ლოლუა რომან

 R Lolua

პირადი ანკეტა

 

პირადი ინფორმაცია

 

გვარი ლოლუა
სახელი რომან
მამის სახელი თენგიზის ძე
ელ.ფოსტა lolua_r@yahoo.com, lolua.roman@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი: არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივრსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1994-1998 ბაკალავრი, კვალიფიკაცია: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. სპეციალობა: კავკასიური ენები

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივრსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1998-2000 მაგისტრი, კვალიფიკაცია: ფილოლოგი. სპეციალობა: კავკასიოლოგია

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივრსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი 1998-2001 სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა (მეორადი სპეციალობა)

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 2010. 25. 10.
დისერტაციის თემა კავკასიის ალბანური ენის სტრუქტურის საკითხები
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის დოქტორი (Ph.D)

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2000-2006 არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის მეცნიერი თანმშრომელი
2006 – დღემდე არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი
2011 – დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივრსიტეტის მოწვეული პედაგოგი

 

შრომათა სია

 

 1. Гласные фонемы кавказско-албанского языка и их соответствия в других лезгинских языках. – Тезисы докладов IV Международной научной конференции «Кавказские языки: генетико-ареальные связи и типологические общности», посвященной 90 летию со дня основания Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, 19-20 июня 2014 г., Махачкала, 2014, с. 101-103.
 2. Заметки о фонологической системе кавказско-албанского языка. – Тезисы докладов III международной научной конференции «Кавказские языки: генетико-ареальные связи и типологические общности», Махачкала, 2012, с. 137-140.
 3. К вопросу взаимоотношений удийского и кавказско-албанского языков. – «Теоретические и методические проблемы национально-русского двуязычия», Махачкала, 2009, с. 257-261.
 4. К вопросу исторического развития системы личного согласования в удийском языке. – «Актуальные вопросы общего и кавказского языкознания», Махачкала, 2010, с. 152-161.
 5. К вопросу исторического развития системы личного согласования в удийском языке. – «Вопросы кавказского языкознания», вып. 7 (материалы международной конференции «Вопросы кавказского языкознания», проведенной под эгидой Евразийской ассоциации университетов), Махачкала, 2013, с. 105-113.
 6. К вопросу кавказско-албанских эпиграфических памятников на территории Дагестана. – «Кавказские языки: генетические, типологические и ареальные связи», Махачкала, 2008, с. 250-252.
 7. К вопросу о принадлежности хиналугского языка к лезгинским. – Язык, литература, фольклор (книга в честь Юнуса Дешериева), Грозный, 2014, с. 91-100.
 8. К вопросу о природе фарингализации в удинском языке. – «Вопросы кавказского языкознания», вып. 11 (материалы международной научно-практической конференции «Проблемы сохранения и развития языков народов РФ» в рамках Фестиваля родных языков Дагестана) , Махачкала, 2015, с. 130-148.
 9. К вопросу о этническом составе населения Кавказской Албании. – «Вопросы кавказского языкознания», вып. 7 (материалы международной конференции «Вопросы кавказского языкознания», проведенной под эгидой Евразийской ассоциации университетов) , Махачкала, 2013, сс. 114-117.
 10. К генезису кавказско-албанского алфавита. – «Археология, этнология, фольклористика Кавказа», Тбилиси, 2011, с. 423-430.
 11. Кавказско-албанская эпиграфика. – Восточные общества: традиции и современность, тезисы докладов II Съезда молодых востоковедов стран СНГ, Баку, 11-14 ноября 2013 года, с. 39.
