შენგელია ეთერ

Shengelia

პირადი ანკეტა

CV

პირადი ინფორმაცია

გვარი ეთერ
სახელი შენგელია
მამის სახელი ვალოდიას ასული
ელ.ფოსტა eterishengelia@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ძირითადი: თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მეცნიერი თანამშრომელი

 

 განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და დამთავრების წლები კვალიფიკაცია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, კავკასიური ენები 1986–1991 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
 თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახ. დასავლურ ენათა და კულტურათა  სახელმწიფო ინსტიტუტი, ინგლისური ენა 1994-1998 მთარგმნელ–რეფერენტი
დოქტორანტურა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულება 2009- – 2014 დოქტორანტი

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

დისერტაციის დაცვის თარიღი 12.06.2014
დისერტაციის თემა სამოსელთან დაკავშირებული ლექსიკა მეგრულ–ლაზურში (ისტორიულ–შედარებითი ანალიზი)
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის დოქტორი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი DN: 000099

 

სამუშაო გამოცდილება

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1996-2001 არნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის        ლექ­სი­კო­ლო­გი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბა – ლაბორანტი (ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბაის წესით)
1993-2005 თბი­ლი­სის და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი ინ­სტი­ტუ­ტი ეგ­რი­სი –  ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის უფ­რო­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლი
2002– დან დღემდე არნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის        ლექ­სი­კო­ლო­გი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბა – მე­ცნი­ე­რი თა­ნამ­შრო­მე­ლი;
2009–2013 არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი – სამეცნიერო საბჭოს მდივანი
2009–2014 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის (სკოლის) ენათმეცნიერების მიმართულების ქართული ენის ქვემიმართულება –  ასისტენტი პროფესორი
2014–2016 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (სკოლა) – მიწვეული პროფესორი

 

შრომათა სია

სტატიები:

 1. ქართული მოსძირის შესატყვისისათვის ზანურში.– ქართველოლოგიური კრებული IV,  სტატია, თბილისი, 2005 წ., გვ. 99–103;
 2. სამოსელთან დაკავშირებული ძირითადი ლექსიკა მეგრულლაზურში, – საენათმეცნიერო ძიებანი, XXII, გამომცემლობა „ქართული ენა“, თბილისი, 2006 წ., გვ. 320–341;
 3. მეგრული ბედანსიტყვის შესატყვისობისათვის.–  ქართველოლოგიური  კრებული V,  სტატია, თბილისი, 2006 წ., გვ. 78–80;
 4. ზოგი მეგრული ფუძის ეტიმოლოგიისათვის (მუსხ, თესხ, თისხ).–   ეტიმოლოგიური ძიებანი, გამომცემლობა „დედაენა“, ეძღვნება აკად. ქეთევან ლომთათიძის დაბადებიდან 100 წლისთავს, 2010 წ., გვ. 66–71;
 5. ლაზური ხჩეონ (ქჩეონ, ქჩონ, ჩონ) (ეტილოლოგიური დაკვირვება).–  ეტიმოლოგიური ძიებანი, VIII  გამომცემლობა „დედაენა“, ეძღვნება გელათის აკადემიის პროფესორ მიხეილ ქურდიანის ნათელ ხსოვნას, 2011 წ.; გვ. 93–96;
 6. ბაბ ფუძის შესატყვისობისათვის ლაზურში.–  ეტიმოლოგიური ძიებანი, IX , თბილისი, 2012 წ. გვ. 73–75;
 7. საყვირის შესატყვისისათვის მეგრულში.–  ეტიმოლოგიური ძიებანი, X, თბილისი, 2013 წ. გვ. 69-74;
 8. სამოსელთან დაკავშირებული ლექსიკა მეგრულლაზურში (ისტორიულშედარებითი ანალიზი).– ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის მაცნე, თბილისი, 2014 წ., გვ. 3–63;
 9. მეგრული ხეც(ხეც) და ლაზური ოწუდე ფუძეთა ეტიმოლოგიისათვის,.– ეტიმოლოგიური ძიებანი, XI, თბილისი, 2014 წ., გვ. 119–122;
 10. ორი მეგრული სიტყვა (დღადღედა სერიღამე“) იდიომებში.– იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერება XLIII, თბილისი, 2015 წ., გვ. 201–208;
 11. მეგრული ირიათო || ირიართო სიტყვათა წარმომავლობისათვის.–  ეტიმოლოგიური ძიებანი XII, თსუ გამომცემლობის სტამბა, თბილისი, 2015 წ; გვ. 68–70

