ჭოხონელიძე ნინელი

N Chokhonelidze

პირადი ანკეტა

 

პირადი ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ

 

გვარი ჭოხონელიძე
სახელი ნინელი
მამის სახელი სამსონი
ელ.ფოსტა choxonelidzenineli@gmail.com.
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ა) ძირითადი: ნახევარი განაკვეთი

უმცრ. მეცნ. თანამშრომელი

 

  1. განათლება
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიური ენები 1965-1970 ფილოლოგი-კავკასიოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.

 

3.სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1987 14\IV
დისერტაციის თემა ,,კორელაციურ ფუძეთა ისტორია ქართულ ენაში’’
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი 010592

 

 სამსახურებრივი გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1974-1976 ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, უმცრ. თანამშრომელი
1976-1990 ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მეცნ. თანამშრომელი
1990-2013 უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
2014- 2016 უმცრ. მეცნ.თანამშრომელი

 

შრომათა სია:

 

წიგნები:
1) კორელაციურ ფუძეთა ისტორია ქართულ ენაში. – თბ., 2000, გვ. 119.

2).ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი,  ტ. I,   ახალი რედაქცია. –  რედაქტ. ავთ. არაბული, თანაავტორები, მ. ასლანიკაშვილი, ლ. ბინიაშვილი და სხვ.,  თბ., 2007, გვ. 1128.

3).ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი,  II, ახალი რედაქცია. – რედაქტ. ავთ.არაბული თანაავტორები, მ. აშაძე, ლ. ბინიაშვილი და სხვ.,  თბ., 2010, გვ. 1677.

 

სტატიები:

1.ნასახელარ დინამიკურ ზმნათა წარმოება აფხაზურ-აბაზურ დიალექტებში. – მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, N 2, თბ. , 1975, გვ. 166-180.

2.ფანჩ-, პანტ-, ფანტ- ფუძეთა ისტორიისათვის ქართულში.  –  მეტყველების კულტურის საკითხები, VI, თბ., 1984, გვ. 295-300.
3. ზოგიერთი სოკოს ქართული სახელწოდებისათვის.  –  იკე, ტ. XXIV, თბ., 1985, გვ. 124-127.
4. სიტყვა მინდის ისტორიისათვის ქართულ ენაში.  –  იკე, ტ. XXV, თბ., 1986, გვ. 141-145.
5. კომეტა და ტიალ-  სიტყვების მნიშვნელობის ისტორიისათვის.  ­­ –  ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბ., 1987, გვ. 82-92.
6. გრემან-, ფეთება სიტყვათა ისტორიისათვის.  –  ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, მე-8, თბ., 1988, გვ. 328-334.
7.გუმერ-, გურემ-, გმერ-; 2. მწუბ-, წუმბ-, წუმპ- ფუძეთა ისტორიისათვის ქართულში.  – ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბ., 1988, გვ. 80-89.
8. ზოგი სიტყვის ისტორიისათვის ქართულში. 1. ქსუ. 2. ლაბა.  –  დიალექტოლოგიური კრებული, თბ., 1991, გვ. 134-139.
9. ლებ- და ლიბრ- ფუძეთა ისტორიისათვის. –  ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბ., 1991, გვ. 109-116.
10. ტოპონიმების იალნოსა და იკვლივის წარმომავლობისათვის. –  ეტიმოლოგიური ძიებანი, VI, თბ., 1997, გვ. 168-171.
11. ბორბალოს მთის სახელწოდებისათვის.  –  ქართველური ონომასტიკა, I, თბ., 1998, გვ. 212-216.
12. სიტყვა წითლის წარმომავლობისათვის ქართულში.  –  საენათმეცნიერო ძიებანი, IX, თბ., 1999, გვ. 222-230.
13. თერძ- ფუძიანი სიტყვების წარმომავლობისათვის ქართულში.  – ქართველური მემკვიდრეობა, IV, ქუთაისი, 2000, გვ. 390-395.
14. ერთი ლექსიკური ომონიმის შესახებ.  –  მესხეთი, ისტორია და თანამედროვეობა, ახალციხე, 2000, გვ. 243-246.
15. “წიქარა”.- საენათმეცნიერო ძიებანი, თბ., 2000, გვ. 236-239.
16. ჯავახურის ლექსიკიდან.  – ჯავახეთი, ისტორია და თანამედროვეობა, ახალციხე, 2002, გვ. 281-284.
17. საკუთარ სახელთა გენეზისისათვის ქართულ ანდაზებში.  – ქართველური ონომასტიკა, II, თბ., 2004, გვ. 261-266.
18. ზოგი სიტყვის წარმომავლობისათვის ქართულში. 1. ჭიაფერი; 2. ჭიამაია.  – საენათმეცნიერო ძიებანი, XXIII, თბ., 2006, გვ. 396-399.