 12. Кавказско-албанская эпиграфика. – Восточные общества: традиции и современность, материалы II Съезда молодых востоковедов стран СНГ, Баку, 11-14 ноября 2013 года, Москва-Баку, 2014 с. 391-403.
 13. Категория падежа в языке кавказско-албанских палимпсестов (историко-сравнительный анализ). – “Transcaucasica”, вып. 2, Москва, 2014, с. 7-18.
 14. Месроп Маштоц и вопросы генезиса еркатагира и кавказско-албанского письма. – Albania Caucasica (сб. статьей), вып. I, Москва, 2015, с. 189-216.
 15. Место кавказско-албанского в генеологической классификации языков. – Международный симпозиум «Фольклор и лингвокультурология народов Кавказа», Тбилиси, 2012, с. 189-190.
 16. Проблемы современной албанологии. I. Кавказско-албанский алфавит (критический обзор источников). II. Внутренняя форма кавказско-албанского алфавита. – «Удинский сборник: грамматика, лексика, история языка», Москва, 2008, с. 380-431.
 17. Фарингализация в лезгинских языках. – «Проблемы исследования и преподавания языков в современных условиях». Материалы региональной научно-практической конференции (6-7 декабря 2013 года), Грозный, 2013, сс. 185-187.
 18. აბრუპტიულ თანხმოვანთა საკითხისათვის უდიურ ენაში. – “არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XXII”, თბილისი, 2011, გვ. 41-43.
 19. ადოლფ დირი და ანდიურ-დიდოური ენები. – “არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი,     XV”, თბილისი, 2004.
 20. ალ­ბა­ნუ­რი ან­ბა­ნი: ეჩ­მი­ა­ძი­ნის აღმო­ჩე­ნი­დან სი­ნას მთის აღმო­ჩე­ნა­მდე. – “არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XVIII”, თბილისი, 2007, გვ. 51-54.
 21. ალბანური ლექციონარის ამოკითხვისათვის. – “არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XX”, თბილისი, 2009, გვ. 41-49.
 22. ატრიბუტული სინტაგმის ანალიზისათვის უდიურ ენაში. – “იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება”, XXXVIII, თბილისი, 2010, გვ. 93-97.
 23. ბრუნების სიტემისათვის საერთოლეზგიურში. – „არნოლდ ჩიქობავას საკითხვავები, XXVI”, თბილისი, 2015, გვ. 54-56.
 24. ბრუნვის კატეგორია კავკასიის ალბანურში (ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი). – „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, LXI, თბილისი, 2013, გვ. 99-118.
 25. ზმნური ძირების მონოკონსონანტიზმისათვის უდიურ ენაში. – ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი „იბერიულ-კავკასიურ ენათა ფუძისა და ძირის სტრუქტურის საკითხები“, თბილისი, 2015, გვ. 31-34.
 26. ზოგიერთი ლექსემის ისტორიისათვის უდიურში 1. ინი „ახალი“. 2. ელმუხ „სული“, „სამშვინველი“. – „არნოლდ ჩიქობავას საკითხვავები, XXVII”, თბილისი, 2016, გვ. 54-56.
 27. ინტენსიური თანხმოვნების შესახებ უდიურ ენაში. – გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, თბილისი, 2009, 10-12, გვ. 45-53.
 28. ინტენსიური თანხმოვნებისა და აბრუპტივების შესახებ უდიურ ენაში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სახ. ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტიტუტის 67-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2008, გვ. 125-127.
 29. კავ­კა­სი­ის ალ­ბა­ნურ წარ­წე­რა­თა კორ­პუ­სის და­ზუს­ტე­ბი­სა­თვის. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XIX”, თბილისი, 2008, გვ. 50-51.
 30. კავკასიის ალბანური ანბანის ასო-ნიშანთა რაოდენობის დადგენისათვის. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სახელობის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 69-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2010, გვ. 32-34.
 31. კავკასიის ალბანური ანბანის ნიშნები ქ. დერბენტის გალავანზე. – „კავკასიოლოგიური ძიებანი, ტ. III“, თბილისი, 2011, გვ. 96-105.
 32. კავკასიის ალბანური ენის ადგილისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენათა შორის. – საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი „ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები“, თბილისი, 2015, გვ. 84-86.
 33. კავკასიის ალბანური ენის ლექსიკა ლეზგიურ ენათა ისტორიულ-შედარებით გრამატიკაში. – „ჰუმანიტარული კვლევები, წელიწდეული“, №4. 2013, თბილისი, 2015, გვ. 60-83.