 

მასალები, თეზისები, მოხსენებები:

 1. ჭამის აღმნიშვნელი  ლექსიკა მეგრულში. ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების II სამეცნიერო კონფერენცია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები,  თბილისი., 1995 წ., გვ. 31;
 2. ხმაბაძვითი სიტყვები მეგრულში ,,სი არულის’’, ,,სმი სა’’ და ,,ჭა მის’’ აღმნიშვნელი   ლექსიკის მიხედვით.– არნ. ჩიქობავას საკითხავები,  VII, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1996 წ., გვ. 38;
 3. სიარულის აღმნიშვნელი ლექსიკისა და ზმნისწინის ურთიერთმიმართება მეგრულში.– ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების IV სამეცნიერო კონფერენცია, მასალები, გამომცემლობა, თბილისი, 1997 წ., გვ. 39;
 4. მეგრული ბახფუძის შესახებ.–  არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XI, მასალები, თბილისი, 2000 წ., გვ. 55;
 5. მეგრული ხეცფუძისათვის.– რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო      სესია, XXII, მასალები, ეძღვნება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ–კორესპონდენტის, პროფ. ბ. ჯორბენაძის 60 წლისთავს, თბილისი, 2002 წ., გვ. 79;
 6. სიარულის აღმნიშვნელი ომონიმური წყვილები მეგრულში.– 61-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, ბესარიონ ჯორბენაძე 60, მასალები, თბილისი, 2002 წ., გვ. 29;
 7. მეგრულის დარგობრივი ლექსიკიდან.– არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების  ინსტიტუტის  63-ე სამეცნიერო  სესია, მასალები, მასალები, სესია ეძღვნება პოეტ–აკადემიკოს ანა კალანდაძეს,  თბილისი, 2004 წ., გვ. 56;
 8. ქართული მოსძირის შესატყვისისათვის ზანურში.– არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების  ინსტიტუტის  64-ე სამეცნიერო  სესია, მასალები, თბილისი., 2005 წ., გვ. 34–35;
 9. სამოსელთან დაკავშირებული ლექსიკური ერთეულების თაობაზე მეგრულლაზურში.– არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XVII, მასალები, თბილისი, 2006 წ., გვ. 61–62;
 10. ბაბძირის შესატყვისობისათვის ლაზურში.–  არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 65-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, ეძღვნება აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძის დაბადების 95 წლისთავს, თბილისი, 2006 წ., გვ. 51;
 11. რიცხვში ფუძემონაცვლე ზმნები მეგრულში.–   XXVIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2008 წ., გვ. 78;      .
 12. ერთი საერთოქართველური ფუძისათვის,.–  არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2008 წ., გვ. 75;
 13. ახალი მასალები ლაზური დიალექტის დარგობრივი ლექსიკიდან (თანამომხსენებელი სოფიკო ბერულავა). –  არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, 2008 წ., გვ. 18–19;
 14. სამოსელის  აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულლაზურ იდიომატურ გამოთქმებში.– საერთაშორისო კონფერენცია „ტბელობა“, მასალები, სხალთა, თბილისი,  2009 წ., გვ. 252–256;
 15. რიცხვში ფუძემონაცვლე ზმნები ლაზურში. –  არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXI, მასალები, თბილისი, 2010 წ., გვ. 78;
 16. ერთი ლექსიკურსემანტიკური ბუდის ანალიზის შესახებ.– I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოლოგიაში (თანაავტორები: მ. ღლონტი, მ. რობაქიძე), მასალები, ბათუმი, 2010 წ.; გვ. 136;
 17. სამოსლის აღმნიშვლელი ლექსიკა მეგრულლაზურ იდიომატურ გამოთქმებსა და ფრაზეოლოგიზმებში (II).– საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა“,მოხსენება, სხალთა, 2010 წ.;
 18. მეგრულლაზური მილოცვადალოცვის ფორმულებისა და ფრაზეოლოგიზმების ანალიზისათვის. XXX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, 2010 წ., გვ. 63–64;
 19. მეგრული (მუსხი//მოსხ, თესხი//თისხ, მუსხიშა(), თესხიშა()//თისხიშა()) ფუძეთა ეტიმოლოგიისათვის.–  არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 69-ე სამეცნიერო სესიია, მასალები, თბილისი, 2010 წ., გვ. 46–47;
 20. მეგრული შურსული, სუნისიკვდილსიცოცხლისა და ცხონების სემანტიკის შემცველ ფრაზეოლოგიზმებსა და იდიომატურ გამოთქმებში.–  არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXII, თეზისები, სენაკი, 2011 წ., გვ. 83–84;