19.საფუხარ-სიტყვის წარმომავლობისათვის.  –  საენათმეცნიერო ძიებანი, XXV, თბ.,  2007გვ. 349-353.

20.ყაფის მთის წარმომავლობისათვის. –  საენათმეცნიერო ძიებანი,XXVII, თბ., 2008, 274-276.

21.ზოგი სიტყვის ისტორიისათვის 1. ნაზუქი; 2. ნატიფი. – საენათმეცნიერო ძიებანი, XXXI, თბ. 2010 გვ. 232-239.

22.როჭიკისა და როქის ომონიმური ცალების ისტორიისათვის . – საენათმეცნიერო ძიებანი, XXXV, თბ.. 2013, გვ. 232-239 .

23.ზოგი ფონეტიკური ვარიანტის ისტორიისათვის რევაზ ინანიშვილის ენაში. – ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი მეცამეტე, თბ., 2013, გვ.190-205.

24.სართიჭალაში (გარდაბნის რაიონი) დადასტურებული საოჯახო მეტსახელების წარმომავლობისათვის . – ონომასტიკური კრებული ახალციხე-2014, გვ. 248-254.

25.იდიომები რ. ინანიშვილის ენის  მიხედვით. –  ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები წიგნი მეთოთხმეტე, თბ., 2014, გვ. 190- 205.

26.ზმნურ ფორმათა რელატიური სინონიმური პარალელიზმი რ. ინანიშვილის ენის მიხედვით.  –  ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი  მეთხუთმეტე, თბ., 2015, გვ.130-136. მართულმსაზღვრელიანი ხალხური 27ლექსიკური შესიტყვებები და ფრაზეოლოგიზმები რ. ინანიშვილის ენის მიხედვით . –  ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი  მეთხუთმეტე , თბ., 2015,  გვ.  138- 141.

 

მასალები:

1მედიოაქტიური ზმნების უღლების საკითხისათვის თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში. – დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 50-წლისთავისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, XXIX, თბ., 1967, გვ. 134.
2. -იალ სუფიქსიანი მასდართა წარმოების საკითხისათვის ქართულში. –  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა XXX სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1968, გვ. 11.
3. ენობრივი უნივერსალიები და მათი ტიპები.  – სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია XXXI, თბ., 1969, გვ. 23.
4. ნასახელარი დინამიკური ზმნების წარმოშობა აფხაზურ ენაში.   /ბ. ჯანაშიას აფხაზურ-ქართული ლექსიკონის მასალის მიხედვით/. –  სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, XXXII, თბ., 1970, გვ. 27.
5. გ. როზენი აფხაზურის შესახებ  .- ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1971, გვ. 10.
6. სახელთაგან გარდამავალი დინამიკური ზმნების წარმოება აფხაზურში (აფხაზურ-აბაზურ დიალექტთა მონაცემების მიხედვით).  – ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1972, გვ. 16.
7. ნასახელარ გარდაუვალ და გარდამავალ დინამიკურ ზმნათა აღწერითი წარმოება აფხაზურსა და აბაზურში. -ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1973, გვ. 14.
8. ზოგიერთი სოკოს ქართული სახელწოდებისათვის. – ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1980, გვ. 18.
9. ფანჩ-, პანტ-, ფანტ- ფუძეების ისტორიისათვის.  –  საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების მე-60 წლისთავისა და საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი თბილისის ახალგაზრდა მეცნიერთა საიუბილეო კონფერენცია: თბ., 1981, გვ. 77.
10. ზოგი სიტყვის ისტორიისათვის ქართულში (გრემანი, აფეთებს, წუმპე). –  ამიერკავკასიის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია “საბჭოთა ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის აქტუალური პრობლემები”, ქ. თელავი, თბ., 1982, გვ. 99.
11. ეფერება ზმნის მნიშვნელობის ისტორიისათვის ქართულში.  – ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1982, გვ. 17.
12. ტიალ- ფუძის ისტორიისათვის.  –  V რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ქართული ენის დიალექტოლოგიური ატლასისა და ენის ისტორიის საკითხებისადმი, თბ., 1983, გვ. 34.
13. ჭლაკ- და მრეზ- ფუძეთა ისტორიისათვის.  –  VIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ქართული ენის დიალექტოლოგიური ატლასის შედგენის პრინციპებისა და დიალექტოლოგიისა და ენის ისტორიის ზოგადი საკითხებისადმი, ქ. სოხუმი; თბ., 1986, გვ. 67.
14. “მინდის” ისტორიისათვის ქართულში.  – ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1983, გვ. 35.
15. კვიმატ- ფუძის ისტორიისათვის. – ახალგაზრდა მეცნიერ-ფილოლოგთა მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია, ქ. სოხუმი, თბ., 1983, გვ. 91.
16. “/და/კარგავს” ზმნის ისტორიისათვის. –  ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1984, გვ. 7.
17. გლის, ღლის ზმნურ ფუძეთა ისტორიისათვის.  – საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების ქართული ენის კათედრათა X რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, თბ., 1984, გვ. 32.
18. ტორ- ფუძის ისტორიისათვის ქართულში.  – VI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ქართული ენის დიალექტოლოგიური ატლასისა და ენის ისტორიის საკითხებისადმი, ქ. ქუთაისი, თბ., 1984, გვ. 30.
19. კსუ ფუძის სემანტიკური ცვლილებები ქართულში.  – VII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ქართული ენის დიალექტოლოგიური ატლასის შედგენის პრინციპებისა და დიალექტოლოგიისა და ენის ისტორიის ზოგადი საკითხებისადმი, ქ. ცხინვალი, თბ., 1985, გვ. 35.
20. ტუს- ფუძის ისტორიისათვის ქართულში.  – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1985, გვ. 32.
21. ბუშ- ფუძის ისტორიისათვის. – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, თბ., 1985, გვ. 48.
22. რამდენიმე სიტყვის ისტორიისათვის.  – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, თბ., 1986, გვ. 37.
23. მორჩ-, ნორჩ- ფუძეთა ისტორიისათვის.  – ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1986, გვ. 25.
24. ზნე სიტყვის ისტორიისათვის.  –  XLV სამეცნიერო სესია, ეძღვნება დიდი ოქტომბრის რევოლუციის 70 წლისთავს, თბ., 1987, გვ. 25.
25. პოვ- კაფ- ფუძეთა ისტორიისათვის ქართულში.  – ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, ეძღვნება დიდი ოქტომბრის რევოლუციის 70 წლისთავს, თბ., 1987, გვ. 27.
26. ჭენ- ფუძის ისტორიისათვის.  – IX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ქართული ენის დიალექტოლოგიური ატლასის შედგენის პრინციპებისა და დიალექტოლოგიისა და ენის ისტორიის ზოგადი საკითხებისადმი, ქ. გორი, თბ., 1987, გვ. 65.
27. ლაბა სიტყვის წარმომავლობისათვის. ­ –  X რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ქართული ენის დიალექტოლოგიური ატლასის შედგენის პრინციპებისა და დიალექტოლოგიისა და ენის ისტორიის ზოგადი საკითხებისადმი, ქ. თელავი, თბ., 1988, გვ. 89.
28. ტოპონიმების “იალნოს” და “იკვლივის” წარმომავლობისათვის.  – XI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ქართული ენის დიალექტოლოგიური ატლასის შედგენის პრინციპებისა და დიალექტოლოგიისა და ენის ისტორიის ზოგადი საკითხებისადმი, ქ. ცხინვალი, თბ., 1989, გვ. 48.
29. ზოგი ოიკონიმის წარმომავლობისათვის.  – მეორე რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში, თბ., 1989, გვ. 36.
30. ზოგი მცენარის სახელწოდებისათვის.  – XII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ქ. გორი; თბ., 1991, გვ. 40.
31. კლერტ- და ღივ- ფუძეთა ისტორიისათვის. –   XLIX სამეცნიერო სესია, ეძღვნება აკად. ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90-ე წლისთავს, თბ., 1991, გვ. 41.
32. ზოგი მწერის სახელის წარმომავლობა ქართულში დიალექტების მიხედვით. –  არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 50-ე სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1992, გვ. 24.
33. ზოგი სიტყვის წარმომავლობისათვის. 1. ხეპრე; 2. ხეშტერი, 3. ხებესტარი. –  არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 53-ე სამეცნიერო სესია, თბ., 1994, გვ. 35.
