ხახიაშვილი ნინო

N Khakhiashvili

პირადი ანკეტა

 

 პირადი ინფორმაცია

 

გვარი ხახიაშვილი
სახელი ნინო
მამის სახელი გიორგი
დაბადების თარიღი 20.05.1960
ელ.ფოსტა ninokhakhiashvili20@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ა) ძირითადი:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,  ლექსიკოლოგიის განყოფილება (ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ჯგუფი),    მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

 

 

 

 

განათლება

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი (კავკასიური ენები)  

1985 – 1991

ფილოლოგი,  ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

დიპლომი:    ЦВ    N 812590

  

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

  

დისერტაციის დაცვის თარიღი 12. 04.  2005
დისერტაციის თემა ”ადამიანის” აღმნიშვნელი ლექსიკის ისტორიისათვის ქართულში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

10. 02. 01 –  ქართული ენა

კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი  N 004651

 

 სამუშაო გამოცდილება

  

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2013 –

დღემდე

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,

ლექსიკოლოგიის განყოფილება, ქართული ენის განმარტებითი

ლექსიკონი, მეცნიერი თანამშრომელი

2009  – 2013

 

იქვე, ლექსიკოლოგიის განყოფილება, ქართული ენის განმარტებითი

ლექსიკონი, მეცნიერი თანამშრომელი

 2006-2009 სსიპ  არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,ლექსიკოლოგიის განყოფილება, ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონის ინდექსი, მეცნიერი თანამშრომელი
2005-2006 იქვე, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2001-2005 იქვე, ისტორიულ-ეტიმოლოგიური განყოფილება,  მეცნიერი თანამშრომელი
1991-2001 იქვე, ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლაბორატორია, ლაბორანტი
15. 05. 1990 არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,

ლექსიკოლოგიის განყოფილება, ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლაბორატორია, ხელშეკრულების წესით

  

     შრომათა სია

  

      წიგნები:

 

 1. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. III ,  . – სარედაქციო ჯგუფის წევრი (მთავარი  რედაქტორი: ავთანდილ არაბული). გამომც. ,,მერიდიანი”.  თბილისი 2015 წ., 1608 გვ.
 2. მადლი და ღირსება (მედეა ღლონტთან თანაავტორობით). – თბილისი 2012წ., 370 გვ.

 

       სტატიები:

 

