ჩაჩანიძე მანანა

M Chachanidze

პირადი ანკეტა

 

 1. პირადი ინფორმაცია

 

გვარი ჩაჩანიძე
სახელი მანანა
მამის სახელი ვიტალის ასული
ელ.ფოსტა mananikochachacha@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ძირითადი:

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსი­კო­ლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრო­მელი

  

 1. განათლება

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი­ვერ­სიტეტი, ფილოლოგიის ფა­კულ­ტეტი 1990-1997 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტე­რა­ტურის მასწავლებელი
თსუ, ხელოვნებისა და ჰუმა­ნიტარულ პროფესიათა ფაკულ­ტეტი, სამართალმცოდნეობის განყოფილება 1995-1998 სამართალმცოდნე
თსუ, ხელოვნებისა და ჰუმა­ნიტარულ პროფესიათა ფაკულ­ტეტი, ჟურნალისტიკის განყო­ფი­ლება 1995-1999 ჟურნალისტი

  

 1. სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 2002 წლის 28 ივნისი
დისერტაციის თემა ბუნებრივი და ხელოვნური ენების მიმართებისათვის (ლინ­გვის­ტიკის ენისა და მეტაენის ქართულენოვან მასალაზე)
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (10.02.02)
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი № 003304

 

 

 

 

 1. სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2001-2003 საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2003-2006 საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2006-2009 სსიპ – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2009-2013 სსიპ – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2013–დღემდე თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

 1. შრომათა სია

 

წიგნები:

 

 1. ქარ­თუ­ლი ენის გან­მარ­ტე­ბი­თი ლექ­სი­კო­ნი, ტ. 1, ახა­ლი რე­დაქ­ცია. – თბილისი, 2007, 1128 გვ. (თა­ნა­ავ­ტო­რი).
 2. ქარ­თუ­ლი ენის გან­მარ­ტე­ბი­თი ლექ­სი­კო­ნი, ტ. II, ახა­ლი რე­დაქ­ცია. – თბილისი, 2010, 1677 გვ. (თა­ნა­ავ­ტო­რი).
 3. ქარ­თუ­ლი ენის გან­მარ­ტე­ბი­თი ლექ­სი­კო­ნი, ტ. III, ახა­ლი რე­დაქ­ცია. – თბი­ლი­სი, 2015, 1605 გვ. (თა­ნა­ავ­ტო­რი).

 

სტატიები:

 

