იბერიულ კავკასიური ენათმეცნიერება

ალფავიტის მიხედვით
წლების მიხედვით

ი. აბულაძე, ძველი ქართულის ლექსიკიდან, I, გოვარი _ გუარი, ტ.. IV, 1952, გვ. 363_369.
ი. აბულაძე, ძველი ქართულის ლექსიკიდან, ტ. XII, 1960, გვ. 211_220.
ი. აბულაძე, ძველი ქართულის ლექსიკიდან, ტ. XIV, 1964, გვ. 135_140.
ლ. აბულაძე, დროის აღმნიშვნელი სიტყვების კლასიფიკაცია იდეოგრაფიულ ლექსიკონებში, ტ. XXVI, 1987, გვ. 38_42.
ლ. აბულაძე, დროის სემანტიკური ველის შესახებ, ტ. XXV, 1986, გვ. 3_11.
ლ. აბულაძე, ჟამი, დრო და ხანი ძველ ქართულში, ტ. XXVII 1988¹ გვ.154_164.
ლ. აბულაძე, სივრცული და დროული ორიენტაციის აღმნიშვნელ სიტყვათა წყვილების შესახებ, ტ. XXVIII, 1989, გვ. 3_12.
ლ. აბულაძე, განმეორადობის გამომხატველი ლექსიკა, ტ. XXXI, 1992, გვ.158-164.
ლ. აბულაძე, ლექსიკური სემანტიკის ისტორიიდან, ტ. XXXIV,2000, გვ. 5-10.
ლ. აბულაძე, წინ/უკან თანდებულების დეიქტური ხმარება, ტ. XXXV, 2006, გვ. 50-53.
მ. ალავიძე, რუსთაველური «გვარალი», ტ. XIV, 1964, გვ. 187_189.
მ. ანდრონიკაშვილი, ირანული წარმოშობის ზოგი ქართული სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის, ტ. I, 1946, გვ. 385_391.
ს. ანჩაბაძე,ალ. რობაქიძე, კავკასიური მთური ფეოდალიზმის ბუნების საკითხისათვის, ტ. XVIII, 1973, გვ. 111_126.
ა.არაბული, დიალექტური ლექსიკის ადგილისათვის განმარტებით ლექსიკონში, ტ. XXXIV, 2000, გვ. 5-10.
ნ.არდოტელი, გვარის მორფოლოგიური კატეგორიისათვის დიდოურ ენებში, ტ. XXXIV, 2000,გვ. 21-29.
ნ.არდოტელი, უმლაუტი დიდოურ ენებში, ტ. XXXV, 2005, გვ.54-64.
ი. ასათიანი, -ერე სუფიქსიანი თურმეობითი მეგრულში, ტ. XVII, 1970, გვ:. 144_151.
შ. აფრიდონიძე, აპელატიური მიმართვის ფორმების გამოყენებისათვის ქართულში, ტ. XXIX, 1990, გვ. 94_101.
შ. აფრიდონიძე, დიალექტი და რეგიონალური ტოპონიმია, ტ. XXVI , 1987, გვ. 62_67.
შ. აფრიდონიძე, ნაწილაკების განლაგება «ზოგად კითხვებში», ტ. XXVI, 1987, გვ. 83-95.
შ. აფრიდონიძე, უ ხმოვანზე ფუძეგათავებულ ზმნათა უღლებასთან დაკავშირებული ნორმატიული საკითხები, ტ. XXVII, 1988, გვ. 187_193.
შ. აფრიდონიძე, ანა კალანდაძე-პოეზიის ენა და ენის პოეზია ტ. XXXV, 2005, გვ. 10-20.
შ. აფრიდონიძე, ფორმალიზებული პრაგმატული მიმართვები,ტ. XXXV, გვ. 72-76.
ნ. ბაღათურია, ლაფშას ეტიმოლოგიისათვის, ტ. XXXIV, 2000,გვ. 33-36.
ლ. ბაბლუანი, ზოგი ზედსართავი სახელის ეტიმოლოგიისათვის სვანურში, ტ. XXIV, 1985, გვ. 131_135.
ლ. ბაბლუანი, სამწევრა და ოთხწევრა თანხმოვანთმიმდევრობანი სვანურსა და ქართულში, ტ. XXIII, 1985, გვ. 254_261.
ე. ბაბუნაშვილი, ჰუგო შუხარტი-ქართული ენის მკვლევარი, ტ. XXXV, 2005, გვ. გვ.77-90.
გ. ბედოშვილი, სპეციფიკური წარმოების ზოგიერთი ქართული გვარის ისტორიისათვის, ტ. XXV, 1986, გვ. 146_149.
გ. ბედოშვილი, ქარული ტოპონიმიკა და ეთნოლოგიურ საკითხთა კვლევის ზოგიერთი ასპექტი, ტ. XXII, 1980, გვ. 319_323.
ც. ბ ე ნ დ ე ლ ი ა ნ ი, ა/ე ხმოვაქნთა ფუნქცია ქართული სალიტერატურო და ქვემოიმერული დიალექტური სამეტყველო კოდების შერევისას (სინქრონული და დიაქრონული ასპექტები), ტ. XXXV, 2005, გვ. 91-101.
ვ. ბერიძე, «და» კავშირისათთვის ვეფხისტყაოსანში, ტ. IV, 1952, გვ. 355_361.
ვ. ბერიძე, ზღუდე სიტყვისა და მისგან ნაწარმოებ შეზღუდულის მნიშვნელობის ევოლუციისათვის, ტ. I, 1946, გვ. 347-354.
ა. ბოჭორიშვილი, რეფლექსიის ადგილის შესახებ ჯ. ლოკის ფსიქოლოგიაში, ტ. XIII, 1960 , გვ. 139_147.
გ. ბურჭულაძე, ბრძანებითის იტერატიულ ფორმათა შესახებ ლაკურში, ტ. XXII, 1980, გვ. 314_317.
გ. ბურჭულაძე, იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლექსიკიდან, ტ. XXVII, 1988, გვ. 240_253.
გ. ბურჭულაძე, კვლავ -ვით თანდებულის შესახებ ქართულში, ტ. XXIV, 1985, გვ. 84_87.
გ. ბურჭულაძე, მრავლობითის რიცხვის ორმაგი გამოხატვის თაობაზე კაპუჭურ-ჰუნზიბურ ზმნაში, ტ. XXVIII, 1989, გვ. 191_198.
გ. ბურჭულაძე, ნატვრითი კილოს ფორმათა შესახებ ლაკურში, ტ. XXV, 1986, გვ. 227_232.
გ. ბურჭულაძე, -იერ სუფიქსი ქართულში, ტ. XXVI, 1987, გვ. 74_81
გ. ბურჭულაძე, სახელიანობა და პირიანობა ზმნისა, ტ. XXIX, 1990, გვ. 228_234.
გ. ბურჭულაძე, ჩვენებით ნაცვალსახელთა ფუძეები ლაკურში, ტ. XXIII, 1985, გვ. 301_306.
გ. ბურჭულაძე, ე.ლომთაძე, დიდოურ ენათა ვოკალიზმის დიაქრონიული ანალიზი, თბილისი, 1994,გვ,398, ტ.XXXIV, 2000, გვ.236-246.
გ. ბურჭულაძე, ლინგვისტური პარადოქსები ლაკურში.8. ტ.XXXV, 2005, გვ. 102-107.
კ. გაბუნია, ბრუნვათა სემანტიკისა და ისტორიის ზოგი საკითხი ქართველურ ენებში, ტ. XXIX, 1990, გვ. 44_54.
კ. გაბუნია, რთული თანდებულების საკითხისათვის ქართულსა და სვანურში, ტ. XXVIII, 1989, გვ. 48_55.
კ. გაბუნია, გე- ზმნისწინის თავისებურებისათვის ზანურში, ტ. XXXI, 1992, გვ. 158-164.
კ. გაბუნია, “ზმნისართის სემანტიკური გარემოცვის შესახებ ქართველურ ენებში”, ტ. XXXII, გვ. 58-64.
კ. გაბუნია, ინდეფინიტივის სინტაქსური ფუნქციისათვის ქართულში, ტ. XXXIII, 1995, გვ139-146.
კ. გაგუა, ერთი ტიპის დრონაკლი ზმნები სვანურში, ტ. XVII, 1970, გვ. 127_135.
კ. გაგუა, ერთი ტიპის პირნაკლი ზმნები სვანურში, ტ. XXI, 1979, გვ. 130_147.
კ. გაგუა, კვლავ სუფიქსიანი ვნებითის საკითხისათვის ქართულში, ტ. XXIX, 1990, გვ. 67_71.
კ. გაგუა, მდგომარეობის გამომხატველი ზოგიერთი ზმნა სვანურში და მონათესავე ენების მონაცემებთან მათი მიმართება, ტ. XX, 1978, გვ. 162_179.
კ. გაგუა, საშუალი გვარის ზმნათა ერთი სახეობისათვის სვანურში, ტ. XXVII, 1988, გვ. 227_239.
კ. გაგუა, ქართულიდან შესულ ლექსიკურ ერთეულთა ზოგი ცვლილებისათვის სვანურში, ტ. XXV, 1986, გვ. 215_219.
კ. გაგუა - ავ-ელემენტის საკითხისათვის სვანურ ზმნაში. ტ. XXXIII, 1995,გვ. 170-174.
კ. გაგუა , -ე ხმოვნის შესახებ -ალ-ე\-ი -ელ-ე დაბოლოებოან ზმნებში ”სვანური პოეზიის” მიხედვით ტ. XXXIV, 2000,გვ. 37-43.
რ. გაგუა, ბაცბური ზმნის ასპექტი და რიცხვის გამოხატვის საშუალებანი, ტ. XIII, 1962, გვ. 261_266.
რ. გაგუა, ერგატივისა და ინსტრუმენტალისის ურთიერთობისათვის ბაცბურ ენაში, ტ. II, 1948, გვ. 87_90.
რ. გაგუა, ზმნის ცვლა გრამატიკული კლას-კატეგორიის მიხევდით ბაცბურ ენაში, ტ. IV, 1952, გვ. 129_134.
რ. გაგუა, ზოგიერთი ფონეტიკური პროცესი ბაცბური ენის ხმოვნებში, ტ. VIII, 1956, გვ. 469_476.
რ. გაგუა, კავშირი ბაცბურ სახელთან და ზმნასთან, ტ. XII, 1960, გვ. 331_337.
ე. გაზდელიანი, კნინობითობის ხმოვნის სიგრძისა და შედგენილობისათვის სვანურში, ტ. XXXI, 1992, გვ. 141-157.
თ. გამყრელიძე, სო, სა ტოდ ნაცვალსახელი და ე. სტერტევანტის «ინდოხეთური» ჰიპოთემა, ტ. XVIII, ¹2, 1957, გვ. 241_248.
შ. გაფრინდაშვილი, ბგერათშესატყვისობებისათვის დარგულსა და ლაკურში, ტ. XI, 1984, გვ. 281_322.
შ. გაფრინდაშვილი, ენის განვითარების ბუნების შესახებ, ტ. III, 1952, გვ. 181-202.
შ. გაფრინდაშვილი, ლაბიალიზაციის ბუნებისათვის ზოგ იბერიულ-კავკასიურ ენაში, ტ. VII, 1955, გვ. 229-273.
შ. გაფრინდაშვილი, მიცემითი ბრუნვის ფორმანტების გენეზისისათვის დარგუულში, ტ. II, 1948, გვ. 215_227.
შ. გაფრინდაშვილი, ნიშა =_ «თქვენ» ნაცვალსახელის ფორმის გენეზისისათვის ხაიდაყირში, ტ. IV, 1952, გვ. 161-170.
შ. გაფრინდაშვილი, საწარმოთქმო დაბრკოლებათა რაგვარობის საკითხი ქართულში, ტ. XII, 196_0, გვ. 169_188.
შ. გაფრინდაშვილი, სახელთა მრავლობითი რიცხვის ფორმების წარმოება დარგუულსა და ლაკურში, ტ. V, 1953, გვ. 217_259.
შ. გაფრინდაშვილი, სისინა და შიშინა სპირანტების წარმოების თავისებურებისათვის (ზოგი იბერიულ-კავკასიური ენის მასალების მიხედვით), ტ. XI, 1959, გვ. 77_104.
შ. გაფრინდაშვილი, ხშულ-მსკდომ თანხმოვანთა კლასიფიკაციისათვის ქართველურ ენებში, ტ. XIII, 1962, გვ. 81_82.
პ. გაჩეჩილაძე, იმერული დიალექტის ხანუტ-ზეგნური მეტყველება, ტ. VIII, 1956, გვ. 109_146.
პ. გაჩეჩილაძე, კვლავ მცა ნაწილაკისათვის, ტ. XII, 1960, გვ. 241-253.
პ. გაჩეჩილაძე, Ãუედ ფუძის სტრუქტურისათვის, ტ. XXI, 1979, გვ. 68_80.
პ. გაჩეჩილაძე, ტერმინ საბარულის შესახებ საბას ლექსიკონში, ტ. XIII, 1962, გვ. 171-175.
პ. გაჩეჩილაძე, უვის ზმნის ეტიმოლოგიისათივს, ტ. XIX, 1974, გვ. 76_82.
პ. გაჩეჩილაძე, ქართლურის სალექსიკონო მასალა, ტ. XVII, 1970, გვ. 321_337.
პ. გაჩეჩილაძე, ქართული ლექსიკოგრაფია, ლექსიკოლოგიის ისტორიისათვის (მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევრისა და მეოცე საუკუნის დასაწყისის ქათრული პრესის მასალების მიხედვით), ტ. XI, 1959, გვ. 193_210.
ი. გეგეშიძე, ბრძანებითი კილოს მოდალური ფუნქციები ქართულ სამეცნიერო ფუნქციურ სტილში, ტ. XXXV,2005, გვ.108-112.
ი. გეგეშიძე, ”მოდალობა” , ”ზმნის კილო” და ”წინადადების რაგვარობა” ქართულ საენათმეცნიერო ლიტერატურაში,ტ. XXXV,2005, გვ. 108-111.
ი. გეწაძე, ერგატიული კონსტრუქციის ჩამოყალიბების ზოგი საკითხისათვის აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ტ. XVIII, 1973, გვ. 315_327.
ბ. გიგინეიშვილი, ასპექტის შესახებ უდურ ენაში, ტ. XI, 1959, გვ. 261_382.
ი. გიგინეიშვილი, ვარლამ თოფურიას ღვაწლი თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა უნიფიკაციის საქმეში, ტ. XXII, 1980, გვ. 283_291.
ი. გიგინეიშვილი, «ვეფხისტყაოსნის» ზოგი ადგილის წაკითხვისათვის ქართულში ზედსართავ სახელთა შედარებით-აღმატებითი ხარისხის ფორმათა წარმოების თავისებურებებთან დაკავშირებით, ტ. XV, 1966, გვ. 39_62.
ი. გიგინეიშვილი, «ვეფხისტყაოსნის» ლექსიკიდან, ტ. XVIII, 1973, გვ. 211_242.
ი. გიგინეიშვილი, ი. ბ. სტალინის მოძღვრება საერთო სახალხო ენისა და დიალექტების შესახებ და ერთიანი ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები, ტ. III, 1952, გვ. 483-510.
ი. გიგინეიშვილი, XVI-XVII საუკუნეების ქართული პოეზიის ძეგლთა ლექსიკონების აგებულებისათვის (“დავითიანის” ლექსიკონის მაგალითზე)
ლ. გელენიძე, იღლია სიტვის ეტიმოლოგიისათვის, ტ. XVII, 1970, გვ. 124_125.
თ.გვანცელაძე, ტოპონიმთა მასობრივი ცვლა აფხაზეთში 1864 წლის შემდგომ, ტ. XXXIV, 2000,გვ. 44-51.
გ. გოგოლაშვილი, მორფემათა მიჯნაზე წარმოქმნილი ხმოვანთკომპლექსთა შესახებ თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, ტ. XXVI, 1987, გვ. 108_110.
გ. გოგოლაშვილი, ნამყოს სახეობათა წარმოების ერთგვაროვანი პრინციპისათივს ძველ ქართულში, ტ. XXIII, 1985, გვ. 69_74.
გ. გოგოლაშვილი, I ხოლმეობითი და ქართული ენის დიალექტთა უღვლილების სისტემა, ტ. XXXIII, 1995, გვ. 132-138.
ე. გოდუაძე, ქართული სახელის ფლექსიური ფორმაწარმოების მოდელის ალგებრული აღწერისათვის, ტ. XXXIV, 2000,გვ. 52-58.
თ. გონიაშვილი, ა ნაწილაკისა და -იე სუფიქსის ურთიერთობისათვის ჩაჩნურში, ტ. XIII, 1962, გვ. 251_258.
თ. გონიაშვილი, ნახურ ენათა კონსონანტიზმიდან, ტ. XVI, 1968, გვ. 218_230.
თ. გონიაშვილი, ნახურ ენათა კონსონანტიზმიდან. I. აფრიკატები: წ, ჭ, ტ. XVI, 1968, გვ. 218_330.