 1. ყურს- სიტყვის სემანტიკისათვის. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება (იკე) XLIIII. – თბილისი 2016 – იბეჭდება.
 2. ტოპონიმ კურსების წარმომავლობისათვის. – ეტიმოლოგიური ძიებანი XIII. – თბილისი 2016 – იბეჭდება.
 3. მიმართვის ერთი ფორმის დამკვიდრებისათვის. – ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები XVI. – თბილისი 2016.
 4. ყურ- (ყურება) ძირთან დაკავშირებული ხატოვანი სიტყვა-თქმანი. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება (იკე) XLIII. – თბილისი 2015. გვ. 238-247.
 5. მირქმის დღესასწაულთან დაკავშირებულ ტერმინთა ისტორიისათვის. – ჟურნ. ,,ალავერდი” 5/8, ზამთარი. – თბილისი 2015. გვ. 57-63.
 6. ,,ქრისტე აღდგა ” თუ ,,ქრისტე აღსდგა’’. – ჟურნ. ,,ალავერდი” 1/9, გაზაფხული. – თბილისი 2015. გვ.103-106.
 7. დაგერშვა სიტყვის ისტორიისათვის. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება (იკე) XLII. – თსუ გამომც. – თბილისი 2014. გვ. 302-309.
 8. ,,ქრისტე აღდგა” თუ ,,ქრისტე აღსდგა’’. – ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები XIV. – თსუ გამომც. – თბილისი 2014. გვ. 206-217.
 9. ,,ბეღურები”. – ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ანას (ანა კალანდაძისადმი მიძღვნილი კრებული). – თბილისი 2014. გვ. 244-250.
 10. ,,ხელში არ დაიჭირება წუთისოფელი მბრუნვალი”. – მიხეილ ქურდიანი 60. – ხსოვნის წიგნი (მიხეილ ქურდიანისადმი მიძღვნილი კრებული). – ,,უნივერსალი”. – თბილისი 2014. გვ. 39-40.
 11. ნუსხვა სიტყვის ისტორიისათვის. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება (იკე) X – თსუ გამომც. – თბილისი 2013. გვ. 236-242.
 12. სიტყვა მსხემის ისტორიისათვის. – ეტიმოლოგიური ძიებანი X. – თსუ გამომც. – თბილისი 201 გვ. 75-90.
 13. ზმნური წარმომავლობის ზოგი ტერმინისათვის (დაფარნა, გარდამოხსნა). – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება (იკე) XL. – თსუ გამომც. – თბილისი 2012. გვ. 257-263.
 14. ხიბლ- სიტყვის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ანალიზი. – ეტიმოლოგიური ძიებანი IX. – თსუ გამომც. – თბილისი 2012. გვ. 83-90.
 15. სიტყვა ”ცისარტყელა” ქართულსა და ზოგიერთ სხვა ენაში (რუსულ ენაზე). – Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe, Herausgeben von Christian Vob, band – Munchen-Berlin 2011. გვ. 457-465.
 16. არსებობის სემანტიკური ველის ზმნათათვის (სუფევა). – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება (იკე) XXXVIII. – თსუ გამომც. – თბილისი 2010. გვ. 204-208.
 17. ცნება ”ადამიანის” დამკვიდრების გზა ქართულ ენაში. – ჟურნ. ,,რელიგია” III. – ,,მწვანე ველი”. – თბილისი 2010. გვ. 84-96.
 18. ”ცისარტყელას” აღმნიშვნელი ლექსიკისათვის.- იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება (იკე) XXXVII. – თსუ გამომც. – თბილისი 2009. გვ. 268-279.
 19. “კაც-“ სიტყვის ისტორიისათვის. – ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები X. – ,,უნივერსალი”. – თბილისი 2009. გვ. 285-307.
 20. იჭუ- //ეჭუ-ს წარმომავლობისათვის. – კავკასიოლოგიური ძიებანი I. – თსუ გამომც. – თბილისი 2009. გვ. 243-249.
 21. სიტყვა ”ადამიანის” ისტორიისათვის. – ქართველოლოგიური კრებული III (საქ. მეცნიერებათა აკადემია, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორია). -,,ქართული ენა”//,,უნივერსალი”. – თბილისი 2004. გვ. 92-99.
 22. საკვალიფიკაციო ნაშრომის ,,ადამიანის” აღმნიშვნელი ლექსიკის ისტორიისათვის ქართულში” ავტორეფერატი. – ,,უნივერსალი”. – თბილისი 2005. გვ. 3-50.
 23. ”ადამი” და ”ადამიანი”. – ჟურნ. ,,ლოგოსი” II. – ,,მემატიანე”. – თბილისი 2004. გვ. 184-189.
 24. ბღუერ- ფუძის ეტიმოლოგიისათვის. – საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე (ენისა და ლიტერატურის სერია) 1-4. – ,,მეცნიერება”. – თბილისი 2001. გვ. 244-248.

 

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა

                 ა) საერთაშორისო სიმპოზიუმის (კონფერენციის) მასალები:

 

