ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები

I-XIX

წიგნი პირველი
1972

1.არნოლდ ჩიქობავა, ქართული ენა, როგორც პოლივალენტოვანი სალიტერატურო ენა, გვ. 7_13

2. როგნედა ღამბაშიძე, ტერმინოლოგიური მუშაობა საქართველოში, გვ. 14_27
3. ბიძინა ფოჩხუა, კონტექსტი და მნიშვნელობა, გვ. 28_37
4. აკაკი შანიძე, ორმაგი გვარის ბრუნებისათვის, გვ. 38_40
5. ვარლამ თოფურია, წმინდა თუ სუფთა?, გვ. 41_43
6. თამარ ზურაბიშვილი, მავრცობი ა თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, გვ. 44_57
7. ლია ლეჟავა, მსაზღვრელთა რიგი რამდენიმე არაერთგვარ მსაზღვრელებიან შესიტყვებაში, გვ. 58_93
8. ივანე ქავთარაძე, სტატიკურ ზმნათა ერთი ჯგუფის მყოფადისათვის, გვ. 99_105
9. მიხეილ ჭაბაშვილი, მრავლობითი რიცხვში ხმარებული ზოგი არსებითი სახელის შესახებ ქართულში, გვ. 106_118
10. ბეატრისა საბაშვილი, მრავლობითი რიცხვის -თ(ა) სუფიქსიანი ფორმების გამოყენების შესახებ ახალ სალიტერატურო ქართულში, გვ. 119_132
11. თამარ ზურაბიშვილი, ნა- _ -ევ და ნა- აფიქსებით სახელთა წარმოებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი, გვ. 133_153
12. ვიოლა კალანდაძე, გებულობს, ღებულობს ტიპის ზმნები თანგამედროვე ქართაულში, გვ. 154_177
13. მერი შინჯიაშვილი, ეშინიან თუ ეშინია? ურჩევნიან თუ ურჩევნია? ჰქვიან თუ ჰქვია? გვ. 178_190
14. ნინო აბესაძე, სახელთა შეწყობა ბრუნვებში აციებს ტიპის ზმნებთან, გვ. 191_201
15. ნინო ვაჩნაძე, რუსულ пере-პრევერბიან ზმნათა ქართულად გადმოცემის საშუალებანი (რუსულ-ქართულ ლექსიკონების მიხედვით), გვ. 202_226
16. ნინო ვაჩნაძე, რუსულ до-პრევერბიან ზმნათა ქართულად გადმოცემის საშუალებანი (რუსულ-ქართულ ლექსიკონების მიხედვით), გვ. 227_245
17. ივანე გიგინეიშვილი, უცხოურ პირთა და გეოგრაფიული სახელების ქართულად გადმოცემისათვის, გვ. 246_255
18. ია-ზე და აია-ზე დაბოლოებული ქართული გვარების რუსული დაწერილობისათვის, გვ. 256_258

წიგნი მეორე
1979

1. არნოლდ ჩიქობავა, სალიტერატურო ენა და ნორმა, გვ. 7
2. შუქია აფრიდონიძე, სიტყვათგანლაგება მარტივ თხრობით წინადადებაში თანამედროვე ქართულში, გვ. 16
3. ასმათ პაპიძე, მესამე კავშირებითი თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში, გვ. 54
4. თინათინ ღვინაძე, გვ. კაუზატივის ფორმათა მართლწერისათვის თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, გვ. 90
5. ჟუჟუნა ფეიქრიშვილი, გარდამავალ ზმნათა მეორე თურმეობითის წარმოება ახალ ქართულში, გვ. 108
6. ცირა კალაძე, საზღვრული სახელის რიცხვი ორ და მეტ მსაზღვრელთან (დიდი და პატარა სახლი თუ დიდი და პატარა სახლები?), გვ. 120.
7. ვიოლა კალანდაძე, რთული სახელებისაგან (კომპოზიტებისაგან) ნაწარმოები ზმნებისა და რთული ზმნების მართლწერისათვის თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, გვ. 141
8. კლარა გაგუა, სახელთა თავკიდური მ-ს საკითხისათვის თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, გვ. 157
9. ლია ლეჟავა, -ეთ და -ის აფიქსებიან ტოპონიმთაგან სადაურობის სახელთა წარმოებასთან დაკავშირებული საკითხები, გვ. 175.
10. თამარ ზურაბიშვილი, მისცემითისა და სახელობითის გაქვავებულ ფორმათა გამოყენება დროის გამოხატვისას, გვ. 203
11. ბეატრისა საბაშვილი, -ობ-ით სუფიქსით ნაწარმოები ზმნისართები თანამედროვე ქართულ ენაში, გვ. 218
12. ივანე გიგინეიშვილი, ერთი გამოთქმის აღნაგობისათვის ქართულ ენაში, გვ. 230
13. ბიძინა ფოჩხუა, ჩიბუხი _ ყალიონი, 246
14. მიხეილ ჭაბაშვილი, «დაუკრავს“-ზმნის ერთი მნიშვნელობის შესახებ, გვ. 251
15. ნათელა მირიანაშვილი, ფერთა აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულსა და რუსულ ენებში (თარგმნითი ლექსიკონების მიხედვით), გვ. 256
16. ნინო ვაჩნაძე, რუსულ по-პრევერბიან ზმნათა ქართულად გადმოცემის საშუალებანი (რუსულ-ქართული ლექსიკონის მიხედვით), გვ. 275
17. ალექსანდრე კობახიძე, -щин(а) სუფიქსის შემცველი რუსული სახელების ქართულად გადმოცემისათვის, გვ. 294
18. ლატავრა გელენიძე, დასამზადებელი თუ დამამზადებელი მანქანა? გვ. 304

წიგნი მესამე
1980

1.თინათინ ღვინაძე, ლექსიკურ ნორმათა დარღვევები თანამედროვე ქართული პრესის ენაში, გვ. 18

2. თამარ ზურაბიშვილი და ცირა კალაძე, მნიშვნელობის თავლსაზრისით შეუფერებელი სიტყვათშეთანხმებანი თანამედროვე ქართული პრესის ენაში, გვ. 55გვ. 