 21. სამოსლის აღმნიშვნელი ერთი სემანტიკური ჯგუფი (ფეხსაცმელი) მეგრულლაზურში.– III საერთაშორისო სიმპოზიუმი,  მასალები,  ეძღვნება აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძის დაბადების 100 წლისთავს, თბილისი, 2011 წ., გვ. 164-169;
 22. სიტყვაწარმოება მეგრულლაზურში სამოსელთან დაკავშირებული ლექსიკის მიხედვით.– XXXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური კონფერენცია,  ეძღვნება ვაჟა–ფშაველას დაბადებიდან 150 წლისთავს, მასალები, თელავი, 2011 წ., გვ. 41;
 23. თავსაბურავი მეგრულლაზურში.–  არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXIII, მასალები, თბილისი, 2012 წ., გვ. 79–81;
 24. სულისა და ხორცის ლექსიკურსემანტიკური ბუდე (თანაავტორი medea Rlontი).–  II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, Tezisebi, ბათუმი, 2012 წ., გვ. 136;
 25. სამოსელთან დაკავშირებული ლექსიკა ისტორიული ტაოკლარჯეთის მკვიდრთა და ქართველ მუჰაჯირთა მეტყველებაში.–  II საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი, მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, 2012 წ. გვ. 178–179;
 26. სამოსლის საწარმოებლად გამოყენებული ხელსაწყოების სახელწოდებანი მეგრულლაზურში.– XXXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური კონფერენცია, მასალეები,  ეძღვნება პროფ. ბესარიონ ჯორბენაძის დაბადების 70 წლისთავს, ქუთაისი, 2012 წ., გვ. 65–66;
 27. ოლარა სიტყვის წარმომავლობისათვის მეგრულში.– არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXIV, მასალები, თბილისი, 2013 წ., გვ. 63;
 28. სამოსლის აღმნიშვნელი ლექსიკის ერთი ჯგუფი მეგრულ იდიომატურ გამოთქმებში.– XXXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური კონფერენცია, თეზისები, გორი, 2013 წ. გვ. 64–66;
 29. საყვირის შესატყვისისათვის მეგრულში.–  არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 70–ე სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, 2013 წ.; გვ. 48–49;
 30. დიხა „მიწა“ ლექსემების შემცველი იდიომებისათვის მეგრულში.– არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXV, თბილისი, 2014 წ., გვ. 98–101;
 31. მეგრულლაზური წყარი || წკარ–ი „წყალი“ ლექსემების შემცველი იდიომებისათვის.– XXXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მესტია, 2014 წ., გვ. 71;
 32. ბალახეულის აღმნიშვნელი ლექსიკა ტაოკლარჯეთის მკვიდრთა და ქართველ მუჰაჯირთა მეტყველებაში.–  III საერთაშორისო კონფერენცია ტაო–კლარჯეთი, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2014 წ., გვ. 104–106;
 33. მეგრული დღადღედა სერიღამელექსემების შემცველი იდიომებისათვის.– არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVI, მასალები, თბილისი, 2015 წ., გვ. 126–128;
 34. ბუნების მოვლენების აღმნიშვნელი სახელები მეგრულ იდიომებში (თანამომხსენებელი კობა მითაგვარია).– XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, მიძღვნილი ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილისადმი, ბათუმი, 2015 წ., გვ. 74–75;
 35. მეგრული ირიათო || ირიართო სიტყვთა წარმომავლობისათვის.– არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74–ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2015 წ., გვ. 37;
 36. ანგარიში ლაზეთში მივლინების შესახებ (თანამომხსენებლები კ. მითაგვარია, ნ. ფონიავა).– არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVI, მასალები, თბილისი, 2015 წ., გვ. 129–130;
 37. აკაკი წერეთლის პირველი მოგზაურობა კახეთში.– თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოხსენებათა პროგრამა, მოხსენება, თელავი, 2015 წ.
 38. ლაზეძთსა და სამეგრელოში მივლინების შედეგები (თანამომხსენებლები: კობა მითაგვარია, ნათია ფონიავა).–  არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74–ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, გვ. 37–38
 39. მეგრულლაზური ბირგულ / ბურგილმუხლილექსემების შემცველი იდიომებისათვის.– არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXVII, თბილისი, 2016 წ., გვ. 88–90.