 1. ვაზთან დაკავშირებული სიტყვა-თქმანი ქართულში. –VII საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი. – თბილისი, 2016.
 2. ყურ- ძირთან (ეყურება ,,ესმის”) და მასთან დაკავშირებულ ლექსიკურ ერთეულთა სემანტიკური ცვლილებებისათვის. – ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა  IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი. – თბილისი, 2015. გვ.85-88.
 3. ცქირ- სიტყვის ისტორიისათვის. – II    საერთაშორისო კონფერენცია  ”ტაო-კლარჯეთი”. – ,,არტანუჯი”. – თბილისი- ბათუმი, 2012. გვ.179-181.
 4. ზმნური წარმომავლობის ზოგი ტერმინისათვის (დაფარნა, გარდამოხსნა). – II    საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. ,,მერიდიანი”. – ბათუმი, 2012. გვ. 182-183.
 5. ღვინო სიტყვის წარმომავლობისათვის. – ლინგვისტ-კავკასიოლოგთა III  საერთაშორისო სიმპოზიუმი (ეძღვნება აკად. ქეთევან ლომთათიძის დაბადების 100 წლისთავს). – თბილისი, 2011. გვ.187-190.
 6. ქართული ენის დიალექტური ლექსიკის კრებსითი ლექსიკონი. – I   საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. – (მაია კობიაშვილისა და ზეზვა ქავთარაძის თანაავტორობით). – ბათუმი, 2010. გვ. 144.
 7. ცისარტყელას აღმნიშვნელი ლექსიკისათვის. – მაჩერატას საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. – იტალია, მაჩერატა, 2010. გვ.457-465.
 8. სიტყვა მზესთან დაკავშირებულ  სახელთა სემანტიკური ანალიზი  ქართულში III . –  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  ”ტბელობა”. – ,,სეზანი”. –  სხალთა, 2009. გვ. 256-257.
 9. კაცის (ადამიანის) ქრისტიანული გაგებისა და მისი აღმნიშვნელი ლექსიკისათვის ქართულში. -საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  ”ტბელობა”. – ,,სეზანი”. –  სხალთა, 2008. გვ. 406-410.
 10. იჭუ-ეჭუ-ს წარმომავლობისათვის. – კავკასიოლოგთა პირველი  საერთაშორისო კონგრესის მასალები. – თბილისი, 2007. გვ. 224-225.
 11. ,,ადამი” და ,,ადამიანი”. – საერთაშორისო კონფერენცია ,,რელიგია და საზოგადოება – რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში”. – ,,მემატიანე”. – თბილისი, 2004. გვ. 98-99.

 

           ბ) ადგილობრივი  სამეცნიერო კონფერენციები (თეზისები, მასალები):