 1. „ვაშ­ლი რო­გორ?“ – გა­ზე­თი „ბურ­ჯი ეროვ­ნე­ბი­სა“, 4 (9), თბი­ლი­სი, 1996, გვ. 13.
 2. „მი­მალ­ვა­ში იმ­ყო­ფე­ბა“ და სხვა… – გა­ზე­თი „ბურ­ჯი ეროვ­ნე­ბი­სა“, 6 (11), თბი­ლი­სი, 1996, გვ. 14.
 3. თა­ვი­სი და მი­სი. – გა­ზე­თი „ბურ­ჯი ეროვ­ნე­ბი­სა“, 11 (16), 1996, გვ. 11.
 4. ილუ­ზო­რულ-მი­ბაძ­ვი­თი თა­მა­შე­ბის სა­ხელ­თა წარმო­ე­ბა ქარ­თულ­ში. – სა­ე­ნათ­მეც­ნი­ე­რო ძი­ე­ბა­ნი, VIII, თბი­ლი­სი, 1999, გვ. 127-129.
 5. რეკ­ლა­მა რო­გორც სო­ცი­ა­ლუ­რი ფე­ნო­მე­ნი. – ჟურ­ნა­ლი „ბურ­ჯი ეროვ­ნე­ბი­სა“, 12, თბი­ლი­სი, 2000, გვ. 22-24.
 6. ლინ­გვის­ტი­კის მე­ტა­ე­ნა და მე­ტა­მე­ტყვე­ლე­ბა. – თსუ ფი­ლო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტე­ტის ახალ­გაზ­რდა მე­ცნი­ერ­თა შრო­მე­ბი, წიგ­ნი მე­ხუ­თე, თბი­ლი­სი, 2001, გვ. 19-28.
 7. თა­ნა­მედ­როვე ქარ­თუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი მე­ტა­ფო­რა. – ჟურ­ნა­ლი „ბურ­ჯი ეროვ­ნე­ბი­სა“, № 10-12, თბი­ლი­სი, 2001, გვ. 23-25.
 8. ბუნებრივი და ხელოვნური ენების მიმართებისათვის (ლინგვისტიკის ენისა და მეტაენის ქართულენოვან მასალაზე). – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი, თბილისი, 2002, გვ. 1-48.
 9. „ფი­ლო­ლო­გი­უ­რი ლექ­სე­ბი“ და მე­ტაგ­რა­მა­ტი­კუ­ლი რეფ­ლექ­სიის ბრწყინ­ვა­ლე ნი­მუ­შე­ბი ქარ­თულ პო­ე­ზი­ა­ში. – ჟურ­ნა­ლი „ბურ­ჯი ეროვ­ნე­ბი­სა“, № 1-2, თბი­ლი­სი, 2003, გვ. 24-25.
 10. კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ის ად­გი­ლი­სა­თვის ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ის ტა­ქ­სო­ნო­მი­ურ სის­ტე­მა­ში. – სა­ე­ნათ­მეც­ნი­ე­რო ძი­ე­ბა­ნი, XX, თბი­ლი­სი, 2005, გვ. 276-278.
 11. ენის ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­უ­ლი მო­დე­ლი და ლინ­გვის­ტურ მო­ნა­ცემ­თა ბა­ზე­ბი. – გე­ლა­თის მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მიის ჟურ­ნა­ლი, 12, ქუ­თა­ი­სი, 2005, გვ. 18-27.
 12. მე­ტა­ფო­რი­სა და ინ­ტერ­დის­ციპ­ლი­ნუ­რი ტერ­მი­ნო­ლო­გი­ის შე­სა­ხებ ლინ­გვის­ტი­კის მე­ტა­ე­ნა­ში. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, ტ. XXXV, თბი­ლი­სი, 2005, გვ. 230-302.
 13. თარ­გმნის ლექ­სი­კოგ­რა­ფია და ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­უ­ლი სე­მან­ტი­ზა­ცია. – ქარ­თვე­ლურ ენა­თა სტრუქ­ტუ­რის სა­კი­თხე­ბი, IX, თბი­ლი­სი, 2005, გვ. 310-316.
 14. თე­ზა­უ­რუ­სი რო­გორც ლინ­გვის­ტუ­რი ცოდ­ნის წარმო­დგე­ნის ფორ­მა. – სა­ე­ნათ­მეც­ნი­ე­რო ძი­ე­ბა­ნი, XXI, თბი­ლი­სი, 2006, გვ. 256-263.
 15. კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ლექ­სი­კოგ­რა­ფია და ლექ­სი­კონ­თა ტი­პო­ლო­გი­ის სა­კი­თხი. – გე­ლა­თის მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის ჟურ­ნა­ლი, 7, ქუ­თა­ი­სი, 2006, გვ. 40-45.
 16. ლინ­გვის­ტურ ტერ­მინ­თა ლექ­სი­კო­ნე­ბის ტი­პო­ლო­გი­უ­რი ანა­ლი­ზი. – სა­ე­ნათ­მეც­ნი­ე­რო ძი­ე­ბა­ნი, XXIII, თბი­ლი­სი, 2006, გვ. 350-354.
 17. ი. ყიფ­ში­ძე – სა­სწა­უ­ლის კა­ცი. – „სა­შე­ვარ­დნო“, ჭი­ა­თუ­რა-სა­ჩხე­რის ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი გა­ზე­თი, № 1 (86), თბი­ლი­სი, 2007, გვ. 4.
 18. ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­უ­ლი პა­რა­მეტ­რი­ზა­ცია ქარ­თუ­ლი ენის გან­მარ­ტე­ბი­თი ლექ­სი­კო­ნის ახალ რე­დაქ­ცი­ა­ში. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, XXXVI, თბი­ლი­სი, 2008, გვ. 280-289.
 19. სინ­ქრო­ნი­ის ცნე­ბის სა­კი­თხი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ა­ში. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, XXXVII, თბი­ლი­სი, 2009, გ.ვ. 237-240.
 20. ერ­თი ტენ­დენ­ცი­ის თა­ო­ბა­ზე თა­ნა­მედ­რო­ვე ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ულ პრაქ­ტი­კა­ში. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, XXXVIII, თბი­ლი­სი, 2010, გვ. 193-197.
 21. ქარ­თუ­ლი იდი­ო­მა­ტი­კო­ნის ლინ­გვის­ტურ-ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­უ­ლი კონ­სტრუ­ი­რე­ბი­სა­თვის. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, XXXIX, თბი­ლი­სი, 2011, გვ. 231-234.
 22. და­უ­დევ­რო­ბის ტენ­დენ­ცი­ის თა­ო­ბა­ზე მას­მე­დი­ის ენა­ში. – ქარ­თუ­ლი სი­ტყვის კულ­ტუ­რის სა­კი­თხე­ბი, წიგ­ნი მე­ცა­მე­ტე, თბი­ლი­სი, 2013, გვ. 125-128.

