თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები

წინასიტყვაობა VI-XI

შემოკლებათა განმარტება XI-XVI

1. თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დ.ადგენის პრინციპები 1-8

2. ბგერის შემონახვის, ჩართვისა და დაკარგვის წესები 9-22

3. ю-ს შემცველ რუსულ და რუსულის გზით შემოსულ სიტყვათა გადმოცემა ქართულში 23-25

4. я-ს შემცველ რუსულ და რუსულის გზით შემოსულ სიტყვათა გადმოცემა ქართულში 26-27

5. ё-ს შემცველ რუსულ და რუსულის გზით შემოსულ სიტყვათა გადმოცემა ქართულში 28-29

6. უმახვილო o-ს შემცველ რუსულ და რუსულის გზით შემოსულ სიტყვათა გადმოცემა ქართულში 30-32

7. გერმანული ei დიფთონგის გადმოცემა ქართულში 33-35

8. ევროპის ენებიდან მომდინარე la და lu ჯგუფებიანი სიტყვების გამდოცემა ქართულში 36-39

9. ბერძნულიდან და ლათინურიდან მომდინარე სიტყვათა დაწერილობა ქართულში 40-49

10. რუსულის გზით შემოსულ ея-ზე დაბოლოებულ სიტყვათა გადმოცემა ქართულში 50-53

11. რუსულის გზით შემოსულ a-ზე დაბოლოებულ სიტყვათა გადმოცემა ქართულში 54-60

12. მიმართულებითი ბრუნვის დაბოლოება 61

13. წოდებითი ფორმის დაბოლოება 62-64

14. რიცხვითი სახელების მართლწერის საკითხები 65-74

15. მოსაგვარებელი საკითხები ადამიანის სახელთა ბრუნებისას 75-86

16. -მე, -ვე, -ღა, -ღაც(ა) ნაწილაკიან სახელთა ბრუნება 87-94

17. თანდებულთა და თანდებულიან სახელთა მართლწერა 95-104

18. სახელის შეწყობა ცალკე მდგომ თანდებულებთან და ზმნისართებთან ნათესაობითსა და მიცემითს ბრუნვებში 105-124

19. ზედსართავ სახელთა წარმოება ნასესხებ სიტყვათაგან -ურ ბოლოსართით 125-128

20. ზედსართავი სახელების წარმოება ბერძნულიდან მომდინარე მა-ზე დასრულებულ არსებით სახელთაგან 129-130

21. მსაზღვრელი სახელის შეთანხმება საზღვრულთან ბრუნვაში (წითელი დროშის თუ წითელ დროშის?) 131-134

22, ნანათესაობითარი მსაზღვრელი სახელის შეთანხმება საზღვრულთან ბრუნვაში (წიგნს ამხანაგისას თუ წიგნს ამხანაგისა?) 135-138

23. მსაზღვრელი სახელის შეთანხმება საზღვრულთან მრავლობით  რიცხვში 139-147

24. რთული სიტყვების (კომპოზიტების) დაწერილობა 148-157

25. შერწყმული დანართის მართლწერა (სახლ-მუზეუმი თუ სახლი-მუზეუმი?) 158-160

26. სხვათა სიტყვის მართლწერის საკითხები 161-167

27. პრევერბების ხმარებასთან დაკავშირებული საკითხები 168-175

28. აღვიარებ თუ ვაღიარებ? აღვიარე თუ ვაღიარე? აღმიარებია თუ მიღიარებია? 176-180

29. სუბიექტის -ს ობიექტის მრავლობითობის თ-ს წინ (მათ ის აქვსთ თუ აქვთ? ის თქვენ გიგზავნისთ თუ გიგზავნით? ის თქვენ დაგიდგამს თუ დაგიდგამთ?) 181-184

30. ი- და ე- პრეფიქსებიანი ვნებითი გვარის ზმნების მრავლობითი რიცხვის ფორმათა წარმოება დრო-კილოთა II ჯგუფში (ისინი დაიმალნენ თუ დაიმალენ? დაემალნენ თუ დაემალენ მას? დაესწრნენ თუ დაესწრენ? შეეჩვივნენ თუ შეეჩვიენ მას? 185-187

31. სუბიექტის III პირის მრავლობითობის ნიშანი დრო-კილოთა პირველ, მეორე და მესამე ჯგუფებში (ისინი აშენებდნენ თუ აშენებდენ? იზრდებოდნენ თუ იზრდებოდენ? გაფითრდნენ თუ გაფითრდენ? მოვიდნენ თუ მოვიდენ? შეჰკითხებოდნენ თუ შეჰკითხებოდენ?) 188-190

32. ჰ- და ს- თავსართების ხმარება ზმნებში 191-202

33. -ავ სუფიქსიანი ზმნების მართლწერა 203-205

34. ნთქამს თუ ნთქავს? ნათქამს თუ ჩანთქავს? ჩაუნთქამს თუ ჩაუნთქავს? 206

35. -ევ სუფიქსიანი ზმნების ვნებითი გვარის ფორმათა წარმოება დრო-კილოთა მეორე ჯგუფში 207-210

36. ერთპირიანი ვნებითი გვარის ზმნების ფორმათა წარმოება თურმეობით პირველსა და თურმეობით მეორეში (ვშობილვარ თუ შობილვარ? ვშობილიყავი თუ შობილვიყავი ან ვშობილვიყავი?) 211-213

37. ორპირიანი გარდაუვალი ვნებითი გვარის ზმნების ფორმათა წარმოება თურმეობით მეორეში (შევჰკითხებოდი თუ შევჰკითხებიყავი?) 21

38. ორპირიანი -ავ და -ამ სუფიქსებიანი ზმნების ფორმათა წარმოება თურმეობით პირველში (გაუბედავს თუ გაუბედია? მოუკლავს თუ მოუკლია? დაუბამს თუ დაუბია? შეუსვამს თუ შეუსვია? უნახავს თუ უნახია?) 215-217

39, -ებ სუფიქსიანი გარდამავალი ზმნების ფორმათა წარმოება თურმეობით მეორესა და კავშირებით მესამეში (აეშენებინა თუ აეშენებია? აეშენებინოს თუ აეშენებიოს?) 218-219

40. ორპირიანი გარდამავალი ზმნების ფორმათა წარმოება თურმეობით პირველსა და თურმეობით მეორეში (გაუტეხია თუ გაუტეხნია? გაეტეხა თუ გაეტეხნა?) 220-223

დამატება

ა) ადამიანთა სახელების სარეკომენდაციო სია 224-237

ბ) სახელების სარეკომენდაციო სიის შედგენილობის შესახებ 238-240

ორთოგრაფიული საძიებელი 241-292

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019