ი. გუდავა, -დ «ჩანართი» თანხმოვნის განაწილების და მორფოლოგიური კვალიფიკაციისათვის სახელთა ბრუნებისას ხუნძურში, ტ. XXIV, 1985, გვ. 168_169.
ი. გუდავა, ზმნა გუტიზე და უარყოფის გამოხატვა ხუნძური ენის ზოგ ზმნურ ფორმაში, ტ. XXIII, 1985, გვ. 272_275.
ტ. გუდავა, ატრიბუტულ სახელთა ისტორიისათვის ხუნძურში, ტ. XXI, 1979, გვ. 189_192.
ტ. გუდავა, აფრიკატები ანდიურ ენებში*, ტ. XI, 1959, გვ. 261_285.
ტ. გუდავა, აწმყოს წარმოება ანდიურ ენებში და ზმნის საუღლებელი ფუძის ზოგიერთი საკითხი, ტ. XX, გვ. 214_230.
ტ. გუდავა, ბაგვალური ენის ფონეტიკის საკითხები, ტ. XVI, 1968, გვ. 144_175.
ტ. გუდავა, ბრუნების ორი ტიპის ისტორიული ურთიერთმიმართებისათვის ხუნძურ-ანდიურ ენებში, ტ. XIII, 1962, გვ. 267_274.
ტ. გუდავა, გრამატიკული კლასების ისტორიისათვის ტინდიურში, ტ. VI, 1954, გვ. 365_370.
ტ. გუდავა, გრამატიკული კლასის ნიშნის ფონეტიკური ცვლილებები ხუნძურსა და ანდიურ ენებში, ტ. VII, 1955, გვ. 311_330.
ტ. გუდავა, ზმნათა ერთი რიგის (წ´ვიზე «წურვა», ქვინე «ჭამა») უღვლილებისათვის ხუნძურში, ტ. XIX, 1974, გვ. 125_128.
ტ. გუდავა, თანხმოვანთკომპლექსებისათვის ხუნძურში (ანლაუტი და აუსლაუტი), ტ. XVII, 1970, გვ. 183_187.
ტ. გუდავა, მერცხალი (ეტიმოლოგიური ძიება), ტ. XIV, 1964, გვ. 143_145.
ტ. გუდავა, მესამე გრამატიკული კლასის ნიშნის ერთი ვარიანტი ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში, ტ. IV, 1952, გვ. 135_143.
ტ. გუდავა, მიცემითი ბრუნვის შესახსებ ხუნძურში, ტ. XII, 1960, გვ. 345_349.
ტ. გუდავა, ტინდიური ენის ფონეტიკური მიმოხილვა, ტ. V, 1953, გვ. 327_374.
ტ. გუდავა, ფარინგალურ თანხმოვანთა საკითხისათვის ხუნძურ-ანდიურ ენებში, ტ. IX-X, 1958, გვ. 257_266.
ტ. გუდავა, ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ტ´ ლატერალის გენეზისისა და ქართველურ ენებში მისი ფონეტიკური შესატყვისის შესახებ, ტ. VI, 1954, გვ. 55_61.
ტ. გუდავა, ხუნძური ჭ´აჟუ «ქალი» სიტყვის შედგენილობისათვის, ტ. VI, 1954, გვ. 373_376.
ნ. გ უ ლ უ ა, გარეგნობით მოტივირებული ქათმის საკუთარ სახელებში,ტ.XXXV, 2005,გვ. 117-121.
ტ. გურგენიძე, პირის ნაცვალსახელთა სისტემები განსხვავებული სტრუქტურის მქონე ენებში, ტ.XXXIV, 2000,გვ. 69-80.
Gგურული ტექსტები, ლექსიკონი (თანდართული ტექსტებისა) ტ. XXXV,გვ.198-214.
ა. დავითიანი, ჟი, ჩუ, ქა და სგა წინდებულთათვის სვანურში, ტ. VI, 1954, გვ. 457_459.
კ. დანელია, წრფელობითის ადგილისათვის ძველი ქართულის ბრუნების სისტემაში, ტ. XXXIII, 1995, გვ. 34-42.
კ. დონდუა, ადიღური ტიპის მოთხრობითი ბრუნვა სვანურში (მორფოლოგიური სესხების პრობლემისათვის), ტ. I, 1946, გვ. 169_192.
ლ. ენუქიძე, ზმნის მიერ მართულ სახელთა (აქტანტთა) სიხშირული დახასიათება ქართულში, ტ. XX, 1978, გვ. 61_75.
ლ. ენუქიძე, კონფერენცია «ტიპოლოგიური მეთოდები სხვადასხვა სისტემის ენათა სინტაქსში», ტ. XXIII, 1985, გვ. 308_319.
ლ. ენუქიძე, სემანტიკის საკითხი წარმომშობ გრამატიკებში, ტ. XXII, 1980, გვ. 15_36.
ლ. ენუქიძე, სიღრმული და ზედაპირული სტრუქტურის მიმართებისათვის, ტ. XXVII, 1988, გვ. 3_95.
ლ. ენუქიძე, ფორმალიზმის ისტორიისათვის სინტაქსში, ტ. XXXIII, 1995, გვ. 3-12.
ფ. ერთელიშვილი, «მორფემიზებული» კომპლექსები ქართულში, ტ. XIV, 1964, გვ. 147_160.
თ. ვაშაკიძე, დი ენ ჰოლისკი, ასპექტი და ქართული საშუალი ზმნები, ტ. XXIX, 1990, გვ. 260_268.
თ. ვაშაკიძე, წინავითარების სახელთა წარმოება ქართულში, ტ. XXXI,1992, გვ.69-88.
თ. ვაშაკიძე, წინავითარების სახელთა წარმოება ზანურსა და სვანურში,ტ. XXXII, 1993, გვ.19-57.
თ. ვაშაკიძე, პერფექტის სინთეზური და ანალიზური ფორმებისათვის ძველ ქართულში, ტ. XXXV, 2006,გვ. 122-124.
ნ. ზვიადაური, კაუზატივი და კაუზატიური მიმღეობები დიდოურ ენაში, ტ. XXIX, 1990, გვ. 219_226.
მ. თანდაშვილი, (ხ)-ს დისტრიბუციისათვის ქიზიყურში, ტ. XXXIII, 1995, გვ. 20-24.
ა. თაყაიშვილი, ქვა-სიტყვის აგებულებისათვის, ტ. XV, 1966, გვ. 243_250.
გ. თოფურია, ბრუნების ერთი სისტემის გენეზისისათვის დარგუულ ენაში, ტ. XXIV, 1985, გვ. 200_209.
გ. თოფურია, ბრუნების ზოგი საკითხი ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში, ტ. XXVI, 1987, გვ. 192_198.
გ. თოფურია, ზოგიერთი წინასწარი ცნობა კრიწული ენის მორფოლოგიიდან, ტ. XII, 1960, გვ. 437_442.
გ. თოფურია, კლასოვანი უღვყლილებიდან პიროვან უღვლილებაზე გადასვლის ერთ-ერთი გზის შესახებ იბერიულ-კავკასიურ ენებში, ტ. XIII, 1962, გვ. 55_65.
გ. თოფურია, ნათესაობითი ბრუნვის გენეზისისათვის ლაკურ ენაში, ტ. XIX, 1974, გვ. 163_166.
გ. თოფურია, სახელთა მრავლობითი რიცხვის წარმოებისათვის ლეზგიურ ენებში, ტ. XVIII, 1973, გვ. 254_262.
გ. თოფურია, ქართულ-ქართველური ეთნონიმიკის ლინგვისტური საკითხები, ტ. XVII, 1970, გვ. 118_122.
გ. თოფურია, პიროვანი უღვლილების ჩამოყალიბებისა და განვითარების გზები აღმოსავლურ-კავკასიურ ენებში, ტ. XXXV, 2005,გვ.126-129.
ვ. თოფურია, გრამატიკულ მოვლენათა ერთგვაროვანი პროცესი ქართველურ ენებში, ტ. VI, 1954, გვ. 445_455.
ვ. თოფურია, ენის განვითარების შინაგან კანონთა ერთი ნიმუში ქართულში, ტ. V, 1953, გვ. 519_528.
ვ. თოფურია, ივანე ჯავახიშვილი და ქართველური ენები, ტ. XVI, 1968, გვ. 257_262.
ვ. თოფურია, ნამყოს სახეობათა საერთო ნიშნისათვის ქართულში, ტ. VII, 1955, გვ. 453_459.
ვ. თოფურია, რედუქციისათვის ქართველურ ენებში (ორიოდე სიტყვა საკითხის ისტორიისათვის), ტ. I, 1946, გვ. 63_89.
ვ. თოფურია, ქართველურ ენათა შედარებითი ფონეტიკის ზოგიერთი საკითხი, ტ. XII, 1960, გვ. 149_157.
ვ. თოფურია, ზმნის აღნაგობა ლაკურ ენაში, ტ. XXX, გვ. 107-114.
ვ. თოფურია, ერთი სიტაქსური კონსტრუქციისათვის ქართულში, ტ. XXX, 1991,გვ. 115-120.
გრ. იმნაიშვილი, აკად. ვ. თოფურიას დიალექტოლოგიური შრომები და ქართული დიალექტოლოგიის ძირითადი პრობლემები, ტ. XXIV, 1985, გვ. 88_98.
გ. იმნაიშვილი, არაგვის ხეობის ქართლური, ტ. IV, 1952, გვ. 305_335.
გ. იმნაიშვილი, ბორჯომის ხეობის ქართლურის თავისებურებანი, ტ. VIII, 1956ო, გვ. 83_105.
გ. იმნაიშვილი, ენობრივი ზოლები და მათი გამიჯვნის საკითხი ძველი ქართული სამწერლობო ენის საყრდენ დიალექტში, ტ. XVIII, 1989, გვ. 56_64.
გ. იმნაიშვილი, ერთი თანდებულის გენეზისისათვის ინგილოურში, ტ. XIV, 1964, გვ. 221_225.
გ. იმნაიშვილი, ვნებითი გვარი, წარმოება და ფუნქციები თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, ტ. XXI, 1979, გვ. 22_56.
გ. იმნაიშვილი, ზოგიერთი დროის წარმოება ინგილოურში, ტ. VI, 1954, გვ. 157_161.
გ. იმნაიშვილი, ინგილოურის მთავარი სინტაქსური თავისებურებანი, ტ. XI, 1959, გვ. 179_190.
გ. იმნაიშვილი, პირველი თურმეობითისა და სტატიკურ ზმნამთა წარმოება ინგილოურში, ტ. VII, 1955, გვ. 119_123.
გ. იმნაიშვილი, სახელის ფუძის კვეცისა და უკვეცელობის შემთხვევები ახალ ქართულში, ტ. XXIII, 1985, გვ. 75_93.
გ. იმნაიშვილი, სახელის ფუძის კუმშვისა და უკუმშთველობის შემთხვევები ახალ ქართულში, ტ. XXII, 1980, გვ. 91_124.
გ. იმნაიშვილი, უმლაუტი ინგილოურში, ტ. V, 1953, გვ. 165_180.
გ. იმნაიშვილი, ქართლური დიალექტიზმები FXIX ს. მწერალთა ნაწერებში, ტ. XVI, 1968, გვ. 79_103.
გ. იმნაიშვილი, ქართლური დიალექტის ნაირსახეობანი, ტ. IX_X, 1958, გვ. 147_152.
გ. იმნაიშვილი, ქართული ზმნის გვარის კატეგორიის შესწავლის ისტორიიდან, ტ. XXIX, 1990, გვ. 148_169.
გ. იმნაიშვილი, ძველი ქართული ენის საყრდენი დიალექტის ზოლური სხვაობების ისტორიისათვის, ტ. XXVII, 1988, გვ. 142_153.
გ. იმნაიშვილი, ხმოვანთა დაკარგვა ქართული ენის ზოგიერთ კილოში, ტ. XIII, 1962, გვ. 135_154.
გ. იმნაიშვილი, ქართველურ ენათა განყოფილება, ტ. XXX, გვ. 16-24.
გ. იმნაიშვილი, ქართული ზმნის გვარის კატეგორიის შესწავლის ისტორიიდან, ტ. XXXI, 1992,გვ. 227-241.
გ. იმნაიშვილი, ბგერის გაჩენა-განვითარება ქართული ენის დიალექტებში, ტ. XXXIV, 2000, გვ. 80-93.
დ. იმნაიშვილი, ასპექტისა და დროთა წარმოების ისტორიული ურთიერთობებისათვის ნახური ჯგუფის ნებეში, ტ. XIX, 1974, გვ. 100_120.
დ. იმნაიშვილი, Ю. Д. Дешериев, Современный чеченский литературный яхык, т. XIV, 1964, с. 373–385.
დ. იმნაიშვილი, დროთა წარმოების სისტემა ნახური ჯგუფის ენებში, ტ. XXI, 1979, გვ. 155_186.
დ. იმნაიშვილი, დროული მიმდევრობის ფორმანტთა გენეზისისათვის ქისტურ ენებში, ტ. V, 1953, გვ. 317_325.
დ. იმნაიშვილი, ერგატივის წარმოების ისტორიისათვის ნახური (ჩაჩნური) ჯგუფის ენებში, ტ. XII, 1960, გვ. 313_319.
დ. იმნაიშვილი, თურმეობითები ქისტური ჯგუფის ენებში, ტ. VI, 1954, გვ. 327_342.
დ. იმნაიშვილი, პირის კატეგორიის საკითხისათვის ნახური (ჩაჩნური) ჯგუფის ენათა ზმნაში, ტ. XVI, 1968, გვ. 192_213.
დ. იმნაიშვილი, რიცხვითი სახელების წარმოება და ბრუნება დიდოურსა, ჰინუხურსა და ხვარშიულ ენებში, ტ. IX_X, 1958, გვ. 281_295.
დ. იმნაიშვილი, სტატიკური ზმნები ნახური ჯგუფის ენებში, ტ. XVIII, 1973, გვ. 350_357.
დ. იმნაიშვილი, უარყოფითი ნაცვალსახელები და უარყოფითი ზმნისართები იბერიულ-კავკასიურ ენებში, ტ. IV, 1952, გვ. 53_71.
დ. იმნაიშვილი, ფონეტიკური ცვლილებანი დიდოურში ჰინუხურ და ხვარშიულ ენებთან მიმამრთებაში, ტ. VII, 1956, გვ. 243_262.
დ. იმნაიშვილი, ქართული ენიდან სიტყვათა სესხების კანონზომიერებისათვის პანკისის ქისტურში, ტ. XI, 1959, გვ. 235_245.
დ. იმნაიშვილი, ჩაჩნური ენის შაროული კილოს ძირითადი თავისებურებანი, ტ. XVII, 1970, გვ. 193_219.
დ. იმნაიშვილი, ჩაჩნური ენის ჭებერლოური კილოს ზოგი თავისებურება ჩაჩნურ-ინგუშურის სხვა კილოებთან მიმართებაში, ტ. XV, 1966, გვ. 277_302.
დ. იმნაიშვილი, ხმოვანთა ასიმილაციის ზოგი სახე ნახური (ჩაჩნური) ჯგუფის ენებში, ტ. XIII, 1962, გვ. 237_247.
დ. იმნაიშვილი, ჰიპოტაქსის საკითხისათვის ჩაჩნური ჯგუფის ენებში, ტ. II, 1948, გვ. 55_84.
ნ. იმნაძე, ხმოვანთა შემართვის შესახებ ქართულში, ტ. XXVII, 1988, გვ. 165_168.
ნ. იმნაძე, ხშულთა ჰარმონიული კომპლექსების შესახებ ქართულში, ტ. XXIV, 1985, გვ. 42_48.
ნ. იმნაძე, ყ- ბგერის რაგვარობისათვის ქარულში, ტ. XXVI, 1987, გვ. 120_126.
ნ. იმნაძე, ზ.ჯაფარიძე, ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორია, ტ. XXX, 1991,გვ. 74-81.
თ.ინჯია, რიტმის შექმნის ერთი სტილური საშუალების შესახებ ქართულ პროზაში, XXXIV, 2000, გვ.94-97.
ლ. იორდანიშვილი, რაფიელ ერისთავი, ლექსიკოგრაფი და რედაქტორი, ტ. XXIX, 1990, გვ. 183_1934.
ლ. იორდანიშვილი, რ. ერისთავის ტერმინორლოგიური შრომები, ტ. XVI, 1968, გვ. 105_113.
ლ. იორდანიშვილი, რაფიელ ერისთავი ქართული ენის წარმოშობისა და განვითარების შესახებ, ტ. XXIV, 1985, გვ. 21_32.
ლ. იორდანიშვილი, რაფიელ ერისთავის ”ქართულ-რუსულ-ლათინური მცენარეთა,ცხოველთა და ლითონთა ლექსიკონი”, ტ. XXXV, 2005, გცვ. 138-149.
კ. კაკიტაძე, -ად სუფიქსიან სახელდთა ერთი ჯგუფის ისტორიისათვის ქართულში, ტ. XXV, 1986, გვ. 111_119.