 

მასალები, მოხსენებები:

 

 1. თან­ხმო­ვან­თკომ­ბი­ნა­ცი­ე­ბი: სო­ნო­რი + ხშუ­ლი. – თსუ სტრუ­დენტ­თა 55-ე სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცია, თბი­ლი­სი, 17-19 მა­ი­სი, 1995 წ., გვ. 11.
 2. სტა­ტი­კურ ზმნა­თა­თვის ქარ­თულ­ში. – თსუ სტუ­დენტ­თა 55-ე სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცია, თბი­ლი­სი, 17-19 მა­ი­სი, 1995 წ., გვ. 12.
 3. Категория статики в грузинской научной литературе. – Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным наукам “Ломоносов-95”. Тезисы докладов, Москва, 1995, стр. 71.
 4. ზმნის­წი­ნის ხმა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ერ­თი სა­კი­თხი­სა­თვის ძველ ქარ­თულ­ში. – თსუ სტუ­დენტ­თა 56-ე სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცია, თბი­ლი­სი, 15-18 მა­ი­სი, 1996 წ., გვ. 22.
 5. ქარ­თუ­ლი ენის მო­რფო­ლო­გი­ის მო­ნა­ცემ­თა ბა­ზის შექ­მნა (თანაავტორები: თ. უთურგაიძე, ლ. ჩხაიძე, მ. თანდაშვილი, შ. ყიფშიძე, თ. კვინიკაძე, ნ. ჟვანია). – მო­დე­ლი–96. კონ­ფე­რენ­ცია: „ენის კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლუ­რი და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი მო­დე­ლე­ბი“, თბი­ლი­სი, 1996, გვ. 43-44.
 6. პა­რა­დიგ­მა­თა შე­რე­ვი­სა­თვის ზმნა­თა უღ­ლე­ბა­ში. – თსუ სტუ­დენტ­თა 57-ე სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცია, თბი­ლი­სი, 7-9 მა­ი­სი, 1997 წ., გვ. 36.
 7. ფიქ­რე­ბი ქარ­თულ სა­ლი­ტე­რა­ტუ­რო ენა­ზე. – თსუ ფი­ლო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენტ­თა სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სია, თბი­ლი­სი, 12 აპ­რი­ლი, 1997 წ., გვ. 3.
 8. ქარ­თუ­ლი ენის ორ­პი­რი­ან ზმნა­თა პა­რა­დიგ­მის აგე­ბის სრუ­ლი­ად ფორ­მა­ლი­ზე­ბუ­ლი მო­დე­ლი (მო­ქმე­დე­ბი­თი გვა­რი­სა­თვის) (თა­ნა­ავ­ტო­რე­ბი: თ. უთურ­გა­ი­ძე, ლ. ჩხა­ი­ძე). – მო­დე­ლი–97. კონ­ფე­რენ­ცია: „ენის კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლუ­რი და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი მო­დე­ლე­ბი“, თბი­ლი­სი, 1997, გვ. 51-56.
 9. „შე­რე­უ­ლი პა­რა­დიგ­მის“ ზმნა­თა კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ანა­ლი­ზი­სა­თვის. – ბ. ჯორ­ბე­ნა­ძის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის IV სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 1997, გვ. 41-42.
 10. სა­სუ­ბი­ექ­ტო მი­მღე­ო­ბის ფორ­მა­ლი­ზე­ბუ­ლი მო­დე­ლი­სა­თვის ქარ­თულ­ში. – თსუ ფი­ლო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტე­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მუ­შა­ო­ბის გეგ­მა და მო­ხსე­ნე­ბა­თა მ­ა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 1998, გვ. 122-125.
 11. ქარ­თუ­ლი დი­ნა­მი­კუ­რი ზმნის უღ­ლე­ბის მო­დე­ლის გამო­ცნო­ბის ევ­რის­ტი­კუ­ლი სის­ტე­მა (თა­ნა­ავ­ტო­რე­ბი: ლ. ჩხა­ი­ძე, ი. ჯა­ნა­შია). – მო­დე­ლი–98. კონ­ფე­რენ­ცია: „ენის კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლუ­რი და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი მო­დე­ლე­ბი“, თბი­ლი­სი, 1998, გვ. 90-100.
 12. -ობ-ა-ნა ფორ­მან­ტის სე­მან­ტი­კუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლო­ბის სა­კი­თხი­სა­თვის. – თსუ ფი­ლო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტე­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მუ­შა­ო­ბის გეგ­მა და მო­ხსე­ნე­ბა­თა მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 1999, გვ. 126-128.
 13. კონ­ტექ­სტი და ბუ­ნებ­რი­ვი ენის მან­ქა­ნუ­რი მო­დე­ლი­რე­ბის ზო­გი­ერ­თი სა­კი­თხი (ქარ­თუ­ლი ენის მა­სა­ლა­ზე). – თსუ სო­ხუ­მის ფი­ლი­ა­ლის 20 წლის­თა­ვი­სა­დმი მი­ძღვნი­ლი ახალ­გაზ­რდა მე­ცნი­ერ­თა და ას­პი­რანტ­თა სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 1999, გვ. 85-88.
 14. Production-hased model of verbs paradigma for Georgian language (თა­ნა­ავ­ტო­რე­ბი: თ. უთურ­გა­ი­ძე, ლ. ჩხა­ი­ძე, მ. თან­დაშ­ვი­ლი, ი. ჯა­ნა­შია). – სა­ერ­თა­შო­რი­სო სიმ­პო­ზი­უ­მი “Language, Logic and Computation” („ენა, ლო­გი­კა, გამო­თვლე­ბი), მასალები, ბათუმი, 1999, გვ. 17-22.
 15. „შე­უძ­ლე­ბე­ლი სე­მან­ტი­კუ­რი შე­ხა­მე­ბა­ნი“ რე­კ­ლა­მის ენა­ში. – თსუ ფი­ლო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტე­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მუ­შა­ო­ბის გეგ­მა და მო­ხსე­ნე­ბა­თა მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2000, გვ. 191-193.
 16. კნი­ნო­ბით-ალერ­სო­ბი­თი ლექ­სი­კო­ლო­გი­უ­რი ჯგუ­ფის რამ­დე­ნი­მე სა­ხე­ლი ზე­მო­ი­მე­რულ-
  ­ში. – ბ. ჯორ­ბე­ნა­ძის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის VII სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცი­ის მასა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2000, გვ. 19-20.
 17. ბუ­ნებ­რივ ენა­თა კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლუ­რი და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი მო­დე­ლე­ბის მი­მარ­თე­ბი­სა­თვის. – თსუ სო­ხუ­მის ფი­ლი­ა­ლის ახალ­გაზ­რდა მე­ცნი­ერ­თა და ას­პი­რანტ­თა შრო­მე­ბი, თბილ­სი, 2001, გვ. 75-77.
 18. ლინ­გვის­ტი­კის მე­ტა­ე­ნა რო­გორც მე­ტა­ლინ­გვის­ტი­კის შე­სწავ­ლის ობი­ექ­ტი. – თსუ ფი­ლო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტე­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მუ­შა­ო­ბის გეგ­მა და მო­ხსე­ნე­ბა­თა მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2001, გვ. 65-67.
 19. ლინგვისტურ ტერმინთა ლექსიკონები და თეზაურუსი როგორც ლინგვისტური ცოდნის წარმოდგენის ფორმა. – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მე-60 სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2001, გვ. 58-62.