3. ასმათ პაპიძე, ზმნასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი თანამედროვე ქართულის პრესის ენაში, გვ. 118
4. ვიოლა კალანდაძე, დარღვევები თანდებულთა გამოყენებისას თანამედროვე ქართული პრესის ენაში, გვ. 163
5. თინათინ ღვინაძე, ვნებითი გვარის ფორმათა გამოყენებისათვის თანამედროვე ქართული პრესის ენაში, გვ. 241
6. ნელი ცქიტიშვილი, უზუსტობანი წინადადებათა აგების თვალსაზრისით თანამედროვე ქართული პრესის ენაში, გვ. 264
7. ლია ლეჟავა, სტილისტიკური შეცდომები წინადადებაში სიტყვათგანლაგებისას თანამედროვე ქართული პრესის ენაში, გვ. 295

წიგნი მეოთხე
1981

1. ლია ლეჟავა, მეტყველების კულტურის საკითხები დიმიტრი ყიფიანის «ახალ ქართულ გრამატიკაში“,გვ. 8
2. ელენე კოშორიძე, რ. ინანიშვილის ენის ზოგი თავისებურება, გვ. 21
3. შუქია აფრიდონიძე, ურბონომია და მისი ევოლუცია, გვ. 40
4. შუქია აფრიდონიძე, ანთროპონიმთა ქართული ეროვნული ფორმები, გვ. 55
5. თინათინ ღვინაძე, პარონიმია თანამედროვე ქართულ სიტყვა-ხმარებაში, გვ. 61
6. ლატავრა გელენიძე, ტერმინოლოგიისა და საერთო-სახალხო ენის მიმართებისათვის სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესთან დაკავშირებით, გვ. 87
7. გიორგი გოგოლაშვილი, სუბიექტური მესამე პირის -ო სუფიქსის შესახებ თანამედროვე ქართულში, გვ. 93
8. ვიოლა კალანდაძე, პასუხობს ტიპის ზმნები თანამედროვე ქართულში, გვ. 101-120

ვიოლა კალანდაძე, პასუხობს ტიპის ზმნები თანამედროვე ქართულში, გვ.121-145

9. ასმათ პაპიძე, II კავშირებითის ნაკვთის ფუნქციები და გამოყენება თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, გვ. 146
10. მურმან სუხიშვილი, «ანუკამ ილანძღა და იგინა“ თუ «ანუკა ილანძღა და იგინა?“, გვ. 183
11. თამარ ზურაბიშვილი, შემასმენლის ერთი სახეობის გამოყენების საკითხები თანამედროვე ქართული პრესის ენაში, გვ. 198.
12. ცირა კალაძე, საზღვრულის რიცხვი სიმრავლის აღმნიშვნელ მსაზღვრელთან, გვ. 215
13. ნელი ცქიტიშვილი, განკერძოებული განსაზღვრების ერთი სტილისტიკური ფუნქციისათვის, გვ. 237
14. ნათელა მირიანაშვილი, შავი ფერის ამსახველი ლექსიკა ქართულსა და რუსულ ენებში, გვ. 263
15. მიხეილ ჭაბაშვილი, შორის ელემენტის შემცველი რთული ფუძეების შესახებ, გვ. 279

წიგნი მეხუთე
1983

1. ვარლამ თოფურია, მცირე შენიშვნები ქართულ ლექსიკასა და ლიტერატურულ ენაზე, გვ. 8
2. ივანე გიგინეიშვილი, XVIII ს. პირველი ნახევრის ქართული სალიტერატურო ენა და ვახტანგ მეექვსე, გვ. 13
3. ბესარიონ ჯორბენაძე, მხატვრული ტექსტის ენობრივი ანალიზის ზოგიერთი საკითხისათვის, გვ. 23
4. ავთანდილ არაბული, შენიშვნები სალიტერატურო ენის მოთხოვნათა ზოგი დარღვევის გამო, გვ. 35
5. შუქია აფრიდონიძე, რთული შედგენილობის მიკროტოპონიმთა მართლწერისათვის, გვ. 48
6. ასმათ პაპიძე, მყოფადის კავშირებითის ნაკვთისათვის ქართულში, გვ. 59
7. გიორგი გოგოლაშვილი, ე და ა სუფიქსიანი მეორე კავშირებითის შესახებ ახალ ქართულში, გვ. 81
8. თინათინ ღვინაძე, დარღვევები ვნებითი გვარის ფორმათა მართლწერისას და გამოყენებისას თანამედროვე ქართულში, გვ. 90
9. ნელი ცქიტიშვილი, დანართის ძირითადი სტილისტიკური ფუნქციები და მართლწერასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი, გვ. 113
10. ლეილა გეგუჩაძე, მწკრივთა შესაძლო შეფარდებებისა და დროთა თანმიმდევრობის საკითხები ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციებში, გვ. 135
11. ლია ლეჟავა, რთულ წინადადებაში ზმნისართ-კავშირების მართებულად გამოყენების საკითხები, გვ. 165
12. ნათელა მირიანაშვილი, ფერთა აღმნიშვნელი ლექსიკურ-სემანტიკური ჯგუფები ქართულსა და რუსულში (შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი), გვ. 189
13. ვიოლა კალანდაძე, საშუალო სკოლის მათემატიკის სახელმძღვანელოთა ენობრივი დასხასიათება, გვ. 206
14. თინათინ ღვინაძე, ვახტანგ ხმალაძე, საშუალო სკოლის ფიზიკის სახელმძღვანელოთა ენის ზოგი საკითხი, გვ. 245
15. თამარ ზურაბიშვილი, საშუალო სკოლის ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოთა ენობრივი მიმოხილვა, გვ. 263
16. ცირა კალაძე, საშუალო სკოლის გეოგრაფიის სახელმძღვანელოთა ენობრივი დახასიათება, გვ. 295

