გუჩა კვარაცხელია

გუჩა კვარაცხელია

 

G Kvaracxelia
დაბ. თარიღი, ადგილი – 2 ოქტომბერი, 1940, თბილისი
მისამართი:დავით აღმაშენებლის პრ. 23.
ტელ. 95-67-23
განათლება:
1948-1958 თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახ. 23-ე საშუალო სკოლა
1958-1963 თსუ ფილოლოგის ფაკ-ის ქართველურ ენათა განყოფილება
1963-1966 საქ.მეცნ. აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტურა «ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების» სპეციალობით
ხარისხები და წოდებები

1968 ფილოლოგიის მცენ. კანდიდატი
1986 ფილოლოგიის მეცნ. დოქტორი
1982 დოცენტი
1987 პროფესორი
2001 საქართველოს მეცნიერებათა აკამდემიის წევრ-კორესპონდენტი

სამეცნიერო და პედაგოგიური მუშაობა

საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
1967-1970 უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
1970-1989 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
1989-1994 წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი
1994-2006 დირექტორი
2006 – თეორიული და კომუნიკაციური ენათმეცნიერების განყოფილების ხელმძღვანლის მოვალეობის შემსრულებელი
2006 – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრა
1970-1978 უფროსი მასწავლებელი
1978-1988 დოცენტი
1988-1989 პროფესორი
1989-1994 კათედრის გამგე
1993-1994 არაქართველთათვის ქართული ენის სწავლების სამეცნიერო ლაბორატორიის გამგე

ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1999-2005. ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერების კათედრის პროფესორი

საქართველოს განათლების სამინისტრო
1992 იანვარ-დეკემბერი განათლების მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
2005 ენისა და ლიტერატურის განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი

გრანტები და პროგრამები.

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დაფინანსებით:
1. «იბერიულ-კავკასიური ენების ფუნქციურ-გრამატიკული კატეგორიები» (1997-1999);
2. «სემანტიკური კვლევა მორფოსინტაქსურ და ლექსიკურ დონეზე» (2000-2002) ;
3. 21.7.02 _ «ასპექტის კატეგორიის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები» (2003) ;
4. 21.5.07 _ «ქართული ენის იდეოგარფიული ლექსიკონის შედგენა» (2004-2005) .

ევრაზიის ფონდის დაფინანსებით:
5. IGFJ-ის პროგრამა პრომედია II (G-01-0170), ჟურნალისტის სტილისტიკთური ცნობარი (2001-2002) _ ხელმძღვანელი; გამოცემა დააფინანსა USAID-მა.

სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა:
6. ქართული ენის პროგრამა (ლექსიკოგრაფიული განაკვეთი I) (2003-2009) _ ხელმძვღვანელი