 20. პო­ლი­ტი­კუ­რი მე­ტა­ფო­რა რო­გორც ლინ­გვის­ტუ­რი კვლე­ვის ობი­ექ­ტი. – ბ. ჯორ­ბე­ნა­ძის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის VIII სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2002, გვ. 8-10.
 21. ლინ­გვის­ტუ­რი ტერ­მი­ნო­ლო­გი­ის კლა­სი­ფი­კა­ცი­ე­ბი. – არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XIII, მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2002, გვ. 94-95.
 22. თარ­გმა­ნი­სა და სე­მან­ტი­ზა­ცი­ის ცნე­ბე­ბი ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ა­ში. – თსუ ფი­ლო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტე­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მუ­შა­ო­ბის გეგ­მა და მო­ხსე­ნე­ბა­თა მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2002, გვ. 49-50.
 23. ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­უ­ლი პა­რა­მეტ­რი­ზა­ცია ქარ­თუ­ლი ენის გან­მარ­ტე­ბით ლექ­სი­კონ­ში. – XXII რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ალექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2008,
  გვ. 80-81.
 24. კო­ორ­დი­ნატ­თა სის­ტე­მის ცნე­ბა ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ა­ში. – სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მიის არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სახ. ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 61-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2002, გვ. 33-34.
 25. ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­უ­ლი აღეწ­რის პრინ­ცი­პე­ბი. – არ­ნოლდ ჩიქ­ობა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XIV, მა­სა­ლებ­ი, თბი­ლი­სი, 2003, გვ. 77.
 26. ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­უ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის ტი­პე­ბი ლინ­გვის­ტურ გან­მარ­ტე­ბით ლექ­სი­კო­ნებ­ში. – თსუ ფი­ლო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტე­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მუ­შა­ო­ბის გეგ­მა და მო­ხსე­ნე­ბა­თა მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2003, გვ. 38-39.
 27. კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ლექ­სი­კოგ­რა­ფია და ლექ­სი­კონთა ტი­პო­ლო­გი­ის სა­კი­თხი. – სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენტ­თან არ­სე­ბუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო ენის მუდ­მი­ვი სა­ხელ­მწი­ფო კო­მი­სია; საქ. მეცნ. აკა­დე­მი­ის არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლობის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი. ბუ­ნებ­რივ ენა­თა და­მუ­შა­ვე­ბა: ქარ­თუ­ლი ენა და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, კო­ფე­რენ­ცი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2003, გვ. 43-44.
 28. ელექ­ტრო­ნუ­ლი კარ­ტო­თე­კა და ქარ­თუ­ლი ენის გან­მარ­ტე­ბი­თი ლექ­სი­კო­ნის სა­დო­კუ­მენ­ტა­ციო ფონ­დი (თა­ნა­ავ­ტო­რი ლ. ბე­რი­აშ­ვი­ლი). – სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენტ­თან არ­სე­ბუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო ენის მუდ­მი­ვი სა­ხელ­მწი­ფო კო­მი­სია; საქ. მეცნ. აკა­დე­მი­ის არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი. ბუ­ნებ­რივ ენა­თა და­მუ­შა­ვე­ბა: ქარ­თუ­ლი ენა და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, კო­ნფე­რენ­ცი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2003, გვ. 44-45.
 29. ქარ­თუ­ლი ზმნის პა­რა­დიგ­მე­ბის კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტაქ­სო­ნო­მია (თა­ნა­ავ­ტო­რე­ბი: თ. უთურ­გა­ი­ძე, ლ. ჩხა­ი­ძე, ი. ჯა­ნა­შია, პ. მო­ი­რე­რი). – სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენტ­თან არ­სე­ბუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო ენის მუდ­მი­ვი სა­ხელ­მწი­ფო კო­მი­სია; საქ. მეცნ. აკა­დე­მი­ის არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი. ბუ­ნებ­რივ ენა­თა და­მუ­შა­ვე­ბა: ქარ­თუ­ლი ენა და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, კონ­ფე­რენ­ცი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2003, გვ. 34-36.
 30. დიალექტოგრაფიის საკითხისათვის ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში. – XXIII რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2003, გვ. 69-70.
 31. თარგმნის ლექსიკოგრაფია (I. წერილობითი თარგმნის სტრუქტურა და ლექსიკონთა ინფორმაციულ-მაორიენტირებელი შესაძლებლობები). – სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბათ აკა­დე­მი­ის არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 62-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2003, გვ. 43-44.
 32. კომპიუტერული ლექსიკოგრაფიის ადგილისათვის ტაქსონომიურ სისტემაში. – არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XV, მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2004, გვ. 73.
 33. ენის ლექსიკოგრაფიული მოდელი და ლინგვისტურ მონაცემთა ბაზები. – სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენტ­თან არ­სე­ბუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო ენის მუდ­მი­ვი სა­ხელ­მწი­ფო კო­მი­სია; საქ. მეცნ. აკა­დე­მი­ის არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლობის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი. II კონფერენცია; ბუ­ნებ­რივ ენა­თა და­მუ­შა­ვე­ბა: ქარ­თუ­ლი ენა და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, კო­ნფე­რენ­ცი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2004, გვ. 29-30.
