წელი: 2020

სიახლეები

აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნები   არჩევნები ტარდება ა.წ. 2 ივლისს   კენჭისყრა იწყება 10.00 საათზე და მთავრდება იმავე დღეს 17.00 საათზე საარჩევნო ბიულეტენი გაიცემა ამომრჩეველზე მხოლოდ შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში   სტრუქტურული ერთეული კორპუსი აუდიტორია ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი თსუ X კორპუსი, II სართული N 206 ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი თსუ მე-11 განივი […]

სიახლეები

აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნები   არჩევნები ტარდება ა.წ. 2 ივლისს კენჭისყრა იწყება 10. 00 საათზე და მთავრდება იმავე დღეს 17.00 საათზე საარჩევნო ბიულეტენი გაიცემა ამომრჩეველზე მხოლოდ შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში   გთხოვთ, მოგრძანდეთ:     არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი    თსუ I  კორპუსი   II სართულის ფოიე  

სიახლეები

„ქართული  სიტყვის  კულტურის  საკითხების“  მორიგი − მე–20  წიგნისათვის  სტატიები (ამონაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია) მიიღება 20 აგვისტომდე. წერილებს უნდა დაერთოს ინგლისური რეზიუმე (არაუმეტეს 2 გვერდისა). ფორმატი − A5, შრიფტი − Sylfaen, შრიფტის  ზომა − 10, ინტერვალი სტრიქონებს შორის − 1.5. სტატიები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე − burchuladzetea@gmail.com

სიახლეები

„იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“   იწყება წერილების მიღება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის პერიოდული ორგანოს „იბერიულ -კავკასიური  ენათმეცნიერების“  48-ე ტომისათვის. წერილის მოცულობა (ინგლისური რეზიუმეს ჩათვლით) არ უნდა აღემატებოდეს თაბახის ფურცლის 20 გვერდს (გვერდზე არ უნდა იყოს 30 სტრიქონზე მეტი), ინგლისური რეზიუმეს მოცულობა – 2 გვერდს. სტრიქონებს შორის მანძილი – 1, 5, შრიფტი – სილფაინი, დამატებითი ნიშნებისათვის – […]

სიახლეები

2020 წლის 12 ივნისს გაიმართა თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 2019 წლის ბეჭდური პროდუქციის პრეზენტაცია ონლაინრეჟიმით.

სიახლეები

გ  ა  ნ  ც  ხ  ა  დ  ე  ბ  ა წერილები ყოველწლიური თემატური კრებულისათვის „ეტიმოლოგიური ძიებანი XVII“  (2020 წ.) მიიღება ა. წ. 15 ოქტომბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არაუმეტეს 1 გვერდისა). ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ნუსხა ძირ-ფუძეებისა, და იგივე ძირ-ფუძეები  წითლად მონიშნონ წერილის ელვერსიაში. წერილის ელქტრონული ვერსია  მიიღება ელექტრონულ მისამართზე: dodo_mariami@yahoo.com წერილის ფორმატი […]

სიახლეები

2020 წლის 12 ივნისს, 12 საათზე თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გაიმართება ამავე ინსტიტუტის 2019 წლის ბეჭდური პროდუქციის პრეზენტაცია ონლაინრეჟიმით.   დასასწრებად გამოიყენეთ Zoom-ის პროგრამა: Meeting ID: 640 056 4681 Password: 704506

სიახლეები

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი აცხადებს მოხსენებათა მიღებას მე-40 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიისათვის, რომელიც გაიმართება ამა წლის 8- 9-10 ოქტომბერს, სამცხე-ჯავახეთის უნივერისტეტში, ახალქალაქში.   სესიის მოხსენებების თემატიკა: ქართველური ენების დიალექტოლოგიის საკითხები   სესიის რეგლამენტი: მომხსენებელს — 15 წუთი მსჯელობაში მონაწილეს — 5 წუთი საორგანიზაციო კომიტეტი შეარჩევს მოხსენებებს კონფერენციისათვის. საკონფერენციო მოხსენებები დაიბეჭდება სესიის მასალების კრებულში. […]

სიახლეები

2020 წლის 2 ივნისს გაიმართა თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა (ონლაინ, Zoom-ის გამოყენებით)

სიახლეები

ამა წლის 23–24 მაისს გაიმართა თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილების მიერ დაფუძნებული ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია ─ სალიტერატურო ენის საკითხები, რომელიც მიეძღვნა  ქართული ენის დღეს (14 აპრილს). არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო  კონფერენცია გაიმართა ელექტრონულად, ზუმის პლატფორმის გამოყენებით. მასში მონაწილეობა მიიღეს როგორც ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომლებმა, ასევე სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისა და სხვადასხვა საგანმანათლებლო […]

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020