 1. სინონიმური რიგის საკითხისათვის ქართულ ლექსიკოგრაფიაში. – პროფ. ზურაბ ჭუმბურიძის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.  – თსუ გამომც. – თბილისი,  2016. გვ. 37-38.
 2. მლივ- სიტყვისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVI. – თსუ გამომც.- თბილისი, 2016. გვ. 81-84.
 3. ყურს- სიტყვის სემანტიკისათვის. – XXXIV  რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია. – თსუ გამომც. – თბილისი, 2015. გვ. 90-94.
 4. ერთი ფორმის დამკვიდრებისათვს ქართულში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 73-ე სამეცნიერო კონფერენცია. – თსუ გამომც.- თბილისი, 2015. გვ. 51- 53.
 5. ყურ-(ყურება) ძირთან დაკავშირებული ხატოვანი სიტყვა-თქმანი. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVI. – თსუ გამომც. – თბილისი, 2015. გვ.118-120.
 6. მირქმის დღესასწაულთან დაკავშირებულ ტერმინთა ისტორიისათვის. – XXXIV  რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია (სვანეთი, მესტია). – თსუ გამომც. – თბილისი, 2014. გვ. 98-101.
 7. დაგერშვა სიტყვის ისტორიისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXV. – თსუ გამომც. – თბილისი, 2014. გვ. 90-93.
 8. სიტყვა მსხემი და მისი რედაქციული ვარიანტები ძველ ქართულ ტექსტებში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72-ე სამეცნიერო კონფერენცია. – თსუ გამომც.- თბილისი, 2013. გვ. 65-67.
 9. ციქუ- სიტყვის სემანტიკისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXIV. – თსუ გამომც. – თბილისი, 2013. გვ. 83-86.
 10. ”ხიბლ-” სიტყვის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ანალიზი. – XXXII  რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია (ეძღვნება პროფ. ბესარიონ  ჯორბენაძის დაბადების 70 წლისთავს). – თსუ გამომც. – ქუთაისი, 2012. გვ. 77-79.
 11. ჩანჩქერის ეტიმოლოგიისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXIII. – ,,მერიდიანი”. – თბილისი, 2012. გვ. 96.
 12. ნუსხავს სიტყვის სემანტიკისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 71-ე  სამეცნიერო სესია (ეძღვნება პროფ. ბესარიონ  ჯორბენაძის დაბადების 70 წლისთავს). – თსუ გამომც.- თბილისი, 2012. გვ. 48-50.
 13. ”ქრისტე აღდგა”  თუ  ”ქრისტე აღსდგა”  (ბესარიონ ჯორბენაძის სამეცნიერო მემკვიდრეობიდან). – ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების    XII  სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. – თბილისი, 2012. გვ. 38-40.
 14. სიტყვა მსხემის ისტორიისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 70-ე სამეცნიერო სესია (ეძღვნება ინსტიტუტის 70 წლისთავს). – ,,მერიდიანი”. – თბილისი, 2011. გვ. 68-69.
 15. სვლა  ზმნის  ერთი მნიშვნელობისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები  XXII.- ,,უნივერსალი”. – სენაკი, თბილისი, 2011. გვ. 94-95.
 16. სიტყვა მზესთან დაკავშირებული ხატოვანი სიტყვა-თქმანი. – XXX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია. – ,,მერიდიანი”. – თბილისი, ბათუმი, 2010. გვ. 70-71.
 17. არსებობის სემანტიკური ველის ზმნათათვის (სუფევა). – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები  XXI. – ,,უნივერსალი”. – თბილისი, 2010. გვ. 89-90.
 18. ცისარტყელას აღმნიშვნელი ლექსიკისათვის ქართულში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია (ეძღვნება სულხან-საბა ორბელიანის დაბადების 350-ე წლისთავს). – ,,უნივერსალი”. – თბილისი, 2008. გვ. 99-101.
 19. ერთი ზმნური და სახელური ძირის ურთიერთმიმართებისათვის. – XXVIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია (ეძღვნება ჟორჟ დიუმეზილის დაბადების 110 წლისთავს).  – ,,უნივერსალი”. – თბილისი, 2008. გვ. 74.
 20. სიტყვა მზესთან დაკავშირებულ სახელთა სემანტიკური ანალიზი. –  არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 66-ე სამეცნიერო სესია (ეძღვნება აკაკი შანიძის დაბადების 120 წლისთავს).- ,,მერიდიანი”. – თბილისი, 2007. გვ. 53.
 21. ჩქურ- ფუძის ისტორიისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები  XVII. – ,,ქართული ენა”// ,,უნივერსალი”. – თბილისი, 2006. გვ. 84-85.
 22. ხედვისა და გრძნობა-აღქმის ამსახველი ლექსიკის ურთიერთკავშირისათვის. -არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 65-ე სამეცნიერო სესია (ეძღვნება აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძის დაბადების 95-ე წლისთავს). – ,,უნივერსალი”. – თბილისი, 2006. გვ. 67- 68.
 23. ცოდნის (შემეცნების) აღმნიშვნელი ლექსიკისათვის ქართულში. -არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები  XVI (ეძღვნება ქრისტიანობის ოც საუკუნეს საქართველოში). – ,,ქართული ენა”// ,,უნივერსალი”. – თბილისი, 2005. გვ. 107-108.
 24. ცნება ადამიანის აღმნიშვნელი ლექსიკა ძველ ქართულში (ელიფსური ტერმინები).-არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 65-ე სამეცნიერო სესია (ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოს ანა კალანდაძეს). -,,ქართული ენა”//,,უნივერსალი”. – თბილისი, 2004. გვ. 72- 73.
 25. სხივის ეტიმოლოგიისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები  XIII. – ,,ქართული ენა”// ,,უნივერსალი”. – თბილისი, 2002. გვ. 107-108.
 26. სინათლისა და ხილვადობის აღმნიშვნელ სიტყვათა სემანტიკური ანალიზისათვის ქართულში. – XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია (ეძღვნება აკად. ვარლამ თოფურიას დაბადების 100 წლისთავს). – ,,ქართული ენა”. – თბილისი, 2001. გვ. 138.
 27. ბღვერ- ფუძის ეტიმოლოგიისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XI. – ,,ქართული ენა”.  – თბილისი, 2000. გვ. 61.
 28. არს ზმნის მიმღეობური ფორმისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 57-ე სამეცნიერო სესია. – ,,ქართული ენა”.  – თბილისი, 1998. გვ. 70.
 29. გალძირის ისტორიისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები VII.  – ,,მეცნიერება”.  – თბილისი,1996. გვ.  47.
 30. კითხ–  ძირის ისტორიისათვის.- არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 53-ე სამეცნიერო სესია. – ,,მეცნიერება”. – თბილისი, 1994. გვ. 38.
 31. ბეღელ- სიტყვის ისტორიისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 51-ე სამეცნიერო სესია.  – მეცნიერებათა აკადემიის სტამბა. – თბილისი, 1993. გვ.  55.