კ. კაკიტაძე, ასპექტი და წარმოქმნა, ტ. XXXIV, გვ. 98-102.
ნ. კაპანაძე, ო. კაპანაძე, დროის ფორმათა და მოდალური კონსტრუქციათა შესატყვისობა ქართულ-გერმანული მანქანური თარგმანებისას, ტ. XXXIV, გვ. 103-118..
ო. კახაძე, -აზე დაბოლოებული ზოგიერთი სახელის ბრუნებისათვის ქვემოიმერულში, ტ. V, 1963, გვ. 183_192.
ო. კახაძე, ატენისა და წედისის ხეობის ქართლური, ტ. IV, 1952, გვ. 271_304.
ო. კახაძე, ერგატივის ნიშნების გამოყოფისათვის არჩიბულში, ტ. XIII, 1962, გვ. 343_351.
ო. კახაძე, ერთი კლას-ნიშნის მნიშვნელობის ცვლისათვის არჩიბულში, ტ. XX, 1978, გვ. 281_284.
ო. კახაძე, ზმნის ფუძის ზოგიერთი საკითხისათვის არჩიბულში, ტ. XVII, 1970, გვ. 223_230.
ო. კახაძე, ზოგიერთი შენიშვნა ლატერალური თანხმოვნების შესახებ, ტ. XI, 1959, გვ. 303_312.
ო. კახაძე, ინკლუზიური და ექსკლუზიური ნაცვალსახელების თაობაზე არჩიბულში, ტ. XIV, 1964, გვ. 363_370.
ო. კახაძე, კვლავ ერგატივის ნიშნების შესახებ არჩიბულში, ტ. XVI, 1968, გვ. 246_252.
ო. კახაძე, ლატერალური თანხმოვნები არჩიბუბლში (წინასწარი მოხსენება), ტ. 2X=X, 1958, გვ. 339_344.
ო. კახაძე, ლექსიკური ზანიზმებისათვის იმერულში, ტ. XXVI, 1987, გვ. 165_170.
ო. კახაძე, ოკრიბულის თავისებურებანი, ტ. VI, 1954, გვ. 163_179.
ო. კახაძე, ორი ბრუნვის ურთიერთდამთხვევის შესახებ არჩიბულში (წინასწარი მოხსენება), ტ. XV, 1966, გვ. 361_365.
ო. კახაძე, პირთა ნაცვალსახელებისყ აგებულებისა და ბრუნების ზოგიერთი საკითხი არჩიბულში, ტ. XVIII, 1973, გვ. 367_373.
ო. კახაძე, პირის კატეგორიის შესახებ არჩიბულში, ტ. XIX, 1974, გვ. 181_184.
ო. კახაძე, პურეულის ზოგიერთი ტერმინის შესახებ ქართულში (მასალები იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლექსიკური ურთიერთობიდან), ტ. VIII, 1956, გვ. 77_81.
ო. კახაძე, პურეულის ზოგიერთი ტერმინის შესახებ ქართულში (მასალები იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლექსიკური ურთიერთობიდან), ტ. XII, 1960, გვ. 191_197.
ო. კახაძე, როგორ იქმნებოდა და მზადდებოდა გამოსაცემად ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტ. XXXV, 2005, გვ. 150-163.
მ. კელენჯერიძე, მოსე ჯანაშვილის ხელნაწერი ლექსიკონები, ტ. XXII, 1980, გვ. 184_197.
მ. კელენჯერიძე, ქართული ლექსიკოგრაფიის ისტორიისათვის, ტ. XX, 1978, გვ. 98_106.
ლ. კვანტალიანი, ერთი სახის პირობითი დამოკიდებული წინადადებისათვის, ტ. XXIII, 1985, გვ. 101_103.
ლ. კვანტალიანი, «ვიდრე» კავშირიანი შედარებითი კონსტრუქცია ქართულში, ტ. XXII, 1980, გვ. 301_304.
ლ. კვანტალიანი, ზოგი კითხვითი წინადადების შედგენილობისა და ფუნქციისათვის ქართულში, ტ. XXVII, 1988, გვ. 211_220.
ლ. კვანტალიანი, ზოგი ცვლილებისათვის ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციაში, ტ. XXV, 1986, გვ. 120_124.
ლ. კვანტალიანი, რთული წინადადებების შესწავლის ისტორიიდან, ტ. XXIX, 1990, გვ. 170_182.
ლ. კვანტალიანი, ქართული ენის სინტაქსის შესწავლის ისტორია (XVII-XX სს. 30-40-იან წლებში),ტ. XXXII,1993 გვ.76-187.
ლ. კვანტალიანი, სიტაქსის საკითხები ფრანგულად დაწერილ ქართული ენის გრამატიკებში,ტ. XXXIV, 2000, გვ.118-123.
ლ. კვანტალიანი, კვლავ ჰიპოტაქსის კვეცისათვის ქართულში, ტ. XXXV, გვ. 164-170.
გ. კვარაცხელია, სამეცნიერო ფუნუქციური სტილის სპეციფიკის ზოგადი დახასიათება, ტ. XXVI, 1987, გვ. 3_17.
გ. კვარაცხელია, ქართული ენის ფუნქციურ სტილთა სტატისტიკური ანალიზი, ტ. XXVII, 1988, გვ. 17_33.
გ. კვარაცხელია, ქართული სამეცნიერო სტილის ზოგიერთი თავისებურება, ტ. XXI, 1979, გვ. 10_20.
გ. კვარაცხელია – ”აჰა ტაძარი, ...ცათ უმაღლესი ...”. ტ. XXXV, 2006, გვ. 5-9.
ა. კიზირია, ადგილისა და დროის გარემოება ძველ ქართულში, ტ. V, 1953, გვ. 97_122.
ა. კიზირია, ატრიბუტული სინტაგმა, მისი შედგენილობა და კომპონენტთა ურთიერთობა, ტ. XXVIII, 1989, გვ. 65_91.
ა. კიზირია, განკერძოებული განსაზღვრება ძველ ქართულში, ტ. XVIII, 1973, გვ. 191_196.
ა. კიზირია, დანართი ძველ ქართულში, ტ. XIV, 1964, გვ. 177_186.
ა. კიზირია, -ებ ნიშნიანი მრავლობითი რიცხვის სინტაქსური ძალისათვის ძველ ქართულში, ტ. VII, 1955, გვ. 35_40.
ა. კიზირია, ვითარების გარემოება ძველ ქარულში, ტ. 1X_X, 1958, გვ. 137_145.
ა. კიზირია, ვითარების გარემოების გამოხატვის საშუალებანი ქართველურ ენებში, ტ. XX, 1978, გვ. 37_59.
ა. კიზირია, მიცემითში დასმული პირმიუმართავი დამატება ძველ ქართულში, ტ. XI, 1959, გვ. 169_177.
ა. კიზირია, ნათესაობითში დასმული პირმიუმართავი დამატება ძველ ქართულში, ტ. XII, 1960, გვ. 221_229.
ა. კიზირია, ნანათესაობითარი მსაღზვრელის ურთიერთობისათვის საზღვრულთან, ტ. I, 1946, გვ. 329_336.
ა. კიზირია, ობიექტის მიერ ზმნის შეთანხმება მრავლობით რიცხვში თანამედროვე ქართულში, ტ. XXIV, 1985, გვ. 100_112.
ა. კიზირია, რთული თანწყობილი წინადადება ძველ ქათრულში, ტ. VIII, 1956, გვ. 19_37.
ა. კიზირია, საერო მწერლობის ძეგლთა ენის სინტაქსის ზოგიერთი საკითხი (XII_XVIII სს. მხატვრული ძეგლების მიხევდით), ტ. VI, 1954, გვ. 137_155.
ა. კიზირია, სინტაქსური ურთიერთობის განვითარების ზოგი საკითხი ქართულში, ტ. XXVII, 1988, გვ. 205_210.
ა. კიზირია, ქართული ენის სინტაქსის საკითხები ვარლამ თოფურიას შრომებში, ტ. XXII, 1980, გვ. 161_182.
ა. კიზირია, შერწყმული წინადადება ქართულში. 1. შერწყმული წინადადება ძველ ქართულში, 2. შერწყმული წინადადება ახალ ქართულში, ტ. IV, 1952, გვ. 203_237.
ა. კიზირია, ჩართული სიტყვა და წინადადება ძველ ქართულში, ტ. XV, 1966, გვ. 172_180.
ა. კიზირია, წარმომავლობის სახელები თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, ტ. XXIII, 1985, გვ. 40_62.
ნ. კიზირია, ბრძანებითი შინაარსის გამოხატვის საშუალებანი თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, ტ. XXVIII, 1989, გვ. 93_99.
ნ. კიზირია, თანხმოვანთა წყვილები ჭანურში, ტ. XXII, 1980, გვ. 198_206.
ნ. კიზირია, ინტენსივობის ფუნქცია არამხატვრული პროზაული ტექსტების წაკითხის დროს, ტ. XXVI, 1987, გვ. 112_119.
ნ. კიზირია, მსმენელის მიმართ მოლაპარაკის დამოკიდებულების გამოხატვის ფონეტიკური საშუალებანი სალიტერატურო ქართულ მეტყველებაში, ტ. XXV, 1986, გვ. 96_109.
ნ. კიზირია, სეგმენტირებულ ჩქამიერ თანხმოვანთა აღქმისათვის ქართულში, ტ. XXIV, 1985, გვ. 34_41.
ნ. კიზირია, წინადადებაში სიტყვის ლოგიკური ხაზგასმის ინტონაციური საშუალებანი, ტ. XXVII, 1988, გვ. 170_174.
ნ. კიზირია, ხმოვნის დაგრძელება ქართლურში, ტ. XXIII, 1985, ვ. 222_229.
ნ. კიზირია, ემოციის გამოხატვის შესახებ თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, ტ. XXXIII, 1995, გვ. 20-24.
ბ. კიკვიძე, ორფუძიანი ბრუნება ხუნძურში, ტ. XII, 1960, გვ. 351_356.
ზ.კიკვიძე, ტრანს-სემანტიზაციადა ნაცვალსახელთა ტრანს-სემანტები სხვადასხვა სისტემის ენებში, ტ. XXXIII, 1995, გვ. 13-19.
ა. კობახიძე, კნინობითის წარმოება რაჭულში, ტ. XIII, 1962, გვ. 157_161.
ა. კობახიძე, თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილება, ტ. XXX, 1991, გვ.49-61.
მ. კობიაშვილი, ნათესაობის იერარქიული პრინციპი ხევში, ტ. XXXIII, 1995, გვ. 157-160.
ა. ლეკიაშვილი, აფხაზური ზმნის პოტენციალისის ფორმის შესახებ, ტ. II, 1948, გვ. 33_36.
ლ. ლეჟავა, დავით კლდიაშვილის ტილის შესწავლისათვის, ტ. XVII, 1970, გვ. 24_34.
ლ. ლეჟავა, დიმიტრი ყიფიანის «ახალი ქართული გრამმატიკა» (გამოქვეყნებიდან 100 წლისთავის გამო), ტ. XXV, 1986, გვ. 60_90, ცხრ. გვ. 234_273.
ლ. ლეჟავა, ზემოიმერულის მასალები ერთი სოფლის მცხოვრებთა მეტყველების მიხედვით, ტ. 1X_X, 1958, გვ. 173_190.
ლ. ლეჟავა, შენიშვნები ზემოსურების მეტყველებაზე, ტ. XIV, 1964, გვ. 197_219.
ლ. ლეჟავა, ხალხური ზეპირსიტიყვიერების ზოგიერთი ჟანრის ენის შესწავლისათვის, ტ. VIII, 1956, გვ. 151_160.
ლ. ლეჟავა, შ.აფრიდონიძე, ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება, ტ. XXX, 1991, გვ. 66-75.
კ. ლერნერი, ანტუან მეიე როგორც თანამედროვე სოციოლინგვისტიკის წინამორბედი, ტ. XXVI, 1987, გვ. 19_32.
კ. ლერნერი, ენის სოციალურობის ორგვარი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა ლინგვისტიკაში, ტ. XVIII, 1989, გშვ. 13_23.
კ. ლერნერი, ენობრივი ნიშნის მოტივაციის სესხება-შენარჩუნება ენათა კონტაქტის პირობებში, ტ. XXIX, 1990, გვ. 3_16.
კ. ლერნერი, ფ. დე სოსიურის სოციოლოგიზმის ზოგიერთი თავისებურება, ტ. XXIV, 1985, გვ. 10_20.
ქ. ლომთათიძე, ამოსავალი თÃ, თÃი კომპლექსთა ცვლილება აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ტ. XXII, 1980, გვ. 260_263.
ქ. ლომთათიძე, აფხაზური გარდამავალი ზმნის უსუბიექტო ფორმები, ტ. II, 19489, გვ. 1_13.
ქ. ლომთათიძე, აფხაზური ზმნის ძირითად დრო-კილოთა სისტემა, ტ. VII, 1956, გვ. 207_227.
ქ. ლომთათიძე, გვარის კატეგორიის საკითხისათვის ასფხაზურში, ტ. VIII; 1956, გვ. 195_212.
ქ. ლომთათიძე, გურული ჯაკვლის მნიშვნელობისათვის, ტ. XXIX, 1990, გვ. 194_196.
ქ. ლომთათიძე, დამოკიდეაბული წინადადების ერთი თავისებურება ზოგ ქართკულ დიალექტში, ტ. I, 1946, გვ. 337_344.
ქ. ლომთათიძე, დამოკიდებული წინადადების ერთი თავისებურება ზოგ ქართულ დიალექტში, ტ. I, 1946, გვ. 337_344.
ქ. ლომთათიძე, დილა სიტვის დილ-სახეობისათვის «ვეფხისტყაოსანში», ტ. XV, 1966, გვ. 35_38.
ქ. ლომთათიძე, ენის განვითარების კანონზომიერების საკითხის შესახებ, ტ. III, 1952, გვ. 107_133.
ქ. ლომთათიძე, «ერთი» რიცხვითი სასელის ისტორიისათვის ქართველურსა და აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ტ. XIII, 1962, გვ. 69_79.
ქ. ლომთათიძე, ე. წ. «მიზან-პირობითი კილოს» წარმოებისათვის აფხაზურ დიალექტებში, ტ. II, 1948, გვ. 17_29.
ქ. ლომთათიძე, ზმნის ინფინიტური წარმოების კვალი ძველ ქართულში (წინასწარი ცნობა), ტ. 1X_X, 1958, გვ. 111_116.
ქ. ლომთათიძე, ზმნის უარყოფით ფორმათა წარმოება აფხაზურ-აბაზურ დიალექტებში, ტ. V, 1958, გვ. 203_213.
ქ. ლომთათიძე, ზოგი ზმნისართის აგებულებისათვის აფხაზურ-აბაზურ დიალექტებში, ტ. VI; 1954, გვ. 275_279.
ქ. ლომთათიძე, თბება ტიპის ზმნათა ისტორიისათვის ქართულში, ტ. IV, 1952, გვ. 75_81.
ქ. ლომთათიძე, ი. სტალინის შრომა «მარქსიმზმი და ენათმეცნიერების საკითხები» და მისი მნიშვნელობა საბჭოთა ენათმეცნიერებისათვის, ტ. III, 1952, გვ. 33_71.
ქ. ლომთათიძე, ი. ჯავახიშვილი და ქართულისა და მთის იბერიულ-კავკასიური ენების ისტორიულ-გენეტური ურთიერთობის პრობლემა, ტ. XVI; 1968, გვ. 263_272.
ქ. ლომთათიძე, ლამბიალიზაციის საკითხისათთვის ქართველურ ენებში, ტ. XVI, 1968, გვ. 69_73.
ქ. ლომთათიძე, ლარინგალური ‡ ფონემის გენეზისისათვის ტაპანთურში, ტ. XVIII, 1973, გვ. 285_301.
ქ. ლომთათიძე, მიჩნევის (მოჩვენების, მოჩვენებითობის) კატეგორიისათვის აფხაზურ-ადიღურ ენებში და შესაბამისი ზმნური წარმოების საკითხი ქართულში, ტ. XVXII, 1970, გვ. 153_160.
ქ. ლომთათიძე, ნათესაობის ზოგი სახელის წარმოებისა და კნინობითობის -ია სუფიქსის საკითხი ქართულში, ტ. XXVI, 1987, გვ. 68_72.
ქ. ლომთათიძე, რთულფუძიან ზმნათა აგებულება აფხაზურში, ტ. IV, 1952, გვ. 83_125.
ქ. ლომთათიძე, საურთიერთო საურთიერთო-სათანაო, საურთიერთო-საორმხრივო) კატეგორია აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ტ. XII, 1960, გვ. 275_288.
ქ. ლომთათიძე, სახელთა ცოცხლად და არაცოცხლად დაყოფის ჩანასახი აბაზური ენის ტაპანთურ დიალექტში, ტ. XX, 1978, გვ. 180_186.