წიგნი მეექვსე
1984

1. ლია ლეჟავა, ივანე გიგინეიშვილი და ახალი ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები, გვ. 7
2. არნოლდ ჩიქობავა, ხალხი, ენა, მწერალი, გვ. 37
3. ივანე გიგინეიშვილი, პოსტპოზიციური მართული მსაზღვრელი ახალი ქართული ლექსის ენაში, 40
4. ქეთევან ლომთათიძე, დიალექტური ლექსიკის ადგილი სალიტერატურო ენაში, გვ. 64
5. ელენე კოშორიძე, სალიტერატურო ენისა და დიალექტების ურთიერთობის ისტორიისათვის, გვ. 70
6. ასმათ პაპიძე, აწმყოს კავშირებითის ფუნქციებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი, გვ. 81
7. გიორგი გოგოლაშვილი, მეორე კავშირებითის ფორმათა წარმოების ზოგი საკითხი თანამედროვე ქართულში, გვ. 109
8. თინათინ ღვინაძე, ვნებითი გვარის ფორმათა წარმოებისა და გამოყენების შესახებ «ვეფხისტყაოსნის“ ენაში, გვ. 117
9. ბესარიონ ჯორბენაძე, უარყოფითის გამომხატველ ფორმათა ნაირსახეობისათვის ქართულში, გვ. 136
10. ლატავრა გელენიძე, არ/არა-ნაწილაკიანი სახელები ქართულში, გვ. 167
11. მურმან სუხიშვილი, ორშემადგენლიანი უარყოფითი ზედსართავი სახელებისა და ზმნისართების წარმოება თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, გვ. 175
12. როგნედა ღამბაშიძე, პროფესისს აღმნიშვნელი ტერმინთა წარმოების ზოგი საკითხი, გვ. 182
13. ვაჟა შენგელია, ორი სადაურობის აღმნიშვნელი სახელის მართლწერისათვის, გვ. 192
14. მერი შინჯიაშვილი, განყენებული შინაარსის სახელთა წარმოებასთან დაკვშირებული ზოგი საკითხი თანამედროვე ქართულში, გვ. 195
15. ანტონ კიზირია, ფუძის რედუპლიკაცია, როგორც წინადადების მორეხარისხოვანი წევრის გაფორმების საშუალება, გვ. 227
16. თამარ ზურაბიშვილი, სიტყვა და შესიტყვება (წყალობით, მეოხებით, შემწეობით), გვ. 234
17. შუქია აფრიდონიძე, თანდებულად გამოყენებული ზოგი ზმნისართის ერთი ფუნქციისათვის, გვ. 244
18. ალექსანდრე კობახიძე, «დედაშვილობამ“ _ «დედაშვილობას“ ტიპის ფიცის ფორმულების შესახებ, გვ. 259
19. ნელი ცქიტიშვილი, აბსოლუტივის ფუნქციის მქონე შესიტყვებაქართულში, გვ. 273
20. ალექსი ჭინჭარაული, ეტიმოლოგიური ეტიუდები (ეულ), გვ. 284
21. ნინელი ჭოხონელიძე, ფანტ-, პანტ-, ფანჩ- ფუძეების ისტორიიისათვის ქართულში, გვ. 295
22. მიხეილ ჭაბაშვილი, კვლავ ზოგი ენობრივი შეუსაბამობის შესახებ ჩვენს პრესაში, რადიო- და ტელეგადაცემებში, გვ. 301
23. ცირა კალაძე, სახელ-მამისსახელობითი მიმართვის შესახებ ქართულში, გვ. 309
24. მარინე ოსაძე, რუსული ენის შემაერთებელხმოვნიანი კომპოზიტების ქართულად გადმოცემისათვის, გვ. 330
25. ლია კაიშაური, გერმანული გრაფემის ქართულად გადმოცემის საკითხისათვის, გვ. 337

წიგნი მერვე
1988

1. ლია ლეჟავა, ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის ისტორიიდან, გვ. 6
2. როგნედა ღამბაშიძე, ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკოგრაფია. ნორმისა და უზუსის საკითხები, გვ. 27
3. ქეთევან ლომთათიძე, კალკებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ქართულში, გვ. 39
4. ივანე გიგინეიშვილი, ვასილ ბარნოვის სტილის თავისებურებათა საკითხისათვის, გვ. 69
5. ალექსანდრე კობახიძე, რანეტი თუ რენეტი? გვ. 87
6. მიხეილ ჭაბაშვილი, კუთვნილებითი კომპოზიტების მართლწერისათვის, გვ. 93
7. თამარ სალარიძე, პატივისცემა-საგან ნაწარმოებ სიტყვათა სახეცვლილებანი თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, გვ. 106
8. ინგა ჯიბუტი, მქონებლობის ერთი აფიქსის შესახებ ტერმინოლოგიურ სიტყვაწარმოებაში, გვ. 117
9. ბესარიონ ჯორბენაძე, ფორმათწარმოებაზე მნიშვნელობის ზეგავლენის ერთი შემთხვევისათვის ქართულში, გვ. 124
10. თინათინ ღვინაძე, ვნებითი გვარის ფორმათა გამოყენება თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურის ენაში, გვ. 133
11. ასმათ პაპიძე, მყოფადის ხოლმეობითი თანამედროვე ქართულში, 161
12. ვიოლა კალანდაძე, -კენ-თანდებულიანი შესიტყვებები და მათი ფუნქციურ-სემანტიკური ეკვივალენტები თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, 196
13. ნელი ცქიტიშვილი, ჩართული, 241
14. შუქია აფრიდონიძე, ე. წ. «აბსოლიტური სინონიმის“ შესახებ, გვ. 279
15. ლეილა შალვაშვილი, თვით, თვითონ, თავად ნაცვალსახელთა განაწილება თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, გვ. 293
16. ნინელი ჭოხონელიძე, ზოგი ფუძის ისტორიისათვის ქართულში (1. გრემან-; 2. ფეთ.), გვ. 328
17. მანანა ყუფარაძე, анти- და против- მორფემებით ნაწარმოებ რუსულ ტერმინთა შესატყვისები ქართულ სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში, გვ. 335
18. ვახტანგ მაღრაძე, მრავლობითის ფორმის მქონე არაქართული გეოგრაფიული სახელების გადმოღებისათვის, გვ. 340
19. მანანა ტაბიძე, ქტემატონიმებისა და პრაგმატონიმების შესახებ ქართულში, გვ. 350

