იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება

XXXVI - 2008 წ

 

შინაარსი _ CONTENTS

PDF MS Word გ. კვარაცხელია, კავკასიის დიდი შვილი
G. Kvaratskhelia, Great Son of the Caucasus
PDF MS Word ა. არაბული, კვლავ ზმნური სუპლეტივიზმის ერთი უძველესი მოვლენისათვის ქართულში
A. Arabuli, Again on a Very Old Phenomenon of the Verbal Suppletion in Georgian
PDF MS Word ნ. არდოტელი, ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა შინაგანი კლასიფიკაციისა და მათი დათარიღებისათვის
N. Ardoteli, Towards the Inner Classification and its Dating of the Avar-Andi-Dido Languages
PDF MS Word შ. აფრიდონიძე, მიჯნა-საზღვრების ნომენკლატურა და მაორიენტირებელი ელემენტები ქართულ ტოპონიმიაში
S. Apridonidze, The Terms Denoting Boundaries and the Elements of Space Orientations in Georgian Toponyms
PDF MS Word ლ. ბაკურაძე, სიმრავლის გამოხატვის ზოგიერთი საკითხისათვის ქართულში
L. Bakuradze, Towards some Questions of Expressing Multiplicity in Georgian

PDF MS Word მ. ბერიძე, არსებობის ზმნები და სივრცის დანაწევრება ქართულში
M. Beridze, Verbs of Existence and Distribution of Space in Georgian

PDF MS Word მ. ბერიძე, მ. კობაიძე, ეთნიკური ჟგუფის ჩამოყალიბების მცდელობა
M. Beridze, M. Kobaidze, Ethnic Identity Features: Creation, Loss and Revival Dynamics

PDF MS Word მ. ბერიძე, მ. ქუქჩიშვილი, ბერძნული სახელები მესხურ ტოპონიმიაში (სირონი)
M. Beridze, M. Kukchishvili, Greek Names in Meskhian Toponymy (sinori)

PDF MS Word ქ. გიგაშვილი, ქცევის კატეგორიის წარმოების ზოგიერთი საკითხი საშუალ ქართულში
K. Gigashvili, Some Several of Version Category Formation in the Middle Georgian

PDF MS Word გ. გოგოლაშვილი, ახალი ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები
G. Gogolashvili, Issues of Modern Standard Georgian

PDF MS Word თ. ვაშაკიძე, ზმნის აღწერით ფორმათა ორგანულით შენაცვლების კანონზომიერებისათვის ძველ ქართულში
T. Vashakidze, Towards the Regularity of Organic Substitution of the Descriptive Forms of Verbs in Old Georgian

PDF MS Word ც. კვანტალიანი, ერთი მწერლის კორპუსი-ლექსიკონი დავით გურამიშვილის “დავითიანი”
T. Kvantaliani, One Wwriter's Corpus-dictionary _ Davit Guramishvili's "Davitiani"

PDF MS Word მ. კობაიძე, ვინაობისა და ენის დაგეგმვის პოლიტიკის ისტორიიდან საქართველოში
M. Kobaidze, From the History of Identity and Language Planning Policy in Georgia

PDF MS Word ვ. მაღრაძე, რამდენიმე კალკის შესახებ
V. Maghradze, On Several Calques

PDF MS Word ნ. მაჭავარიანი, “მერცხალი” ლექსემა ენათმეცნიერულ ლიტერატურაში და ამ სიტKვის ეტიმოლოგიის კიდევ ერთი ცდა
N. Machavariani, A Lexeme mercxali "a swallow" in the Linguistic Literature and One More Attempt of its Etymology

PDF MS Word ლ. სანიკიძე, ფონეტიკური დუბლეტები და ზოგი სუფიქსის ვარიანტები ნახურ ენებში
L. Sanikidze, Phonetic Doublets and Some Variants of Suffix in the Nakh Languages