 34. კავკასიის ალბანური ენის სტრუქტურის საკითხები (მონოგრაფია), თბილისი, 2010 (A4, 181 გვ.).
 35. კავკასიის ალბანური ენის ფონოლოგიური სისტემისათვის. – „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, XL, თბილისი, 2012, გვ. 72-90.
 36. კავკასიის ალბანურის ანბანთრიგის დადგენისათვის (ალბანური ეპიგრაფიკის ორი ძეგლის განხილვა). – “კავკასიოლოგიური ძიებანი”, ტ. I, თბილისი, 2009, გვ. 117-138.
 37. კავ­კა­სი­ის ალ­ბა­ნუ­რის ან­ბა­ნის რი­გის და­დგე­ნი­სა­თვის. – კავ­კა­სი­ო­ლოგ­თა პირ­ვე­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­გრე­სის მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2007, გვ. 98-99.
 38. კავკასიის ანბანური სამყაროს ისტორიიდან. I. ერკათაგირის გენეზისისათვის. – “ლინგვისტთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები”, თბილისი, 2008, გვ. 235-239.
 39. კლასის გრამატიკული კატეგორიის ისტორიისათვის ლეზგიურ ენებში. – „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, ტ. XLIII, თბილისი, 2015, გვ. 91-104.
 40. კლასოვან-პიროვანი უღვლილების სისტემის რეკონსტრუქციის საკითხისათვის უდიურ ენაში. – კავ­კა­სი­ო­ლოგ­თა მეორე სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­გრე­სის მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2010, გვ. 81-83; 436-438.
 41. ლატერალური თანხმოვნები საერთოლეზგიურში და მათი კავკასიის ალბანური შესატყვისები. – “არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XXIV”, თბილისი, 2013, გვ. 29-32.
 42. ლატერალური თანხმოვნების რეკონსტრუქციისათვის საერთოლეზგიურში. – „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, LXII, თბილისი, 2014, გვ. 118-134.
 43. ლეზგიურ ენათა ვოკალური სისტემები. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2013, გვ. 81-84.
 44. მოსაზრება კავკასიის ალბანელთა ენობრივი და დიალექტური შედგენილობის შესახებ. – XXXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, მესტია, 2014 წლის 3–4 ოქტომბერი, თბილისი, 2014, გვ. 37-38.
 45. ნაზმნარ სახელთა ისტორიის ზოგიერთი საკითხისათვის ნახურ-დაღესტნურ ენებში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2015, გვ. 65-66.
 46. ნამყოს ფორმების წარმოებისათვის უდიურ ენაში. – “არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XXI”, თბილისი, 2010, გვ. 38-40.
 47. პირის აღნიშვნის სისტემის თავისებურებანი უდიურ ენაში. – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საგრანტო პროექტის „კავკასიურ ენათა (აფხაზური, ჩეჩნური, ხუნძური, უდიური, ოსური) პრაქტიკული სახელმძღვანელოები უმაღლესი სასწავლებლებისათვის (30/10) ფარგლებში წაკითხული სამეცნიერო მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2015, გვ. 21-23.
 48. პირის ფორმანტთა ანალიზისათვის უდიურ ენაში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სახ. ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 68-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2009, გვ. 61-64.
 49. პიროვანი შეთანხმების სისტემისათვის უდიურ ენაში. – პროფესორ გენადი ბურჭულაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გორი, 2012, გვ. 134-146.
 50. პრედიკატული სინტაგმის კონსტრუქციებისათვის უდიურ ენაში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სახელობის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 69-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2010, გვ. 68-70.
 51. რამ­დე­ნი­მე შე­ნიშ­ვნა ახ­ლა­დაღ­მო­ჩე­ნი­ლი ალ­ბა­ნუ­რი პა­ლიმ­ფსეს­ტის ფო­ნე­ტი­კურ სის­ტე­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სახ. ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტიტუტის 66-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2007, გვ. 24-25.
 52. სოფელ თივის ხუნძური მეტყველების ზოგი თავისებურება (საანგარიშო მოხსენება). – “არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XIII”, თბილისი, 2002, გვ. 18-25 (თანაავტორია – ლევან აზმაიფარაშვილი).