ქ. ლომთათიძე, სტატკიური და დინამიკური ზმნები აფხაზურში (აფხაზურ-აბაზურ დიალექტთა მონაცემების მიხედვით), ტ. VI, 1954, გვ. 257_271.
ქ. ლომთათიძე, ს. ჯანაშია _ ენათმეცნიერი, ტ. XXIV, 1985, გვ. 3_9.
ქ. ლომთათიძე, ტაპანთური აშთანნი[ˆ] («გველი») სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის, ტ. XXII, 1980, გვ. 223_226.
ქ. ლომთათიძე, უბიხურ ენაში ქართველურ ენათაგან შესული ლექსიკური მასალის საკითხისათვის, ტ. XIX, 1974, გვ. 93_98.
ქ. ლომთათიძე, ფონეტიკურ ცვლილებათა არათანაბარი ხასიათის შესახებ, , ტ. XXIII, 1985, გვ. 31_35.
ქ. ლომთათიძე, ქართული კერავს ზმნის ეტიმოლოგიისათვის, ტ. XXჩ, 1986, გვ. 125_128.
ქ. ლომთათიძე, -ქ სუფიქსისათვის მეგრულ ზმნებში, ტ. I?, 1946, გვ. 131_139.
ქ. ლომთათიძე, ღ||რ-ს მონაცვლეობისათვის ქართველურ ენებში, ტ. XI, 1959, გვ. 71_76.
ქ. ლომთათიძე, შეგრძნების გამომხატველ ზმნათა აგებულების ორი ტიპი აფხაზურში, ტ. XXI, 1979, გვ. 148_151.
ქ. ლომთათიძე, ხელისა და ფეხის აღმნიშვნელი ფუძეების უძველესი სახეობებისათვის აფხაზურ-ადიღურ ენებში და ზოგი ქართველური ღუძის ანალიზის საკითხი, ტ. XI, 1966, გვ. 150_160.
ქ. ლომთათიძე, ხშულ-ლაბიალურ კომპლექსთა შერწყმით მიღებული ბ ფ პ ქართველურ ენებში, ტ. XIV, 1964, გვ. 101_108.
ქ. ლომთათიძე, ჰარმონიის მოშლა აბაზური ენის კომპლექსებში, ტ. XXVIII, 1989, გვ. 188_190.
ქ. ლ ო მ თათიძე, საენათმეცნიერო კვლევა-ძიების ისტორიიდან საქართველოში, ტ. XXX, 1991, გვ.3
ქ. ლ ო მ თათიძე,ნათესაობის აღმნიშვნელი ძირითადი ლექსიკა აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ტ. XXXI, 1992, გვ.207-241
ქ. ლომთათიძე, ერთი გასუბსტანტივებული წარმოების რაობისათვის აფხაზურში, ტ. XXXIII, 1995, გვ.175.
ქ. ლომთათიძე, ზოგი “მან-მეტი” ფუძის შესახებ ქართულში, ტ. XXXIII, 1995, გვ. 147-148.
ქ. ლომთათიძე, საერთო იბერიულ-კავკასიური “ნებისა” და “გამარჯვების” სიმბოლო და მისი ლინგვისტური საფუძველი, ტ. XXXIV, 2000, გვ.124-125.
ქ. ლომთათიძე, ხის აღმნიშვნელ ფუძეთა ურთიერთობისათვის ქართველურსა და აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ტ. XXXIV, 2000, გვ. 126-128.
ა. ლომთაძე, სიბილანტთა კანონზომიერი შესატყვისობანი ქართველურ ენებში IV. შესატყვისი კომპონენტების დეზაფრიკატიზაციის(სპირანტიზაციის) შესახებ სვანურში,ტ. XXXV, 20006, გვ. 190-199.
ე. ლომთაძე, ა ხმოვნის სტატუსი ხვარშიული ენის დიალექტებში, ტ. XXIII, 1985, გვ. 277_293.
ე. ლომთაძე, ბეხჟიტური ა, ო, ხმოვნების შესატყვისები ჰუნზიბლურში და ო, – ხმოვანთ აგენეზისი, ტ. XX, 1978, გვ. 249_262.
ე. ლომთაძე, ბეჟიტური ე, ი. ხმოვნების შესატყვისები ჰუნპზიბურში და ˆ ხმოვნის გენეზისი, ტ. XXI, 1979, გვ. 194_209.
ე. ლომთაძე, ბრძანებითი კილოს წარმოება დიდოურ ენებში, ტ. XIV, 1964, გვ. 253_257.
ე. ლომთაძე, გრამატიკული კლასის ადა რიცხვის კატეგორიები ხვარშიულ ენაში, ტ. XII,ვ 1960, გვ. 367_378.
ე. ლომთაძე, ენის განვითარების ბუნების შესახებ, ტ. III, 1952, გვ. 137_178.
ე. ლომთაძე, ერგატივისა და ინსტრუმენტალისის ისტორიული ურთიერთობისათვის კაპუჭურ-ჰუნზურ ენაში*, ტ. IV, გვ. 147_159.
ე. ლომთაძე, ე. ხმოვანი ხვარშიულში, ტ. XXVI, 1987, გვ. 201_210.
ე. ლომთაძე, ე ხმოვნის შესატყვისობანი დიდოური ენის დიამლექტებს შორის, ტ. XXVI, 1987, გვ. 212_230.
ე. ლომთაძე, ზოგი საერთო-ძირიანი ფუძე იბერიულ-კავკასიურ ენებში, ტ. VII, 1955, გვ. 417_450.
ე. ლომთაძე, თანმხოვანთა შესატყვისობანი დიდოურ ენებსა და ხუნძურს შორის, ტ. XIII, 1962, გვ. 285_311.
ე. ლომთაძე, ისევ დიდოურ ენათა რიცხვითი სახელების წარმოების თაობაზე, ტ. XV, 1966, გვ. 317_332.
ე. ლომთაძე, -ი ხმოვანი ხვარშიულში და მისი დიალექტური შესატყვისები, ტ. XXIV, 1985,ვ გვ. 170_184.
ე. ლომთაძე, მახვილით გამოწვეული ცვლილებები დიდოურ ენებში, ტ. XXII, 1980, გვ. 255_257.
ე. ლომთაძე, მრავლობითობის წარმოება კაპუჭურ-ჰუნზური ენის ზმნაში, ტ. V, 1953, გვ. 417_446.
ე. ლომთაძე, მსაზღვრელ-საღზვრულის ურთიერთობა მეგრულში, ტ. VI, 1954, გვ. 207_239.
ე. ლომთაძე, რაოდენობითი რიცხვითი სახელის ბრუნება დიდოური ჯგუფის ენებში, ტ. XI, 1959, გვ. 291_300.
ე. ლომთაძე, სიტყვაწარმოება დიდოური ჯგუფის ენათა რიცხვით სახელებში, ტ. 1X_X, 1958, გვ. 303_312.
ე. ლომთაძე, ჩვენებითი ნაცვალსახელების აგებულება და ბრუნება დიდოური ჯგუფის ენებში (შედარებით-ისტორიული ანალიზმი), ტ. III, 1956, გვ. 269_305.
ე. ლომთაძე, კვეცა ქართულში, ტ. XXXI,გვ.29-44.
ე. ლომთაძე, ხმოვანთა რეგრესული ასიმილაცია ხვარშიულ ენაში, ტ. XXVII, 1988, გვ. 264_269.
ე. ლომთაძე, უ ნახევარხმოვნიანი დიფთოპნგები და ტრიფთონგები ბეჟიტურ-ჰუნზიბურ ენაში, ტ. XXXII, 1993, გვ. 188-197.
ე. ლომთაძე, თანხმოვანთა გაორმაგება (გემინაცია) ხვარშიულ ენაში, ტ. XXXIV, 2000, გვ. 126-128.
ა. მანჯგალაძე, -ურ სუფიქსისათვის ძველ ქართულში, ტ. V, 1953, გვ. 473-512.
ლ. მარგიანი, სიტყვათა რიგი სვანური წყევლის ფორმულებში, ტ. XXXIV, გვ. 140-143.
ა. მარტიროსოვი, აბსტრაქტულ სახელთა წარმოება და საწარმოებელ აფიქსთა შედგენილობა ძველ ქართულში, ტ. 1X_X, 1958, გვ. 121_127.
ა. მარტიროსოვი, დიალექტიზმები XV_XVIII სს. კახურ ისტორიულ საბუთებში, ტ. IV, 1952, გვ. 239_268.
ა. მარტიროსოვი, ზმნისართის ადა თანდეაბულის სინტაქსური ურთიერთობისათვის, ტ. XII, 1960, გვ. 231_238.
ა. მარტიროსოვი, ზმნისწინების შედგენილობა და მათი პირველადი ფუნქციები ძველ ქართულში, ტ. V, 1953, გვ. 73_94.
ა. მარტიროსოვი, ზმნური სუფიქსების ხმარების თავისებური სისტემა ჯავახურში, ტ. XXVI, 1987, გვ. 157_163.
ა. მარტიროსოვი, თანდებული ქართულში, ტ. I, 1946, გვ. 203_246.
ა. მარტიროსოვი, კნინობითი სახელები ძველ ქარულში, ტ. XXვ, 1978, გვ. 108_118.
ა. მარტიროსოვი, კუთვნილებითი ნაცვალსახელი მსაღზვრელად ქართველურ ენებში, ტ. XVIII, 1973, გვ. 178_190.
ა. მარტიროსოვი, მასდარული კონსტრუქციის გენეზისისათვის ძველ ქარულში, ტ. VII, 1955, გვ. 44_59.
ა. მარტიროსოვი, მახვილი და ინტონაცია ჯავახურში, ტ. XXIV, 1985, გვ. 137_138.
ა. მარტიროსოვი, საერო მწერლობის ძეგლების ფონეტიკური თავისებურებანი, ტ. VI, 1954, გვ. 87_133.
ა. მარტიროსოვი, უკუქცევით-კუთვნილებითი ნაცვალსახელები ქართველურ ენებში, ტ. XIV, 1964, გვ. 109_123.
ა. მარტიროსოვი, ქართული დიალექტური ლექსიკის შესწავლისა და ლექსიკონების შედგენის ძირითადი საკითხები, ტ. XXIII, 1985, გვ. 139_148.
ა. მარტიროსოვი, ჩემდა, შენდა... ტიპის ნაცვალსახელთა წარმოება და ფუნქციები ქართველურ ენებში, ტ. XI, 1959, გვ. 107_128.
ა. მარტიროსოვი, წინდებულისა და თანდებულის ისტორიული ურთიერთობისათვის ქართულში, ტ. VIII, 1956, გვ. 39_46.
ა. მარტიროსოვი, ქართული ენისა და მისი შესწავლის საკითხები ი. გოგებაშვილის შემოქმედებაში, ტ. XXXI, 1992, გვ. 197-204.
ა. მარტიროსოვი, დრო-კილოთა ფორმები ძველ ქართულსა და ძველ სომხურში, ტ. XXXIV, 2000, გვ. 151-162.
ვ. მაღრაძე, ფლორის აღმნიშვნელი ფუძები კასპის რაიოვნის ტოპონიმებში, ტ. XXIX, 1990, გვ. 118_121.
ვ. მაღრაძე, ქართული გვარებისაგან ნაწარმოები ოიკონიმები, ტ. XXXIII, 1995, გვ. 149-158.
ვ. მაღრაძე, “სინონიმური” რთული ტოპონიმები კასპის რეგიონის ტოპონიმების მიხედვით, ტ. XXXIV, 2000, გვ. 163-166.
ვ. მაღრაძე, ფერის აღმნიშვნელი სიტყვები ქართულ გვარსახელებში, ტ. XXXV, 2006, გვ. 190-199.
გ. მაჭავარიანი, ბრუნების ზოგიერთი საკითხი სვანურში, ტ. XXIII, 1985, გვ. 131_241.
გ. მაჭავარიანი, ზმნის თემატურ ფუძეთა მნიშვნელობისათვის ქართველურ ენებში, ტ. XXV, 1986, გვ. 39_50.
გ. მაჭავარიანი, კაუზატივის კატეგორია ქართველურ ენებში, ტ. XXVII, 1988, გვ. 62_106.
გ. მაჭავარიანი, ლატერალურ თანხმოვანთა სისტემის ევოლუციის ზოგიერთი საკითხი ნახური ჯგუფის ენებში, ტ. XIV, 1964, გვ. 261_269.
გ. მაჭავარიანი, ნამყო უსრული სვანურში და მისი ადგილი ქართველურ ენათა უღვლილების სისტემაში, ტ. XXII, 1980, გვ. 207_217.
გ. მაჭავარიანი, სვანური მეშხე («შავი») სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის, ტ. XIII, 1962, გვ. 229_234.
გ. მაჭავარიანი, სვანური მეჟღ…ერ («შემოდგომა») სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის, ტ. XXIV, 1985, გვ. 128_130.
გ. მაჭავარიანი, სუბსტრატის საკითხისათვის დასავლურ-ქართველურ (ზანურ-სვანურ) ენობრივ არეალში, ტ. XV,¹ 1966, გვ. 152_171.
გ. მაჭავარიანი, უმლაუტის იტსორიიდან სვანურში (რელატიური ქრონოლოგიის დადგენის ცდა), ტ. XVII, 1970, გვ. 94_105.
მ მაჭავარიანი, ბეკონის შეხედულებები ენის შესასებ, ტ. XI, 1959, გვ. 49_61.
მ მაჭავარიანი, ენათა ნათესაობის თეორია ლაიბნიცთან, ტ. 1X_X, 1958, გვ. 39_53.
მ მაჭავარიანი, ოკამის ნიშნის თეორია, ტ. XV, 1966, გვ. 139_149.
მ მაჭავარიანი, პერფორატივების (შესრულებითი გამონათქვამების) სტატუსისათვის (ჯ. ოსტის მიხედვით), ტ. XXVIII, 1989, გვ. 25_35.
მ. მაჭავარიანი, ფერეიდნულის ზოგი თავსიებურება, ტ. XXIII, 19895, გვ. 149_178.
მ. მაჭავარიანი, ქცევის კატეგორიის საკითხისათვის, ტ. XXII, 1980, გვ. 39_65.
მ. მაჭავარიანი, ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება, ტ. XXX, გვ.16-25.
ნ. მაჭავარიანი, კითხვითი წინადადების ფუნქციურ-სემანტიკური ტიპები საგაზეთო-პუბლიცისტური სტილის მიხედვით, ტ. XXXV, 2005, გვ. 205-210.
თ. მახარობლიძე, დრო-კილოთა ინგლისურ-ქართული შესაბამისობა, ტ. XXXV, 2005, გვ. 211-214.
ა. მაჰომეტოვი, აბსოლუტივი დარგუულში, ტ. XXI, 1979, გვ. 212_242.
ა. მაჰომეტოვი, გრამატიკული ფორმების გენეზისი დარგუული ენის დიალექტების მონაცემების მიხედვით, ტ. XXII, 1980, გვ. 233_235.
ა. მაჰომეტოვი, ზმნის უარყოფითი ფორმების წარმოება დარგუული ენის დიალექტებში, ტ. XXVI, 1987, გვ. 255_257.
ა. მაჰომეტოვი, ი. ცერცვაძე, დაღესტნური ენების პირის ნაცვალსახელთა ანალიზი ივ. ჯავახივშილის ნამშრომში «ქართული და კავასიური ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა», ტ. XXIII, 1985, გვ. 263_270.
ა. მაჰომეტოვი, ი. ცერცვაძე, ლაკური და დარგუული ენების თანხმოვანთა სისტემა, ტ. XXVIII, გვ. 212_218.
ა. მაჰომეტოვი, ი. ცერცვაძე, მიმღეობისა და აბსოლუტივის ურთიერთობისათვის ლაკურსა და დარგუულში, ტ. XXIII, 19895, გვ. 295_300.
ა. მაჰომეტოვი, მყოფადის წარმოებისათვის დარგუულში, ტ. XXIV, 1985, გვ. 186_197.
ა. მაჰომეტოვი, ლაბიალიზაციის სპეციფიკა დარგუულში, ტ. XXXI, 1992, გვ.242-246.
ა. მაჰომეტოვი, ფარინგალიზებული ხმოვანი, როგორც დაკარგული ფარინგალიზებული თანხმოვნის კვალი დარგუულში, ტ. XXXIII, 1995, გვ. 176-178.
ა. მაჰომეტოვი, სიტყვა ქვიწ “კონა”, “თაიგულ”-ის ეტიმოლოგიისათვის კუბაჩურში, ტ. XXXIV, 2000, გვ. 166-169.
მ. მდინარაძე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნირო ბიბლიოთეკა, ტ. XXX, 1991, გვ. 89-90.
ი. მელიქიშვილი, მარკირების მიმართების შესახებ ფონოლოგიაში, ტ. XIX, 1974, გვ. 5_14.
ს. მენთეშაშვილი, ქართლურის სალექსიკონო მასალა (ალგეთის ხეობა), ტ. XVII, 1970, გვ. 251_282.
მ. მეხსიშვილი, მასალები ქართლური დიალექტური ლექსიკონისათვის, ტ. XVII, 1970, გვ. 283_299.
