ჯორბენაძე ნინო


პირადი ანკეტა

 

გვარი ჯორბენაძე
სახელი ნინო
მამის სახელი ბესარიონი
ელ.ფოსტა ninoaka55@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი: თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსიტიტუტი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

განათლება

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1992-1998 ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ახალი ქართული ენის კათედრა (ასპირანტურა) 1999-2003 ფილოლოგიის (10.02.01) მეცნიერებათა კანდიდატი

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 13. 12. 2006
დისერტაციის თემა საშუალი გვარის ზმნათა უღლების სისტემა თანამედროვე ქართულში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის (10.02.01) მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი 006156

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1993 წლიდან დღემდე თსუ, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება

1. ლაბორანტი,

2. უმცრ. მეცნიერ–თანამშრომელი,

3. მეცნიერი თანამშრომელი,

4. უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი

 

2015 წლიდან დღემდე პირველი არხი, გადაცემა „სიტყვების თამაში“, კონსულტანტი.

 

 1996–2004  საქტელერადიომაუწყებლობა

 

1. საბავშვო პროგრამების რედაქცია, რედაქტორი,

2. ქართული ენის ცენტრი, უფ. კოორდინატორი,

3. ავტორი და წამყვანი გადაცემებისა: „გრამატიკონი“, „ჩვენი ენა

ქართული“, „ქართული ენის ტელეგაკვეთილები“.

 

1998–2001 თსუ, ახალი ქართული ენის კათედრა

 

მასწავლებელი

 

შრომათა სია

 

წიგნები:

 

 1. ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი. – I, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბილისი, 2009; 2010 (განმეორებითი გამოცემა); 269 გვ.; (თანაავტორი);
 2. ქართული ენის პარონიმთა ლექსიკონი. – სტამბა დამანი, თბილისი, 2011; 308 გვ.; (თანაავტორი);
 3. ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, II. – გამომცემლობა “მერიდიანი”, თბილისი, 2011; 363 გვ.; (თანაავტორი);
 4. სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი. – გამომცემლობა “მერიდიანი”, თბილისი, 2011; 511 გვ.; (თანაავტორი);
 5. თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია სალიტერატურო ენა, (გიორგი გოგოლაშვილის საერთო რედაქციით). – გამომცემლობა “მერიდიანი”, თბილისი, 2011; 818 გვ.; (თანაავტორი);
 6. მოსწავლის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი. – გამომცემლობა “მერიდიანი”, თბილისი, 2012; 459 გვ.; (თანაავტორი)

 