 53. უდიური ენის ფონოლოგიური სისტემის თავისებურებანი. – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საგრანტო პროექტის „კავკასიურ ენათა (აფხაზური, ჩეჩნური, ხუნძური, უდიური, ოსური) პრაქტიკული სახელმძღვანელოები უმაღლესი სასწავლებლებისათვის (30/10) ფარგლებში წაკითხული სამეცნიერო მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2015, გვ. 40-41.
 54. უდიური ენის ფონოლოგიური სისტემის თავისებურებანი. I. ვოკალიზმი, ფარინგალიზაცია. – „კავკასიოლოგიური ძიებანი“, ტ. VI, თბილისი, 2014, გვ. 183-206.
 55. უვულარული თანხმოვნები კავკასიის ალბანურში და მათი საერთოლეზგიური შესატყვისობანი. – „არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIV“, თბილისი, 2014, გვ. 35-37.
 56. ფარინგალიზაციის საკითხისათვის უდიურ ენაში. – “იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება”, XXXIX, თბილისი, 2011, 102-116.
 57. შენიშვნები კავკასიის ალბანური ენის გრამატიკული სტრუქტურის შესახებ. – “იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება”, XXXVII, თბილისი, 2009, გვ. 112-131.
 58. შენიშვნები კავკასიის ალბანური ენის ფონოლოგიური სისტემის შესახებ. I. ვოკალიზმი. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სახელობის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 70-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2011, გვ. 31-34.
 59. შენიშვნები კავკასიის ალბანური ენის ფონოლოგიური სისტემის შესახებ. II. ფარინგალიზაცია და მისი აღნიშვნა. – “ლინგვისტ-კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები”, თბილისი, 2011, გვ. 105-108.
 60. შენიშვნები კავკასიის ალბანური ენის ფონოლოგიური სისტემის შესახებ. III. კონსონანტიზმი. – “არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XXIII”, თბილისი, 2012, გვ. 44-46.
 61. წინადადების ერგატიული კონსტრუქციის საკითხისათვის კავკასიის ალბანურში. – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ერგატივი და ერგატიული კონსტრუქცია მსოფლიო ენებში”, თბილისი, 2009, გვ. 94-96.
 62. წინაველარული აფრიკატები საერთოლეზგიურში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 73-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2014, გვ. 82-83.
 63. ხინალუღური ენის ადგილის განსაზღვრის პრობლემისათვის დაღესტნურ ენათა შორის. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სახელობის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 71-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2012, გვ. 24-26.
 64. ხინალუღური ენის ადგილის განსაზღვრისათვის მონათესავე ენათა შორის. – „კავკასიოლოგიური ძიებანი“, IV, თბილისი, 2012, გვ. 55-73.
 65. ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა მეცნიერული შესწავლის პირველი ცდები. 1. იოჰან გიულდენშტედტი. – “არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XVI”, თბილისი, 2005.
 66. ხშულ-მსკდომი თანხმოვნები კავკასიის ალბანურში და მათი შესატყვისობანი სხვა ლეზგიურ ენებში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2013 (თანაავტორია ი. მესხი), გვ. 21-25.  საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა
პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1. კავკასიის ალბანური ენა და მისი ადგილი იბერიულ-კავკასიურ ენათა შორის (№ 12/37) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2012-2013 შემსრულებელი (ახალგაზრდული)
2. კავკასიურ ენათა (აფხაზური, ჩეჩნური, ხუნძური, უდიური, ოსური) პრაქტიკული სახელმძღვანელოები უმაღლესი სასწავლებლებისათვის (№ 30-10) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2013-2015 ძირითადი შემსრულებელი
3. ნახურ და დაღესტნურ ენათა შედარებითი გრამატიკა (№ 31/45) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2013-2016 ძირითადი შემსრულებელი
4. კავკასიურ-ქართული ლექსიკონები ლინგვისტური კომენტარებით, ინდექსითა და გრამატიკული ნარკვევებით (AR/243/2-132/14) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2015-2017 სამეცნიერო ხელმძღვანელი

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

სარედაქციო კოლეგიის წევრობა კრებულისა „Вестник Академии Наук Чеченской Республики“;

სარედაქციო საბჭოს წევრობა ჟურნალისა „კავკასიოლოგიური ძიებანი“ და წელიწდეულისა „Transcaucasica” (მოსკოვი).