ადგილობრივი

კავკასიურ-ქართული ლექსიკონები ლინგვისტური კომენტარებით, ინდექსითა და გრამატიკული ნარკვევებით

პროექტის ხელმძღვენელი:

რომან ლოლუა

 

პროექტის მონაწილეები:

ლევან აზმაიფარაშვილი

ნოდარ არდოტელი

ნანა მაჭავარიანი

როსტომ ფარეულიძე

ვაჟა შენგელია

 

ამ პროექტის განხორციელების შედეგად მოხდა ექვსი ორენოვანი თარგმინითი ლექსიკონის შედგენა; ესენია: აფხაზურ-ქართული (შემდგენელი − ნ. მაჭავარიანი), ჩერქეზულ-ქართული (შემდგენელი − ვ. შენგელია), ინგუშურ-ქართული (შემდგენელი − რ. ფარეულიძე), ხუნძურ-ქართული (შემდგენელი − ლ. აზმაიფარაშვილი), ბეჟიტურ-ქართული (შემდგენელი − ნ. არდოტელი) და უდიურ-ქართული (შემდგენელი − რ. ლოლუა). თითოეული ლექსიკონის მოცულობა არანაკლებ 5000 სიტყვისაა. ყველა ლექსიკონს ახლავს ინდექსი, თითოეულ სიტყვასთან წარმოდგენილია ლინგვისტური კომენტარები (კვალიფიკაციები). ამასთანავე, ლექსიკონებს ერთვის ონომასტიკური ლექსიკონები და მოკლე გრამატიკული ნარკვევები.

 


 

 

ნახურ და დაღესტნურ ენათა შედარებითი გრამატიკა

I ნაწილი

II ნაწილი

III ნაწილი

I V ნაწილი

 

დამფინანსებელი – რუსთაველის ფონდი

შესრულების ვადა – 20013.15.04 – 2015.15.04

შემსრულებლები:

ლ. აზმაიფარაშვილი

ნ. არდოტელი

რ. ლოლუა

ლ. სანიკიძე

რ. ფარეულიძე

 

 

“საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი III – ქართული დიალექტური კორპუსის მორფოლოგიური ანოტირება და დიდი დიალექტური ლექსიკოგრაფიული ბაზის შექმნა” (გამოყენებითი კვლევა)

 

დამფინანსებელი – რუსთაველის ფონდი

შესრულების ვადა – 20013.15.04 – 2015.15.04

პროექტის ხელმძღვანელი – მარინე ბერიძე

შემსრულებლები:

ლ. ლორთქიფანიძე
ნ. სურმავა
ლ. ბაკურაძე
მ. ბარიხაშვილი

 


 

”მეგრულ-ლაზური ფრაზეოლოგია”

დამფინანსებელი – რუსთაველის ფონდი

შესრულების ვადა – 2013.15.04 – 216.15.04

პროექტის ხელმძღვანელი – ვაჟა შენგელია

შემსრულებლები:

ე. შენგელია
ც. ჯანჯღავა

 


 

”ზემოსვანური (ენგურისა და კოდორის ხეობათა) ტექსტების მორფონოლოგიური სეგმენტაცია (გამოკვლევა და სიმფონია-ლექსიკონი ქართულ-ინგლისური ვერსიითურთ)

 

დამფინანსებელი – რუსთაველის ფონდი

 

შესრულების ვადა – 2013.15.04-2016.15.04

 

პროექტის ხელმძღვანელი – ქეთევან მარგიანი-სუბარი

შემსრულებლები:

ი. ჩანტლაზე
რ. იოსელიანი


 

”თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II”, “თანამედროვე ქართული ენის დიალექტთა მორფოლოგია”

 

დამფინანსებელი – რუსთაველის ფონდი

 

შესრულების ვადა: 2013-2015

პროექტის ხელმძღვანელი – გიორგი გოგოლაშვილი

 

შემსრულებლები:

გ. ცოცანიძე
ნ. შარაშენიძე
ნ. ჭუმბურიძე


 

”ნახურ და დაღესტნურ ენათა შედარებითი გრამატიკა”

დამფინანსებელი – რუსთაველის ფონდი

 

შესრულების ვადა – 2013.15.04 – 2016.15.04

პროექტის ხელმძღვანელი – ნოდარ არდოტელი

შემსრულებლები:

ლ. სანიკიძე
რ. ფარეულიძე
ლ. აზმაიფარაშვოლი
რ. ლოლუა

 


”ზომა-წონის აღმნიშვნელ ლექსიკურ ერთეულთა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი სვანურში” (ახალგაზრდული პროექტი)

დამფინანსებელი – რუსთაველის ფონდი

შესრულების ვადა – 2012წ. ნოემბრიდან 4 კვარტალი

პროექტის ხელმძღვანელი – ლელა გიგლემიანი

 


 

” მე-20 ს-ის 50-იან წლებში ქ. ზუგდიდში ჩასახლებულ სვანთა მეტყველების ნიმუშები” (ახალგაზრდული პროექტი)

