ჯღარკავა მარინა

პირადი ანკეტა

CV

გვარი

ჯღარკავა

სახელი

მარინა

მამის სახელი

დავითის ასული

მოქალაქეობა

საქართველოს

ელ.ფოსტა

marijgari@gmail.com

ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია

ძირითადი:

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქართველურ ენათა განყოფილება, მეცნიერ-თანამშრომელი

3. განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია

აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1976-1980

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010

დოქტორანტი

4. სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

დისერტაციის დაცვის თარიღი

დისერტაციის თემა

მინიჭებული კვალიფიკაცია

კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი

5. სამუშაო გამოცდილება

თარიღი

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა

1981-1990

ქ.სოხუმის N20 საშ. სკოლა, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

1990-1992

ქ. სოხუმის N14 საშ. სკოლა, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

1991-1995

აფხაზეთის განათლების სამინისტროს ქ. სოხუმის სახალხო განათლების განყოფილება, ინსპექტორი, უფროსი მეთოდისტი

1995-2005

თსუ სოხუმის ფილიალი, ქართული ენის კათედრა, მასწავლებელი

2005-2013

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართველურ ენათა მიმართულების თანამშრომელი, მოწვეული მასწავლებელი

2010-

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქართველურ ენათა განყოფილება, მეცნიერ-თანამშრომელი

.

6. შრომათა სია

წიგნები:

1. ქართველურ ენათა მორფოსინტაქსის საკითხები . – გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, გამომც. „მერიდიანი“, 2013, 1- 314, (თანაავტორები: ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

სტატიები:

1. ო- პრეფიქსიანი დეპონენსებისათვის მეგრულში. – საენათმეცნიერო ძიებანი XIII, 2002, 320-325;

2. “ნახ” ძირი მეგრულ-ლაზურში. – ქართველოლოგიური კრებული I, გამომც. “ქართული ენა”, თბ., 2002, 91-95;

3. დეპონენსები ლაზურში. – ქართველოლოგიური კრებული N4, თბ.,……, 2005;

4. მეგრული სასოფლო-სამეურნეო ლექსიკა “ყაზახიშ გაზეთის” მიხედვით. –

სოხუმის უნივერსიტეტის შრომები I, ჰუმანიტარულ და სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია, თბ. 2007, 28-32, (თანაავტ. მ. კაკაჩია);

5. ბივერბალური და პარონომაზიული შემასმენელი ქართველურში. – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, V, თბ., 2008, 52-59, (თანაავტ. ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

6. ფრაზეოლოგიური შემასმენელი როგორც ტრანსლაციის ერთ–ერთი სახე ქართველურ ენათა მაგალითზე. – საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი Кавказ и Мир , N 3, თბ., 37-39, 2009, (თანაავტ. ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

7. ოფიციალური სტილის ჩამოყალიბების მცდელობისათვის. – სოხუმის უნივერსიტეტის კრებული “ოთარ მიქიაშვილი – 70, თბ., 2009, 64-68, (თანაავტ. ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

8. იდიომების შემცველი წინადადების ერთი სახეობა ქართველურ ენებში. –
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული “ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები”, ტ.1, 2009, 110-118, (თანაავტ. ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

9. ნაწილაკიანი შემასმენელი ქართველურში. – ფილოლოგიური პარალელები, ტ. 2, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბ., 2010, 106-116, (თანაავტ. ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

10. სოჭელ ქართველთა მეტყველების ლინგვოკულტუროლოგიური კვლევის ასპექტები. – გორის უნივერსიტეტის შრომების კრებული 2010, (თანაავტ. ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

11. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო საგრანტო პროექტის “ლაზური ტექსტების ელექტრონული არქივის” ფარგლებში შესრულებული სამუშაოს ანგარიში. – საენათმეცნიერო ძიებანი XXXI, თბილისი, 2010, 23-27, (თანაავტ. სოფიკო ბერულავა);

12. მეგრულ-ლაზურსა და სვანურში რუსიზმების შესწავლისათვის. – საქართველოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბ., 2010, 168-172, (თანაავტ. ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

13. ფრაზეოლოგიზმები ი. ყიფშიძის ლექსიკონში. – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ. VIII, 2010-2011, 22–30 (თანაავტ. მ. კაკაჩია, ქ. მარგიანი);

14. შედგენილი ნაწილაკდართული შემასმენელი ქართველურ ენებში. –
ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, ტ.2, თბ., 2010, 124-133, (თანაავტ. ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

15. შედგენილი შემასმენლის სტრუქტურა ქართველურ ენებში. – ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, ტ.3, თბ., 2011, 113- 123, (თანაავტ. ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

16. პოლისემიური ლექსიკა ქართველურში. – ფილოლოგიური პარალელები, ტ.3, თბ., 2011, ….., (თანაავტ. ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

17. დეპონენსების შესწავლის ისტორიიდან. – ლინვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, ტ.III, 2011, 341-348;

18. მეგრულ–ლაზურსა და სვანურში რუსიზმების შესწავლისათვის. –
საქართველოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, N , თბ., 2012, ….., (თანაავტ. ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

19. სხვადასხვა ტიპის შემასმენლის სინტაქსური დამოკიდებულება ქვემდებარესთან ქართველურ ენებში (მართვა). – ფილოლოგიური პარალელები, ტ. V, თბ., 2012, 76-87, (თანაავტ. ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

20. ქართველური ეთნოლინგვისტური მასალის კვლევა–ძიების სათავეებთან. –

ფილოლოგიური პარალელები, ტ.4; თბ., 2012. გვ. 47-61, (თანაავტ. ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

21. ორთუ “აკეთებს” ზმნის შესახებ მეგრულში. – ფილოლოგიური პარალელები, ტ.4, თბ., 2012, 354-361;

22. ლაპარაკის აღმნიშვნელი ზმნები (დეპონენსები) მეგრულსა და ლაზურში

ფილოლოგიური პარალელები, N6, 2013, 209-219;

23. ისქენდერ წითაშის „ჩქუნი ჭარა“. – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ. XI, თბილისი, 2014, 111-115;

24. პირდაპირი სემანტიკური მარკირება ქართველურში. – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ. XI, თბილისი, 2013-2014, 33-44, (თანაავტ. ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

25. О некоторых семантическик группах глаголов в картвельских языках.