ე. მეტრეველი, ჰიმნოგრაფიული ტერმინების «ფარაფთონისა» და «მოსართავის» გაგებისათვის, ტ. XVIII, 1973, გვ. 144_154.
მ. მიქელაძე, ბრუნვის ფორმანტის სესხების საკითხისათვის, ტ. XXXIV, 2000, გვ. 170-173.
ლ. ნადარეიშვილი, მასდარის წარმოების შესახებ ჭანურში, ტ. XVII, 1970, გვ. 136_143.
ლ. ნადარეიშვილი, მიმღეობა ზანურში, ტ. XIII, 1962, გვ. 177_190.
ლ. ნადარეიშვილი, ჭანურში დაცული ძველი ქართული ლექსიკიდან, ტ. XX, 1978, გვ. 142_148.
ნ. ნათაძე, თემის ნიშნები ქართველურ ენებში, ტ. XI, 1959, გვ. 129_149.
ნ. ნათაძე, მესამე სერიის დრო-კილოთა წარმოებისათვის ქართულში, ტ. VII, 1955, გვ. 81_98.
ნ. ნათაძე, შესაძლებლობის მიმღეობითი წარმოებისათვის თანამედროვე ქართულში, ტ. XIII, 1962, გვ. 125_133.
ე. ნიკოლაიშვილი, გურული ლექსიკის შესწავლისათვის, ტ. XXVI, 1987, გვ. 172_187.
ე. ნიკოლაიშვილი, გურული ტექსტები, ტ. XXIV, 1985, გვ. 140_167.
ლ. ნოზაძე, ემფატიკური ი ქართულში, ტ. XXIX, 1990, გვ. 18_42.
ლ. ნოზაძე, თანხმოვანთა ზოგი ცვლილებისათვის ქართლურში, ტ. XX, 1978, გვ. 125_133.
ლ. ნოზაძე, ინ- ენიანი ვნებითის ურთიერთობის საკითხისათვის ქართულში, ტ. 1X_X, 1958, გვ. 129_134.
ლ. ნოზაძე, კავშირებითის ფორმათა წარმოებისათვის ზემოიმერულში, ტ. XXV, 1986, გვ. 173_181.
ლ. ნოზაძე, მედიოაქტივ ზმნათა წარმოების ზოგი საკითხი ქართულში, ტ. XIX, 1974, გვ. 25_51.
ლ. ნოზაძე, რე ნაწილაკი ძველ ქართულში, ტ. XXVII, 1988, გვ. 120_139.
ლ. ნოზაძე, ფუძეთანხმოვნიან ანთროპონიმთა ბრუნების ერთი ტენდენციის შესახებ ქართულში, ტ. XXVIII, 1989, გვ. 101_128.
ლ. ნოზაძე, ქართლური დიალექტური მასალები, ტ. XVII, 1970, გვ. 338_347.
ლ. ნოზაძე, თანხმოვანთშესატყვისობის ერთი შემთხვევის გამო ქართველურ ენებში, ტ. XXXI, 1992, გვ.60-68.
ლ. ნოზაძე, ტბორე ფუძის აგებულებისათვის, ტ. XXXII, 1993, გვ.65-75.
ლ. ნოზაძე, სახელობითი ბრუნვის მორფემასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხისათვის ქართველურ ენებში, ტ. XXXIII, 1995, გვ.43-61.
ლ. ნოზაძე, ვნებითისა და პოტენციალისის ფორმათა წარმოების ზოგი საკითხი კოლხურში, ტ. XXXIV, 2000, გვ. 174-198.
ლ. ნოზაძე, ისევ მედიოაქტიური ზმნების შესახებ ქართულში, ტ. XXXV, 2006, გვ. 215-232.
ა. ონიანი, გრძელი ხმოვნების საკითხისათვის სვანურში, ტ. XIII, 1962, გვ. 209_226.
ა. ონიანი, ოპოზიცია «ხმოვანი-თანხმოვანი» თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, ტ. XXII, 1980, გვ. 85_89.
ა. ონიანი, სვანური ვოკალიზმის ზოგი საკითხი, ტ. XXV, 1986, გვ. 203_213.
ა. ონიანი, სუბიექტური პირის მორფემათა ალომორფების განაწილება სვანური ენის ლახშურ დიალოეტში, ტ. XVII, 1970, გვ. 107_116.
ე. ოსიძე, «ღაღად-ყო» ტიპის ზმნები ძველ ქარულში, ტ. XII, 1960, გვ. 267_272.
ს. ჟღენტი, მეგრულ-ჭანური ვოკალიზმი (ექსპერიმენტული გამოკევლევა), ტ. IV, 1952, გვ. 339_353.
ს. ჟღენტი, სვანურ ხმოვანთა პალატოგრამები და რენგგენოგრამები, ტ. I, 1946, გვ. 35_61, სვანურ ხმოვანთა პალატოგრამები, ნახ. 69, სვანურ ხმოვანთა რენგგენოგრამები, ნახ. 37.
ს. ჟღენტი, ქართული სალიტერატურო ენის აქცენტუაციის ძირთიადი საკითხები, ტ. V, 1953, გვ. 125_161.
ს. ჟღენტი, შორისდებული ახალ სალიტერატურო ქართულში, ტ. I,თ 1946, გვ. 247_257.
დ. რამიშვილი, აზროვნებისა და მეტყველების ურთიერთობსი საკითხის შესახებ იდეალისტურსა და საბჭოთა ფსიქოლოგიაში, ტ. III, 1952, გვ. 427_466.
დ. რამიშვილი, ბუნებრივი ენის უპირატესი პროდუქტიულობის საკითხისათვის, ტ. XVIII, 1973, გვ. 47_67.
ი. რამიშვილი, ენისა და მეტყველების ურთიერთობის საკითხი ალან გარდინერის თეორიაში, ტ. XIII, 1962, გვ. 31_42.
ი. რამიშვილი, სემიოტიკის სათავეები, ტ. XXI, 1979, გვ. 5_8..
ი. რამიშვილი, ხელოვნური ენის პრობლემა, ტ. XX, 1978, გვ. 21_34.
გ. როგავა, ადიღეური თჰ´– («ღმ ერთი») სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის, ტ. II, 1948, გვ. 45_47.
გ. როგავა, არქაული ტიპის ჰიპოტაქსის გადმონაშთები ქართველურ ენებში, ტ. XXVI, 1987, გვ. 43_50.
გ. როგავა, აფხაზურისა და ადიღური ენების ისტორიის ვულგარულ-მატერიალისტური გაგების ზოგიერთი ნიმუშის შესახებ ი. სტალინის საენათმეცნიეარო მოძღვრების შუქზე, ტ. III, 1952, გვ. 515_533.
გ. როგავა, ბგერათშესატყვისობათა დარღვევის შემთხვევებისათვის ქართველურ ენებში (წინასწარი ცნობა), ტ. XII, 1960, გვ. 161_168.
გ. როგავა, ბგერათშესატყვისობის საკითხისათვის აფხაზურ-ადიღურ ენებში (ადიღურ ენათა შიშინა სიბილანტების მონაცემების მიხედვით), ტ. XVIII, 1973, გვ. 303_312
გ. როგავა, დედისა და მამის აღმნიშვნელ სახელთა პოსესივის კატეგორიისათვის ადიღურ ენებში, ტ. XIX, 1974, გვ. 87_91.
გ. როგავა, დრო-კილოთა მეოთხე ჯგუფის ნაკვთები ქართველურ ენებში, ტ. V, 1953, გვ. 17_31.
გ. როგავა, ერგატივის საკითხისათვის აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ტ. XIV, 1964, გვ. 37_44.
გ. როგავა, ვარლამ თოფურიას სინტაქსური ანალოგიის კანონი, ტ. XXII, 1980, გვ. 276_282.
გ. როგავა, ზანური -ნი კავშირ-ნაილაკის კვალი ჭანურ დიალექტში, ტ. XXVII, 1988, გვ. 221_225.
გ. როგავა, ზედსართავის თანაბრობითი ხარისხის გაქვავებული ფორმები ქართულში, ტ. 1X_X, 1958, გვ. 99_109.
გ. როგავა, ზმნის პოლიპერსონალიზმის ისტოიისათვის იბეარიულ-კავკასიურ ენებში, ტ. XIII, 1962, გვ. 45_50.
გ. როგავა, ზოგ ქართველურ და ინდოევროპულ ფუძეთა ურთიერთობის საკითხისათვის (ნუშა «ნავი»), ტ. XXVIII, 1988, გვ. 58_61.
გ. როგავა, იბეარიულ-კავკასიურ ეანთთა საერთო კუთვნილების თეასვის აღმნიშვნელი ფუძე, ტ. VI, 1954, გვ. 51_53.
გ. როგავა, ივ. ჯავახიშვილის მიერ ხანმეტი ძეგლების აღმოჩენა და მისი მნიშვნელობა ქართული ენის ისტორიისათვის, ტ. XVI, 1968, გვ. 273_277.
გ. როგავა, იხვ- ფუძის ისტორიისათვის, ტ. XV, 1966, გვ. 233_235.
გ. როგავა, ლეღვის აღმნიშვნელი საერთო ქართველური სიტყვა და მისი პარალელები აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ტ. XXIII, 1985, გვ. 36_38.
გ. როგავა, მარჯვენა ზედსართავის შედგენილობის საკითხი ქართველურსა და ადიღურ ენებში, ტ.¹ XXV, 1986, გვ. 32_37.
გ. როგავა, მ რავლობთი რიცხვის მესამე სუბიექტური პირის -ან სუფიქსისათვის ქართულში, ტ. XVI, 1968, გვ. 74_77.
გ. როგავა, მცენარის აღმნიშვნელი ერთი საერთო იბერიულ-კავკასიური ფუძისათვის, ტ. XI, 1959, გვ. 65_68.
გ. როგავა, ნამყო უსრულის -ოდ სუფიქსის შედგენილობისათვის ქართულში, ტ. VI, 1954, გვ. 79_84.
გ. როგავა, პირის პრეაფიქსთა გამჟღერება სონანტების წინ აღფხაზურ-ადიღურ ენათ აზმნებში, ტ. XVII, 1970, გვ. 161_165.
გ. როგავა, სემანტკიური ცვლა ერთი რიგის დინამიკური გარდამავალი ზმნებისაგან ნაწარმოებ სტატიკურ ზმნებში, ტ. XXVI, 1987, გვ. 189_191.
გ. როგავა, ტოპონიმი ჯიხანჯირი (ფუძეში სამი ჯ აფრიკატის შეუთავსებლობის კანონზომიერებასთან დაკავშირებით), ტ. XXVIII, 1989, გვ. 130_133.
გ. როგავა, ფარინგალურ ხშულთა რიგისათვის ქართველურსა და ადიღეურ ენებში, ტ. I, 1946, გვ. 1_17.
გ. როგავა, ქართველურ ენათა ფონეტიკის ისტორიულ-შედარებითი შესწავლის ძირითადი საკითხები, ტ. IV, 1952, გვ. 35_51.
გ. როგავა, ქართული ღელავს ზმნის ეტიმოლოგია, ტ. XXIV, 1985, გვ. 113_115.
გ. როგავა, ყრუ შიშინა სპირანტთა შერწყმის ერთი თავისებური შემთხვევა ქვემო ადიღეურსა და ქართულში, ტ. II, 1948, გვ. 49_52.
ბ. საბაშვილი, ერთი სიტყვაწარმოებითი ტიპი ქართულში, ტ. XX, 1978, გვ. 89_96.
ი. სალარიძე, ქართლური ლექსიკიდან, ტ. XVII, 1970, გვ. 300_320.
ლ. სანიკიძე, Vნ- სავრცობიან სახელთა ბრუნებიდან ბაცბურ (წოვა-თუშურ) ენაში, ტ. XXIX, 1990, გვ. 197_202.
ლ. სანიკიძე, -ოლ, -ალლა, -ალ, -ა სუფიქსები ნახურ ენებში, ტ. XXV, 1986, გვ. 221_225.
ლ. სანიკიძე, ფუძის გაორკეცება ბაცბურში, ტ. XV, 1966, გვ. 304_315.
ლ. სანიკიძე, ნათესაობითისა და მიცემითი ბრუნვის ფორმათა წარმოება ნახურ ენებში, ტ. XXXV, 2005, გვ. 232-243.
მ . საღლიანი, ფონეტიკურად უცვლელი ნასესხები ფუძეები სვანურ ენაში, ტ. XXXV, 2005, გვ. 143-161.
თ. სახოკია, რიცხვ ცხრაზე ნახმარი თქმანი თუ ანდაზანი, ტ. XXVIII, 1989, გვ. 227_271.
ტ. სიხარულიძე, უდიური ენის ლექსიკური შედგენილობის შესახებ, ტ. XXIX, 1990, გვ. 236_239.
ი. სტალინი, მარქსიზმი და ენათმეცნიერების საკითხები (მარქსიზმის შესახებ ენათმეცნიერებაში), ტ. III, 1952, გვ. 1_32.
ნ. სურმავა, ზმნის პირთა რიცხვის აღნიშვნის ისტორიიდან (XVI_XVIII სს. ქართული საბუთების მიხედვით), ტ. XXVIII, 1989, გვ. 135_149.
ნ. სურმავა, კირნათ-მარადიდის მეტყველების ერთი თავისებურების შესახებ, ტ. XXIX, 1990, გვ. 72_82.
მ. სუხიშვილი, მყოფადის წარმოება და სტატიკურ ზმნათა პარადიგმა ქართულში, ტ. XX, 1978, გვ. 78_87.
მ. სუხიშვილი, სუბიექტური პირველი პირის პრეფიქსისათვის ქართველურ ენებში, ტ. XXV, 1986, გვ. 52_58.
მ. სუხიშვილი, სუფიქსიან ვნებითთა წარმოების ზოგი საკითხისათვის ქართულში, ტ. XXII, 1980, გვ. 126_135.
მ. სუხიშვილი, უახლოესი ობიექტისა და სუბიექტის გაუჩინარება გარდამავალი ზმნის შემცველ შესიტყვებაში, ტ. XXI, 1979, გვ. 57_67.
მ. სუხიშვილი, ქართული მრწემ-ის სვანური შესატყვისისათივს, ტ. XXIII, 1985, გვ. 134_137.
მ. სუხიშვილი, ერგატიული წესის გამოვლენისათვის ქართულში, ტ. XXXIV, 2000, გვ. 174-198.
მ. სუხიშვილი, სემანტიკისა და უღვილების პარადიგმის მიმართების შესახებ მედიოაქტიურ ზმნებში, ტ. XXXV, 2005, გვ. 161-171.
ზ. ტუღუში, ადამიანის გარეგნობისა და თვისებების ამსახველი ლექსიკა გურულში, ტ. XXVIII, 1989, გვ. 151_155.
ზ. ტუღუში, ნიადაგებთან და მიწის საყანედ მომზადებასთან დაკავშირებული ლექსიკა გურულში, ტ. XXV, 1986, გვ. 183_189.
ზ. ტუღუში, ოჯახური და ნათესაური ურთიერთობის ამსახველი ლექსიკა გურულში, ტ. XXIX, 1990, გვ. 112_117.
ზ. ტუღუში, კნინობითი სახელები გურულში, ტ. XXXI, 1992, გვ. 132-140.
თ. უთურგაიძე, ლ. ქანთარია, ასიმილაციისათვის ქართული ენის თანხმოვანთა და ხმოვანთა შერეულ კომპლექსებში, ტ. XXV, 1986, გვ. 91_95.
თ. უთურგაიძე, კითხვითი -ა- და -მე ნაწილაკები ქართულში, ტ. XV, 1966, გვ. 214_226.
თ. უთურგაიძე, მორფონოლოგიური ცვლილებებისათვის ნათესაობით და მოქმედებით ბრუნვებში, ტ. XXIII, 1985, გვ. 95_100.
თ. უთურგაიძე, სახელობითი ბრუნვის -ი სუფიქსის შეხორცებისათვის ადამიანთა სახელებში, ტ. XXIV, 1985, გვ. 49_65.
თ. უთურგაიძე, სტრუქტურული შესატყვისები, სპირანტიზაციისა და დესპირანტიზაციისათვის ქართველურ ენათა სისტემებში, ტ. XVIII, 1973, გვ. 243_253.
თ. უთურგაიძე, ქართული ენის შესწავლა იტალიელ მისიონერთა მიერ და მათი მეცნიერული ნააზრევის ურთიერთმიმართება, ტ. XXIX, 1990, გვ. 123_146.
თ. უთურგაიძე, ქართული ენის ხმოვანთა განაწილება ხმოვნებთან სიტყვის თავსა და ბოლოში, ტ. XIX, 1974, გვ. 17_24.
თ. უთურგაიძე, ლ. ქანთარია, ლ. კობიაშვილი, ხმოვანთა ასიმილაცია ქართულში, ტ. XXVI, 1987, გვ. 97_106.
თ. უთურგაიძე, დ. ჩხუბიანიშვილი, ჯ. გიუნაშვილი, სიტყვათა სემანტიკური ცვლილება ფერეიდნულში სპარსული ენის გავლენით, ტ. XXVIII, 1989, გვ. 156_162.