წიგნი მეცხრე
1989

1. არნ. ჩიქობავა, ილია ჭავჭავაძე ენის შესახებ, გვ. 5
2. ივანე გიგინეიშვილი, ილია ჭავჭავაძე და ახალი ქართული სალიტერატურო ენა, გვ. 20
3. თედო უთურგაიძე, ილია და სალიტერატურო ქართული, გვ. 36
4. შუქია აფრიდონიძე, ილი ჭავაჭავძის სტილისათვის, გვ. 46
5. ნელი ცქიტიშვილი, ჩართულთა ხმარება ილიას პუბლისცისტურ ნაწერებში, გვ. 69
6. ალექსი ჭინჭარაული, ილიასეული სიტყვათხმარებისათვის, გვ. 82
7. ლია ლეჟავა, ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის პრინციპები, გვ. 88
8. ლეილა გეგუჩაძე, ელენე კოშორიძე, ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიიდან («ქარუთლი სამართლის ძეგლების“ მიხედვით), გვ. 138
9. ინესა კიკნაძე, ავტორისეული მეტყველების ზოგი საკითხი ქართულ დრამატურგიაში (XIX ს-ის შუა წლები), გვ. 161
10. მელიტა კობალაძე, სოლომონ რაზმაძის ენა, გვ. 185
11. მიხეილ ჭაბაშვილი, გალაკტიონი თუ გალაქტიონი? გვ. 220
12. თამარ ზურაბიშვილი, ა ხმოვანზე დაბოლოებულ სახელთა საკითხისათვის, გვ. 224
13. ლეილა შალვაშვილი, მით _ მისით რიგის ფორმები ქართულში, გვ. 240
14. ასმათ პაპიძე, ზმნურ ფორმათა დროულ-კილოური მნიშვნელობისათვის ზოგიერთი ტიპის შესიტყვებებში, გვ. 255
15. თინათინ ღვინაძე, აღწერითი ვნებითი თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, გვ. 265
16. ივანე გიგინეიშვილი, და კავშირი «ვეფხისტყაოსანში“,გვ. 294
17. ალექსანდრე კობახიძე, სიტყვათა სინონიმური ხმაოებისათვის (ზერელე _ზედაპირული), გვ. 304
18. ნინო აბესაძე, უცხოური წარმოშობის ზოგიერთი ზმნური ფორმისა და მათგან ნაწარმოები სახელების წარმოება ქართულში, გვ. 309
19. ლალი იორდანიშვილი, ნაზმნარ სახელთა წარმოების საკითხები სპორტის (ტანვარჯიშის) ტერმინოლოგიაში, გვ. 332
20. მანანა ტაბიძე, ქართული ჟურნალ-გაზეთების სახელდების მოტივაციისა და სტრუქტურის საკითხები, გვ. 341
21. თეიმურაზ გვანცელაძე, სპეციფიკურ აფხაზურ ფონემათა ქართულად გადმოცემის (ტრანსლიტერაციის) საკითხისათვის, გვ. 374

1. ვაჟა შენგელია, ავთანდილ არაბული, «საკითხავ“ სიტყვის ისტორიისათვის, გვ. 5
2. ივანე გიგინეიშვილი, ზოგიერთი დაკვირვება გალაკტიონ ტაბიძის ენაზე, გვ. 10
3. ქეთევან ლომთათიძე, ქართული ენის ფონოლოგიური მოდელის დარღვევის გამო წარმოთქმაში, გვ. 28
4. მიხეილ ჭაბაშვილი, ზოგი უცხო სიტყვის მართლწერისათვის, გვ.33
5. ინეზა კიკნაძე, მართლწერის საკითხები XIX საუკუნის ქართულ დრამატურგიაში (40_60-იანი წლები) გვ. 37
6. ლეილა შალვაშვილი, ორთოგრაფიული შენიშვნები, გვ. 76
7. თინათინ ღვინაძე, ვნებითის ზოგი ფორმის მართლწერისათვის, გვ. 84
8. შუქია აფრიდონიძე, ხმამიბაძვითი ზმნების სტრუქტურისა და მართლწერის საკითხები ქართულში, გვ. 92
9. ლია ლეჟავა, აკლია _ უკლია ფორმათა დიფერენციაციისათვის, გვ. 104
10. მანანა ტუსკია, სიტყვაწარმოებითი აფიქსების ფუნქციები და შეხამებადობა ხალხურ ფუძეთა სემანტიკური ჯგუფის მიხედვით, გვ. 118-143

მანანა ტუსკია, სიტყვაწარმოებითი აფიქსების ფუნქციები და შეხამებადობა ხალხურ ფუძეთა სემანტიკური ჯგუფის მიხედვით, გვ.144-168
11. ინგა ჯიბუტი, -იან, -ოვან, -ა სუფიქსთა ფუნქციისათვის ტერმინოლოგიუო სიტყვაწარმოებაში, გვ. 169
12. დამანა მელიქიშვილი, ტერმინოლოგიური სიტყვაწარმოების ზოგადი პრინციპები და ფილოსოფიურ ტერმინთა სისტემატიზაცია გელათის სკოლაში, გვ. 189
13. როგნედა ღამბაშიძე, ანალიტიკურ ტერმინთა სტრუქტურულ-სემანტიკური თავისებურებანი, გვ. 217
14. ნატო ბურჭულაძე, ტერმინოლოგიურ გამოთქმათა ძირიძთადი სტრუტურული მოდელები და ლექსიკონში მათი ასახვის თავისებურებანი, გვ. 227
15. მანანა ტაბიძე, სემანტიკური გაფართოება-დავიწროების პროცესები ქართულ საკუთარ და საზოგადო სახელებში, გვ. 234
16. ბესარიონ ჯორბენაძე, ნაზმნარი მოდალური ელემენტები ქართულში, გვ. 266
17. კახა გაბუნია, სივრცული და დროთა მიმართების ამსახველი ზმნისართებისათვის ქართულში, გვ. 279
18. ასმათ პაპიძე, ერთი ტიპის ქონსტრუქციის ევოლუციისათვის ქართულში, გვ. 288
19. მიხეილ ჭაბაშვილი, ზოგი ტიპის ქართული გვარის რუსული დამწერლობისათვის, გვ. 316
20. ვილენა ჯოჯუა, ძველი საქართველოს გეოგრაფიულ სახელთა გადმიოცემისათვის ბერძენ ავტორებთან, გვ. 322

წიგნი მეთერთმეტე
1998

I

1. ლია ლეჟავა, ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის ისტორიიდან (ნორმალიზაციის პრინციპები გაზ. «კვალში“), გვ. 6-20

