რამიშვილი რუსუდან

R Ramishvili

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი რამიშვილი
სახელი რუსუდანი
მამის სახელი თეიმურაზი
ელ.ფოსტა rusudrami@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ა) ძირითადი: არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ბ) შეთავსება:

გ) დამატებითი: გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი (ერთი თვე: ივლისი).

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1984–1989 აღმოსავლეთმცოდნე, ფილოლოგი, სპარსული და ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, თარჯიმანი

 

 სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

დისერტაციის დაცვის თარიღი 2002
დისერტაციის თემა ქართულ–ირანული ენობრივი ურთიერთობის ისტორიიდან  „რუსუდანიანის“ მიხედვით
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი 003303

 სამუშაო გამოცდილება

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1990–1991 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების ლაბორანტი
1991–2006 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი
2006–2009 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2009-2015 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
2015 წლიდან დღემდე არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 შრომათა სია

სტატიები:

 1. „ტერმინოლოგიის საკითხები“.­­_ ტერმინოლოგიის საკითხები ირანში, თსუ გამომცემლობა, 2014, გვ.163-168;
 2. „რუსუდანიანის” ლექსიკიდან._ „ეტიმოლოგიური ძიებანი“, VII, თბილისი, 2010,  გვ.12-16;
 3. ირანულიდან შემოსული ერთი ლექსიკური ერთეული ქართულში._ „კავკასიის მაცნე”, 15, თბილისი, 2006, გვ.276-279;
 4. სპარსული წარმომავლობის ერთი სიტყვის ორი ფონეტიკური ვარიანტი ქართულში._ „საენათმეცნიერო ძიებანი”, XX, თბილისი, 2005, გვ.181-185;
 5. სპარსული ნასესხობანი._ „კავკასიის მაცნე”, 13, თბილისი, 2005, გვ.174-177;
 6. საენციკლოპედიო სტატია._ სპარსული ლიტერატურის ენციკლოპედია, სპარსული ლიტერატურა კავკასიაში, ტ.V, ჰასან ანუშეს რედაქციით, თეირანი,2003, გვ.268;
 7. ირანულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობების საკითხები („რუსუდანიანის“ მიხედვით)._ ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი, თბ., 2002, გვ.3-43;
 8. -გან თანდებულიანი კონსტრუქციებისათვის ქართულში._ „მაცნე”, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1-4, თბილისი, 2001, გვ.254-261;

მასალები:

 1. რამდენიმე სიტყვის წარმომავლობისათვის ქართლურ დიალექტში._ არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXVII, თბილისი, მასალები, 2016, 19-22 აპრილი, გვ.47-48;
 2. ფერეიდნული დიალექტის ზოგიერთი საკითხისათვის._ XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ბათუმი, 2015, 23-24 ოქტომბერი, გვ.44-45;
 3. -ყე/-ყენ თანდებულის ზოგიერთი ფუნქცია ფერეიდნულში._ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 73-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2014, გვ.38-39;
 4. „რუსუდანიანის“ ლექსიკიდან (მოღაფლება)._ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 71–ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 2012, გვ. 27–29;
 5. ზოგიერთი ფრაზეოლოგიზმისათვის ფერეიდნულში._ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 70-ე სამეცნიერო სესიის მასალები._ თბილისი, 2011, გვ.38-39;
 6. სპარსულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობები ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში მცხოვრები ქართველების(ფერეიდნელების) მეტყველების მაგალითზე._ XXIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2009, გვ.33-34;
 7. არაბულ-სპარსული ლექსიკა ქართული ენისა და ლიტერატურის სასკოლო სახელმძღვანელოებში._ არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XVIII, თბილისი, მასალები, 2007, გვ.72-73;
 8. სპარსულიდან ნასესხები ერთი ლექსიკური ერთეული ქართულში._ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 65-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 2006, თბილისი, გვ.40-41;
 9. ზოგიერთი სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის._ არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XVI, მასალები, თბილისი, 2005, გვ.64;
 10. ბანდ- კომპონენტის შემცველი ზოგიერთი ლექსიკური ერთეული ქართულში._ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 63-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2004, გვ.46-48;
 11. ხანა– კომპონენტის შემცველი ზოგიერთი იშვიათი ხმარების ლექსიკური ერთეული რუსუდანიანში”._ არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XII, თბილისი, 2001, მასალები, გვ.73-74;
 12. ერთი კალკისათვის ქართულში._ XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ბათუმი, 2001, გვ.86-87;
 13. ერთი სპარსული რთული ზმნის კალკი „რუსუდანიანში”._ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მე-60 სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2001, გვ.36-37;
 14. ტერმინ „ჩირახოვანის” წარმომავლობისათვის რუსუდანიანში”._ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 58-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 1999, გვ.46;
 15. -გან თანდებულიანი შედარების გამომხატველი კონსტრუქციებისათვის შუა საუკუნეების ლიტერატურული ძეგლების ენაში._ XIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მასალები, ახალციხე, 1999, გვ.63;
 16. ირანულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობიდან._ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 57-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 1998, გვ.56-57;
 17. „რუსუდანიანის” ლექსიკიდან._ ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1997, გვ.26.

მოხსენებები:

 1. ირანიზმების შესწავლისათვის ქართული ენის ფერეიდნულ დიალექტში._ ენათმეცნიერ კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი, 2015, 5-7 ნოემბერი, გვ.52-53;
 2. ირანიზმების შესწავლისათვის ქართული ენის ფერეიდნულ დიალექტში.­_ ენათმეცნიერ კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი, 2015, 5-7 ნოემბერი, გვ.52-53;
 3. ირანის ქართველების შესახებ გამოქვეყნებული სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ლიტერატურა._ IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ირანის ქართველები: ისტორია და პერსპექტივები”, თბილისი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი, 2014;
 4. „ქართული ენის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონის ინდექსის” კონცეპტუალურ-მეთოდოლოგიური კრიტერიუმები._ I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010;
 5. „რუსუდანიანის” ლექსიკიდან (ხოშგვარი, ქულბაქი)._ II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი, 2008;
 6. ქართულ-ირანული ენობრივი ურთიერთობის შესწავლისათვის._ I საერთაშორისო კონფერენცია – ენები და დიალექტები ირანში, ირანი, ქ. ზაჰედანი, 2008;

 საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1. ქართული ენა საზღვარგარეთ _ ქართული დიალექტები და ლაზური თურქეთში, აზერბაიჯანსა და ირანში; შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2011–2014 კონსულტანტი

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019