 34. ის­ტო­რი­უ­ლი ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ის ჟან­რობ­რი­ვი რაგ­ვა­რო­ბი­სა­თვის. – XXIV რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2004, გვ. 76-77.
 35. თარ­გმნის ლექ­სი­კოგ­რა­ფია (II. სე­მან­ტი­ზა­ცი­ის სა­კი­თხი და ლინ­გვის­ტუ­რი ლექ­სი­კო­ნე­ბი ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ის კო­მუ­ნი­კა­ცი­უ­რი მო­დე­ლის მი­ხედ­ვით). – სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბათა აკა­დე­მი­ის არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 63-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2004, გვ. 59.
 36. ლექ­სი­კო­ნე­ბი ტო­ტა­ლი­ტა­რულ ეპო­ქა­ში. – არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XVI, მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2005, გვ. 94-95.
 37. წო­ვა-თუ­შუ­რი (ბაც­ბუ­რი) ენის მო­ნა­ცემ­თა ელექ­ტრო­ნუ­ლი ბა­ზის შექ­მნის ძი­რი­თა­დი ას­პექ­ტე­ბი (თა­ნა­ავ­ტო­რი მ. ცის­კა­რიშ­ვი­ლი). – სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის არნ. ჩი­ქო­ბა­ვა სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი. III კონ­ფე­რენ­ცია: ბუ­ნებ­რივ ენა­თა და­მუ­შა­ვე­ბა. ქარ­თუ­ლი ენა და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი. კონ­ფე­რენ­ცი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2005, გვ. 33.
 38. ქარ­თუ­ლი დი­ა­ლექ­ტუ­რი ლექ­სი­კო­ნე­ბი ლექ­სი­კონ­თა ტი­პო­ლო­გი­ის თვალ­საზ­რი­სით. – XXV რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2005, გვ. 66.
 39. დი­ფე­რენ­ცი­უ­ლი ნი­შა­ნი ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ა­ში. – I. ლ. შჩერ­ბას ლექ­სი­კონ­თა ტი­პო­ლო­გია. – სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რებ­სი ინ­სტი­ტუ­ტის 64-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2005, გვ. 36-37.
 40. „სა­მა­გი­დო წიგ­ნი – მე­ღვი­ნე­ო­ბის ტერ­მი­ნო­ლო­გია და გან­მარ­ტე­ბა­ნი“ და ჩვე­ნი შე­ნიშ­ვნე­ბი (თა­ნა­ავ­ტო­რი ზ. გა­ბიჩ­ვა­ძე). – არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XVII, მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2006, გვ. 71-73.
 41. ტბა ფუ­ძის შე­მცვე­ლი ორი ტო­პო­ნი­მის შე­სა­ხებ ზე­მო­ი­მე­რულ­ში. – XXVI რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2006, გვ. 61.
 42. ზმნი­სარ­თის პრობ­ლე­მა ქარ­თუ­ლი ენის სრუ­ლი­ად ფორ­მა­ლი­ზე­ბუ­ლი მო­დე­ლის აგე­ბი­სა­თვის. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი. IV კონ­ფე­რენ­ცია: ბუ­ნებ­რივ ენა­თა და­მუ­შა­ვე­ბა, ქარ­თუ­ლი ენა და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2006, გვ. 18-19.
 43. დი­ფე­რენ­ცი­უ­ლი ნი­შა­ნი ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ა­ში – II. ა ცი­ვი­ნის ლექ­სი­კონ­თა კლა­სი­ფი­კა­ცია. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 65-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სია, მასალ­ე­ბი, თბი­ლი­სი, 2006, გვ. 55-56.
 44. ქეგ­ლის ახა­ლი რე­დაქ­ცია – პირ­ვე­ლი გამო­ცე­მის რე­ცენ­ზი­ე­ბი­სა და შე­ნიშ­ვნე­ბის კვალ­და-
  კ­ვალ. – არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XVIII, მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2007, გვ. 99-100.
 45. ქარ­თუ­ლი ენის გან­მარ­ტე­ბი­თი ლექ­სი­კო­ნის ახა­ლი რე­დაქ­ცი­ის სა­დო­კუ­მენ­ტა­ციო ფონ­დი – ტრა­დი­ცი­უ­ლი სა­ბა­რა­თო სის­ტე­მი­დან ინ­ტერ­ნე­ტის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბა­მდე. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი. V კონ­ფე­რენ­ცია: ბუ­ნებ­რივ ენა­თა და­მუ­შა­ვე­ბა, მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2007, გვ. 22.
 46. ენობ­რი­ვი კონ­ტაქ­ტე­ბის ლექ­სი­კო­გრა­ფი­უ­ლი პა­რა­მეტ­რი­ზა­ცი­ის სა­კი­თხი ქეგ­ლის ახალ რე­დაქ­ცი­ა­ში. – XXVII რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მას­ალები, თბი­ლი­სი, 2007, გვ. 88-89.
 47. ლექ­სი­კონ­თა ტი­პო­ლო­გი­ის სა­კი­თხი და ენის ლექ­სი­კო­გრა­ფი­უ­ლი მო­დე­ლი. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეცნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი. კონ­ფე­რენ­ცია: ტრა­დი­ცი­უ­ლი და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ლექ­სი­კო­გრა­ფი­ის სა­კი­თხე­ბი, პროგ­რა­მა, თბი­ლის, 2007, გვ. 4.
 48. დი­ფე­რენ­ცი­უ­ლი ნი­შა­ნი ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ა­ში – III. პ. დე­ნი­სო­ვის ლექ­სი­კონ­თა კლა­სი­ფი­კა­ცია. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 66-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2007, გვ. 37-39.
 49. მას­მე­დი­ის ქარ­თუ­ლი „ჟურ­ნა­ლის­ტის სტი­ლის­ტი­კუ­რი ცნო­ბა­რის“ შემ­დეგ. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლობის ენათ­მეცნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი. კონ­ფე­რენ­ცია: ქარ­თუ­ლი მე­ტყვე­ლე­ბის კულ­ტუ­რის სა­კი­თხე­ბი, I, პროგ­რა­მა, თბი­ლი­სი, 2007, გვ. 3.
 50. ქარ­თუ­ლი ენის გან­მარ­ტე­ბი­თი ლექ­სი­კო­ნი რო­გორც ლინ­გვის­ტუ­რი ცოდ­ნის ბა­ზა. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი. სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სია: ქარ­თვე­­ლურ ენა­თა სტრუქ­ტუ­რის სა­კი­თხე­ბი, სე­სი­ის პროგ­რა­მა, თბი­ლი­სი, 2008, გვ. 3.
 51. ექ­სტრა­ლინ­გვის­ტუ­რი ინ­ფორ­მაც­ია ლექ­სი­კო­ნებ­ში. – არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XIX, მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2008, გვ. 92-93.