პუბლიკაციები
1. ქართული ენის ფუნქციური სტილისტიკა (მონოგრაფია), თსუ, 1990.
2. მხატვრული ენის შესწავლის ლინგვისტური ასპექტები (მონოგრაფია), თსუ, 1995.
3. მასალა მევენახეობის ლექსიკისათვის ლეჩხუმურში, თსუ, სამეცნ. სესია, 1960.
4. ბანოვანის «შორეული ლანდების» ენის თავისებურებანი, თსუ, სამეცნ. სესია, 1961.
5. ზოგიერთი სინტაქსური თავისებურება აკაკის პოეზიაში, თსუ, სამეცნ. სესია, 1962.
6. ზოგიერთი დაკვირვება სიტყვათა სიხშირეზე და პუასონის განაწილება, თსუ, სამეცნ. სესია, 1963.
7. ენის მოდელები, თსუ, სამეცნ. ბიბლ. კრ., 1963.
8. მანქანური თარგმნის მომავალი, თსუ, სამეცნ. ბიბლ. კრბ. 1964
9. გ. ბელონოგოვი და რ. პიოტროვსკი მანქანური თარგმანის შესახებ, თსუ, სამეცნ. ბიბლ. კრ. 2-3, 1964.
10. ზოგიერთი სტილისტიკური დაკვირვება ქართული ენის მარტივ წინადადებაზე, ენათმეცნ. ინსტ. სამეცნ. სესია, 1965.
11. ენათმეცნიერება და კიბერნეტიკა, საქ. კპცკ გამომცემლობა, ¹136, 1966.
12. სტილისტურ-შედარებითი კვლევის ცდა სტატისტიკური მეთოდებით, ენათმეცნ. სამცენ. კონფერენცია, 1967.
13. ჩეხურ გრაფემათა სისტემის კომბინატორული თავისებურებანი, თსუ, სამეცნ. ბიბლ. კრ., 4-5, 1967.
14. სტატისტიკური მეთოდებით ლექსიკის სტილისტურ-შედარებითი კვლევა, თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერება, წ. II. 1967.
15. სტილის კვლევა მათემატიკური მეთოდებით, «ცისკარი», 1968, ¹8.
16. პრაღის სკოლის ზოგიერთი დებულების გენეზისისათვის, ენათმეცნ. ინსტ. სამეცნ. სესია, 1968.
17. ელეოლოგიური პრინციპის გამოყენება პროცესის ჰიპოთეზური აღწერისას, ახალ. მეცნ. I რესპუბ. კონფერენცია, 1969.
18. მანქანა-მასწავლებელი, «ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში», 1969, ¹1.
19. მხატვრული მეტყველების შესწავლის საკითხები პრაღის სკოლასა და «ოპოიაზში», ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, წ. III, 1970.
20. მხატვრული მეტყველების შესწავლის საკითხები, «მიმომხილველი», ¹6-9, თსუ, 1972.
21. ფორმალიზაციის საკითხისათვის ენათმეცნიერებასა და ლიტერატურათმცოდნეობაში, ენათმეცნ. ინსტ. სამეცნ. კონფერენცია, 1972.
22. სტილისტიკა და ექსპერიმენტი, თსუ, პროფ.-მასწ. 37-ე სამეცნ. სესია, 1972.
23. ფერისა და სინათლის აღმნიშვნელი სიტყვები ვაჟა-ფშაველას ლექსიკაში, თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერება, 1975.
24. საბჭოთა ენათმეცნიერების მნიშვნელოვანი შენაძენი, «აკადემიის მოამბე», 1975.
25. ქართული ენის სტილისტიკა, თსუ გამომც. 1975.
26. მასწავლებელი, «ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში», ¹2, 1978.
27. ქართული სამეცნიერო სტილის ზოგი თავისებურება, იკე, 1979.
28. მხატვრული ტექსტის სტილისტიკური ანალიზის ორი ასპექტი, ქართული ენის კათედრათა მე-9 სამეცნ. კონფერენცია, 1981.
29. მეტყველების სტანდარტიზაცია, ენათმეცნ. ინსტ. 38-ე სამეცნ. სესია, 1981.
30. ოფიციალურ-საქმეთა სტილის ზოგადი ნიშნები, თანამედროვე ზოგადი ენათმეცნიერების საკითხები, წ, VI, 1981.
31. რატომ მოკლა ხევისბერმა შვილი, «ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში», 1981.
32. ფუნქციურ სტილთა ექსტრალინგვისტური ფაქტორები, «ლექს. ფრაზეოლ. და სიტყვაწარმოების საკითხები», 1982.
33. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ლექსიკა და სპეციალურ ტერმინთა ხატოვანი რეინტერპრეტაცია გაზეთის ენაში, ენათმეცნ. ინსტ. მე-40 სამეცნ. სესია, 1983.
34. დიმიტრი ყიფიანი, «ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში», 1983.
35. გაზეთის ენის სტანდარტიზაციის ზოგი არაენობრივი პირობა, «სხვადასხვა სისტ. ენათა ფონოლ. და სტრუქ. პრობლემები», 1984.
36. განახლდეს ვითარცა ორბისა… (გიორგი ლეონიძის პოეზიის ერთი მოტივი), «ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში», ¹4, 1984.
37. მიწდომილი მიწდომასა მაღლისასა, (არნოლდ ჩიქობავა, «ზოგადი ენათმეცნიერება. II»), «ლიტერატურული საქართველო», 1984.
38. ფუნქციური სტილისტიკის შესწავლის ზოგადი საკითხები, აკად. «მოამბე», ¹2, 1985.