34. იფქლის წარმომავლობისათვის ქართულში. –  არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 54-ე სამეცნიერო სესია, თბ., 1995, გვ. 41.
35. იაფ- ფუძის ისტორიისათვის ქართულში.  –  ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების III სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1996, გვ. 48.
36. ძაგარ სიტყვის ისტორიისათვის ქართულში.  – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 54-ე სამეცნიერო სესია, თბ., 1996.
37. ზოგი მცენარის სახელწოდებისათვის ქართული ენის დიალექტებში.  – ქუთაისური საუბრები, III, სიმპოზიუმის მასალები, თბ., 1996, გვ. 67.
38. ბროწეულ- და მროწეულ- სიტყვათა წარმომავლობისათვის ქართულში.  – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, VIII, თბ., 1997, გვ. 32-33.
39. ზოგი დიალექტური სიტყვის წარმომავლობისათვის. 1. შპეტი, 2. ჩმაგი, 3. ბღუკი.    – XVII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ქ. თელავი, თბ., 1997, გვ. 38.
40. ნუკრ- სიტყვის წარმომავლობისათვის.  –  ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების IV სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 1997, გვ. 44.
41. ზოგი სიტყვის წარმომავლობისათვის ქართულში. 1. ბრკუ||ბრგუ; 2. ბლუ; 3. ჩლუ.  – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 56-ე სამეცნიერო სესია. თბ., 1997, გვ. 32.
42. მზარეულ- სიტყვის წარმომავლობისათვის.  – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, IX, თბ., 1998, გვ. 44.
43. ზოგი კომპოზიტის (ჭიაფერი, ჭიამაია, ჭიაკოკონა) წარმომავლობისათვის. –  არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 57-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 1998, გვ. 68.
44. ხარის აღმნიშვნელი ზოგი საკუთარი სახელის წარმომავლობისათვის.  1. წიქარა, 2. ჯონგა. –  ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების V სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 1999, გვ. 43.
45. თერძ- ფუძის წარმომავლობისათვის ქართულში.  – ქუთაისური საუბრები, VI, სიმპოზიუმის მასალები, თბ., 1999, გვ. 195.
46. ძუღან სიტყვის წარმომავლობისათვის ქართულში.  – XIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია,  ახალციხე, 1999, გვ. 95.
47. მწნილ- სიტყვის წარმომავლობისათვის.  – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, X, თბ., 1999, გვ. 44.
48. სიტყვის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური და დიალექტური მონაცემების ურთიერთმიმართებისათვის.  –  ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების VI სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 1999, გვ. 9.
49. “ნავის მტარვალის” გაგებისათვის “პარიზულ ლექციონარში”.  – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 58-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 1999, გვ. 62.
50. ერთი სიტყვის ისტორია შესიტყვების მიხედვით.  – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XI, თბ., 2000, გვ. 59.
51. მანძილ- (“ხორცი”) ფუძის შესატყვისობისათვის ქართულსა და სვანურში.  –  არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 59-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2000, გვ. 58.
52. ერთი ომონიმური სიტყვისათვის ქართულში (ნატამალი). – ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების VII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2000, გვ. 6.
53. მეგრულიდან ნასესხები ერთი სიტყვის შესახებ ქართულში (ჭონი).  – XX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები ქ. ზუგდიდი, თბ., 2000, გვ. 142.
54. საფუხარ სიტყვის წარმომავლობისათვის.  –  არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XII, თბ., 2001, გვ. 123.
55. ზოგი სემანტიკური დიალექტიზმის ისტორიისათვის (ეტლი, გერში, პინაკი).  –  XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ქ. ბათუმს, თბ., 2001, გვ. 135.
56. ხრჩოლ- ფუძის წარმომავლობისათვის.  – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მე-60 სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2001, გვ. 69.
57. ზოგი ნაწარმოები სიტყვის ფუძისათვის (სათხეპელი, საჴივი, საკარცხული) .  –  XXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2002, გვ. 95.
58. “ყაფის მთის” წარმომავლობისათვის ქართულში. –  ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების VIII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ., 2002, გვ. 5.
59.. მამაკაცთა საკუთრივ ქართული ანთროპონიმების სემანტიკური ჯგუფები XII-XVIII საუკუნეთა ისტორიული მასალების მიხედვით. –  არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XIII, 2002, გვ. 96.
60. ქეჯნის, შეაქანჯალებს, ქაჯეკალა სიტყვათა წარმომავლობისათვის ქართულში. – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 61-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2002, გვ. 38.
61. რევაზ ინანიშვილის ლექსიკოგრაფიული განმარტებები. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XIV, თბ. 2003, გვ. 86.
62. -ვით თანდებულიანი შედარებები რ. ინანიშვილის მოთხრობებში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 62-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2003, გვ. 52.
63. ზოგი სიტყვის წარმომავლობისათვის (ბაბაყული, ბაიყუში, აბუეტი, ოლოლი). – XXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2003, გვ. 82.
64. გუდა სიტყვის წარმომავლობისათვის. –  XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2004, გვ. 88.
65. ქინძისთავის წარმომავლობისათვის. –  63-ე სამეცნიერო სესია (მასალები), თბ., 2004, გვ. 71.
66. იდიომები რ. ინანიშვილის პროზაში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XV, თბ., 2004, გვ. 77.
67. ძველ ქართულში დადასტურებული “მდოვრის” ომონიმური ცალების ისტორიისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 64-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2005, გვ. 48.
68. ხირ- ფუძიან ზმნათა წარმომავლობისათვის. –  არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XVI, თბ., 2005, გვ. 106.
69. ქართული ენის დიალექტებში გამოვლენილი “ყმედის” ომონიმური ცალების ისტორიისათვის. XXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2005, გვ. 73.