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 

 1. `ენა” ფუძის შემცველი კომპოზიტები და ფრაზეოლოგიზმები ქართულში. _ საენათმეცნიერო ძიებანი, VI, თბილისი, 1997;
 2. ილია ჭავჭავაძის ენისა და სტილის ზოგი თავისებურება პირადი წერილების მიხედვით. _ ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, XI, თბილისი, 1998;
 3. ა/ი/უ-R-ებ სტრუქტურის საშუალი გვარის ზმნათა კვალიფიკაცია უღლების მიხედვით. _ ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, II, თბილისი, 1998;
 4. -ობ თემისნიშნიანი საშუალი გვარის ზმნათა უღლებადი ფორმების კლასიფიკაციისათვის II. _ ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, V, თბილისი, 2001;
 5. -ობ თემისნიშნიანი საშუალი გვარის ზმნათა უღლებადი ფორმების კლასიფიკაციისათვის III. _ საენათმეც-ნიერო ძიებანი, XXIII, თბილისი, 2006;
 6. საშუალი გვარის ზმნათა უღლების სისტემა თანამედროვე ქართულში. _ იკე, XXXVI, თბილისი, 2008; გვ. 298-314;
 7. ზოგი (აქედან / იქიდან გამომდინარე) შესიტყვების არასწორი გამოყენების შემთხვევები თანამედროვე ქართულში. _ გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 5, ქუთაისი, 2008; გვ. 3-9;
 8. -ობ თემისნიშნიანი საშუალი გვარის ზმნათა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი. _ ქესს, X, თბილისი, 2009; გვ. 317-325;
 9. სინტაქსურ-სემანტიკური დიფერენციაციის ფორმობრივი გამოხატულების რამდენიმე შემთხვევისათვის თანამედროვე ქართულში. _ იკე, XXXVII, თბილისი, 2009; გვ. 285-291;
 10. საშუალი გვარის უთემისნიშნო ზმნების სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი და უღლების ძირითადი საკითხები _ იკე, XXXVIII, თბილისი, 2010; გვ. 209-216
 11. არსებით სახელთა დაჯგუფების ახალი პრინციპებისათვის ქართულში. _ იკე, XXXIX, თბილისი, 2011; გვ. 248-252;
 12. -ავ თემისნიშნიანი საშუალი გვარის ზმნათა სემანტიკისა და ნორმატიულობის საკითხისათვის. _ იკე, XLI, თბილისი, 2013; გვ. 243-250;
 13. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონები (ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა). _ ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, XIII, თბილისი, 2013; გვ. 203-210;
 14. ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დადგენისა და მასთან დაკავშირებული სახელმწიფო ენის ფუნქციონირების საკითხები (ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა). _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ტერმინოლოგიის საკითხები, 1, თბილისი, 2014; გვ. 214-220;
 15. ტერმინ “ორთოგრაფიულისა” და ლექსიკონთა კვალიფიკაცია-კლასიფიკაციის საკითხისათვის ქართულში. _ ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, XV, თბილისი, 2014; გვ. 218-226;
 16. საშუალი გვარის ზმნებისა და თემის ნიშანთა მონაცვლეობის შესახებ სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში. _ იკე, XLII, თბილისი, 2014; გვ. 313-317;
 17. ენობრივი ეკონომია და მისი სახეები (ქართული ენის სამხრულ-დასავლური დიალექტების მაგალითზე). _ იკე, XLIII, თბილისი, 2014; გვ. 251-256;
 18. ი. ჭავჭავაძის ენა პირადი წერილების მიხედვით. _ ი. ჭავჭავაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1995;
 19. ერთი ტიპის საშუალი გვარის ზმნათა (ახველებს, აკანკალებს) ისტორიისათვის. _ ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების IV სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1997;
 20. -ობ თემისნიშნიანი საშუალი გვარის ზმნათა უღლებადი ფორმების კლასიფიკაციისათვის I. _ ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების V სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1998;
 21. სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონის თაობაზე. _ არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 65-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2006; (თანაავტორი)
 22. -ებ თემისნიშნიანი საშუალი ზმნების აგებულება. _ არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 65-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2006; გვ. 69-70;
 23. ქართულისათვის არაბუნებრივი ფონეტიკური კომპლექსის შემცველი ზოგი სიტყვის შესახებ (დიალექტთა მონაცემებზე დაყრდნობით). _ XXVII რესპუბლიკური დიალექ-ტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2007; გვ. 104;
 24. თანხმოვანზე დაბოლოებული ორი საკუთარი სახელის (უშანგი, ეთერი) ბრუნების შესახებ ქართულში. _ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 66-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2007; გვ. 54-55;
 25. “აქედან /იქიდან გამომდინარე” ფორმათა უმართებულო ხმარების გამო ქართულში. _ არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, მასალები, XIX, თბილისი, 2008; გვ. 106-107;
 26. უარყოფითი ნაწილაკისათვის ერთი ტიპის კონსტრუქციაში. _ ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების X სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2008; გვ. 33-34;
 27. “ელექტრონული სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონის” აგების თეორიული პრინციპებისათვის. _ ბუნებრივ ენათა დამუშავება, VI კონფე–რენციის მასალები, თბილისი, 2008; გვ. 15-16; (თანაავტორი)
 28. სულხან-საბა ორბელიანის „სიტყვის კონა“ და „სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი“. _ სულხან-საბა ორბელიანისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2008; გვ. 23-24; (თანაავტორი)