 

 საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა 

პროექტის დასახელება დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 ქარ­თუ­ლი ენის სა­ხელ­მწი­ფო პროგ­რა­მა. I ლექ­სი­კო­ლო­გი­უ­რი განაკ­ვე­თი  სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტი 2004–2006 ძირითადი შემსრულებელი
2 ქარ­თუ­ლი ენის ეტი­მო­ლო­გი­ზე­ბულ ძირ-ფუ­ძე­თა ინ­დექ­სი  სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ა 2002–2003 ძირითადი შემსრულებელი
3 მეგრულ–ლაზური ფრაზეოლოგია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი). 2013–2016 ძირითადი შემსრულებელი

 

სხვა აქტივობებიკორექტურა, თარგმანება, რედაქტირება, რეცენზია

კორექტურა

 1. უფლის იგავები ყმაწვილთათვის, – თბილისი, 2007 წ., გვ. 3–104;
 2. არნოლდ ჩიქობავა, შრომები IV – ლაზური (ჭანური) ტექსტების ძველიდან ახალ ინდექსზე გადმოყვანა და კორექტურა, 2008 წ.; გვ. 14–488;
 3. არნოლდ ჩიქობავა, შრომები III – ლაზური (ჭანური) ტექსტების ძველიდან ახალ ინდექსზე გადმოყვანა და კორექტურა, 2009 წ; გვ. 10–602;
 4. წმინდაÁ ნინო ემბაზი ქართლისაÁ, მცხეთა, 2015, გვ.5–6695;
 5. ბიბლია, (გამოსაცემად მოამზადა ედიშერ ჭელიძემ), გამომცემლობა „ალილო“, გამომცემლობა „ქრონიკონი“, თბილისი, 2015 წ., გვ. 7–2029.

 

რედაქტორობა

 1. რედაქციის ასისტენტი წიგნისა: ირინე ასათიანი, ლაზური ლექსიკონი (ზმნური ძირფუძეებi), გვ. 8–401, 2012 წ.: გვ. 7-355;
 2. გამოცემის რედაქტორი ირინე ასათიანის წიგნისა – წინდებულები ზანურ (მეგრულჭანურ) ენაში, თბილისი, 2015 წ., გვ. 11–355.