 52. არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­უ­ლი კონ­ცეფ­ცია და თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თუ­ლი აკა­დე­მი­უ­რი ლექ­სი­კოგ­რა­ფია. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა: მე­მკვიდ­რე­ო­ბა და პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი. II სა­ერ­თა­შო­რი­სო სიმ­პო­ზი­უ­მი, პროგ­რა­მა, თბი­ლი­სი, 2008, გვ. 10.
 53. ნა­ხუ­რი „დოკ“ და ქარ­თუ­ლი „გუ­ლი“ ლექ­სე­მა­თა შე­მცვე­ლი კომ­პო­ზი­ტე­ბის შე­და­რე­ბი­თი ანა­ლი­ზი. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა: მე­მკვიდ­რე­ო­ბა და პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი. II სა­ერ­თა­შო­რი­სო სიმ­პო­ზი­უ­მი. მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2008, გვ. 468-471.
 54. პრე­ვერ­ბისა და ას­პექ­ტის ურ­თი­ერ­თმი­მარ­თე­ბი­სა­თვის ქარ­თულ­სა და ბაც­ბურ­ში (თა­ნა­ავ­ტო­რი მ. ცის­კა­რიშ­ვი­ლი). – XXVIII რეს­პუბ­ლიკ­უ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2008, გვ. 65-66.
 55. დი­ფე­რენ­ცი­უ­ლი ნი­შა­ნი ლექ­სი­კო­გრაფი­ა­ში – IV. სა­სკო­ლო (სა­სწავ­ლო) ლექ­სი­კონ­თა ტი­პო­ლო­გია. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 57-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სიის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2008, გვ. 81-82.
 56. დე­ნო­ტა­ცია-კო­ნო­ტა­ცი­ის დი­ა­ლექ­ტი­კა და თა­ნა­მედ­რო­ვე ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ის ტენ­დენ­ცი­ე­ბი. – არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XX, მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2009, გვ. 87-88.
 57. დი­ფე­რენ­ცი­უ­ლი ნი­შა­ნი ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ა­ში – V. ი. კა­რა­უ­ლო­ვის ლექ­სი­კონ­თა პა­რა­მეტ­რუ­ლი ანა­ლი­ზის მე­თო­დი­კა. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნიერე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 68-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მას­ალე­ბი, თბი­ლი­სი, 2009, გვ. 44-45.
 58. სა­ხე­ლის ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­უ­ლი პა­რა­დიგ­მის თა­ო­ბა­ზე ქარ­თულ­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XXI, თბი­ლი­სი, 2010, გვ. 84.
 59. „ქარ­თუ­ლი ენის გან­მარ­ტე­ბი­თი ლექ­სი­კო­ნის“ კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ა­თა სის­ტე­მა – რო­გორც აკა­დე­მი­უ­რი ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ის სის­ტე­მუ­რი სა­ფუძ­ვე­ლი (თა­ნა­ავ­ტო­რე­ბი: ა. არა­ბუ­ლი, ლ. ბი­ნი­ა-
  შ­ვი­ლი, ლ. სო­ხა­ძე). – I სა­ერ­თა­შო­რი­სო სიმ­პო­ზი­უ­მი ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ა­ში, მა­სა­ლე­ბი, ბა­თუ­მი, 2010, გვ. 37-38.
 60. ლექ­სი­კო­გრა­ფი­უ­ლი სე­მან­ტი­ზა­ცი­ის ვერ­ბა­ლუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი და ლექ­სი­კონ­თა ტი­პო­ლო­გი­ის პრობ­ლე­მა. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 69-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2010, გვ. 49.
 61. ტაქ­სო­ნო­მი­უ­რი სის­ტე­მა­ტი­კის სა­კი­თხი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ა­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 70-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2011, გვ. 51-52.
 62. ლექ­სი­კუ­რი მო­ტი­ვა­ცი­ის აქ­ტუ­ალ­ი­ზე­ბულ მი­მარ­თე­ბა­თა თა­ო­ბა­ზე ქეგ­ლის ახალ რე­დაქ­ცი­ა­ში. – XXXI რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2011, გვ. 45.
 63. ენის ინ­ტეგ­რა­ლუ­რი აღ­წე­რი­სა და ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­უ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის ურ­თი­ერ­თმი­მარ­თე­ბი­სა­თვის. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 71-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2012, გვ. 43-44.
 64. ლექ­სი­კის მი­ნი­მი­ზა­ცი­ის სა­კი­თხი­სა­თვის (თა­ნა­ავ­ტო­რე­ბი: ნ. რაზ­მა­ძე, ნ. მა­ი­სუ­რა­ძე). –
  არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XXIV, მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2013, გვ. 73-74.
 65. იდი­ო­მურ ერ­თე­ულ­თა ლინ­გვის­ტურ-ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­უ­ლი კონ­სტრუ­ი­რე­ბი­სა­თვის ქარ­თულ­ში. – არნ. ჩი­ქობა­ვას სა­ხე­ლობ­ის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 72-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2013, გვ. 60.
 66. დე­ფი­ნი­ცი­ა­თა ტავტო­ლო­გი­უ­რო­ბის შე­ფა­სე­ბი­სა­თვის გან­მარ­ტე­ბით ლექ­სი­კო­ნებ­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 73-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2014, გვ. 66-67.
 67. აკა­კის ფრა­ზა ქეგლ­ში, რო­გორც ენის ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­უ­ლი პა­რა­მეტ­რი­ზა­ცი­ის მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 74-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2015, გვ. 43-45.
 68. უცხო სი­ტყვი­სა და „ლექ­სი­კუ­რი ფო­ნის“ მი­მარ­თე­ბი­სა­თვის. – არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XXVII, თბი­ლი­სი, 2016, გვ. 72.
 69. სი­ნო­ნი­მუ­რი რი­გის სა­კი­თხი­სა­თვის ქარ­თულ ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ა­ში. – ივ. ჯავახიშვილის სა­ხლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი. ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა ფა­კულ­ტე­ტი. ქარ­თუ­ლი ენის სა­სწავ­ლო-სა­მეც­ნი­ე­რო ინ­სტი­ტუ­ტი. პრო­ფე­სორ ზ. ჭუმ­ბუ­რი­ძის და­ბა­დე­ბი­დან 90 წლის იუ­ბი­ლე­სა­დმი მი­ძღვნი­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცია. პროგ­რა­მა და თე­ზი­სე­ბი, თბი­ლი­სი, 2016, გვ. 37-38.