დამფინანსებელი – რუსთაველის ფონდი

შესრულების ვადა – 2010.26.02-დან. 4 კვარტალი

პროექტის ხელმძღვანელი – ლელა გიგლემიანი


 

”სვანური ფრაზეოლოგიზმების სტრუქტურის სემანტიკური ანალიზი”

დამფინანსებელი – რუსთაველის ფონდი

შესრულების ვადა – 2010-2012

პროექტის ხელმძღვანელი – მედეა საღლიანი

შემსრულებლები:

რ. ჭკადუა
მ. შავრეშიანი
ე. გაზდელიანი


 

სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი
დამფინანსებელი – რუსთაველის ფონდი
შესრულების ვადა – 12 კვარტალი. 01.01.09 დან.
ხელმძღვანელი – თამარ ვაშაკიძე
შემსრულებლები – ია გაგუა
თეა ტეტელოშვილი
თინა ღვინაძე
ვახტანგ მაღრაძე
შუქია აფრიდონიძე

 


სვანური ენის გრამატიკა

დამფინანსებელი – რუსთაველის ფონდი
შესრულების ვადა – 12 კვარტალი. 01.01.09 დან.
ხელმძღვანელი – როენა ჭკადუა
შემსრულებლები – მერი საღლიანი
ელიზავეტა გაზდელიანი
ლელა გიგლემიანი


თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიის აკადემიური კურსი

დამფინანსებელი – რუსთაველის ფონდი
შესრულების ვადა – 12 კვარტალი. 01.01.09 დან.
ხელმძღვანელი – გიორგი გოგოლაშვილი
შემსრულებლები – მარიამ მანჯგალაძე
ავთანდილ არაბული
მურმან სუხიშვილი
ნინო ჭუმბურიძე
ნინო ჯორბენაძე


ლაზური ტექსტების ელექტრონული არქივი

დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
შესრულების ვადა – 01.01.09 – 31.12.09
შემსრულებელი – სოფიკო ბერულავა

 


ჰერეთი ვირტუალურ სივრცეში (I ეტაპი – სამეცნიერო-ინფორმაციული ბაზის შექმნა)

დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
შესრულების ვადა – 12 თვე. 15.01.08 – 15.01.09
შემსრულებელი – მაია ბარიხაშვილი


 

ხალხური სამედიცინო ცოდნა და ეთნოსამედიცინო თეზაურუსი
დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
შესრულების ვადა – 24 თვე. 01.01.2008 – 31.12.2010
პროექტის ხელმძღვანელი – კონსტანტინე კაკიტაძე
შემსრულებლები:
ნათია ჯალაბაძე
მედეა ბურდული
მურმან სუხიშვილი
შორენა თავბერიძე
ნანი ხელაია
თეიმურაზ ხუნდაძე


 

ჩოლურის ხეობის სვანური მეტყველების ნიმუშები
დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
შესრულების ვადა – 12 თვე. 01.01.08 – 31.12.08
შემსრულებელი – ნატო შავრეშიანი

 


 

მთის კავკასიური ენები საქართველოში (გრამატიკული ანალიზი, ტექსტები, ლექსიკონი)

დამფინანსებელი – რუსთაველის ფონდი
შესრულების ვადა – 12 კვარტალი. 01.01.08 დან.
ხელმძღვანელი – ვაჟა შენგელია
შემსრულებლები – ლევან აზმაიფარაშვილი
ნოდარ არდოტელი
ნანა მაჭავარიანი
ლატავრა სანიკიძე
როსტომ ფარეულიძე


ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის რვატომეულის ახალი რედაქცია

დამფინანსებელი – რუსთაველის ფონდი
შესრულების ვადა – 12 კვარტალი. 01.01.08 დან.
ხელმძღვანელი – მანანა ჩაჩანიძე
შემსრულებლები – ლალი ბინიაშვილი
მანანა კელენჯერიძე
ნინელი ჭოხონელიძე
ასმათ პაპიძე

 


ქართველური დიალექტების ელექტრონული კორპუსი (I ეტაპი-ქართული ენის დიალექტები)
დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2008 წლიდან გადასულია რუსთაველის ფონდში)
შესრულების ვადა – 36 თვე. 02.10.06 დან.
ხელმძღვანელი – ბერიძე მარინე
შემსრულებლები – ლია ბაკურაძე
დავით ნადარაია
გიორგი ცოცანიძე
დარეჯან ჩხუბიანიშვილი
ნარგიზა სურმავა
მაია ბარიხაშვილი
ნინო ჯორბენაძე


 

კოდორის ხეობის მოსახლეობის მეტყველება და მისი მიმართება ზემოსვანურ დიალექტებთან

დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2008 წლიდან გადასულია რუსთაველის ფონდში)
შესრულების ვადა – 36 თვე. 27.05.06 დან.
ხელმძღვანელი – იზოლდა ჩანტლაძე
შემსრულებლები – გურამ ბენდიანიშვილი
ელიზავეტა გაზდელიანი
რუსუდან იოსელიანი
ქეთევან მარგიანი
როენა ჭკადუა
მერი საღლიანი


 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019