თ. უთურგაიძე, დ. ჩხუბიანიშვილი, ჯ. გიუნაშვილი, ფერეიდნული მეტყვლების შესწავლისათვის, ტ. XXI, 1979, გვ. 82_106.
თ. უთურგაიძე, დ. ჩხუბიანიშვილი, ჯ. გიუნაშვილი, ფერეიდნული ტექსტები, ტ. XXIII, 1985, გვ. 180_221.
თ. უთურგაიძე, კაუზაციის კატეგორია ქართულში, ტ. XXXIII, 1995, გვ. 106-131.
თ. უთურგაიძე, კვლავ წყვილბაგისმიერი უ და წყილბაგისმიერი ვ თანხმოვნების სტატუსისათვის ძველ ქართულში, ტ. XXXIV, 2000, გვ. 209-211.
ვლ. ფანჩვიძე, მიმღეობის წარმოება და ფუნქციები უდიურ ენაში, ტ. II, 1948, გვ. 241_252.
ვლ. ფანჩვიძე, მორფოლოგიური შეხვედრებისათვის უდური ენისა ქართულ-ქართველურ ენებთან, ტ. I, 1946, გვ. 356_370.
ვლ. ფანჩვიძე, ნაზმნარი სახელის მიერ სახელის მართვა ბრუნვაში უდურ ენაში, ტ. XII,თ 1960, გვ. 405_409.
ვლ. ფანჩვიძე, ძირითად ბრუნვათა წარმოება და ფუნქციები ბუდუხურ ენაში, ტ. XIX, 1974, გვ. 168_179.
რ. ფარეულიძე, ღარ სუფიქსის გენეზისისათვის ჩაჩნურში, ტ. XXIX, 1990, გვ. 204_207.
რ. ფარეულიძე, ზმნური ფუძეების ფონემატური სტრუქტურა ჩეჩნურში,ტ. XXXIV, 2000, გვ. 212-218.
რ. ფარეულიძე, ხმოვანფუძიანი ზმნები ჩეჩნურში, ტ. XXXV, 2005, გვ. 272-277.
რ. ფარეულიძე, ზმნური ფუძეების ფონენატური სტრუქტურა ჩეჩნურში, ტ.XXXV, 2005, გვ. 277-286.
ფ ე რ ე ი დ ნ უ ლ ი ტექსტები (თ.უთურგაიძე, დ.ჩხუბიანიშვილი, ჯ. გიუნაშვილი), ტ.XXXIV, 2000, გვ.
ბ. ფოჩხუა, არქაული სიტყვაწარმოება საქმიან ლექსიკშაი, ტ. XVIII, 1973, გვ. 206_210.
ბ. ფოჩხუა, ელემენტარული ველი პორციგის თეორია «არსითი სემანტიკური მიმართებების შესახებ», ტ. XVI, 1968, გვ. 30_41.
ბ. ფოჩხუა, ომონიმია და პოლისემია, ტ. 1X_X, 1958, გვ. 13_36.
ბ. ფოჩხუა, ონომასიოლოგიური თვალსაზრისი ლექსიკის შესწავლაში, ტ. XIV, 1964, გვ. 71_88.
ბ. ფოჩხუა, პოლისემიის საკითხისათვის, ტ. XII, 1960, გვ. 99_136.
ბ. ფოჩხუა, სიტყვათგანლაგებისათვის ქართულში, ტ. XIII, 1962, გვ. 109_122.
ბ. ფოჩხუა, სიტყვაწარმოება, ტ. XV, 1966, გვ. 104_122.
ბ. ფოჩხუა, სპეციალური ლექსიკა საერთო ენაში, ტ. XVII, 1970, გვ. 231_249.
ბ. ფოჩხუა, ტრუბეცკოის ფონოლოგიური სისტემის ძირითადი ცნებები, ტ. II, 1959, გვ. 33_46.
ბ. ფოჩხუა, ქართული სინონიმიკის ლექსიკოგრაფიული საკითხები, ტ. XXII, 1980, გვ. 292_299.
ზ. ფურცხვანიძე, შტო-გვარის სახელთა საგნობრივ-ლოგიკური კლასიფიკაციის ცდა ქართული ენის იმერული დიალექტის მასალაზე,ტ. XXXIII, 1995, გვ. 161-166.
ტ. ფუტკარაძე, -კენ თანდებულის ისტორიისათვის, ტ. XXVIII, 1989, გვ. 164_171.
ტ. ფუტკარაძე, ფუტკარ- ფუძის ისტორიისათვის, ტ.XXXIV, 2000, გვ. 219-221.
ი. ქავთარაძე, დრო-კილოთა მესამე სერიის წარმოების ერთი თავისეაბურება ახალ ქართულში, ტ. VII, 1955, გვ. 61_78.
ი. ქავთარაძე, ეტიმოლოგიური შენიშვნები, ტ. II, 1959, გვ. 385_389.
ი. ქავთარაძე, ეტიმოლოგიური ძიებები, ტ. XXII, 1980, გვ. 306_313.
ი. ქავთარაძე, ზმნის აღწერითი ფორმების ორგანულით შეცვლის ისტორიიდან ქართულში, ტ. XIV, 1964, გვ. 161_174.
ი. ქავთარაძე, ზოგი სიტყვის აღნაგობის ადა ისტორიისათვის ქართულში, ტ. XVIII, 1973, გვ. 197_205.
ი. ქავთარაძე, იმერული ლექსიკონის მასალები, ტ. XXV, 1986, გვ. 150_172.
ი. ქავთარაძე, მყოფადის ერთი სახეობის ისტორიისათვის ქართულში, ი. XII, 1960, გვ. 199_208.
ი. ქავთარაძე, რიცხვნაკლი ზმნები ძველ ვქართულში, ტ. I, 1946, გვ. 141_168.
ი. ქავთარაძე, სიტყვათა სემანტიკური განვითარების ისტორიიდან ქართულში, ტ. XXIII, 1985, გვ. 115_119.
ი. ქავთარაძე, უნახაობის კატეგორიის ისტორიისათვის ქართულში, ტ. VIII, 1956, გვ. 179_192.
მ. ქალდანი, ა/ა ხმოვანთმონაცხვლეობის ზოგი საკითხისათვის სვანურ ზმნაში, ტ. XVI, 1968, გვ. 132_142.
მ. ქალდანი, აორისტის წარმოება სვანურში, ტ. XX, 1978, გვ. 150_160.
მ. ქალდანი, დიალექტთა შერევა კოდორის ხეობის სვანურში, ტ. XVII, 1970, გვ. 82_91.
მ. ქალდანი, -ელ/-ავ სუფიქსის საკითხისათვის ქართველურ გვარ-სახელებში, ტ. XXII, 1980, გვ. 67_73.
მ. ქალდანი, ელიზია სვანურ ენაში, ტ. V, 1953, გვ. 193_202.
მ. ქალდანი, ეტიმოლოგიური შენიშვნები, ტ. XXIII, 1985, გვ. 243_252.
მ. ქალდანი, კითხვითი, განსაზღვრებითი და გაძლიერებითი ნაწილაკები სვანურში, ტ. XIV, 1964, გვ. 227_234.
მ. ქალდანი, მუჟ-/მგჟ ძირისაგან ნაწარომებ ტოპონიმთა საკითხისათვის, ტ. XXII, 1980, გვ. 219_221.
მ. ქალდანი, ნაზალურ თანხმოვანთა დაკარგვისა და განვითარების საკითხისათვის სვანურ ენაში, ტ. VI, 1954, გვ. 181_186.
მ. ქალდანი, სვანური ენის ბალსქვემოური კილოს ეცხერული თავისებურებანი, ტ. 1X_X, 1958, გვ. 210_218.
მ. ქალდანი, სვანური ენის ბეჩოური კილოკავის ფონეტიკური თავისებურებანი, ტ. XIII, 1962, გვ. 191_206.
მ. ქალდანი, სვანური ენის ლახამულური კილოკავის გრამატიკული თავისებურებანი, ტ. VIII, 1956, გვ. 161_176.
მ. ქალდანი, სვანური ენის ლახამულური კილოკავის ფონეტიკური თავისებურებანი, ტ. VII, 1955, გვ. 137,192.
მ. ქალდანი, სვანური ენის ჩუბეხეური მეტყვეალების თავისეაბურებანი, ტ. II, 1948, გვ. 213_233.
მ. ქალდანი, ცხვირისმიერობის შესახებ სვანური ენის ლახამულურ კილოკავში, ტ. IV, 1952, გვ. 377_382. ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, ტ. XXXII, 1993, გვ. 217-230.
ი. ქერქაძე, კუერნა- ფუძის ეტიმოლოგიისათვის, ტ. XIX, 1974, გვ. 83_86.
ი. ქერქაძე, «ორჭოფ»- ფუძის აგებულების ათვის, ტ. XX, 1978, გვ. 121_124.
ი. ქობალავა, აფრიკატიზაციისა და დეზაფრიკატიზაციის პროცესები იბერიულ-კავკაესიურ ენებში (შესავალი), ტ. 1X_X, 1958, გვ. 57_97.
ი. ქობალავა, ეკონომიის როლისათვის ენის სისტემასა და განვითარებაში, ტ. XXVII, 1988, გვ. 34_49.
ი. ქობალავა, მეგრული სიტყვათწარმოებიდან, ტ. XXI, 1979, გვ. 107_113.
ი. ქობალავა, «სისტემის» ცნ:ების ისტორიისათვის ენათმცენიერებაში, ტ. XXVIII, 1989, გვ. 37_46.
ი. ქობალავა, ფონემის «ფიზიკური» დეფინიციისათვის (დ. ჯოუნზის თეორიის მიხედვით), ტ. XV, 1966, გვ. 124_137.
ი. ქობალავა, ფონოლოგიის ისტორიიდან, ტ. XIV, 1964, გვ. 89_98.
ი. ქობალავა, ქართული ენის ხმოვანთა ფორმანტული დიამპაზონები, ტ. VI, 1968, გვ. 43_53.
ი. ქობალავა, ძირთა ფონემური სტრუქტურისათვის მეგრულში, ტ. XXV, 19896, გვ. 190_201, ცხრ. გვ. 272_273.
რ. ქურდაძე, ხმოვანმონაცვლე ზმნათა პირველი სერიისა და სახელზმნის წარმოების შესახებ, ტ. XXXIII, 1995, გვ. 95- 105/
რ.ღამბაშიძე, სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება, ტ. XXX, 1991, გვ, 37_48.
რ.ღამბაშიძე, საქონელმცოდნეობის ტერმინოლოგია და ამ დარგის ტერმინთა ლექსიკოგრაფიული ფიქსირების ზოგი საკითხი, ტ. XXX1, 1992, გვ, 170_186.
თ. ყაუხჩიშვილი, ზოგი ნაწილაკისა და კაშვირის მნიშვნელობისათვის ძველ ქარულში, ტ. I, 1946, გვ. 259_288.
ს. ყაუხჩიშვილი, ბეარძნულ-ქართული სემასიური პარალელები, ტ. I, 1946, გვ. 371_383.
გ. შალამბერიძე, დიალექტიზმები ს. მგალობლიშვილის მოთხრობებში, ტ. 1X_X, 1958, გვ. 155_171.
გ. შალამბერიძე, კახური დიალექტის თავისებურებანი ყვარლის მეტყველების მიხედვით, ტ. VII, 1955, გვ. 101_117.
გ. შალამბერიძე, სიტყვაწარმოების ზოგიერთი საკითხი ი. ჭავჭავაძის პუბლიცისტურ წერილებში, ტ. XII, 1960, გვ. 255_265.
გ. შალამბერიძე, ფრაზეოლოგია ი. ჭავჭავაძის პუბლიცისტურ წერილებში (მასალები ი. ჭავჭავაძის პუბლიცისტური წერილების სტილის შესწავლისათვის), ტ. VIII, 1956, გვ. 49_75.
ლ. შალვაშვილი, კუნენ ელემენტის გაშიფვრისათვის ფრანცისკ მარია მაჯოს «ქართულ გრამატიკაში», ტ. XXVII, 1988, გვ. 200_203.
ლ. შალვაშვილი, “თავად|ჯერ-მერმე” მოდელის თ ა ვ ა დ კომპონენტი “რუსუდანიანის” მიხედვით, ტ. XXXI, 1992, გვ.69-88.
თ. შარაძენიძე, არნოლდ ჩიქობავა, ტ. XVIII, 1973, გვ. 387_399.
თ. შარაძენიძე, აღწერითი (სინქრონიული) და ისტორიული (დიაქრონიული) ენათმეცნიერების ურთიერთმიმართების ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე ენათმეცნიერებაში, ტ. II, 1959, გვ. 1_29.
თ. შარაძენიძე, ბალკანეთის ენათა კასშვირი და ენათა კაშვირის თოერია 60_70-იან წლებში, ტ. XXII, 1980, გვ. 265_275.
თ. შარაძენიძე, ბრუნებათა კლასიფიკაციისათვის სვანურში, ტ. VII, 1953(5, გვ. 125_133.
თ. შარაძენიძე, დამატებითი დისტრიბუცია და მისი მნიშვნელობა ფონოლოგიისა და მორფოლოგიისათვის, ტ. XVI, 1968, გვ. 14_27.
თ. შარაძენიძე, ენათა გენეალოგიური კლასიფიკცაია, ტ. III, 1952, გვ. 259_335.
თ. შარაძენიძე, ენათა კავშირის პრობლემა პრაღელ სტრუქტურალისტებთან, ტ. V, 1953, გვ. 1_13.
თ. შარაძენიძე, ენათა კლასიფიკცაია ენობრივ წრეებად ვილჰელმ შმიდტისა, ტ. VII, 1955, გვ. 1_31.
თ. შარაძენიძე, ენათა მორფოლოგიური კლასიფიკაციის ძირითადი საკითხელი, ტ. VI, 1954, გვ. 1_38.
თ. შარაძენიძე, ენათა ნათესაობის თეორიის კრიტიკა თანამედროვე საზღვარგარეთულ ენათმეცნიერებაში, ტ. VIII, 1956, გვ. 1_17.
თ. შარაძენიძე, ენათა სტადიური კლასიფიკაცია I. ნ. მარის სტადიური კალსიფიკაცია. II. ენათა სტადიური კლასიფიკაცია ი. მეშჩანინოვისა, ტ. III, 1952, გვ. 343_423.
თ. შარაძენიძე, მეტყველების ნაწილთა კლასიფიკცაია და სუბსტიტუციის მეთოდი დესკრიფციული ენათმეცნიერების სინტაქსში, ტ. XVIII, 1973, გვ. 155_175.
თ. შარაძენიძე, ნეოლინგვისტიკის თეორია ენის შესახებ, ტ. XIII, 1962, გვ. 7_28.
თ. შარაძენიძე, პრაღის საენათმეცნიერო სკოლის ზოგადლინგვისტური თეორია, ტ. XV, 1966, გვ. 79_102.
თ. შარაძენიძე, სახელთა მრავლობითი რიცხვის წარმოება სვანურში ბალსზემოური კილოს მიხედვით, ტ. VI, 1954, გვ. 189_203.
თ. შარაძენიძე, სვანური ენის ლატალური კილოკავის ზოგიერთი თავისებურება, ტ. XVII, 1970, გვ. 45_81.
თ. შარაძენიძე, სვანური ენის ცხუმარული კილოკავის ძირითადი თავისებურებანი, ტ. 1X_X, 1958, გვ. 221_249.
თ. შარაძენიძე, სტრუქტურალიზმის ძირითადი სკოლების შესახებ, ტ. XIV, 1964, გვ. 51_66.
თ. შარაძენიძე, ტიპოლოგიური შედარების (შეპირისპვირებითი მეთოდის) ადგილისათვის ენათმეცნიერებაში, ტ. XII, 1960, გვ. 81_97.
თ. შარაძენიძე, უარყოფითი ნაწილაკები სვანურში, ტ. I, 1946, გვ. 286_327.
თ. შარაძენიძე, ცნება «ენათა კავშირისა» და მისი მიმართება ენათა ოჯახის ცნებასთან სტალინური საენათმეცნიერო მოძღვრების შუქზე, ტ. IV, 1952, გვ. 1_29.
თ. შარაძენიძე, სვანურ-ქართულ-ზანური შესატყვისობის ზოგიერთი საკითხი, ტ. XXX, 1991, გვ.121-134.
ვ. შენგელია, ლ  ჟ პროცესისათვის ყაბარდოულ ენაში, ტ. XXI, 1979, გვ. 152_153.
ვ. შენგელია, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული, ტ. XXX, 1991, გვ. 86-88.
მ. შერაზადიშვილი, მოდალური ნაწილაკები სუბიექტურ-მოდალური მნიშვნელობის მქონე კონსტრუქციებში, ტ. XXXV, 2005, გვ. 286-290.
მ. შინჯიაშვილი, «იყო» ზმნის სტატიკურობის საკითხისათვის («ქართული ოთხთავის» და «სინური მრავალთავის» მასალების მიხედვით»), ტ. XV, 1966, გვ. 236_241.