70.ზოგი სემანტიკური დიალექტიზმის ისტორიისათვის (არმანა, ჯეკმა, კარსე, ბუნი). – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XVII, თბ., 2006, გვ. 82.

71.ზოგი სიტყვის სიტყვის ისტორიისათვის ქართულში (1. შარავი; 2. შამანი). –  არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 65-ე სამეცნიერო სესიის მასალები – თბ., 2006, გვ. 66-67.

72.ბორტვ – ფუძის ისტორიისათვის ქართულში. – XXVI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები. თბ., 2006, გვ. 67-68.

73. იდიომები გარეკახურში (სართიჭალის მეტყველების მიხედვით).­ – XXVII რესპუბ. დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ­ თბ., 2007, გვ. 100-102.

74.ნატიფ-სიტყვის ისტორიისათვის . – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XVIII,, თბ., 2007, გვ. 114.

75.ფერთა სახელები რ. ინანიშვილის ენაში. – არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 66-ე სამეცნიერო სესია, თბ., 2007, გვ. 51-52.

76.ფუტკ-ფუნკ-ფუძეთა წარმომავლობისათვის. – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XIX, თბ., 2008, გვ. 100-101.

77.მარაგ-სიტყვის ისტორიისათვის . – არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია. თბ., 2008, გვ.99.

78 მარტივი ფუძეგაორკეცებული კომპოზიტები გარეკახურში (სართიჭალური გარეკახური თქმის მიხედვით).  –  XXVIII რესპ. დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, თბ., 2008, გვ.72-74.

79.მიმართვის ფორმები რ. ენანიშვილის ენაში. – არნ. ჩიქობავას საკითხავები,XX, თბ., 2009,გვ. 101-102.

80.ხალხური მედიცინის ლექსიკური მასალა რ. ინანიშვილის ენის მიხედვით. – არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტ. სამეცნიერო კონფრენცია. ეთნოლინგვისტური საკითხავები, I, თბ., 2009, გვ. 15-18.

81.მცენარეთა სახელწოდებები რ. ინანიშვილის ენაში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXI, თბ., 2010, გვ. 87-88

82.კაკაბ-სიტყვის ომონიმური ცალების წარმომავლობისათვის ქართული ენის დიალექტებში . – XXX რესპ. დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები,  თბ., 2010, გვ. 69-70.