 29. -ავ თემისნიშნიან საშუალი გვარის ზმნათა სემან-ტიკისა და უღვლილების ზოგიერთი საკითხი. _ II საერთა¬შორისო სიმპოზიუმი, მასალები, თბილისი, 2008; გვ. 512-514;
 30. О Функции отрицательной частицы в одной грузинской конструкции и типологическая связь с русским. _ материалы международной научной конференции, Махачкала, 2008; გვ. 178-179;
 31. საშუალი გვარის ზმნები ქართული ენის დიალექტებში. _ XXVIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნი¬ერო სესიის მასალები, თბილისი, 2008; გვ. 75-76;
 32. -ავ / -ებ / -ობ თემის ნიშანთა მონაცვლეობისათვის ქართული ენის დიალექტებში. _ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, 2008; გვ. 103-105;
 33. ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი”. _ არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XX, თბილისი, 2009; გვ. 108-109;
 34. ენის კომპიუტერული დამუშავების ზოგი პრობლემური საკითხისათვის (შესიტყვებათა სინტაქსური მოდელები). _ საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, თბილისი, 2009; გვ. 32-36; (თანაავტორი);
 35. სახელთა მორფოლოგიური და სინტაქსურ-სემანტიკური სტატუსისათვის. _ არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXI, თბილისი, 2010; გვ. 34-36; (თანაავტორი);
 36. ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონების აგების პრინციპებისათვის (ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიები). _ I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010; გვ. 75-76; (თანაავტორი);
 37. დიალექტიზმები სასაუბრო მეტყველებაში (ინტერნეტ-მასალის საფუძველზე). _ XXX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2010; გვ. 73-75;
 38. სახელთა ჯგუფები ქართულში. _ არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 69-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2010; გვ. 55-56;
 39. თანამედროვე პრესის (ჟურნალების) ენა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. _ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 70-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2011; გვ. 70;
 40. ენის სინტაქსური მოდელირების პრინციპებისათვის. _ საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები – 2011”, თბილისი, 2011; გვ. 62-65; (თანაავტორი)
 41. სხვადასხვა საქმიანობისა და პროფესიის აღმნიშვნელი სახელებისაგან ნაწარმოები ზედსართაული ფორმების დიფერენციაცია-ნორმირების საკითხისათვის ქართულში. _ ლინგვისტ-კავკასიოლოგთა მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი “იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება”, თბილისი, 2011; გვ. 193-195;
 42. ორთოგრაფიული ლექსიკონების აგების პრინციპებისათვის (პირველი ორთოგრაფიული ლექსიკონიდან დღემდე). _ II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2012; გვ. 184-185;
 43. ენობრივი ეკონომია და ქართული ენის დიალექტები. _ XXXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2012; გვ. 83-84;
 44. პარალელური ფორმები და მათთან დაკავშირებული ნორმატიული საკითხები თანამედროვე ქართულ მეტყველებაში. _ ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების XII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2012; გვ. 41;
 45. “ზ” და “ქ” ძირებისათვის ქართულში. _ არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXIV, თბილისი, 2013; გვ. 87-88;
 46. მართლწერის შემმოწმებელი პროგრამა (ე. წ. “სპელჩეკერი”) და იბერიულ-კავკასიური ენები (ქართული ენის მაგალითზე). _ კავკასიოლოგთა მე-3 საერთაშორისო კონგრესი “მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა კავკასიაში”, თბილისი, 2013; გვ. 122-123;
 47. “რაც არ უნდა” შესიტყვების შემცველი სინტაქსური კონსტრუქციისათვის ქართული მედიის ენაში. _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 72-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2013; გვ. 70-71;
 48. ტერმინ “ორთოგრაფიულისა” და ლექსიკონთა კვალიფიკაცია-კლასიფიკაციის საკითხისათვის ქართულში. _ არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXV, თბილისი, 2014; გვ. 93-94;
 49. პროფესიული დიალექტის ერთი სახეობისათვის თანამედროვე ქართულში (მედიაენა). _ XXXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2014; გვ. 21-22; (თანაავტორი)
 50. ინტერნეტენა. – XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2015; გვ. 98-99;
 51. ორთოგრაფიულად მცდარად მიჩნეული ფორმაწარმოების რამდენიმე კერძო შემთხვევის ახსნისათვის თანამედროვე ქართულში. _ ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი “იბერიულ-კავკასიურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, თბილისი, 2015; გვ. 90;
 52. ქართული ენის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ხასიათის ლექსიკონები (თანამედროვე მდგომარეობა და მომავლის ამოცანები). _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 74-ე სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, 2015; გვ. 57-58;
 53. საქართველოს ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო ენისა და კონსტიტუციის საფუძვლების დაჩქარებული მეთოდით სწავლების თსუ პროგრამა „ვისწავლოთ ქართული“. – მეთოდები, პრობლემები, ამოცანები – 26 მაისის დღეები, სემინარი, თბილისი, 2016

