საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები V _ ისტორიული და ეტიმოლოგიური ლექსიკოგრაფიის საკითხები“

International Conference “Language and Modern Technologies V: Issues of Historical and Etymological Lexicography”

15-17 დეკემბერი, 2019 წ. საქართველო, თბილისი

15-17 December, 2019 Georgia, Tbilisi

კონფერენციის დაწყებამდე დარჩა:

Till conference is left:

 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds

ორგანიზატორები:

Organizers:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი

ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Arnold Chikobava Institute of Linguistics

State Language Department of Georgia

Circassian (Adyghean) Cultural Center

Sokhumi State University

მიმართულება: 

Directions:

 ქართველური ენები, კომპიუტერული ლინგვისტიკა, კორპუსლინგვისტიკა, ისტორიული ლექსიკოგრაფია, კომპიუტერული ლექსიკოგრაფია, კორპუსული ლექსიკოგრაფია, ციფრული ჰუმანიტარია.

სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური.

თეზისების წარდგენის ბოლო ვადა: 20 ოქტომბერი, 2019 წ.

შეტყობინება მოხსენების პროგრამაში ჩართვის შესახებ: 3 ნოემბერი, 2019 წ.

თეზისის საბეჭდი ვერსიის წარდგენის ბოლო ვადა: 30 ნოემბერი, 2019 წ.

 Kartvelian languages, computational linguistics, corpus linguistics, historical lexicography, computational lexicography, corpus lexicography, digital humanities

Working languages: Georgian, English

Deadline for abstract submission: October 20, 2019

Notification of acceptance: November 3, 2019

Deadline for submission of print versions of abstracts: November 30, 2019

კონფერენციის თემატიკა:

Conference themes:

 • ისტორიული და ეტიმოლოგიური ლექსიკოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები
 • ენის კომპიუტერული მოდელირება
 • კომპიუტერული ლექსიკოგრაფია
 • კორპუსის ლინგვისტიკა, კორპუსული ლექსიკოგრაფია
 • ციფრული ჰუმანიტარიის ინტერდისციპლინური პროექტები
 • ენობრივ მონაცემთა ბაზები
 • Present-day problems of historical and etymological lexicography
 • Computational modeling of language
 • Computational lexicography
 • Corpus linguistics, corpus lexicography
 • Interdisciplinary projects of digital humanities
 • Linguistic databases

სემინარის თემა:

Workshop theme:

კორპუსული ტექნოლოგიები ლექსიკოგრაფიაში

Corpus technologies in lexicography

მოწვეული სტუმრები

Keynote speakers

იერდ კარლინგი

კარინა ვამლინგი

ოლგა ნევზოროვა

სერგეი შაროვი

დიმიტრი სიჭინავა

Gerd Carling

Karina Vamling

Olga Nevzorova

Serge Sharoff

Dmitry Sitchinava

სამეცნიერო კომიტეტი:

Scientific committee:

ნანა მაჭავარიანი

გიორგი ალიბეგაშვილი

მერაბ ჩუხუა

მარინა ბერიძე

თინათინ მარგალიტაძე

კარინა ვამლინგი

სერგეი შაროვი

დიმიტრი სიჭინავა

Nana Machavariani

Giorgi Alibegashvili

Merab Chukhua

Marina Beridze

Tinatin Margalitadze

Karina Vamling

Serge Sharoff

Dmitry Sitchinava

საორგანიზაციო კომიტეტი:

Organizing committee:

მერაბ ჩუხუა

მარინა ბერიძე

ზაალ კიკვიძე

მერაბ ნაჭყებია

ნატო ახალაია

ლია ბაკურაძე

ქეთევან დათუკიშვილი

ეთერ შენგელია

ნათია ფონიავა

მაკა თეთრაძე

რუსუდან პაპიაშვილი

ლევან ვაშაკიძე

Merab Chukhua

Marina Beridze

Zaal Kikvidze

Merab Nachkebia

Nato Akhalaia

Lia Bakuradze

Ketevan Datukishvili

Eter Shengelia

Natia Poniava

Maka Tetradze

Rusudan Papiashvili

Levan Vashakidze

თეზისების წარდგენის წესი:

Abstract submission guidelines:

თეზისი: არა უმეტეს 300 სიტყვისა

შრიფტი: ქართულისათვის – Sylfaen, ინგლისურისათვის – Times New Roman.

შრიფტის ზომა: 12

ფორმატი: MS Word და PDF.

 

თეზისები ანონიმურად უნდა აიტვირთოს ამ სისტემაში: 

https://easychair.org/conferences/?conf=lmt2019

 

ქართულენოვან თეზისს უნდა ახლდეს ინგლისური თარგმანი.

Not exceeding 300 words

Fonts: Sylfaen for Georgian; Times New Roman for English

Font size: 12

Format: MS Word and PDF

 

Abstracts should be anonymously submitted via easychair:

https://easychair.org/conferences/?conf=lmt2019

 

Please note that Georgian abstracts should be accompanied with their English translations.

 

რეგლამენტი:

Time limit:

 • პლენარული სხდომის მოხსენება – 45 წუთი
 • სექციური სხდომის მოხსენება – 20 წუთი
 • დისკუსია – 10 წუთი
 • Presentation at a plenary session – 45 minutes
 • Presentation at a parallel session – 20 minutes
 • Discussion – 10 minutes

კონფერენციის მონაწილის სარეგისტრაციო გადასახადი: 

Registration fee:

 • საქართველოდან წარმოდგენილი ნაშრომების ავტორებისთვის – 80ლარი
 • უცხოეთიდან წარმოდგენილი ნაშრომების ავტორებისთვის – € 80.

კონფერენციის  მასალების ორენოვანი კრებული გამოქვეყნდება კონფერენციის დაწყებამდე.

 • For Georgian participants – 80 GEL
 • For international participants – € 80

The bilingual book of conference proceedings will be published by the beginning of the conference.

Contact

For any inquiries please email

lmt.ge2019@gmail.com

Share Button