 

თარგმანება, რედაქტირება

 1.  „ცხოვრება და წამება აბიბოს ნეკრესელისა,“ – ძველი ქართულიდან თარგმანება და რედაქტირება, 2008 წ., გვ. 136–151;
 2.  „წამება წმინდა გობრონისა, ძველი ქართულიდან თარგმანება და რედაქტირება, 2008 წ., გვ. 252–281.

 

რეცენზია

 1.  წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენათმეცნიერების მიმართულების მაგისტრანტის მაია ეკალაძის სამაგისტრო ნაშრომზე ვნებითი გვარის მიმღეობის პარალელური წარმოება ახალ ქართულში მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად;
 2. სამეცნიერო ჟურნალში დასაბეჭდ სტატიაზე: მასალა ლორენცო ერვასის მრავალენოვან ლექსიკონში (1787 .)“, 2015 წ.;
 3. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის (საბაკალავრო პროგრამა: ქართული ფილოლოგია)  ბაკალავრის მარიკა ზარქუას ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ თემაზე: ხოლო/ ნაწილაკების სემანტიკური მნიშვნელობისათვის მეგრულსა და ქართულში, 2015 წ.;
 4. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის (სამაგისტრო პროგრამა: ქართული ფილოლოგია)  მაგისტრანტის თამარ ქაროსანიძის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ თემაზე : მეგრული ანდაზის ენა (სტრუქტურულსემანტიკური ანალიზი), 2015 წ.;
 5. ქალაქ ქუთაისის 29–ე საჯარო სკოლის X1 კლასის მოსწავლის ანი აკაკის ასული ქაჯაიას მიერ მოსწავლეთა 68–ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციისათვის წარმოდგენილი თემისაბგერა მეგრულჭანურში, 2014 წ.;
 6. ქალაქ თბილისის 95–ე საჯარო სკოლის XIა კლასის მოსწავლის როლანდ საიადიანის მოსწავლეთა 70–ე სასწავლო–შემოქმედებითი კონფერენციისათვის წარმოდგენილი თემისა ლექსიკური ნასესხობანი სასმელსაჭმლის აღმნიშვნელ სემანტიკურ ველში, 2016 წ.;

სამეცნიერო ექსპედიციები

 1. 2004 – ხელვაჩაურის რაიონი, სოფელი სარფი – „სიარულის“, „სმისა“ და „ჭამის“ აღმნიშვნელი ლაზური ლექსიკის მოპოვება და შესწავლა;
 2. 2005 –  ხელვაჩაურის რაიონი, სოფელი სარფი, ხოფის რეგიონი (თურქეთი) – სამოსელთან დაკავშირებული ლაზური ლექსიკის მოპოვება და შესწავლა; ტექსტების ჩაწერა;
 3. 2008 – ხელვაჩაურის რაიონი, სოფელი სარფი; ფაზარი, არქაბე (თურქეთი) – სამოსელთან დაკავშირებული ლაზური ლექსიკის მოპოვება და შესწავლა; ტექსტების ჩაწერა;
 4.  2015 (2–14 მარტი)საგრანტო პროექტის – მეგრულლაზური ფრაზეოლოგია –  ფარგლებში მივლინება ლაზეთში (ხელვაჩაურის რაიონის სოფელი სარფი და თურქეთის რესპუბლიკა – ართვინისა და რიზეს პროვინციები);
 5. 2015 (3–21 სექტემბერი)საგრანტო პროექტის – მეგრულლაზური ფრაზეოლოგია –  ფარგლებში მივლინება ლაზეთში (ხელვაჩაურის რაიონის სოფელი სარფი და თურქეთის რესპუბლიკა – ართვინისა და რიზეს პროვინციები).

 

 

                                                                                                                                                                                                               

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019