39. პროგრამები საქ. სსრ პედ. ინსტიტუტების ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტებისათვის, თბ., 1985.
40. «ჩვენ» ნაცვალსახელის ფუნქციები სამეცნიერო სტილში, ენათმეცნ. ინსტ. 43-ე სამეცნ. სესია, 1985.
41. საგაზეთო სათაურთა სტრუქტურა და სემანტიკა, პედ. ინსტიტუტთა სამეცნ. მეთოდ. კონფერენცია, 1986.
42. სამეცნიერო სტილის ზოგადი დახასიათება, იკე, XVI, 1987.
43. სამეცნიერო სტილის ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური შედგენილობისათვის, გიორგი ახვლედიანის 100 წ. «მეცნიერება», 1987.
44. ტექსტის გაბმის ენობრივი საშუალებანი, სამეცნ. სესია მიძღვნილი ა. შანიძის 100 წლისთ., 1987.
45. სამკომპონენტიან შესიტყვებათა სტრუქტურული მოდელები და მათი რეალიზაცია, საინსტიტუტთაშორისო სამეცნ. სესია, 1987.
46. ქართული სალიტერატურო ენის ფუნქციურ სტილთა ანალიზი (რუსულ ენაზე), იკეწ, XI, 1987.
47. ქართული ენის ფუნქციურ სტილთა სტატისტიკური ანალიზი, იკე, XXVII, 1988.
48. პოლიმიკური ტაქტიკის საკითხისათვის, თსუ და თპი 54-ე სამეცნ. სესია, 1988.
49. დარწმუნების ტაქტიკისა და სტრატეგიისათვის ტექსტში, თპი შრომები, 1988.
50. ადრესატის ფუნქციის შესახებ პუბლიცისტურსა და სამეცნიერო სტილში, ქართული ენის კათედრათა მე-10 სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, 1984.
51. ქართულის, როგორც არამშობლიური ენის, სწავლების მეცნიერული ბაზისისათვის, 59-ე საინსტიტუტთაშორისო სესია, 1093.
52. დამხმარე სიტყვების კომუნიკაციური მნიშვნელობისათვის, მე-60 საინსტიტუტთაშორისო სესია, თბ., 1994.
53. ორმსაზღვრელიან სტრუქტურათა მოდელები, ენათმეცნ. ინსტ. 54-ე სამეცნ. სესია, თბ., 1995.
54. კომუნიკაციური კომპეტენციის გაგებისათვის, ქუთაისური საუბრები, III, ქუთ., 1996.
55. კონტრასტული ლინგვისტიკის გამოყენებითი ასპექტის შესახებ, ”არნ. ჩიქობავას საკითხავები”, VII, 1996.
56. მათანხმებელი მსაზღვრელი, ბ. ჯორბენაძის საზ. VIII სამეცნ. კონფ., თბ., 1996.
57. მეცნიერული მიმართულებისათვის “ქართული, როგორც უცხო ენა”, ენათმეცნ. ინსტ. 55-ე სამეცნ. სესია, თბ., 1996.
58. ქართული ენის კომპიუტერიზაციის ამოცანები, მოდელი-96, თბ., 1996.
59. ადამიანისა და ენის ურთიერთმიმართების შესახებ, ივანე ჯავახიშვილი და ქართული კულტურა, საიუბ. სესია, თბ., 1996.
60. გამონათქვამის ინფორმაციული სტრუქტურის ზოგიერთი კომპონენტისათვის. “არნ. ჩიქობავას საკითხავები”, VIII, 1997.
61. ფორმისა და ფუნქციისათვის სინტაგმაში, ვ. თოფურიასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, თსუ 1997.
62. კომპიუტერი და მნიშვნელობის პრობლემა, სამეცნ. სესია: გივი მაჭავარიანი 70, თსუ 1997.
63. ვაჟას “ხმაურიანი სამყარო”, გ. როგავასადმი მიძღვნ. საიუბილეო კრებული, თბ., 1997.
64. როცა წარმოვთქვით პირველი სიტყვა, “სიტყვაÁ” ¹2, 1997.
65. საჭიროა თუ არა მეორე ადამიანი, «სიტყვაÁ~ ¹1, 1998.
66. მითიდან დარვინამდე, «სიტყვაÁ~, ¹2, 1998.
67. ყველაზე საოცარი, ყველაზე იდუმალი «სიტყვაÁ, ¹3, 1998.
68. უგუნური თუ გონიერი, «სიტყვაÁ~, ¹4, 1998.
69. არის თუ გვეჩვენება?, «სიტყვაÁ~, ¹5, 1998.
70. არნ. ჩიქობავა _ ენათმეცნიერების თეორეტიკოსი, თსუ ფილოლ. ფაკ-ის სამეცნიერო სესია, 1998.
71. არნ. ჩიქობავა, “საქართვ. რესპუბლიკა”, 26 IV, 1998.
72. აკად. არნ. ჩიქობავას საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოები ენათმეცნიერების თეორიაში, “არნ. ჩიქობავას საკითხავები”, IX, 1998.
73. მეტყველების კულტურა, ნორმა და ნორმალიზაცია, “ქართული ენა და ლიტერატურა არაქართულენოვან სკოლებში”, ¹2, თბ., 1998.
74. ენისა და აზროვნების გაგებისათვის უ. მატურანას შემეცნების თეორიაში, ენათმეცნ. ინსტ. 57-ე სამეცნ. სესიის მასალები, 1998.
75. ენისა და აზროვნების მიმართებისათვის არნ. ჩიქობავას ზოგადლინგვისტურ თეორიაში და ენათმეცნიერების თანამედროვე კოგნიტური და პრაგმატიკული მიმდინარეობები. არნ. ჩიქობავას დაბ. 100 წ. მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, თბ., 1998.
76. ვინც ჭეშმარიტებას ეძებს, “ახალ. ქართ. გაზ.”, 20 ოქტ., ¹76, 1998.
77. ბუნებრივი ენისა და ფორმალური სისტემის მიმართებისათვის, ქუთაისური საუბრები, VI, სიმპოზიუმის მასალები, 1999.