ლია ლეჟავა, ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის ისტორიიდან (ნორმალიზაციის პრინციპები გაზ. «კვალში“), გვ.21-42
2. რუსუდან საღინაძე, მეოცე საუკუნის დასაწყისის ქუთაისის პრესა მშობლიური ენის საკითხების შესახებ, 43
3. ალექსანდრე კობახიძე, როგორ ვიცავთ ქართული ენის ნორმებს? გვ. 54
4. მარინე კერესელიძე, სონორი თანხმოვნებისა და ხმოვნების უმართებულო ხმარებისათვის საერთაშორისო სიტყვებში, გვ. 76
5. მზექალა შანიძე, ი-ხმოვანფუძიანი საზოგადლ სახელებჰი ქართულში, გვ. 80
6. ქეთევან დათუკიშვილი, რიგობითი რიცხვითი სახელების წარმოებისათვის ქართულში, გვ. 89
7. ასმათ პაპიძე, მსაზღვრლთა ბრუნებასთან დაკავშირებული საკითხები, გვ. 94
8. მურმანა სუხიშვილი, ერთი ტიპის გაორკეცებული სიტყვების შესახებ ქართულში, გვ. 114
9. ვიოლა კალანდაძე, სიმრავლიდან გამოყოფის სემანტიკის მქონე -გან-თანდებულიანი კონსტრუქციები თანამედროვე ქართულში, გვ. 124
10. ლეილა გეგუჩაძე, ერთი კალკირებული ფორმის შესახებ თანამედროვე ქართულში, გვ. 158

II

11. ივანე გიგინეიშვილი, არქაიზმების საკითხისათვის, გვ. 165
12. შუქია აფრიდონიძე, რიტორიკული კითხვები ქართულში: სტრუქტურა და გამოყენება, გვ. 194
13. სალომე ომიაძე, პოლისემიის, ომონიმიისა და პარონიმიის ფუნქციები მხატვრულ ტექსტში (ტარიელ ჭანტურიას პოეზიის მიხედვით), გვ. 207
14. მელიტა კობალაძე, «სიბრძნე სიცრუისას“ სტილისათვის, გვ. 229
15. ელენე კოშორიძე, თამაზ ბიბილურის «წელიწადის დრონი“ (ენობრივი-სტილისტიკური ანალიზი), გვ. 247
16. რამაზ ქურდაძე, ალექსანდრე ყაზბეგის ლექსიკიდან, გვ. 263
17. ნინო ჯორბენაძე, ილია ჭავჭავაძის ენისა და სტილის ზოგი თავისებურება პირადი წერილების მიხედვით, გვ. 276
18. თამარ ზურაბიშვილი, ნელი ცქიტიშვილი, სამეცნიერო ენის სინტაქსური თავისებურებანი, გვ. 290
19. მანანა ტაბიძე, ქართული სამდიცინო ტერმინოლოგიის სტილისტიკურ თავისებურებათა ზოგი ასპექტი, გვ. 309
20. მაია კიკვაძე, ქიმიის ტერმინოლოგიის სტრუქტურული ტიპები ქართულში, გვ. 327

III

21. მიხეილ ჭაბაშვილი, რუსულ პირთა სახელების ქართულად გადმოცემისათვის, გვ. 349
22. ნინო ცქიტიშვილი, ესპანური ბგერების და ბგერათკომპლექსების გადმოცემა ქართულში (ონომასტიკური მასალის მიხედვით, გვ. 388

მეთორმეტე წიგნი
2004

I

1. ლია ლეჟავა, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის ისტორიიდან ( სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენი კომისიები) გვ. 5-36

თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის ისტორიიდან ( სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენი კომისიები) გვ.37-73

2. გუჩა კვარაცხელია, ნორმალიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები ვარლამ თოფურიას ენათმეცნიერულ მემკვმდრეობაში, გვ. 74
3. თინათინ ღვინაძე, ვარლამ თოფურია _ ქართული ენის სტილისტიკის მკვლევარი, გვ. 80
4. ლეილა შალვაშვილი, ქართული ენის სახელმძღვანელოები ძველი ქართული ანბანისა და ხმარებიდან გამოსული გრაფემების შესახებს, გვ. 86

II

5. ივანე გიგინეიშვილი (მეცნიერის არქივიდან), რესპუბლიკური პრესის ენობრივი ანალიზი, გვ. 102
6. ასმათ პაპიძე, ზოგიერთი ლექსიკური ტენდეციის შესახებ თანამედროვე (2000-იანი წლების) ქართულ პრესაში, გვ. 125
7. მანანა ტაბიძე, თბილისის ენორივი სიტუაციის ზოგი საკითხი, გვ. 134

III

8. ალექსანდრე კობახიძე, ზოგი ტერმინის დეფინიციისათვის განმარტების ლექსიკონში, გვ. 155
9. ინეზა კიკნაძე, ი-/ე- პრეფიქსებიან ვნებითთა დაბოლოებისათვის მეორე კავშირებითის მრავლობითი რიცხვის მესამე პირში, გვ. 165
10. თედო უთურგაიძე, სუბსტანტური მსაზღვრელი ძველსა და თანამედროვე ქართულში, გვ. 170
11. ოთარ მიქიაშვილი, რუსულის გავლენით გავრცელებული ერთი მოვლენის შესახებ ქართულში, გვ. 178
12. დარეჯან ჩხუბიანიშვილი, ზახ/ძახ ზმნური ძირის ფუნქციონირებისათვის ქართულში, გვ. 194
13. ზაალ კიკვიძე, დედა: დენოტაცია, კონოტაცია და ცნებითი მეტაფორები, გვ. 206
14. ალექსანდრე კობახიძე, ზოგი რამ კომპოზიტის დაწერილობისათვის (ლექსიკონებში სოკოს აღმნიშვნელი სახელების მართლწერასთან დაკავშირებით), გვ. 213
15. შუქია აფრიდონიძე, აბრევიაცია თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში, გვ. 222

IV

16. ელენე კოშორიძე, გიორგი ლეონიძის «ნატვრის ხის“ ენისა და სტილის საკითხები, გვ. 230
17. მარინე კერესელიძე, ლოცვა-დალოცვის ფორმულები ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში (ლექსიკურ-გრამატიკული ანალიზი), გვ. 282
18. თამარ ზურაბიშვილი, თარგმნილი მხატვრული ლიტერატურის ენობრივ-სტილისტიკური ანალიზი (ი. ილფისა და ე. პეტროვის რომან «თორმეტი სკამის“ ქართული თარგმანის მიხედვით), გვ. 305
19. თამარ ინჯია, სასვენ ნიშანთა სტილური ფუნქცია გრ. რობაქიძის «გველის პერანგიში“, გვ. 338

თინათინ ღვინაძე  –  ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა სწავლებისათვის  გვ. 5

გიორგი გოგოლაშვილი –  იაკობ გოგებაშვილი და ქართული სალიტერატურო ენა (მოკლე მიმოხილვა) გვ.11

რუსუდან საღინაძე –  მიმღეობურ ფორმათა სემანტიკური დიფერენციაცია ქართულში (ნორმირების ასპექტით) გვ.24