PDF MS Word მ. საღლიანი, რთული ელიზიური კონსტრუქციები სვანურში
M. Sagliani, Complex Elisive Constructions in Svan

PDF MS Word ნ. სურმავა, რ ბგერის რეფლექსი ქვემოაყარულსა და ლაზურში
N. Surmava, Reflex of the Sound r in Low Adjarian; Relation with Laz

PDF MS Word მ. სუხიშვილი, მედიოაქტივთა საქცეო სისტემის საოპოზიციო ცალების ზოგიერთი გრამატიკული და სემანტიკური თავისებურების შესახებ
M. Sukhishvili, On Some Grammatical and Semantic Peculiarities of Medio-Active Verbs

PDF MS Word თ. უთურგაიძე, ორმხრივ ნიშანდებულ სინტაქსურ ურთიერთობათა გადასვლა ცალმხრივ ნიშანდებაზე
T. Uturgaidze, Transition of Reciprocal Marked Connections into One-sided Connection

PDF MS Word თ. უთურგაიძე, მ. მანჯგალაძე, თ. ტეტელოშვილი, ფონოლოგიური ინტერფერენცია კახეთში ჩამოსახლებული მთის კილოთა წარმომადგენლების მეტყველებაში
T. Uturgaidze, M. Manjgaladze, T. Teteloshvili, Phonological Interference in the Speech of The Mountainous Dialectic Repre- sentatives Settled In Kakheti

PDF MS Word რ. ფარეულიძე, ზოგი რიცხვითი სახელის ფუძის ისტორიისათვის ნახურ ენებში
R. Pareulidze, Towards Some Cardinal Numerals in the Nakh Languages

PDF MS Word მ. ქურდიანი, ენობრივი ნიშნის მორფემატული თეორია
M. Kurdiani, Morphematic Theory of Language Mark

PDF MS Word თ. ღვინაძე, -ნენ დაბოლოების გამო პრეფიქსიანი ვნებითების ზოგ ფორმაში
T. Gvinadze, On -nen Ending in some Passive Forms With Prefix

PDF MS Word ნ. შავრეშიანი, -შალ (-შალ) “ვით” თანდებულის შესახებ სვანურში
N. Shavreshiani, On -S‰l (-Sal) Preposition in Svan

PDF MS Word ლ. შალვაშვილი, ის დე და მას დე
L. Shalvashvili, "Is De da Mas De"

PDF MS Word ბ. შავხელიშვილი, ლექსიკური ბუდეების არქაული კვალი ნახური ენების ტერმინოლოგიაში
B. Shavkhelishvili, The Traces of Archaic Lexical Families in Some Terms of the Nakh Languages

PDF MS Word ვ. შენგელია, მრავლობითი რიცხვის ორი მაწარმოებლის შესახებ აფხაზურ-ჩერქეზულ ენებში
V. Shengelia, On two Abkhaz-Circassian Plural Formants

PDF MS Word მ. ჩაჩანიძე, ლექსიკოგრაფიული პარამეტრიზაცია ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ახალ რედაქციაში
M. Chachanidze, Lexicographic Parametrization in New Edition of Georgian Explanatory Dictionary

PDF MS Word მ. ჩუხუა, პროტოიბერიული ფუძე-ენის ფონოლოგიური სისტემა
M. Chukhua, Phonologic system of the Proto-Iberian radical-language

PDF MS Word პ. ცხადაია, ჰიდრონომენი ზანა კოლხეთის ტოპონიმიაში
P. Tskhadaia, Hydronomen zana in Colchian Toponymy

PDF MS Word ნ. ჯორბენაძე, საშუალი გვარის ზმნათა უღლების სისტემა თანამედროვე ქართულში
N. Jorbenadze, The Conjugation System of Medial Verbs in Modern Georgian

მემკვიდრეობა
PDF MS Word ა. დავითიანი, გარეგანი სახეობის ლექსიკისათვის სვანურში
Legacy
A. Davitiani, On Vocabulary of Outward Appearance in Svan