83.ქარ-სიტყვის შემცველი ავადმყოფობის აღმნიშვნელი კომპოზიტებისა და სინტაგმების წარმომავლობისათვის ქართული ენის დიალექტებში . – სამეცნიერო კონფერენცია ეთნოლინგვისტური საკითხავები II  ქართული ხალხური სამედიცინო ცოდნის ეთნოლინგვისტური კვლევის ასპექტები,  თბ., 2010, გვ. 15-19.

84შუშუტ-სიტყვის ომონიმური ცალების ისტორიისათვის ქართული ენის დიალექტებში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები,XXII, თბ., 2011, გვ. 91-92.

85.ავტორისეული წინადადება პირდაპირ ნათქვამთან რ. ინანიშვილის ენის მიხედვით. – არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნ. ინსტიტ. 70-ე სამეცნიერო სესია. ეძღვნება ინსტიტუტის 70-წლისთავს, თბ., გვ. 2011. 64-66.

86.გარე-კახური ფონეტიკურ-მორფოლოგიური დიალექტიზმები რ. ინანიშვილის პროზაში. – XXXI რსეპ. დიალექტოლოგ. სამეცნიერო სესიის მასალები თბ., 2011 გვ.55-57.

87.როჭიკ-ფუძის ომონიმური ცალების წარმომავლობისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXIII, თბ., 2012, 90-92.

88.კუთვნილებითი კომპოზიტები რ. ინანიშვილის სამწერლო ენის მიხედვით. – XXXII რესპ. დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ქუთაისი 2012 წლის 16-17 ნოემბერი, თბ., 2012 გვ. 71-74.

89.ჟამ-ფუძიანი ომონიმური სიტყვების წარმომავლობისათვის ქართულში :ჟამი 1. დრო, ხანი; საათი, ჟამი; 2 .შავი ჭირი. – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნ. ინსტიტ. 71-ე სამეცნიერო სესია, თბ., 2012,  25-27 დეკემბერი, გვ. 46-47.

90.ნუშ-სიტყვის ომონიმური ცალების წარმომავლობისათვის: ნუში: 1. ხე; ნუში:2 ,,ყველი“, კვერეული. 3. ნუში ნავი.  – XII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2012, გვ. 36-37.

91.კერტ-სიტყვის ომონიმური ცალების ისტორიისათვის 1. ყურძნის მტევნის ღერო;2 ძუძუს თავი. – გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმ. ინსტიტუტი, პროფ. გენადი ბურჭულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი, სამეცნიერო კონფერენცია (სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), გამომცემლობა ,,საარი“ 2012, გვ. 256-266.

92.ზოგი ძველი ნასესხები სამედიცინო ტერმინის ისტორიისათვის. – თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათ. ინსტიტ კონფერენცია, ტერმინოლოგია – ქართული ენის ხვალინდელი დღე. თბ., 2013 გვ. 70-73.

93.ზოგი ზარ-ფუძიანი ომონიმური ცალების წარმომავლობისათვის. – XXXIII რესპ. დიალექტ. სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2013, გვ. 80-81.

94.თორნ-თორ-ფუძიანი ომონიმური ცალების წარმომავლობისათვის ქართულში. –  არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXXIV, თბ.,  2013, გვ. 81-83.

95.ავან-ავანგ ფუძეთა ომონიმური ცალების ისტორიისათვის. – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათ. ინსტიტუტი ს 72-ე სამეცნიერო სესია, მასალები 20013 წლის 24-26 დეკემბერი, თბ., 20013. გვ. 63-65.

96.მართულმსაზღვრელიანი ხალხური ლექსიკური შესიტყვებები და ფრაზეოლოგიზმები რ. ინანიშვილის ენის მიხედვით. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 2014 წლის 14-17 აპრილი მასალები, თბ., 2014 გვ. 87-89.

97.ზმნურ ფორმათა რელატიურ- სინონიმური პარალელიზმი რ. ინანიშვილის ენის მიხედვით.-  გვ.  73-74. არნ.  ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 73-ე სამეცნიერო სესია.  ეძღვნება პროფ. ა. კიზირიასა და პროფ. მ. ქალდანის დაბადების 100 წლისთავს, თბ., 2014, გვ. 73-74.