თედო  უთურგაიძე   –  რთულ  სიტყვათა  მართლ-წერისათვის    (მართლწერის    ნორმები    დეფისის ხმარებასთან დაკავშირებით) გვ.39

თეა ტეტელოშვილი  – რთული შედგენილობის ზოგი ბოტანიკური ტერმინის მართლწერისათვის გვ.44

შუქია  აფრიდონიძე  – რიცხვში შეთანხმების პრინციპებისათვის ქართულში გვ.54

თინათინ ღვინაძე  – მოწამე – მოწმე პარონიმთა შესახებ გვ.92

თამარ ვაშაკიძე –პარონიმებისათვის თანამედროვე ქართულში – ნასესხები ლექსიკიდან (მასალები პარონიმთა ლექსიკონისათვის) გვ.96

ვახტანგ  მაღრაძე – რამდენიმე სტილისტიკური დარღვევის შესახებ გვ.115

მანანა ჩაჩანიძე – დაუდევრობის ტენდენციის თაობაზე მასმედიის ენაში გვ.125

თეა  ბურჭულაძე – ზოგი ზმნური შესიტყვების თაობაზე გვ.129

ნათელა  მუზაშვილი –ტერმინოლოგია და ტერმინოლოგიური მუშაობა საქართველოში (1998-2009) გვ.135

ლია ქაროსანიძე  – ქართული   საკითხები გვ.141

ნინო დათეშიძე  – აფიქსოიდთა ფუნქციები ტერმინოლოგიაში გვ.146

ინგა ჯიბუტი – ნაწარმოებ  ტერმინთა ქართულად  გადმოცემის  საშუალებანი გვ.158

მარინე ოსაძე  – პარონიმიის ერთი შემთხვევა მინოლოგიაში (კრიზისული – კრიტიკული) გვ.165

ინეზა კიკნაძე  – დარგობრივი ტერმინოლოგიის ერთი მივიწყებული ლექსემისათვის (რეტინე) გვ.170

ელენე  კოშორიძე    – სულხან-საბა    ორბელიანის  სიტყვის   კონა“  –   გიორგი   ლეონიძის   ლექსიკის ერთ-ერთი წყარო გვ.175

ნინელი ჭოხონელიძე –  ზოგი ფონეტიკური ული ლექსიკონები (ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა) გვ,187

ნინო ჯორბენაძე ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონები (ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა) გვ.203

როსტომ  ფარეულიძე  – ჩეჩნურ   ანთროპონიმთა ქართული ტრანსლიტერაციის საკითხები გვ,211

1. ივანე გიგინეიშვილი – სიტყვაწარმოების თავისებურებანი ვეფხისტყაოსანში გვ.9
2. ავთანდილ არაბული – ზოგი წარმოქმნილი (მეორეული) ზმნისართის შეხამებისათვის ნაცვალსახელებთან გვ.16
3. თეა ბურჭულაძე – თანდებულიან და ნაწილაკდართულ რიცხვით სახელთა მართლწერისათვის გვ.26
4. ლეილა გეგუჩაძე – ინდო ინასარის რომანის „ჩრდილი ერთი სინამდვილის“ ლექსიკის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ გვ.35
5. თამარ ვაშაკიძე – ერთი ტიპის დანართიანი სათაურის მართლწერისათვის გვ.45
6. თამარ ვაშაკიძე – სახელისა და გვარის შებრუნებული წყობისათვის (ქართული და არაქართული გვარების მიხედვით) გვ.52
7. გუჩა კვარაცხელია – ტექსტურ გადაძახილთა მრავალფეროვნება გვ.56
8. მაკა ლაბარტყავა – გ. დოჩანაშვილის პროზის მხატვრულ-სტილისტიკური მახასიათებლებისათვის („სამოსელი პირველი“) გვ.80
9. ვახტანგ მაღრაძე – მაწარმოებელთა აღრევის ერთი შემთხვევის შესახებ გვ.92
10. ვახტანგ მაღრაძე – კვლავ არ(ა) და ვერ ნაწილაკებით უმართებულოდ ნაწარმოები სიტყვების შესახებ გვ.104
11. თამარ მახარობლიძე – ზოგი რამ უცხო სიტყვათა შესახებ 119
12. ნათელა მუზაშვილი – ტერმინოლოგიური სიტყვაწარმოებისათვის გვ.128
13. სალომე ომიაძე – კოგნიტიურ კონცეპტთა და ენობრივ მოდელთა შეუსაბამობის შესახებ გვ. 133
14. თეა ტეტელოშვილი – ერთი ტიპის უმართებულო ტენდენციის გამო პრესის ენაში გვ.139
15. მანანა ტუსკია – ნასახელარ ზმნათა ჩამოყალიბების ისტორია და თანამედროვე ენობრივი სიტუაცია გვ.143
16. ვაჟა შენგელია – პირთა ჩერქეზული სახელების ტრანსლიტერაციისათვის ქართულში. I. ხმოვნები გვ.159
17. ირინე ჩაჩანიძე – XIX-XX საუკუნეების საქართველოს ენობრივი სიტუაცია თედო სახოკიას თხზულებაში „მოგზაურობანი“ გვ.165
18. ლელა ციხელაშვილი – კვლავ თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმირების ერთი საკითხის შესახებ: მივსწერ თუ მივწერ, ვჰკითხავ თუ ვკითხავ? (დიაქრონიული ანალიზი) გვ.175
19. ნინელი ჭოხონელიძე – რ. ინანიშვილის პროზაში დადასტურებული ლექსიკოგრაფიული განმარტებები გვ.190

20. ნინელი ჭოხონელიძე - იდიომები რ. ინანიშვილის რნის პოეზიაში გვ.197

21. ნინო ხახიაშვილი – „ქრისტე აღდგა“ თუ „ქრისტე აღსდგა“ გვ. 206

22. ნინო ჯორბენაძე – ტერმინ „ორთოგრაფიულისა“ და ლექსიკონთა კვალიფიკაცია-კლასიფიკაციის საკითხისათვის ქართულში გვ.218

 

