ავთანდილ არაბული

ავთანდილ არაბული

Arabuli-Avtandil

პირადი ანკეტა

CV

  

 

გვარი არაბული
სახელი ავთანდილ
მამის სახელი ირაკლის ძე
ელ.ფოსტა arab.av@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

  

სხვა სამსახურებრივი დატვირთვა:

 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „რუსთაველის კომიტეტის“ თანამშრომელი (0,5 განაკვეთი).

  

განათლება

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1971- 1976 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ასპირანტურა 1976-1980 ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 

 სამეცნიერო ხარისხები და წოდებები:

 

 1. ფილოლოგიის მეცნიე-რებათა კანდიდატი
დისერტაციის დაცვის თარიღი 23.12.1980
დისერტაციის თემა მესამე სერიის ნაკვთეულთა წარმოება და მნიშვნელობა ძველ ქართულში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
 1. ფილოლოგიის მეცნიე-რებათა დოქტორი
დისერტაციის დაცვის თარიღი 14.11.1997
დისერტაციის თემა სახელისა და ზმნის დერივაციის ურთიერთმიმართების საკითხები ქართველურ ენებში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
 1. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი
3.04.2009

  

 1. სამსახურებრივი გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2014-2016 თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
2013-2014 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი
2006-2011 არნ. ჩიქობავას სახ. ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო სა­ბჭოს თავ­მჯდო­მა­რე
2000-2005 არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხ. ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე სა­მეც­ნი­ე­რო დარგ­ში.
2005-2006 თსუ ახალი ქართული ენის კათედრის გამგე
1988-1998,

2005-2009

ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის ლექ­სი­კო­ლო­გი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბის გამ­გე
1984-1988 ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის ლექ­სი­კო­ლო­გი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბის უფ­რო­სი მე­ცნი­ე­რი თა­ნამ­შრო­მე­ლი
1980-1984 ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის ქარ­თველ­ურ ენა­თა გან­ყო­ფი­ლე­ბის უმ­ცრო­სი მე­ცნი­ე­რი თა­ნამ­შრო­მე­ლი
1978-1980 სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის ას­პი­რან­ტი, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბი­თი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი ლექ­სი­კო­ლო­გი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში

  

სა­მეც­ნი­­რო ინ­ტე­რე­სე­ბის სფე­რო:

 

ქარ­თვე­ლურ ენა­თა სტრუქ­ტუ­რი­სა და ის­ტო­რი­ის სა­კი­თხე­ბის კვლე­ვა; ამ ენა­თა ფო­ნე­ტი­კუ­რი სის­ტე­მის, გრა­მა­ტი­კუ­ლი წყო­ბი­სა და ლექ­სი­კის ანა­ლი­ზი სინ­ქრო­ნი­უ­ლი და დი­აქ­რო­ნი­უ­ლი თვალ­საზ­რი­სით;

ქარ­თუ­ლი სა­ლი­ტე­რა­ტუ­რო ენის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბის ას­პექ­ტე­ბის შე­სწავ­ლა;

ლექ­სი­კო­ლო­გია-ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა;

მშობ­ლი­უ­რი ენის სწავ­ლე­ბის მე­თო­დუ­რი და პრაქ­ტი­კუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის კვლე­ვა.

 

პე­და­გო­გი­­რი მოღ­ვა­წე­­ბა:

 

1992 წლი­დან 2006 წლამდე კი­თხუ­ლობ­და ლექ­ცი­ებს ივ. ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში.

2005-2006 წწ. იყო თსუ ახა­ლი ქარ­თუ­ლი ენის კა­თედ­რის გამ­გე.

სხვა­დას­ხვა დროს ასე­ვე კი­თხუ­ლობ­და ლექ­ცი­ებს უცხო ენა­თა ინ­სტი­ტუტ­სა (შემ­დეგ – უნი­ვერ­სი­ტეტ­სა)  და ტექ­ნი­კურ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში.

2008-2010 წწ. იყო წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ”ქართული უნივერსიტეტის” პროფესორი.

ამჟამად არის თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის მიწვეული პროფესორი.

 

სა­მეც­ნი­­რო სა­გრან­ტო პრო­ექ­ტებ­ში მო­ნა­წი­ლე­­ბა:

 

ა) სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის გრან­ტი _ 1999-2005 წლე­ბი.

ბ) ჟურ­ნა­ლისტ­თა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ცენ­ტრის ამე­რი­კის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს (USAID) მი­ერ და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი გრან­ტი `ჟურ­ნა­ლის­ტის სტი­ლის­ტი­კუ­რი ცნო­ბა­რი­სა­თვის~ _ 2001-2002 წლე­ბი.

გ) ქარ­თუ­ლი ენის სა­ხელ­მწი­ფო პროგ­რა­მა _ 2003-2005 წლე­ბი.

დ)  გერ­მა­ნი­ის ტექ­ნი­კუ­რი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის (GTZ) GmdH პრო­ექ­ტი ”სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის რე­ფორ­მის ხელ­შე­წყო­ბა (EUSPGeor­gia)   55. 3048. 0 – 001. 00. დარ­გობ­რი­ვი ტერ­მი­ნო­ლო­გი­ის თე­ზა­უ­რუ­სი.