98.ჩამომავლობის აღმნიშვნელი ლექსემები ქართული ენის დიალექტებში. – XXX IV რრესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები მესტია 2014 წლის 3-4 ოქტომბერი, თბ., 2014, გვ.  85-97.

99.სართიჭალაში (გარდაბნის რაიონი) დადასტურებული ფუძეგაორკეცებული კომპოზიტები. –  XXXV   რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები ბათუმი, 2015 წლის 23-24 ოქტომბერი ეძღვნება ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის 80 წლის  იუბილეს, თბ., 2015, გვ. 86-88.

100..  ზარ -ფუძიანი ომონიმური ცალების ისტორიისათვის ქართულში . – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. –  XXVII  2016 წლის 19-22 აპრილი , მასალები, თბ., 2016, გვ. 78-80.

 

მოხსენებები:

1.მამაკაცთა საკუთარი სახელების ჯგუფები XII-XVIII საუკუნეთა ისტორიული მასალების მიხედვით. – პირველი რესპუბლიკური ონომასტიკური სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1980.
2. ტოპონიმ “მცხეთის” ეტიმოლოგიისათვის. – საენათმეცნიერო საუბრები, თბ., 1982.
3. ასკილის წარმომავლობისათვის ქართულში. – ფილ. მეცნ. დოქტორის, პროფ. მაქსიმე ქალდანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბ., 1994 წლის 28-30 ივნისი.
4. “ჩადუნას” ეტიმოლოგიისათვის. – ფილ. მეცნ. დოქტორის, უფროს მეცნიერ თანამშრომლის დავით იმნაიშვილის დაბადების 80 წლისათვისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია,არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბ., 1994.
5. ქერის ზოგიერთი ჯიშის სახელწოდებისათვის ქართულში.  –  არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, VI, თბ., 1995.
6. ვარსკვლავის წარმომავლობისათვის ქართულში.  – საქ. მეცნ. დამსახურებული მოღვაწის პროფ. ანტონ კიზირიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბ., 1997.
7. ბ ბგერის განვითარებისათვის ზოგ სიტყვაში. –  ფილ. მეცნ. დოქტორის, პროფ. ილია ცერცვაძის 80 წლისათვისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბ., 1997.
8. ბორბალოს მთის სახელწოდებისათვის.  –  პროფესორ ფარნაოზ ერთელიშვილის დაბადების 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია ,  “ქართველური ონომასტიკის აქტუალური პრობლემები“,  თბ., 1998.
9. ქართული ხალხური ზღაპრის ,,ჭინჭრაქას” სახელწოდების შესახებ. – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ონომასტიკური კვლევის პრობლემური ლაბორატორიის დაარსების 10 წლისთავთან დაკავშირებით მიძღვნილი სესია. თბ., 2002.

10.იაფ- ომონიმური ფუძის შესახებ ჯავახურში.  –  III  სამეცნიერო კონფერენცია, ჯავახეთი და არტაანი. ისტორიისა და ონომასტიკის პრობლემები,  ახალციხე, 2002.

11.ეთნონიმები // თემონიმები. – სემანტიკური ცვლილებები ქართული ენის დიალექტებში. IV რესპუბლიკური სამეცნიერო სესია ქართველურ ონომასტიკაში. თბ., 2006.

12.ფონეტიკურ-მორფოლოგიური ვარიანტები რ. ინანიშვილის ენაში. – კონფერენცია, ქართული მეტყველების კულტურის საკითხები, I,  ეძღვნება აკად. ქეთევან ლომთათიძის ხსოვნას, თბ., 2007.

13.სიტყვის განმარტება გ. ცოცანიძის ,,მეცხვარული ნოველების“ მიხედვით“. – გიორგი ცოცანიძე -70, თბ., 2007.

14.ზოგი ქსოვილის სახელწოდების ისტორიისათვის ქართულში. – რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში. – ,,ახალციხე-2015“ .

  

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

რედაქტორი წიგნისა:  ც. კვინტრაძე, დაფანტული ფურცლები (ლიტერატურული წერილები).   – თბ. 2008, გვ. 320.

 

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019