1. თეა ბურჭულაძე – ერთი ტიპის რთულ სიტყვათა დაწერილობისათვის გვ.9
2. თამარ ვაშაკიძე – დანართიან და უდანართო სათაურ-სახელწოდებათა მართლწერისათვის გვ.16
3. მაკა ლაბარტყავა – ერთი სახის კომპოზიტთა (თუ ტერმინთა) დაწერილობისათვის თანამედროვე ქართულში გვ.28
4. მაკა ლაბარტყავა – ანა კალანდაძე – ცა გვ.32
5. ვახტანგ მაღრაძე – -კენ თანდებულის უმართებულო გამოყენების შესახებ გვ.39
6. ვახტანგ მაღრაძე – -ზე თუ -ში თანდებული გვ. 49
7. ნათელა მუზაშვილი – სინონიმიის საკითხისათვის ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში გვ.61
8. მარინა ოსაძე – კორპორაციული თუ კორპორატიული? გვ.67
9. თამარ სუხიშვილი – მსჯავრდებული თუ მსჯავრდადებული? გვ.72
10. თეა ტეტელოშვილი – არაერთსიტყვიანი უდანართო სათაურების/სახელწოდებების მართლწერისათვის გვ.85
11. მანანა ტუსკია – ქართული სიტყვაწარმოებითი მოდელები ლაშა გახარიას პოეტურ კრებულში „წაშლილი ღამე“ გვ.90
12. ვაჟა შენგელია – ჩერქეზულ თანხმოვანთა ტრანსლიტერაციისათვის ქართულში. I. სპირანტები და სონორები გვ.111
13. ლელა ციხელაშვილი – მესამე ირიბობიექტური პირის მარკირების საკითხი თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში გვ.117
14. ნინელი ჭოხონელიძე – ზმნურ ფორმათა რელატიური სინონიმური პარალელიზმი რ. ინანიშვილის ენის მიხედვით გვ.130
15. ნინელი ჭოხონელიძე – მართულმსაზღვრელიანი ხალხური ლექსიკური შესიტყვებები და ფრაზეოლოგიზმები რ. ინანიშვილის ენის მიხედვით გვ.138
16. ნინო ჯორბენაძე – ოთროგრაფიულად მცდარად მიჩნეულ ფორმაწარმოების რამდენიმე კერძო შემთხვევის ახსნისათვის თანამედროვე ქართულში გვ.143

1. ავთანდილ არაბული – ქართველ- და ქართულ- მსაზღვრელ წევრთა განაწილებისათვის ერთი ტიპის კრებითი შინაარსის სახელებთან გვ.9
2. თეა ბურჭულაძე – რიგობით რიცხვით სახელთა
მართლწერის ზოგი საკითხისათვის გვ.13
3. თამარ ვაშაკიძე, თამარ მახარობლიძე – რამდენიმე უცხო ტერმინისათვის თანამედროვე ქართულში გვ.19
4. გუჩა კვარაცხელია – ზოგი რამ სემიოტიკის შესახებ გვ.25
5. ნონა კუპრეიშვილი – ენა, როგორც პერსონაჟი გვ..32
6. მაკა ლაბარტყავა – თანდებულთა მართლწერისათვის თანამედროვე ქართულში გვ45
7. მაკა ლაბარტყავა – ბარბარიზმებისათვის თანამედროვე ქართულში გვ.63
8. მაკა ლაბარტყავა – შედარება – როგორც მხატვრულ-სტილისტიკური მახასიათებელი შ. ნიშნიანიძის პოეზიაში გვ.67
9. ვახტანგ მაღრაძე – ნასესხები შესიტყვება-კომპოზიტები მ. ჭაბაშვილის „უცხო სიტყვათა ლექსიკონში“ გვ.80
10. სალომე ომიაძე – თხზულ სახელთა ნაირგვარი დაწერილობისათვის მედიატექსტებსა და ლექსიკონებში გვ.87
11. სალომე ომიაძე – აქტუალურ ლინგვისტიკურ ცნება-ტერმინთა ლექსიკონის შესახებ გვ.93
მარინა ოსაძე – გენეტიკური, გენეზისური და გენეტური ფორმებისათვის გვ.93
12. თამარ სუხიშვილი – უცხო ენიდან შემოსული ერთი ხელობის სახელის შესახებ ქართულში გვ.102
13.თეა ტეტელოშვილი – „-მე“ ნაწილაკიან ნაცვალსახელთა მართლწერისათვის თანამედროვე ქართულში გვ.115
14. მედეა ღლონტი – ინიციალები ქართულში – ქართული პირის სახელების მართლწერისათვის გვ.126
15. ვაჟა შენგელია – ჩერქეზულ თანხმოვანთა ტრანსლიტერაციისათვის ქართულში. II. ხშულები გვ.137
16. მანანა ჩაჩანიძე – ლექსიკური სინონიმიის ახალი წყვილი მეგობარი და საყვარელი თანამედროვე ქართულში გვ.142
17. ნინელი ჭოხონელიძე – ხეებისა და ბუჩქების სახელები რ. ინანიშვილის ენაში გვ.149
18. ნინელი ჭოხონელიძე – -ვით თანდებულიანი სახელებით გამოხატული შედარებები რ. ინანიშვილის ენაში გვ.161
19. ნინო ხახიაშვილი – ერთი ფორმის დამკვიდრებისათვის ქართულში გვ.180
20. ნინო ჯორბენაძე, იამზე გაგუა – ბერძნულ-ლათინურიდან მომდინარე სიტყვების სინტაქტიკა და სემანტიკა თანამედროვე ქართულში (ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა) გვ.184

 

 

1. ნოდარ არდოტელი – ხუნძური თანხმოვნების ტრანსკრიფციისა და ტრანსლიტერაციის შესახებ ქართულში გვ.9

2. ამირან ბასილაშვილი– არცოდნა თუ კორექტურული შეცდომა („იესო ტკბილის დაუჯდომელში“ დადასტურებული ერთი უზუსტობის გამო) გვ.19
3. თეა ბურჭულაძე – ზოგი კავშირის ნორმატიული საკითხისათვის თანამედროვე ქართულში გვ.24
4. ნინო დათეშიძე – პოლისემია და ომონიმია თარგმნით ტერმინოლოგიურ ლექსიკონებში გვ.31
5. თამარ ვაშაკიძე – თავზე ხელაღებული თუ თავზეხელაღებული? გვ.42
6. გუჩა კვარაცხელია – მეტყველების კულტურა და ანტიკულტურა გვ.47
7. გუჩა კვარაცხელია – პოსტმოდერნისტული პროზის სტილისტიკური ექსტრემიზმის შესახებ გვ.62
8. გუჩა კვარაცხელია – მელანქოლიის სემიოტიკა ბარათაშვილთან გვ.72