ე) ქართული ენის თასაურუსი, ”რუსთაველის ფონდი”, 2009-2011.

ვ) თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, ”რუსთაველის ფონდი”, 2009-2011.

ზ) ”ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის” ელექტრონული ვერსია,

”რუსთაველის ფონდი”, 2011-2012.

თ) „ქართველურ ენათა შედარებითი გრამატიკა“, ”რუსთაველის ფონდი”, 2013-2015.

ი) „ქართულ შემოკლებათა და აბრევიატურათა ლექსიკონი“, ”რუსთაველის ფონდი”, 2014-2016.

 

პრო­ფე­სი­­ლი და სა­მეც­ნი­­რო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­­ბი­სა და რედ­კო­ლე­გი­­ბის წევ­რო­ბა:

 

სხვა­დას­ხვა დროს:

ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო სა­ბჭო­სა და ხა­რის­ხე­ბის მი­მნი­ჭე­ბე­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო სა­ბჭოს წევ­რი;

ინ­სტი­ტუ­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო ორ­გა­ნო­თა სა­რე­დაქ­ციო კო­ლე­გი­ის წევ­რი;

სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა ეროვნულ აკა­დე­მი­ას­თან არ­სე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მთი­ა­ნე­თის კომპლექსური შე­სწავ­ლის კო­მი­სი­ის წევ­რი.

ამ­ჟა­მად არის:

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო ორ­გა­ნოს `იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბი­სა~ სა­რე­დაქ­ციო კო­ლე­გი­ი­ს წევრი;

აკადემიკოს არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას შრო­მა­თა მრა­ვალ­ტო­მე­უ­ლის სა­რე­დაქ­ციო სა­ბჭოს თავმჯდომარე;

“ეტი­მო­ლო­გი­ურ ძი­ე­ბა­თა” მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რი;

ინ­სტი­ტუ­ტის ყო­ველ­წლი­უ­რი სე­სი­ის მა­სა­ლა­თა კრე­ბუ­ლის რე­დაქ­ტო­რი;

სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა ეროვნულ აკა­დე­მი­ას­თან არ­სე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მთი­ა­ნე­თის კომპლექსური შე­სწავ­ლის კო­მი­სი­ის თავმჯდომარე.

პუბ­ლი­კა­ცი­­ბის საერთო რა­­დე­ნო­ბა – 200-მდე; მათ შორის

 

      წიგ­ნე­ბის (და ექ­სი­კო­ნე­ბის) სახით:

 

 1. მე­სა­მე სე­რი­ის ნა­კვთე­ულ­თა წარმო­ე­ბა და მნიშ­ვნე­ლო­ბა ძველ ქარ­თულ­ში, თბ., „მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა“, 1984, 200 გვ.
 2. ზმნუ­რი და სა­ხე­ლუ­რი ფუ­ძეთ­ქმნა­დო­ბის პრობ­ლე­მა ქარ­თვე­ლურ ენებ­ში, თბ., „ქართული ენა“, 2001, 385 გვ.
 3. ალ. ჭავ­ჭა­ვა­ძე, თხზუ­ლე­ბა­ნი, სიმ­ფო­ნია-ლექ­სი­კო­ნითურთ, თბ., „თსუ გამომცემლობა“, 1996 (თა­ნა­ავ­ტო­რო­ბით).
 4. ნ. ბა­რა­თაშ­ვი­ლი, თხზუ­ლე­ბა­ნი, სიმ­ფო­ნია-ლექ­სი­კო­ნითურთ, თბ., „თსუ გამომცემ-ლობა“, 1996 (თა­ნა­ავ­ტო­რო­ბით).
 5. ქარ­თუ­ლი მე­ტყვე­ლე­ბის კულ­ტუ­რა,  თბ., „უნივერსალი“, 2004 (II გამოც. – 2005), 336 გვ.
 6. ქარ­თუ­ლი ენის გან­მარ­ტე­ბი­თი ლექ­სი­კო­ნი, ახა­ლი რე­დაქ­ცია, ტო­მი I, თბ., „მერიდიანი“, 2007, 1130 გვ.
 7. ქარ­თუ­ლი ენის გან­მარ­ტე­ბი­თი ლექ­სი­კო­ნი, ახალი რე­დაქცია, ტ. II, თბ., „მერიდიანი“, 2010, 1680 გვ. (მთავარი რედაქტორი).
 8. თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, თბ., ”მერიდიანი”, 2011 (თანაავტ.), 700 გვ.
 9. „ვე­ფხის­ტყა­ო­სანს” მო­გვი­თხრო­ბენ ავ­თან­დილ არა­ბუ­ლი და მა­მია მა­ლა­ზო­ნია, თბ., „სეზანი“, 2009, 68 გვ.
 10. მოსწავლის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თბ., ”მერიდიანი”, 2012 (ერთ-ერთი ავტორ-შემდგენელი), 460 გვ.
 11. ენა ჩვენი არსობისა, თბ. „უნივერსალი“, 2013, 398 გვ.
 12. ქარ­თუ­ლი ენის გან­მარ­ტე­ბი­თი ლექ­სი­კო­ნი, ახალი რე­დაქცია, ტ. III, თბ., „მერიდიანი“, 2015, 1608 გვ. (მთავარი რედაქტორი).

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019