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა 

 

პროექტის დასახელება დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 ქართული ენის სახელმწიფო პროგრამა  I. – ლექსიკოლოგიური განაკვეთი სახელმწიფო დაფინანსება 2004-2006 ძირითადი შემსრულებელი
2. ქართული ენის ეტიმოლოგიზებულ ძირ-ფუძეთა ინდექსი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 2000-2003 მეცნიერი თანამშრომელი

  

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 1. ლოცვანი. – სრული კრებული. – თბილისი 201 -კორექტორი. 632 გვ.
 2. ბიბლია. – ყველა არსებული რედაქციისა და ნუსხის მიხედვით გამოსაცემად მოამზადა და სქოლიოები დაურთო ედიშერ ჭელიძემ. – თბილისი 201 -კორექტორი. 2031 გვ.
 3. წმიდაჲ ნინო ემბაზი ქართლისაჲ. – რჩეული წყაროები. – მცხეთა 2015. -კორექტორი. 695 გვ.
 4. მიხეილ ქურდიანი 60. – ხსოვნის წიგნი. – თბილისი 2014. – რეცენზენტი. 61 გვ.
 5. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ლოგოსი” VI. – თბილისი 201 -კორექტორი.
 6. არნოლდ ჩიქობავა, შრ. 1. -,,მერიდიანი”. თბილისი 2010. -კორექტორი. 2031 გვ.
 7. აღსარება (კომენტარებით). – (მთავარი რედაქტორი მღვდელი კონსტანტინე გიორგაძე). – ,,დედა ენა”. – თბილისი 2008. – რედაქტორი.
 8. კოსტანტი კახის ცხოვრება. – ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლები (ორიგინალური ტექსტები და ახალი ქართული თარგმანები), ტ. 3. – ,,ბთი”.-თბილისი 2008. – თარგმანება.
 9. საკვირველი ამბები წმინდანთა ცხოვრებიდან, წ.1. – ავტორ-შემდგენლები: დოდო(მარიამ) ღლონტი, ლელა ბექაური; მთავარი რედაქტორი: დეკანოზი მაქსიმე ჭანტურია. – ,,ახალი ივირონი”. – თბილისი 2005. – რედაქტორი.
 10. ჟურნალი ,,ფუძე” (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის). – რედკოლეგიის წევრი. – 2004 წლიდან დღემდე (გამოსულია 25 ნომერი). – თბილისი
 11. ა(ა)იპ მოსწავლე-ახლგაზრდობის ეროვნული სასახლე, მოსწავლეთა სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენცია – ქართული ენის სექცია. – რეცენზენტი. – თბილისი 2016, 2015… წწ.
 12. ავტორი-წამყვანი საქართველოს საპატრიარქოს რადიო ,,ივერიიის” საავტორო გადაცემათა ციკლისა ,,ღირსებით ვმადლობდეთ უფალსა” (20 გადაცემა). -თბილისი 2003- 2005 წწ.
 13. საქართველოს კულტურის სამინისტროსთან არსებული სერგო ზაქარიაძის სახ. ხელოვნების კოლეჯი, ლექტორი. 2001-2002 წწ.                           
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019