თვე: ივნისი 2020

სიახლეები

აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნები   არჩევნები ტარდება ა.წ. 2 ივლისს   კენჭისყრა იწყება 10.00 საათზე და მთავრდება იმავე დღეს 17.00 საათზე საარჩევნო ბიულეტენი გაიცემა ამომრჩეველზე მხოლოდ შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში   სტრუქტურული ერთეული კორპუსი აუდიტორია ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი თსუ X კორპუსი, II სართული N 206 ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი თსუ მე-11 განივი […]

სიახლეები

აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნები   არჩევნები ტარდება ა.წ. 2 ივლისს კენჭისყრა იწყება 10. 00 საათზე და მთავრდება იმავე დღეს 17.00 საათზე საარჩევნო ბიულეტენი გაიცემა ამომრჩეველზე მხოლოდ შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში   გთხოვთ, მოგრძანდეთ:     არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი    თსუ I  კორპუსი   II სართულის ფოიე  

სიახლეები

„ქართული  სიტყვის  კულტურის  საკითხების“  მორიგი − მე–20  წიგნისათვის  სტატიები (ამონაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია) მიიღება 20 აგვისტომდე. წერილებს უნდა დაერთოს ინგლისური რეზიუმე (არაუმეტეს 2 გვერდისა). ფორმატი − A5, შრიფტი − Sylfaen, შრიფტის  ზომა − 10, ინტერვალი სტრიქონებს შორის − 1.5. სტატიები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე − burchuladzetea@gmail.com

სიახლეები

„იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“   იწყება წერილების მიღება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის პერიოდული ორგანოს „იბერიულ -კავკასიური  ენათმეცნიერების“  48-ე ტომისათვის. წერილის მოცულობა (ინგლისური რეზიუმეს ჩათვლით) არ უნდა აღემატებოდეს თაბახის ფურცლის 20 გვერდს (გვერდზე არ უნდა იყოს 30 სტრიქონზე მეტი), ინგლისური რეზიუმეს მოცულობა – 2 გვერდს. სტრიქონებს შორის მანძილი – 1, 5, შრიფტი – სილფაინი, დამატებითი ნიშნებისათვის – […]

სიახლეები

2020 წლის 12 ივნისს გაიმართა თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 2019 წლის ბეჭდური პროდუქციის პრეზენტაცია ონლაინრეჟიმით.

სიახლეები

გ  ა  ნ  ც  ხ  ა  დ  ე  ბ  ა წერილები ყოველწლიური თემატური კრებულისათვის „ეტიმოლოგიური ძიებანი XVII“  (2020 წ.) მიიღება ა. წ. 15 ოქტომბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არაუმეტეს 1 გვერდისა). ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ნუსხა ძირ-ფუძეებისა, და იგივე ძირ-ფუძეები  წითლად მონიშნონ წერილის ელვერსიაში. წერილის ელქტრონული ვერსია  მიიღება ელექტრონულ მისამართზე: dodo_mariami@yahoo.com წერილის ფორმატი […]

სიახლეები

2020 წლის 12 ივნისს, 12 საათზე თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გაიმართება ამავე ინსტიტუტის 2019 წლის ბეჭდური პროდუქციის პრეზენტაცია ონლაინრეჟიმით.   დასასწრებად გამოიყენეთ Zoom-ის პროგრამა: Meeting ID: 640 056 4681 Password: 704506

სიახლეები

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი აცხადებს მოხსენებათა მიღებას მე-40 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიისათვის, რომელიც გაიმართება ამა წლის 8- 9-10 ოქტომბერს, სამცხე-ჯავახეთის უნივერისტეტში, ახალქალაქში.   სესიის მოხსენებების თემატიკა: ქართველური ენების დიალექტოლოგიის საკითხები   სესიის რეგლამენტი: მომხსენებელს — 15 წუთი მსჯელობაში მონაწილეს — 5 წუთი საორგანიზაციო კომიტეტი შეარჩევს მოხსენებებს კონფერენციისათვის. საკონფერენციო მოხსენებები დაიბეჭდება სესიის მასალების კრებულში. […]

სიახლეები

2020 წლის 2 ივნისს გაიმართა თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა (ონლაინ, Zoom-ის გამოყენებით)