კ ა რ ლ შ მ ი დ ტ ი, სიტყვა ვ. თოფურიას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო სხდომაზე, ტ. XXXV, 2005, გვ. 327.
ი. ჩანტლაძე, ორფუძიანობის საკითხისათვის ქვემოსვანურში, ტ. XXI, 1979, გვ. 115_128.
ი. ჩანტლაძე, სახელობითის -ე ფორმანტის შესახებ სვანურში, ტ. XVIII, 1973, გვ. 267_272.
მ. ჩაჩანიძე, მეტაფორისა და ინტერდისციპლინარული ტერმინოლოგიის შესახებ ლინგვისტიკის მეტაენაში, ტ. XXXV, 2005, გვ. 290-300.
ა. ჩიქობავა, ადგილის სახელთა წარმოების ტიპები და მათი ისტორიული ურთიერთობა ქართულში, ტ. XIX, 1974, გვ. 70_75.
ა. ჩიქობავა, აწმყოს ფუძის წარმოქმნის ისტორიისათვის I. -ავ, -ამ და -ევ, -ემ სუფიქსთა ისტორიული ურთიერთობა, ტ. XIV, 1964, გვ. 125_134.
ა. ჩიქობავა, განვითარების ზოგი ტენდენცია უცხოურსა და საბჭოთა ენათმეცნიერებაში, ტ. XXIII, 1985, გვ. 5_12.
ა. ჩიქობავა, გრამატკიული კლას-კატეგორია და ზმნის უღვლილების ზოგი საკითხი ძველ ვქართულში, ტ. V, 1953, გვ. 51_61.
ა. ჩიქობავა, ენა, ენათმცენიერება, ქართული ენა, პრობლემები და პერსპექტივები, ტ. XXII, 1980, გვ. 5_12.
ა. ჩიქობავა, ენათმცენიერების თეორიისა და ენის ფილოსოფიის ურთიერთობის საკითხისათვის, ტ. XXI, 1979, გვ. 243_245.
ა. ჩიქობავა, ენათმეცნიერების ფილოსოფიური საკითხების შესახებ, ტ. XX, 1978, გვ. 5_20.
ა. ჩიქობავა, ენის რაობის ბიჰევიორისტული გაგება, ტ. 1X_XB, 1958, გვ. 1_12.
ა. ჩიქობავა, ერთი ძველი საერთო იბერიულ-კავკასიური ფუძის შესახებ მევენახეობის ტერმინში, ტ. VI, 1954ო, გვ. 41_49.
ა. ჩიქობავა, ერგატივის წარმოქმნის ისტორიისათვის ხუნძურში, ტ. II, 1948, გვ. 91_113.
ა. ჩიქობავა, ეტიმოლოგია ძველი ქართული ტერმინებისა «ბღუარი», «სამხარი», ტ. V, 1953, გვ. 65_70.
ა. ჩიქობავა, ვნებითის ჩამოყალიბების ზოგი საკითხისათვის ქართულში მასდარის ჩვენებათა მიხედვით (წინასწარი მოხსენება), ტ. VII, 1956, გვ. 513_517.
ა. ჩიქობავა, ზოგი პრეღიქსული წარმოების ისტორიისათვის ქართულ ზმნებში (წინასწარი მოხსენება), ტ. XI, 1959, გვ. 151_167.
ა. ჩიქობავა, თბილისის უნივერსიტეტი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. XVII, 1970, გვ. 5_15.
ა. ჩიქობავა, ისტორიზმის სამკითხი ენათმეცნვიერებაში სტალინური საენათმეცნიერო მოღვრების თვალთახედვით, ტ. III, 1952, გვ. 207_256.
ა. ჩიქობავა, მასდარისა და მიმღეობის ისტორიული ურთიერთობისათვის ქართულში, ტ. V, 1953, გვ. 33_48.
ა. ჩიქობავა, მრავლობითობის აღნიშვნის ძირითდაი პრინციპისათვის ქართული ზმნის უღვლილების სისტემაში, ტ. I, 1946, გვ. 91_127.
ა. ჩიქობავა, მრავლობითობის სუფიქსთა გეანეზისისათვის ქარულში, ტ. VI, 1957, გვ. 67_76.
ა. ჩიქობავა, პ. უსლარი და მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა მეცნიერული შესწავლის საკითხები, ტ. VII, 1955, გვ. 461_471.
ა. ჩიქობავა, საბჭოთა ენათმეცნიერების ამოცანები ად ძირთიადი პრობლემები, ტ. III, 1952, გვ. 75_99.
ა. ჩიქობავა, «ქარული ენა», მისი აგებულება-შედგენილობის ზოგადი საკითხები, ტ. XIV, 1964, გვ. 31_48.
ა. ჩიქობავა, ქართული ზმნის ნაკვთეულთა დაჯგუფების პრინციპისათვის, ტ. XIII, 1962, გვ. 93_107.
ა. ჩიქობავა, ქართული ზმნის უღვლილების სისტემის საკითხები, ტ. XVI, 1968, გვ. 5_13.
ა. ჩიქობავა, ძველისა და ახალი ქართულის კომპონენტებისათვის «ვეფხისტყაოსნის» ენის მორფოლოგიურსა და სინტაქსურ სტრუქტურაში (წინასწარი მოხსენება), ტ. XV, 1966, გვ. 5_32.
ა. ჩიქობავა, რით არის წარმოდგენილი მრავლობითობის სახელობითში დასმული მორფოლოგიური ობიექტი ძველს ქართულში? ტ. XXX, 1991, გვ.91-106.
ნ. ჩიჩუა, ნარატიული ეპიზოდისა და პრედიკატის სემანტიკის მიმართებისათვის, ტ.XXXIV, 2000, გვ. 222-229.
მ. ჩუხუა, ისტორიულ-ეტიმოლოგიური განყოფილება, ტ. XXX, 1991, გვ.81-83.
მ. ჩუხუა, იბრიულ-ნახურ-დაღესტნური ბგერათშესატყვისობანი, ტ. XXXV, 2005, გვ. 303-318.
დ. ჩხუბიანიშვილი, «მოკლე ქართული გრამატიკა სასოფლო სკოლებისათვის» (გამოქვეყნებული ქ. მონთობანს 1877 წ.), ტ. XV, 1966, გვ. 181_213.
დ. ჩხუბიანიშვილი, ქარული ტერმინოლოგიის შესწალვის ისტორიიდან, ტ. XXII, 1980, გვ. 136_147.
ი. ცერცვაძე, ადგილობით ბრუნვათა საწარმოებელი ფუძის საკითხისათვის ხუნძურში, ტ. VII, 1955, გვ. 283_287.
ი. ცერცვაძე, ანდიური ენის ფონეტიკის საკითხებისათვის, ტ. V, 1953, გვ. 265_313.
ი. ცერცვაძე, ბგერათცვლილებისათვის ხუნძურ-ანდიურ ენებში, ტ. IX_X, 1958, გვ. 251_256.
ი. ცერცვაძე, გრამატიკული კლასები ანდიური ენის კილოკავებში, ტ. VI, 1954, გვ. 427_433.
ი. ცერცვაძე, ერგატიული ბრუნვის ერთი ფორმანტის შესხაებ ხუნძურში, ტ. XIII, 1962, გვ. 277_280.
ი. ცერცვაძე, ერგატიული ბრუნვის საკითხისათვის ლაკურ ენაში, ტ. XVI, 1968, გვ. 253_256.
ი. ცერცვაძე, კითხვის ნაცვალსახელთა ფუძეები ხუნძურ ენაში, ტ. IV, 1952, გვ. 173_179.
ი. ცერცვაძე, კლასნიშნიანი და უკლასნიშნო ზმნები ხუნძურში, ტ. XVII, 1970, გვ. 189_190.
ი. ცერცვაძე, მეხუთე ლატერალური თანხმოვნის შესატყვისობისათვის უდურ ენაში, ტ. XIV, 1964, გვ. 357_361.
ი. ცერცვაძე, მრავლობითი რიცხვის აღნიშვნის საშუალებანი ანდიურ ზმნაში, ტ. VI, 1954, გვ. 435_443.
ი. ცერცვაძე, შენიშვნები ხუნძური ენის ფონეტიკიდან, ტ. XI, 1959, გვ. 249_254.
ი. ცერცვაძე, ხუნძური ენის ანწუხური დიალექტი, ძირითადი ფონეტიკური და მორფოლოგიური თავისებურებანი, ტ. II, 1948, გვ. 117_199.
ი. ცერცვაძე, ხუნძური ლატერალების ლაკურ შესატყვისობათა შესახებ, ტ. XII, 1960, გვ. 339_343.
მ. ციკოლია, აფხაზური ენის ერთი სინტაქსური თავისებურების შესახებ, ტ. XVIII, 1973, გვ. 330_333.
გ. ცოცანიძე, ერთი უფუნქციო ელემენტის შესახებ «მეცხვარულ სათვალავის» სისტემაში, ტ. XXII, 1980, გვ. 157_159.
გ. ცოცანიძე, თუშური ხოლმეობითის შესხაებ, ტ. XVII, 1970, გვ. 35_43.
გ. ცოცანიძე, მახვილის შესახებლ ფშაურ დიალექტში, ტ. XX, 1978, გვ. 135_141.
გ. ცოცანიძე, სალექსიკონო მასალის შერჩევის პრინციპისათვის ერთენოვანი ლექსიკონის შედგენისათვის, ტ. XXXI, 1992, გვ 186-192.
ბ. ცხადაძე, -ებრ და -ობრ დაბოლოებანი ქართულში, ტ. XXIV, 1985, გვ. 67_83.
ბ. ცხადაძე, მასდარის წარმოების ზოგი თავისებურება ქარული ენის დიალექტებში, ტ. XXVI, 1987, გვ. 128_137.
ბ. ცხადაძე, -ობა||-ობილ სუფიქსი ძველ ქარულში, ტ. XXIII, 1985, გვ. 64_68.
ბ. ცხადაძე,უცხოური ენების სუპინუმისა და გერუნდივის გადმოცემისათვის ქართულში, ტ. XXVII, 1988, გვ. 194_199.
შ. ძიძიგური, მეგრული სუფიქსის კვალი ქართულში (ეტიმოლოგიური შენიშვნა), ტ. I, 1946, გვ. 355_358.
შ. ძიძიგური, ხმოვანთა კომპლექსების ფონეტიკურ პროცესთა საერთო საფუძველი ქართულ კილოებსა და ზანურში, ტ. I, 1946, გვ. 19_33.
მ. ძიძიშვილი, გრამატიკულ მოვლენათა ტენდენციები გურულში, ტ. 1X_X, 1958, გვ. 193_199.
მ. ძიძიშვილი, თანხმოვანთა კომპლექსისა და ფონეტიკური პროცესის ურთი- ერთმიმართების შესახებ ქართულში, ტ. XV, 1966, გვ. 228_232.
მ. ძიძიშვილი, მყოფადის შესწავლის ისტორია (XVIII-XIX საუკუნეების ქართკული გრამატიკული ლიტერატურის მიხედვით), ტგ. XXIII, 1985, გვ. 104_114.
მ. ძ ნ ე ლ ა ძ ე, აღმავალ-დაღმავალი III მოტივი სალიტერატურო ქართულში, ტ. XXXIV, 2000, გვ. 230-235.
ქ. ძოწენიძე, -გან თანდებულიანი მოქმედებითი ბრუნვის ფუნქციისათვის ძველ ქართულში, ტ. I, 1946, გვ. 195_202.
ქ. ძოწენიძე, უნიფორმაციის ტენდენციის მოქმედების ერთი ნიმუში ზემოიმერულ კილოკავში, ტ. XIV, 1964, გვ. 191_194.
კ. წერეთელი, პარონომაზია ქართულში, ტ. VI, 1954, გვ. 461_499.
მ. ჭაბაშვილი, ლექსიკოლოგიის განყოფილება, ტ. XXX, 1991, გვ. 37_48.
ა. ჭინჭარაული, «დავითიანის» ტექსტის დადგენის და გაგებისათვის, ტ. XVI, 1968, გვ. 114_131.
ა. ჭინჭარაული, დონე, დუნე, დონდლო და ტოლ სიტყვათა ეტიმოლოგიისათვის, ტ. XXIX, 1990, გვ. 103_110.
ა. ჭინჭარაული, ეტიმოლოგიური ეტიუდები, ტ. XXIII, 1985, გ¹ვ. 120_123.
ა. ჭინჭარაული, ეტიმოლოგიური ეტიუდები, ტ. XXIV, 1985, გვ. 116_123.
ა. ჭინჭარაული, ეტიმოლოგიური შენიშვნები, ტ. XXII, 1980, გვ. 148_155.
ა. ჭინჭარაული, ზოგი სადავო ადგილის შესახებ «ვეფხისტყაოსანში» ხმოვანფუძიან სახელთა ბრუნებასთან დაკავშირებით, ტ. XV, 1966, გვ. 63_78.
ა. ჭინჭარაული, სემანტკ იური გადასვლები ზოგნ ლექსიკრუ ჯგუფებში, ტ. XIX, 1974, გვ. 54_68.
ა. ჭინჭარაული, ფშაური სალექსიკონო მასალა, ტ. XVII, 1970, გვ. 348_358.
ა. ჭინჭარაული, ცახე, ადე, სტარი, სერი||სერვა... სიტყვათა ეტიმოლოგიისათვის, ტ. XXV, 1986, გვ. 129_139.
ა. ჭინჭარაული, მურკ(ნ)- ფუძის ეტიმოლოგიისათვის, ტ. XXXI, 1992, გვ.193-196.
ა. ჭინჭარაული, “ვეფხისტყაოსნის” ერთი სადავო ადგილის გაგებისათვის, ტ. XXXV, 2006, გვ.303-318.
ა. ჭინჭარაული, “ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკიდან (“უწყლოობა,” “უწყლობა” თუ “უწყალობა”), ტ. XXXV, 2006, გვ. 318-322
ლ. ჭკადუა, დინამიკური ზმნის აწმყო დროის ფუნქციები აფხაზურ ენაში, ტ. XII, 1960, გვ. 291_296.
ნ. ჭოხონელიძე, ზოგიერთი სოკოს ქართული სახელწოდებისათვის, ტ. XXIV, 1985, გვ. 124_127.
ნ. ჭოხონელიძე, მინდ-ის ისტორიისათვის ქართულში, ტ. XXV, 1986, გვ. 141_145.
კ. ჭრელაშვილი, მრავლობითი რიცხვის გამოხატვის საშუალებანი ბაცბურ ზმნაში, ტ. XII, 1960, გვ. 321_329.
ნ. ჭუმბურიძე, ყოლა-ქონების აღმნიშვნელი რთული სუფიქსები ქართულში, ტ. XXIX, 1990, გვ. 55_65.
მ. ხუბუა, ძველი სომხური ტერმინის რნრნვ განმარტებისათვის, ტ. I, 1946, გვ. 399_400.
გ. ხუხუნი, ა. პოტებნიას გრამტაიკთული მემკევიდრეობა XX ს-ის დასაწყისის რუსულ სამეცნიერო აზროვნებაში, ტ. XXIII, 1985, გვ. 14_29.
რ. ჯანაშია, მრავლობითის სახელური -ქоა სუფიქსი აფხაზურ ზმნაში, ტ. XIV, 1964, გვ. 247_251.
რ. ჯანაშია, უბიხური რიცხვითი სახელების ზაღია ნაწილაკის წარმომავლობისათვის, ტ. XX, 1978, გვ. 188_189.
ა. ჯანელიძე, მეცნიერება დღეს, ტ. XVIII, 1973, გვ. 5_16.
ც. ჯ ა ნ ჯ ღ ა ვ ა , ფონეტიკური მოვლენები მორფემათა საზღვარზე მეგრულში, ტ. XXXIII, 1995, გვ. 167-169.
ზ. ჯაფარიძე, ბგერათა საწარმოთქმო დაბრკოლების მიხევდით დაჯგუფებისათვის ქართულში, ტ. XXII, 1989, გვ. 75_84.
ზ. ჯაფარიძე, მესაქონლეობის ლექსიკა (სიტყვათა სემანტიკურ ბუდეებად განლაგების ცდა ხუნძური ენის მასალაზე), ტ. XV, 1966, გვ. 252_275.
ზ. ჯაფარიძე, მრავლობითი რიცხვის წარმოების ისტორიიდან ხუნძური ენის პრეფიქსულ კლასნიშნიან ზედსართავებსა და მიმღეობებში, ტ. XIV, 1964, გვ. 277_282.
ე. ჯეირანიშვილი, გრამატიკული კლასები წახურულსა და რუთულურ ენებში, ტ. V, 1953, გვ. 451_469.
ე. ჯეირანიშვილი, გრამატიკული კლასის გაქვავებული ნიშნები უდურ ზმნებსა და ნაზმნარ სახელებში, ტ. VIII, 1956, გვ. 341_362.
ე. ჯეირანიშვილი, ზოგი საერთო ფღუძე წახურულ-რუთულურ-უდურსა და სხვა იბერიულ-კავკასიურ ენებში, ტ. 1X_X, 1958, გვ. 345_349.