 

 

 1.  საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1. ქარ­თუ­ლი ენის კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ორ­თო-
გ­რა­ფი­უ­ლი ლექ­სი­კო­ნი
ფონ­დი „ღია საზ­ო­გა­დო­ე­ბა – სა­ქარ­თვე­ლო“
№ MLP/08/99
1999 ძირითადი შემსრულებელი
2. სპეც­პროგ­რა­მა: ქარ­თუ­ლი ენის სა­ხელ­მწი­ფო პროგ­რა­მა, ლექ­სი­კო­ლო­გი­უ­რი განაკ­ვე­თი, I ეტა­პი სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მია 2004-2005 ძირითადი შემსრულებელი
3. ქართული ენის მანქანური ფონდი, II ეტაპი საქართველოს მეც­ნი­ერებათა აკადე­მია 2005-2006 ძირითადი შემსრულებელი
4. ქარ­თუ­ლი ენის გან­მარ­ტე­ბი­თი ლექ­სი­კო­ნის რვა­ტო­მე­უ­ლის ახა­ლი რე­დაქ­ცია სსიპ – ქარ­თვ­ე­ლო­ლო­გი­ის, ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი და სო­ცი­ა­ლუ­რი მე­ცნი­ე­რე­ბე­ბის ფონ­დი (რუს­თა­ვე­ლის ფონ­დი) № 025-08 2008-2010 სამეცნიერო ხელმძღვანელი