78. კომუნიკაციური აქტი ქართულ ანდაზებში, ვ. თოფურიასადმი მიძღვნ. სამეცნ. სესია, თსუ, 1999.
79. ენის ფორმალიზაციისათვის ენათმეცნიერებაში, ცხინვალის პედ. ინსტიტუტის შრომათა კრებული, გორი, 1999.
80. უმბერტო ეკო ინტერპრეტაციის, ორმაგი კოდირებისა და პოსტმოდერნიზმის შესახებ, “არნ. ჩიქობავას საკითხავები”, XI, მასალები, 2000.
81. დიდი წიგნის ღირსეული მემკვიდრე, “განათლება”, 1-7, 06, 2000.
82. გურამ თოფურია 70, «ენათმეცნიერების საკითხები»¹ 8I, 2000 (გ. ბურჭულაძის თანაავტორობით).
83. სამწერლო ენის თეორიის ზოგი საკითხისათვის, საქ. მეცნ. აკადემიისა და თსუ სამეცნ. კონფერენცია, მიძღვნ. მ. ანდრონიკაშილისადმი, (მასალები), 2000.
84. ნორმალიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები ვარლამ თოფურიას ენათმეცნიერულ მემკვიდრეობაში, ვ. თოფურიას დაბ. 100 წ. საიუბ. კონფერენცია, თსუ, 2000.
85. ენობრივი თვითშეგნება და სალიტერატურო ნორმა, როგორც ღირებულება, “ვ. თოფურია _ 100”, კრებ., თსუ, 2001.
86. ზეპირი მეტყველების ფორმები და სოციალური პრესტიჟი, XXI რესპ. დიალექტ. კონეფერენცია, 2001; შოთა რუსთაველის სახ. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, II, ბათუმი, 2002.
87. გაგებისა და გაგებინების შესახებ სამეტყველო ურთიერთობაში, ენათმეცნ. ინსტ. მე-60 სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2001.
88. ენისა და საზოგადოების მიმართების საკითხისათვის ენათმეცნიერებაში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XIII, მასალები, თბ., 2002.
89. ვაჟა-ფშაველა ახალი პოეზიის სათავეებთან “სჯანი IV” ლიტერატურულ-თეორიული სამეცნიერო კრებული”, თბ., 2003.
90. იდუმალება, სიცრუე-თამაში თუ უფრო ღრმა ჭეშმარიტება, გალაკტიონოლოგია, II, თბ., 2003.
91. მასმედიის ენა როგორც საზოგადოებრივი ზემოქმედების საშუალება, ენათმეცნ. ინსტ-ის 62-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2003.
92. ბესარიონ ჯორბენაძე (შტრიხები პორტრეტისთვის), შრ. კრებ., თბ., 2003.
93. ლინგვისტური რეფლექსიები, როგორც პოსტმოდერნისტული თამაშის სახეობა (გ. დოჩანაშვილის ერთი მოთხრობის მიხედვით), არნ. ჩიქობავას საკითხავები XV, თბ., 2004.
94. კონდენსაციის პრინციპი ანა კალანდაძის შემოქმედებაში, ენათმცენ. ინსტ. 63-ე სამეცნ. სესიის მასალები, 2004.
95. მასმედიის ენა _ ყველაფერი ნებადართულია? გაზ. “საქართვ. რესპ.” 14 IV 2004.
96. კვალი ნათელი, სამეცნ. კონფერენცია: «დიმიტრი ყიფიანი XIX საუკუნის საქართველოს განათლებისა და კულტურის უდიდესი ხუროთმოძღვარი», საქართველოს სასულიერო აკადემია, თსუ, «დიმიტრი ყიფიანის საზოგადოება», 2004.
97. ნორმალიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები ვარლამ თოფურიას ენათმეცნიერულ მემკვიდრეობაში, «ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები», წ. XII, თბ., 2004.
98. მაქს მიულერი სიტყვისა და რწმენის ურთიერთმიმართების შესახებ, საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში: წარსული, აწმყო, მომავალი, თბ., 2005.
99. აჰა, ტაძარი ცათუმაღლესი (ანა კალანდაძის პოეზია), იკე, XXXV, 2005.
100. Conversation ruls in Georgian proverbs Language, history and cultural identities in the Caucasus, Malmö, 2005.
101. Академик А. С. Чикобава и изучение горских иберийско-кавказских языков в Грузии, IX, Международный коллоквиум Европейского общества кавказоведов посв. 100-летию со дня рождения акад. А. С. Чикобава, Махачкала, 1998; соавт. В. Шенгелиа.
102. Обзор работ Института языкознания по машинному моделированию грузинского языка и компьютерной лингвистике, Межд. симпоз., посв. 100-летию со дня рождения акад. А. С. Чикобава, Тб., 1998. соавт. Л. Чхеидзе.
103. Арнольд Чикобава – выдающийся ученый – языковед и общественный деятель, “Научная Мысль Кавказа” 1, (17), 1999.
104. Структуры трехчленных субстантивных словосочетаний в грузинском языке, Sosietas Caucasological Europ. 10-th International Colloquium, Inuversity Munich, 2000.