 

 საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი” _ ქართველური დიალექტების ელექტრონული კორპუსი (I ეტაპი _ ქართული ენის დიალექტები საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2006-2009 ძირითადი სპეციალისტი
2 თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიის აკადემიური კურსი

 

რუსთაველის ფონდი 2009-2012 ძირითადი სპეციალისტი
3 ინგლისურქართული იდიომების ელექტრონული ლექსიკონი ღია საზოგადოება –  საქართველო 2012-2013 ლინგვისტ–რედაქტორი
4 საქართველოს ეროვნული უმცირესო­ბებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგი­ონებში ქართული ენის დაჩქარებული მეთოდით სწავლების პროგრამა ვისწავლოთ ქართული“.

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 2015 ხელმძღვანელი
5 საქართველოს ეროვნული უმცირესო­ბებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგი­ონებში სახელმწიფო ენისა და კონსტიტუციის საფუძვლების დაჩქარებული მეთოდით სწავლების თსუ პროგრამა ვისწავლოთ ქართული“.

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 2016 ხელმძღვანელი

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

 1. პასუხისმგებელი მდივანი: ნინო ჯორბენაძე _ შ. აფრიდონიძე, თ. ვაშაკიძე, ვ. მაღრაძე, თ. ტეტელოშვილი, თ. ღვინაძე, ნ. ჯორბენაძე, ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ.,  2009; 2010;
 2. პასუხისმგებელი მდივანი: ნინო ჯორბენაძე _ შ. აფრიდონიძე, თ. ვაშაკიძე, ვ. მაღრაძე, თ. ტეტელოშვილი, თ. ღვინაძე, ნ. ჯორბენაძე, ქართული ენის პარონიმთა ლექსიკონი, თბ., 2011
 3. რეცენზენტი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი ნინო ჯორბენაძე _ ქ. ფოთის მე-2 საჯარო სკოლის XΙა კლასის მოსწავლე უჩა ბერელიძე, ”ხმოვნების პრეფიქსად გამოყენების საკითხი ქართულ ენაში”, მოსწავლეთა 63-ე რესპუბლიკური სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენცია, 2009;
 4. რეცენზენტი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი ნინო ჯორბენაძე _ ქ. თელავის მე-5 საჯარო სკოლის X კლასის მოსწავლე მარიამ მამნიაშვილი, ”ანა კალანდაძის პოეზიის ენობრივი სამყარო”, მოსწავლეთა 63-ე რესპუბლიკური სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენცია, 2009;
 5. ოფიციალური ოპონენტი და შემფასებელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი ნინო ჯორბენაძე _ ზეინაბ ედიბერიძე, დანიშნულების სახელთა წარმოება ქართულში, სადისერტაციო ნაშრომი ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, სპეციალობა 10. 01. 08 (ქართული ენა), თელავი, 2009;
 6. ოფიციალური ოპონენტი და შემფასებელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი ნინო ჯორბენაძე _ ქეთევან ზოიძე, დერივატები “ვეფხისტყაოსანში”, სადისერტაციო ნაშრომი ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, ბათუმი, 2009;
 7. ექსპერტი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი ნინო ჯორბენაძე _ რუსთაველი¬ს ¬(ქართველოლო¬გიური, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების) ფონდი
 8. თსუ მისაღები გამოცდების ქართული ენისა და ლიტერატურის კომისიის წევრი (2003-2004წწ.);
 9. ეროვნული გამოცდების ქართული ენისა და ლიტერატურის კომისიის წევრი, (2005 წ.).

 

 

პრემია, ჯილდო

ფულადი პრემია და მედალი I ადგილისათვის რესპუბლიკურ კონფერენციაზე (სტუდენტური დღეები-97);

                                                                                

 

 

                                                                                                         

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019