,,Наука и мир“- (2013,Australia), ავსტრალია, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „მეცნიერება და მსოფლიო“ #6 (10) ტ.2, ქ. ვოლგოგრადი, 2014, გვ. 121-124 ქ. ვოლგოგრადი, ISSN 2308-4804;

26. ქართველურ ენებში მეტყველების ამსახველ ზმნათა შესწავლისათვის (სტრუქტურულ-სემანტიკური ასპექტები). – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, თბ., 2014, …, (თანაავტ.: ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია);

27. „პრედიკატული განსაზღვრება თუ ვითარების გარემოება ლაზურში“. – იკე, N43, თბ. 2015, 257-263;

28. მირთვა ქართველურ ენებში, ფილოლოგიური პარალელები VII, თბილისი, 2015, გვ. 55-71;

29. „თამაში“ „ცეკვა“ და „მღერა“ მეგრულ-ლაზურში. – ფილოლოგიური პარალელები VII, თბ. 2015, გვ. 214-220 ;

30. ფრაზეოლოგიური ლექსიკა ოთარ ჩხეიძის პიესაში „სოლომონ ანუ მსაჯული მეფისა“. – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები (ჰუმანიტარულ და სოციალ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია) XIII, თბ. 2015, 47-51 (თანაავტ. მ. კაკაჩია, ქ. მარგიანი);

31. ქართველურ ენათა მორფოსინტაქსის საკითხები (წინასწარი მოხსენება). – გორის სახელმწ. სასწ. უნივერსიტეტი, მეექვსე საერთაშორისო სამეცნ. კონფ. „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“, გორი, 2014, 405-409, (თანაავტ. მ. კაკაჩია, ქ. მარგიანი);

32. გამოსაცემად მომზადებული ლაზური ტექსტების შესახებ. – ქესს, XIII, თბ., 2015, გვ. 3-9 ( თანაავტორი ს. ბერულავა) ;

33. პრედიკატული განსაზღვრება თუ ვითარების გარემოება ლაზურში. – იკე 43, თბ. 2015, გვ. 257-263;

34. მირთვა ქართველურ ენებში. – ფილოლოგიური პარალელები VII, თბილისი, 2015, გვ. 55-71 (თანაავტ. მ. კაკაჩია, ქ. მარგიანი);

35. „თამაში“ „ცეკვა“ და „მღერა“ მეგრულ-ლაზურში – ფილოლოგიური პარალელები VII, თბ. 2015, 214-220 ;

36. ფრაზეოლოგიური ლექსიკა ოთარ ჩხეიძის პიესაში „სოლომონ ანუ მსაჯული მეფისა“. – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები (ჰუმანიტარულ და სოციალ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია) XIII, თბ. 2015, 47-51 (თანაავტ. მ. კაკაჩია, ქ. მარგიანი);

37. განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები ქართველურში (მიმართვა, ჩართული). – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომები, გორი, 2015, … (თანაავტ. მ. კაკაჩია, ქ. მარგიანი);

7.  საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

პროექტის დასახელება

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის №

წლები

როლი პროექტში

1

ლაზური ტექსტების ელექტრონული არქივი

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, N298

2009

დამხმარე პერს. კონსულტანტი

2

ქართული ენა საზღვარგარეთ – ლაზური და ქართული დიალექტები თურქეთში, ირანსა და აზერბაიჯანში

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს თავისუფალი უნივერსიტეტი, N17/04

2011-2014

დამხმარე პერსონალი

8. სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. ) :

1)  მაცნე I, სსუ ჰუმანიტარულ და სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო შრომები, რედკოლეგიის წევრი, თბ. 2007;

2) ლაზურისა და მეგრულის გრამატიკის საკითხები I, რედაქტორი, თბ. 2013;

3) ფილოლოგიური პარალელები N7, 2015, რეცენზენტი.

4) მონაწილეობა სოხუმის უნივერსიტეტის ლინგვისტური ქართველოლოგიის მიმართულების თანამშრომელთა და დოქტორანტთა ექსპედიციაში სვანეთში – მასალის შეგროვება, გაშიფრვა- დამუშავება;

5) პრეზენტაცია (მოხსენება – „მ. კაკაჩიას, ქ, მარგიანისა და მ. ჯღარკავას ნაშრომი „ქართველურ ენათა მორფოსინტაქსის საკითხები“ და სამომავლო გეგმები“), თბილისი, 2015.

6) მონაწილეობა საერთაშორისო სემინარში _ დიგიტალური ჰუმანიტარია „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ (ორგანიზატორი: ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტი); – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორატისა და ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის სერტიფიკატი;

7) დიპლომი – მოხსენებისათვის „ სიძნელეები თანხმოვანთა სწავლებისას აზერბაიჯანულენოვანი სტუდენტებისთვის“ {საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრის მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „ქართული სალიტერატურო ენის სწავლება საქართველოს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისა და სხვა ქვეყნების მოქალაქეთათვის: შდეგები, პრობლემები, პერსლექტივები“}

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019