დაცული საკანდიდატო დისერტაციის ხელმძღვანელობა
1. ქ. გარდაფხაძე, ანტიკური ტერმინები და ცნებები გალაკტიონ ტაბიძის პოეტურ ენაში, 1995.
2. მ. ჭირაქაძე, არქეოლოგიური ძეგლის ფორმობრივი აღწერის პრინციპები, 1995.
3. ბ. ლემონჯავა, შერწყმული წინადადება ზანურში ქართულთან მიმართებით, 1997.
4. ც. ბარბაქაძე, ქათრული ენის ოფიციალურ-საქმიანი (საკანონმდებლო) ფუნქციური სტილი, 1997.
5. ნ. მაისაშვილი, ხმაბაძვით სიტყვათა სტრუქტურა, სემანტიკა და პრაგმატიკა, 2001.
6. მ. ჩაჩანიძე, ბუნებრივი და ხელოვნური ენების მიმართებისათვის, 2002.
7. მ. დარასელია, მეტაფორის ღირებულებისათვის პუბლიცისტიკის ენაში, 2003.
8. მ. შერაზადიშვილი, ნაწილაკის საკომუნიკაციო ფუნქციისათვის ქართულში, 2003.
9. ნ. წულეისკირი, სამეტყველო ქცევის სოციოლინგვისტური მოდელირება, 2005.
10. ი. ჩაჩანიძე, ენობრივი სიტუაციის პრობლემა მე-20 საუკუნის სოციოლინგვისტიკაში, 2005.
11. ხ. მაჭავარიანი, კითხვითი წინადადების მოდალური და კომუნიკაციური ტიპების ურთიერთმიმართება ფუნქციურ სტილთა მიხედვით, 2005.
12. გ. გვანცელაძე, ცხოველთა სახელები, როგორც ადამიანის ექსპრესიულ-ემოციური მახასიათებლები ქართულში, 2005.
13. ი. ჩხობაძე, კომიზმის ენობრივი მექანიზმები (საგაზეთო ფელეტონის ფრეიმული ანალიზი), 2006.

