ლევან ვაშაკიძე, მაკა ლაბარტყავა, ვახტანგ მაღრაძე, თეა ტეტელოშვილი, ნინო ჯორბენაძე) მისამართი: თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 107-ე აუდიტორია  

სიახლეები

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია მუხრან მაჭავარიანის სახლ-მუზეუმი   გიწ­ვევთ პო­ეტ-აკა­დე­მი­კოს მუხ­რან მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნის და­ბა­დე­ბის 90 წლი­სა­დმი მი­ძღვნილ სა­ი­უ­ბი­ლეო სხდო­მა­ზე, რო­მე­ლიც გა­ი­მარ­თე­ბა 2019 წლის 12 აპრილს სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა ეროვ­ნუ­ლი აკა­დე­მი­ის სხდო­მა­თა დარ­ბაზ­ში (რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზი­რი, 52, V სა­რთუ­ლი).   12 აპრილი, 14 საათი გახსნა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი აკად. გ. კვესიტაძე მისალმება საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და […]

სიახლეები

განცხადება წერილები ყოველწლიური თემატური კრებულისათვის „ეტიმოლოგიური ძიებანი XVI“ მიიღება ა. წ. 1 ოქტომბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არაუმეტეს 1 გვერდისა). ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ნუსხა ძირ-ფუძეებისა, და იგივე ძირ-ფუძეები  წერილის ელვერსიაში წითლად მონიშნონ. წერილის ნაბეჭდი ვერსია მიიღება: არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (პ.იგოროყვას 8, III სართული, ოთახი 310,  მედეა ღლონტი); ხოლო […]

სიახლეები

2019 წლის 1 მარტს თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეციერების ინსტიტუტში გაიმართა ინსტიტუტის 2018 წლის ბეჭდური პროდუქციის წარდგენა, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ინსტიტუტის თანამშრომლები (მათ შორის – ავტორები, რედატორები და ღონისძიებათა ინიციატორები).  

სიახლეები

 2019 წლის აპ­რი­ლის და­სა­წყის­ში გა­ი­მარ­თე­ბა სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სია „არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი“ (30-ე). მო­ხსე­ნე­ბა­თა თე­ზის­ები (მო­ცუ­ლო­ბა – ორი გვერ­დის ფარ­გლებ­ში) მი­ი­ღე­ბა 5 მარ­ტა­მდე. წარმო­დგე­ნი­ლი უნ­და იყოს ბეჭ­დუ­რი და ელექ­ტრო­ნუ­ლი ვერ­სი­ე­ბი: შრიფ­ტი – სილ­ფა­ი­ნი, ტრან­სკრიფ­ცი­ი­სა­თვის – ICL-Symbol, შრიფ­ტის ზო­მა – 12, სტრი­ქო­ნებს შო­რის მან­ძი­ლი – 1,5. გთხოვთ, თეზისები გადმოგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე dodo_mariami@Yahoo,com

სიახლეები

2019-01-28 ჯემალ აჯიაშვილი 75: კულტურათა დიალოგი გრძელდება   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი   2019 წლის 21-22 მარტს გამართავს ცნობილი ქართველი პოეტისა და მთარგმნელის, ჯემალ აჯიაშვილის დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციას.   კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადი და თეზისები 2019 წლის 5 მარტამდე უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ მისამართზე: humanities@tsu.ge   კონფერენციის რეგლამენტი: […]

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019