 

 

 1. სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

საკანდიდატო დისერტაციების ოპონირება:

 1. ს. ჩხო­ბა­ძე – სა­მე­ტყვე­ლო ჟან­რის ფუნ­ქცი­ურ-სე­მან­ტი­კუ­რი ანა­ლი­ზი (ინ­გლი­სუ­რი ენის სა­გა­ზე­თო რე­ცენ­ზი­ის მა­სა­ლა­ზე). 10.02.02. თბი­ლი­სი, 2005.
 2. მ. სა­ღლი­ა­ნი – ნა­სეს­ხო­ბა­ნი სვა­ნურ ენა­ში. 10.02.08. თბი­ლი­სი, 2005.
 3. ნ. წუ­ლე­ის­კი­რი – სა­მე­ტყე­ლო ქცე­ვის სო­ცი­ო­ლინ­გვის­ტუ­რი მო­დე­ლი­რე­ბა. 10.02.02. თბი­ლი­სი, 2005.
 4. ხ. მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნი – კი­თხვი­თი წი­ნა­და­დე­ბის მო­და­ლუ­რი და კო­მუ­ნი­კა­ცი­უ­რი ტი­პე­ბის ურ­თი­ერ­თმი­მარ­თე­ბა ფუნ­ქცი­ურ სტილ­თა მი­ხედ­ვით. 10.02.02. თბი­ლი­სი, 2005.
 5. მ. მან­და­რია – მე­ტა­ფო­რის წარმო­ქმნის სა­ხე­ე­ბი და მე­ქა­ნიზ­მე­ბი. 10.02.02. თბი­ლი­სი, 2005.
 6. ნ. ფხა­კა­ძე – მე­თუ­ნე­ო­ბის ტერ­მი­ნო­ლო­გია ქარ­თულ­ში. 10.02.01. თბი­ლი­სი, 2006.

 

 1. პრემია, ჯილდო.

 

პრეზიდენტის სტიპენდია, II-პს 0185 (2003-2005).

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019