ე. ჯეირანიშვილი, კითხვითი ნაცვალსახელები ლეზგიური (კიურული) ჯუგფის ენებში, ტ. VII, 1955, გვ. 333_356.
ე. ჯეირანიშვილი, ლაბიალიზებული თანხმოვნები და მათი ცვლის ზოგი სახეობა წახურ-მუხადურსა (რუთულურსა) და თვისტომ ენებში, ტ. XV, 1966, გვ. 349_358.
ე. ჯეირანიშვილი, მახვილი და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ფონეტიკურ-მოფროლოგიური პროცესი წახურ-რუთულურში, ტ. XIV, 1964, გვ. 351_354.
ე. ჯეირანიშვილი, PLურალია ტəნტუმ’ის შემთხვევები უდურ ენაში, ტ. II, 1948, გვ. 229_239.
ე. ჯეირანიშვილი, სახელთა ბრუნება წახურულში, ტ. XII, 1960, გვ. 411_431.
ე. ჯეირანიშვილი, უდურ-ქართული ლექსიკური შეხვედრები, ტ. IV, 1952, გვ. 371_375.
ე. ჯეირანიშვილი, ფარინგალიზებული ხმოვნები წახურულ, რუთულურსა და უდურ ენებში, ტ. XI, 1959, გ.ვ. 339_356.
ე. ჯეირანიშვილი, ქურმუხ-ის თავდაპირველი მნიშვნელობის საკითხი, ტ. XIII, 1962, გვ. 353_358.
ს. ჯიქია, ევლია ჩელები ლაზებისა და ლაზურის შესახებ, ტ. VI, 1954, გვ. 243_255.
ს. ჯიქია, კოლექტიური შრომის ერთი ქართული ტერმინისათვის თურქულ ენებში, ტ. I, 1946, გვ. 393_398.
ი. ჯოლბორდი, ა. შიფნერი და წოვა-თუშური ენის ფონეტიკის საკითხები, ტ. XX, 1978, 191_213.
ბ. ჯორბენაძე, დიალექტოლოგიისა და ლინგვისტური გეოგრაფიის ურთიერთმიმართებისათივს, ტ. XXVI, 1987, გვ. 52_61.
ბ. ჯორბენაძე, თემის ნიშანთა განაწილებისათვის ქართულში, ტ. XXVII, 1988, გვ. 175_186.
ბ. ჯორბენაძე, ინხოატივი ქართულში, ტ. XXVIII, 1989, გვ. 172_186.
ბ. ჯორბენაძე, მცენარეთა სახელდების პრინციპისათვის ქართული ენის დიალეოტებში, ტ. XXIX, 1990, გვ. 84_92.
ბ. ჯორბენაძე, ტოპონიმთა კლასიფიკაციისათვის, ტ. XXV, 1986, გვ. 12_31.
ბ. ჯორბენაძე, სამეცნიერო მუშაობა ენათმეცნიერების ინსტიტუტში,ტ. XXX, 1991, გვ. 7_12.
ბ. ჯორბენაძე, ხმოვანთა პოზიციური ვარიანტების კორელაცია ქართული ენის დიალექტებში, ტ. XXXI, 1992, გვ. 29_44.
ბ. ჯორბენაძე, უანგარო მოღვაწე, ტ. XXXI, 1992, გვ. 277.
ბ. ჯორბენაძე, დიალექტური ტექსტის განსაზღვრისათვის, ტ. XXXII, 1993, გვ. 3_9.
ბ. ჯორბენაძე, რთული ზმნის სიტყვაწარმოებითი დანიშნულებისათვის ქართულში, ტ. XXXIII, 1995, გვ. 62_93.
В. И. Абаев, Некоторые осетино-грухинские семантические параллели, т. XVII, 1973, с. 27–34.
Х. Бгажба, Общие корни (и основы) в абхазском и картвельских языках, т. II, 1948, с. 37–42.
Ф. А. Гайдарова, Эргативная конструкция в лакском языке, т. XVIII, 1973, с. 374–386.
Ш. Г. Гаприндашвили, Вокализм даргинского и лакского языков, т. XIV, 1964, с. 293–314.
Ш. Г. Гаприндашвили, Система склонения имен существительных в диалектах даргинского языка, т. VIII, с. 479–512.
В. И. Георгиев, Хетты м хатты, т. XVIII, 1973, с. 68–73.
Т. Е. Гудава, К изменению лабиализованных согласных в аварском и андийских языках, т. VIII, 1956, с. 215–234.
Ю. Д. Дешериев, Исторические чередования гласных именных основ в ингушском языке, т. XII, 1960, с. 305–311.
Г. Б. Джаукян, Заметки о некоторых картвельско-армянских лексических совпадениях, т. XVIII, 1973, с. 91–95.
В. А. Звегинцев, Понятийные категории и универсальная грамматика, т. XVIII, 1973, с. 74–90.
Д. С. Имнаишвили, К спряжению глагола в дидойском языке, т. VIII, 1956, с. 413–457.
З. И. Керашева, Повелительное наклонение в адыгейском языке, т. XII, 1960, с. 299–303.
Р. Н. Клычев, Направительный суффикс L(ა), обусловленный превербами-основами D(γ) и N(γ) (по данным абазино-абхазских диалектов), т. XVIII, с 1973, с. 335–349.
М. А. Кумахов, Ущербность непереходных парадигм в адыгских языках, т. XVIII, 1973, с. 127–133.
Э. А. Ломтадзе, Анализ капучинско-гунзибского языка, т. VIII, 1956, с. 369–412.
К. В. Ломтатидзе, Особенности фонологической системы и звуковых соответствий в иберийско-кавказских языках, т. XXVII, 1988, с. 50–56.
З. М. Магомедбекова, Вопросы фонетики ахвахского языка, т. VII, 1955.
З. М. Магомедбекова, Каузатив в аварско-андийских языках, т. XX, 1978, с. 235–247.
З. М. Магомедбекова, К образованию основных падежей в ахвахском языке, т. XIV, 1964, с. 287–292.
З. М. Магомедбекова, К образованию основных падежей в токитинском диалекте каратинского языка, т. XV, 1966, с. 334–338.
З. М. Магомедбекова, Локативная серия -ტა’-ტა в аварско-андийско-дидойских языках, т. XXVIII, 1989, с. 200–210.
З. М. Магомедбекова, Об одной серии местных падежей в аварском языке, т. VIII, 1956, с. 235–242.
З. М. Магомедбекова, Образование множественного числа имен существительных в ахвахском языке, т. IX–X, 1958, с. 269–279.
З. М. Магомедбекова, Образование множественного числа имен существительных в каратинском языке, т. XVII, 1970, с. 176–182.
З. М. Магомедбекова, О двух суффиксах словообразования в каратинском и аварском языках, т. XI, 1959, с. 257–260.
З. М. Магомедбекова, О некоторых особенностях глагола в гигатальском диалекте чамалинского языка, т. XVI, 1968, с. 180–191.
З. М. Магомедбекова, О транспативном падеже аварского языка, т. XXIX, 1990, с. 209–218.
З. М. Магомедбекова, О фонетических особенностях токитинского диалекта каратинского языка, т. XIII, 1960, с. 357–366.
З. М. Магомедбекова, О фонетических особенностях южного диалекта ахвахского языка, т. XIII, 1962, с. 281–284.
З. М. Магомедбекова, О формах инфинитива аварского языка, т. XXVII, 1988, с. 255–263.
З. М. Магомедбекова, Склонение имен в каратинском языке (основные падежи), т. VI, 1954, с. 343–363.
А. А. Магометов, Вспомогательные глаголы в даргинском и табасаранском языках, т. VI, 1954, с. 77–425.
А. А. Магометов, Генезис грамматической формы по данным диалектов даргинского языка, т. XXII, 1980, с. 227–233.
А. А. Магометов, Деепричастие в двргинском языке, т. XXI, 1979, с. 212–242.
А. А. Магометов, Категория времени в агульском языке, т. XVI, 1968, с. 231–245.
А. А. Магометов, Краткий обзор фонетики табасаранского языка, т. XI, 1959, с. 313–337.
А. А. Магометов, К спряжению глагола табасаранского языка, т. XII, 1060, с. 381–403.
А. А. Магометов, Лабиализованные звуки в даргинском языке, т. V, 1953, с. 395–415.
А. А. Магометов, Лакская речь аула Шадни, т. XIV, 1964, с. 315–331.
А. А. Магометов, Личное спряжение в даргинском языке сравнительно со спряжением в табасаранском и лакском языках, т. XIII, 1962, с. 313–342.
А. А. Магометов, Личные формы мнфинитива в даргинском языке, т. ХХ, 1978, с. 264–278.
А. А. Магометов, Мегебский диалект даргинского языка, т. XIX, 1974, с. 130–159.
А. А. Магометов, Местоименная аффиксация в глаголах табасаранского языка, т. VII, 1955, с. 359–415.
А. А. Магометов, Морфологичепские изменения в глаголах с превербами в диалектах даргинского языка, т. XXVII, 1988, с. 270–282.
А. А. Магометов, Об одной синтаксической конструкции в даргинском языке, т.XVIII, 1973, с. 360–366.
А. А. Магометов, Об одном числительном в агулдьчском языке, т. XVII, 1970, с. 167–175.
А. А. Магометов, Образование отрицательных форм глагола в диалепктах даргинского языка, т. XXIII, 1987, с. 232–354.
А. А. Магометов, Превербы в табасаранском языке, т. VIII, 1956, с. 315–340.
А. А. Магометов, Рефлексы фарингализованных согласных в агульском языке, т. XV, 1966, с. 339–348.
А. А. Магометов, Система превербов в кубачинском диалекте даргинского языка, т. IV, 1952, с. 183–201.
А. А. Магометов, Фонетический обзор кубачинского диалекта даргинского языка, т. IX–X, 1958, с. 315–338.
К. Ш. Микаилов, Несколько картвельских этимологий, т. XXVII, 1988, с. 108–119.
М. Я. Немировский, Очерки из истории изучения жетского иероглифического языка, т. IX–X, 1958, с. 351–375.
Г. В. Рогава, Динамические и статические глаголы в адыгских языках, т. VIII, 1956, с. 459–467.
Г. В. Рогава, К истории абруптивного смычного პ(ნლ) в адыгских языках, т. VII, 1955, с. 279–282.
А. Н. Савченко, К вопросу о происхождении эргативной конструкции предложения, т. XVIII, 1973, с. 134–143.
Я. Г. Сулейманов, О судьбе латералов в кусурском говоре аварского языка, т.XIV, 1964, с. 271–275.
В. Т. Топуриа, О принципах составления диалектных словарей, т. XVI, 1968, с. 55–68.
Г. Турчанинов,Φειροφάγο писателей классической древности, т I, 1946, с. 401–404.
Арн. Чикобава, Картвельские языки, их исторический состав и древний лингвистический облик, т. II, 1948, с. 255–271.
Арн. Чикобава, Тбилисский университет и иберийско-кавказское языкознание, т. XVII, 1970, с. 16–23.
С. М. Хайдаков, Своеобразие эргативной конструкции в лакском языке, т. XIV, 1964, с. 333–340.
С. М. Хайдаков, Старокумухский диалект, т. XIV, 1964, с. 341–350.

ბ) რეცენზიები

ლ. აბულაძე, გეირ ცეხსო «წყნარი დონის» ავტორობის პრობლემა, ოსლო, 1978, ტ. XXVIII, გვ. 219_225.
თ. გამყრელიძე, სო, სა, ტოდ ნაცვალსახელი და ე. სტერტევანტის «ინდოხეთური» ჰიპოთემა, ტ. XVIII, ¹2, 1957, გვ. 241_248.
დ. იმნაიშვილი, Ю. Д. Дешериев, Современный чеченский литературный язык, т. XIV, 1964, с. 373–385.
რ. ლაფონი, ქარული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტ. VIII (1964), საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამოცემა, 4 გვ. (05 08) 1652 სვეტი. ტ. XVII, 1970, გვ. 365_369.
ლ. ლეჟავა, ნაშრომი ზემოიმერული კილოკავის შესახებ, ტ. XXI, 1979, გვ. 247_256.
ა. მარტიროსოვი, ენათმეცნიერების სახელმძღვანელო სომხურ ენაზე, 1952, ტ. VII, 1955, გვ. 473_478.
ლ. ნადარეიშვილი, კიტა ჩხენკელის «ქართული ენის შესავალი» (მოკლე მიმოხილვა), ტ. XXII, 1980, გვ. 332_354.
თ. უთურგაიძე, ე. ჩერქეზი, ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი, ჰერტფორდი, 1950, ტ. XXII, 1980, გვ. 332_354.
ჰ. ფოგტი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტ. I_VIII, 1950_1964, ტ. XVII, 1970, გვ. 359_364.
ა. ჭინჭარაული, თ. უთურგაიძე, შ. ძიძიგური, «ქართული დიალექტების ქრესტომათია ლექსიკონითურთ», ტ. VIII, 1956, გვ. 525_531.
რ. ჯანაშია, რეცენზია შრომისა: Грамматика Абхазского языка, Сухуми, 1968, ტ. XIX, 1974, გვ. 186_192.
ევგ. ჯეირანიშვილი, გ. თოფურია, ლეზგიური ზმნის ძირითადი მორფოლოგიური კატეგორიები, რედ. აკად. არნ. ჩიქობავა, ტ. XIII, 1962, გვ. 373_378.
ნ. ჯანაშია, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის ნიზამის სახელობის ლიტერატურის ადა ენის ინსტიტუტის შრომები (საენათმეცნიერო სერია), ტ. VI, ბაქო, 1954, გვ. 5_192, 1955, გვ. 478_485.
И. Х Абдуллаев, Л. И. Жирков, Лакский язык. Фонетика и морфология, т. XIII, 1962, с. 368–373.
А. А. Магометов, С. Абдуллаев, Грамматика дапгинского языка, т.XIII, 1962, с. 359–363.
А. А. Магометов, Р. Гайдаров, Ахтынский диалект лезгинского языка, т. XIV, 1964, с. 385–391.
А. А. Магометов, Б. К. – Г. Ханмагомедов, Система местных падежей в табасаранском языке, т. XIII, 1962, с. 363–368.
Г. В. Топуриа, У. А. Мейланова, Морфологическая и синтаксическая характеристика падежей лезгинского языка, т. XIV, 1964, с. 391–392.

გ) ანგარიშები, ინფორმცაიები, ბიბლიოგრაფიები

გ. ბედოშვილი, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 1981 წლის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მოკლე ანგარიში, ტ. XXIV, 1985.
გ. გოგოლაშვილი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ 1983 წელს ჩატარებული სამეცნიერო და სამეცნიერო-საორგანიზაციო საქმიანობის ანგარიში, ტ. XXV, 1986.
გ. გოგოლაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 1982 წლის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მოკლე ანგარიში, ტ. XXIV, 1985.
გ. გოგოლაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 1984 წლის სამეცნიერო და სამეცნიერო-საორგანიზაციო საქმიანობის ანგარიში, ტ. XXVI, 1987.
ვ. მაღრაძე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 1985 წლის სამეცნიერო და სამეცნიერო-საორგანიზაციო საქმიანობის ანგარიში, ტ. XXVII, 1988.
ვ. მაღრაძე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიუტტის 1986 წლის სამეცნიერო-საორგანიზაციო მუშაობა, ტ. XXVIII, 1989.
ვ. მაღრაძე, არნ. ჩიქობავას სახელოვბის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 1988 წლის სამეცნიერო-ორგანიზაციული მუშაობის ანგარიში, ტ. XXIX, 1990.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, ტ. VIII, 1956, საკოორდინაციო თათბირი, ტ. VIII, 1956.
ლ. ენუქიძე, კონფერენცია «ტიპოლოგიური მეთოდები სხვადასხვა სისტემის ენათა სინტაქსში», ტ. XXIII, 1985.
გ. თოფურია, არნოლდ ჩიქობავას დაბეჭდილი სამეცნიერო შრომების ბიბლიოგრაფია, ტ. XVIII, 1973.
გ. თოფურიას ნაშრომთა ბიბლიოგრაფია (1923_1961), ტ. XIV, 1964.
საენათმეცნიერო ნაშრომთა ბიბლიოგრაფია (1918_1957), ტ. IX_X, 1958.
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნვიერების ივნსტიტუტის გამოცემამთა ბიბლიოგარფია (1936_1972), ტ. XIX, 1974.
ინსტიტუტში დაცული დისრეტაციები, ტ. XIX, 1974.
სამეცნიერო სესიები, კონფერენციები, ტ. XIX, 1974.
არნ. ჩიქობავას ნაშრომთა ბიბლიოგრაფია, ტ. XII, 1960.
Библиография печатных работ А. С. Чикобава, т. XII, 1960, с. 5–53. На рус. яз.
Библиография языковедческих работ (1918–1957), т. IX–X, 1958.
Библиография печатных работ В. Т. Топуриа (1923–1961), т. XIV, 1964