9. მაკა ლაბარტყავა – -ვე და -ცა ნაწილაკდართულ -ზე, -ზედ, -ზედა თანდებულიან სახელთა მართლწერისათვის გვ.81
10. ვახტანგ მაღრაძე – რატომ ვაღარიბებთ ენას? გვ.93

11. ვახტანგ მაღრაძე –  უცხოური ტოპონიმების მართლწერისათვის გვ.109

12. თამარ მახარობლიძე – შორისდებულის შესახებ (თავისუფლება შორისდებულს!) გვ.112
13. ნათელა მუზაშვილი – სტანდარტების ენა გვ.117
14. სალომე ომიაძე – „ქართული სიტყვის კულტურის საკითხების“ კვალდაკვალ გვ.123
15. მარინა ოსაძე – კომპოზიციური და კომპოზიტური ფორმებისათვის გვ.129
16. თამარ სუხიშვილი – არტისტი: სასცენო შემსრულებელი თუ მხატვარი? გვ.134
17. თეა ტეტელოშვილი – „-ღა“ ნაწილაკიან ნაცვალსახელთა მართლწერისათვის თანამედროვე ქართულში გვ.144
18. ლია ქაროსანიძე– -ად ბოლოსართიანი მიმღეობისათვის ქართულში გვ.152
19 . ვაჟა შენგელია – ადიღურ (ჩერქეზულ) ფონემათა ტრანსლიტერაციის ზოგი საკითხი გვ.157
20. მანანა ჩაჩანიძე – „ხევსურული საგა“ – საგანგებო პოეტური დისკურსის რამდენიმე ასპექტი გვ.162
21. ნინელი ჭოხონელიძე – სამედიცინო ლექსიკა რ. ინანიშვილის ენის მიხედვით გვ.168
22. ნინო ჯორბენაძე – შოთა რუსთველი თუ შოთა რუსთაველი? გვ.179

1. ნოდარ არდოტელი – ზოგი დაღესტნური ეთნონიმის ტრანსლიტერაციის შესახებ ქართულში I გვ.9
2.თეა ბურჭულაძე – რომელიც წევრ-კავშირის რიცხვში შეთანხმების ერთი საკითხისათვის გვ.15
3. ნინო დათეშიძე, მარინე ოსაძე – ტერმინთა ორთოგრაფიული ლექსიკონისათვის გვ.23
4. ქეთევან დათუკიშვილი – თემისნიშნისეული ვ-ს ჩართვა მასდარებში და მათი ასახვა ქართული ენის ორთოგრაფიულ ლექსიკონებში გვ.31
5. თამარ ვაშაკიძე – ვითარებითბრუნვისფორმიანი სახელისა და ზმნისართის მართლწერისათვის გვ.36
6. გუჩა კვარაცხელია – ქართული, როგორც მეორე ენა (მიმოხილვითი ნაწილი) გვ.41
7. მაკა ლაბარტყავა – პასუხობს და კარნახობს ზმნათა ორთოგრაფიისათვის გვ.65
8. ვახტანგ მაღრაძე – ჩა- და ჩამო- ზმნისწინთა გამოყენებისათვის თანამედროვე ქართულში გვ.72
9. ნათელა მუზაშვილი – წინ-, წინასწარ- აფიქსოიდთა გაფორმებისათვის გვ.75
10. სალომე ომიაძე – გლუტონიმთა კონოტაციური ასპექტისათვის ქართულ ლინგვოკულტურაში გვ.82
11. მარიამ ორკოდაშვილი – უარყოფის ლექსიკურ-სემანტური და კოგნიტიური მახასიათებლები გვ.92
12. ნესტან რატიანი – მეტყველი საკუთარი სახელები გვ.103
13. თამარ სუხიშვილი – გაწევრება თუ გაწევრიანება? გვ.115
14. თეა ტეტელოშვილი – „ვიღაცა“ და „რაღაცა“ ნაცვალსახელების ბრუნვის ფორმათა მართლწერისათვის თანამედროვე ქართულში გვ.129
15. მედეა ღლონტი – სულხან-საბა – მსახური ძისა და სიტყვისა გვ.135
16. მანანა ჩაჩანიძე – ნარატივი – როგორც ლექსიკური ერთეული თანამედროვე ქართულში გვ.145
17. ნინელი ჭოხონელიძე – ფერთა სახელები რ. ინანიშვილის ენაში გვ.150
18. ნინო ხახიაშვილი – სიტყვა მთიების სემანტიკისათვის გვ.169
19. რიტა ჯაიანი – ლიტერატურული თარგმანის ტენდენციებისათვის თანამედროვე საქართველოში გვ.178

ნოდარ არდოტელი – ზოგი დაღესტნური ეთნონიმის ტრანსლიტერაციის შესახებ ქართულში II

 

თეა ბურჭულაძე – ზოგი უმართებულო სიტყვათშეხამების გავრცელების ტენდენციისათვის

 

ნინო დათეშიძე, ნათელა მუზაშვილი, მარინე ოსაძე – ეკონიმიკის ზოგი ტერმინის დაზუსტებისათვის

 

ვაჟა დანელია – სპორტთან დაკავშირებული ზოგიერთი  ტერმინის მართლწერისათვის ქართულში

 

მაკა ლაბარტყავა – -მდე, -მდის  თანდებულთა

მართლწერისათვის   თანამედროვე ქართულში

 

ვახტანგ  მაღრაძე – ორმაგთანხმოვნიანი უცხოური სახელები ქართულად

 

მარიამ ორკოდაშვილი –ევიდენციალობის გამოხატვა ქართულსა და ინგლისურში

 

თამარ სუხიშვილი – რობოტიკა – ერთი ტერმინის ვარიანტის არჩევისათვის

 

თეა ტეტელოშვილი – „სხვადასხვასთან“ დაკავშირებულ საზღვრულ წევრთა რიცხვის საკითხისათვის ....

 

მანანა ჩაჩანიძე – ლინგვოპოეტიკური პერიპეტიები და მეტყველების სტრატეგია კრებულში „დრო არ იძლევა უფლებას“

 

ნინელი ჭოხონელიძე – ფუძეგაორკეცებული ზმნისართები  რ. ინანიშვილის  ენაში

 

ნინელი ჭოხონელიძე – ნაირფუძიანი კომპოზიტები  რ. ინანიშვილის ენაში

 

ნინო ჯორბენაძე – ზედსართავი სახელების წარმოება ბერძნულიდან მომდინარე მა-ზე დაბოლოებულ არსებით სახელთაგან

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020