დისერტაციის ოპონირება
1. Н. Н. Прангишвили. Психолингвистическая природа стилистического приема ретардации. 1982.
2. Ц. Г. Чичинадзе. Текстообразующие функции номинализации. 1988.
3. ნ. სტურუა, ბასკური მრავალპირიანი ზმნა, 1991.
4. გ. გოგოლაშვილი, ქართული ზმნის უღვლილების სისტემა, 1991.
5. მ. ორკოდაშვილი, საგაზეთო ანალიზური სტატიის ლინგვისტური და გრაფიკული მახასიათებლები, 1999.

სადისერტაციო და სამეცნიერო საბჭოთა, კომისიების და სხვ. წევრობა
1. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე 1996 წლიდან (ოთხი მოვწევის).
2. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ P.10.02 C №6 და P. 10.01 №7 სადისერტაციო საბჭოს წევრი (ორი მოწვევის).
3. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე 1994-2006 (ხუთი მოწვევის).
4. საქართვლოს პრეზიდენტთან არსებული საქართველოს სახელმწიფო პრემიების კომიტეტის წევრი მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში (1997-2006).
5. საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული სახელმწიფო ენის მუდმივი სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე (1995-2005).
6. საქართველოს ადმინისტრაციული ერთეულებისათვის სახელების დარქმევისა და გადარქმევის საკითხთა კომისიის წევრი 2006 წლიდან.
7. სხვადახსვა დროს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების თეორიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ქარული ენის მეცნიერული შესწავლის საკოორდინაციო საბჭოს წევრი, საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისიის წევრი და სხვ.
8. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის წევრი 2005 წლიდან.
წიგნები, კრებულები, სახელმძღვანელოები
1. ნ. ჩართოლანი ჰანს ფოგტი, თბ., 2000 (რედაქტორი).
2. ც. ბარბაქაძე, ქართული მჭევრმეტყველების პრაგმატიკა, თბ., 2003 (რედაქტორი).
3. თ. კვაჭანტირაძე, სასიტყვეთი, თბ., 2002 (რედაქტორი).
4. შ. აფრიდონიძე, ჩვენი ენა ქართული, თბ., 2002 (რედაქტორი).
5. გიორგი როგავას (საიუბილეო კრებული), თბ., 1997 (რედაქტორი).
6. ხსოვნის წიგნი (არნ. ჩიქობავას), თბ., 1998 (რედაქტორი).
7. კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა პირველკლასელთათვის, თბ., 2003 (რედაქტორი)
8. კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა მეორეკლასელთათვის, თბ., 2003 (რედაქტორი).
9. კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა მესამეკლასელთათვის, თბ., 2003 (რედაქტორი).
10. ლ. კვაჭაძე, ქართული ენა (მეოთხე შესწორებული გამოცემა), თბ., 2001 (რედაქტორი).
11. გ. გვანცელაძე, ცხოველთა სახელები, როგორც ადამიანის მახასიათებლები ქართულში, თბ., 2005 (რედაქტორი).
12. ანა კალანდაძე, ლექსები, 2004 (რედაქტორი).
13. ჟურნალისტის სტილისტიკური ცნობარი, თბ., 2002 (რედკ. წევრი).

მრავალჯერადი ჟურნალები და კრებულები
1. საქართველოს მეცნ. აკადემიის «მაცნე» (რედაქტორი).
2. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება (რედაქტორი).
3. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული (რ/წ).
4. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები (რედაქტორი).
5. ქართველოლოგიური კრებული (რედაქტორი).
6. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები (რ/წ).
7. ენათმეცნიერების საკითხები (რ/წ) (20 ნომერი).
8. სჯანი (შოთა რუსთაველის სახ. ქართული ლიტ. ინსტიტუტი) (”რიწა” 2000-2004).

ყოველწლიურ კონფერენციათა და სესიათა მასალები
1. რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიები (რედაქტორი).
2. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები (რედაქტორი).
3. ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები (რედაქტორი).

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019