კიკვიძე ზაალ

 ZK Photo

პირადი ანკეტა

 

 1. პირადი ინფორმაცია

 

გვარი კიკვიძე
სახელი ზაალ
მამის სახელი ზურაბის ძე
ელ.ფოსტა zaalk@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი:

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი — თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება

  

 1. განათლება
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი 1981-1986 ქართული ენისა და ლიტერატურის და ინგლისური ენის მასწავლებელი
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1990-1993 ასპირანტი
     

  

 • სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 17 ნოემბერი, 1995
დისერტაციის თემა მრავლობითი რიცხვის ფორმათა სტილისტური დანიშნულებისათვის ქართულში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 15 მარტი, 2015
დისერტაციის თემა ენა კულტურაში და კულტურა ენაში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

  

 • სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1989-1990 ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ქართული ენის კათედრის ლაბორანტი
1990-1991 ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ქართული ენის კათედრის მასწავლებელი
1991-1994 ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
1994-1997 ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის უფროსი მასწავლებელი
1997-2006 ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის დოცენტი
2006- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ენათმეცნიერების სრული პროფესორი
2012- თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

  

 • შრომათა სია

 

წიგნები:

თავაზიანობის გამოხატვის გრამატიკული საშუალებები (სოციოლინგვისტური ასპექტი). თბილისი, 1999.

ენა, გენდერი და ნაციონალიზმი. თბილისი, 2010.

სოციოლინგვისტიკური ნარკვევები. თბილისი, 2015.

 

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 1. ენის ეკოლოგიიდან ერის ეკოლოგიამდე. — განთიადი, 3. ქუთაისი, 1990; გვ. 186-188.
 2. გრამატიკული ევფემიზმის გამოყოფის საკითხისათვის. — ქუთაისის უნივერსიტეტის მოამბე, 2. ქუთაისი, 1993; გვ. 121-125.
 3. Грани зеркала: от ‘мы’ к ‘Вы’. — Русская речь, 4, Москва, 1994; сс. 110-111.
 4. ჩვენ ნაცვალსახელის მეორეული მნიშვნელობა. — მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1-4. თბილისი, 1994; გვ. 141-147.
 5. როლებრივი ურთიერთობანი და სოციოლინგვისტური ცვლადები. — ქუთაისის უნივერსიტეტის მოამბე, 1. ქუთაისი, 1995; გვ. 19-24.
 6. ტრანს-სემანტიზაცია და ნაცვალსახელური ტრეანს-სემანტემები სხვადასხვა სისტემის ენებში. — იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXIII. თბილისი, 1995; გვ. 13-19.
 7. De Linguistica Facultativa. — საენათმეცნიერო ძიებანი, 4. თბილისი, 1995; გვ. 4-8.
 8. ტერიტორიული დიალექტები სოციოლინგვისტურ ასპექტში. — ქუთაისის უნივერსიტეტის მოამბე, 1. თბილისი, 1996; გვ. 26-27.
 9. თეზისი ნაცვალსახელთა პირველადობის შესახებ: ვერიფიკაციის პრობლემა. — საენათმეცნიერო ძიებანი, 5. თბილისი, 1996; გვ. 15-18.
 10. სოციოლინგვისტიკა და დიალექტოლოგია. — ქართველური მემკვიდრეობა, 1. ქუთაისი, 1996; გვ. 133-136.
 11. ენობრივ და საზოგადოებრივ სტრუქტურათა ურთიერთქმედება. — ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, 6. თბილისი, 1996; გვ. 84-90.
 12. ქალთა და მამაკაცთა მეტყველების თავისებურებათა შესახებ. — გიორგი როგავას (საიუბილეო კრებული). თბილისი, 1997; 110-115.
 13. Социолингвистический аспект изучения грамматического эвфемизма в разносистемных языках. — Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики. Тюмень: Изд. ТГУ, 1997; сс. 38-42.
 14. სოციოლინგვისტური ოპოზიციების გამოყოფისათვის. — საენათმეცნიერო ძიებანი, 6. თბილისი, 1997; გვ. 4-8.
 15. A Plural or an Honorific? Morpho-syntactic and Sociolinguistic Rules for Their Differentiation. — International Symposium Grammatik i Fokus. Lund, 1999, p. 19.
 16. Visible Women in Language: The Case of Georgian. — Working Papers, Lund University, Department of Linguistics and Phonetics, 47, 1999; pp. 141-147.
 17. დედა, ენა და დედაენა. — კავკასიის მაცნე, 1. თბილისი, 2000; გვ. 152-156.
 18. მრავლობითი თუ თავაზიანი ფორმა: გრამატიკა, პრაგმატიკა, სოციოლინგვისტიკა. — ენათმეცნიერების საკითხები, 3. თბილისი, 2000; გვ. 73-84.
 19. კოგნიტიური განზომილებანი ენობრიც ქცევაში. — ქსუ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის შრომები, ტ. 1, ქუთაისი, 2001; გვ. 224-233.
 20. Integrating pragmatic and lexical semantics: avoidance possibilities and impossibilities across languages and dialects. — The Third International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation. Tbilisi, 2001, p. 18. (თანაავტორი ლ. ფაჩულია)
 21. Towards the Foreground: some immanent linguistic processes as gender identity makers in Georgia. — Abstracts of the 24th Annual Conference of the Organization for the Study of Communication, Language and Gender. San Diego, 2001, pp. 10-11.
 22. ქართული ბრძან– / ზანური ზოჯ-: სტრუქტურა, სემანტიკა და პრაგმატიკა. – XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიის სესიის მასალები. თბილისი, 2001; გვ. 58-59 (თანაავტორი ლ. ფაჩულია)
 23. Mother’s Language And Mother Tongue. — Gender: Language, Culture, Communication: Proceedings of the Second International Conference, Moscow, 2001, pp. 63-64.
 24. სქესისა და გენდერის ცნებათა გარჩევის აუცილებლობისა და ლინგვისტური გენდეროლოგიის ზოგიერთი საკითხის შესახებ. — საენათმეცნიერო ძიებანი, 11. თბილისი, 2001; გვ. 38-49.
 25. On the Sex-preferential Order of the Components in Some Dvandva Compounds in Georgian. — Papers of the Firs International Conference GENDER. LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION. Moscow, 2001; pp. 209-212.
 26. Translating gender preferences from English into Georgian. — Smaller Languages in the Big World: Sociolinguistics and FLT, ed. by D. Thomas. & M. Georgieva. Plovdiv, 2002; pp. 183-188.
 27. Derivative or not? On the problem of the (no) tradition in language and gender research in Georgia. — Book of Abstracts. Second International Gender and Language Association Conference. Lancaster, 2002, p. 39.
 28. Language in culture or culture in language. — Abstracts of the International Linguistics Conference Reviewing Linguistic Thought: Perspectives into the 21st century. Athens, 2002, pp. 32-33.
 29. Language-made Paradox: Gender Preferences in Georgian. — Women and Language, Vol. XXV, No. 1; Fairfax, 2002; pp. 45-48.
 30. Empowered by the Language: Females’ Linguistic Prestige in Georgian. — 13th World Congress of Applied Linguistics, Book of Abstracts. Singapore, 2002, p. 325.
 31. Vitality of Language-specific ICMs in the Globalization Process. — Materials of the International Conference ”Caucasus and Central Asia During Globalization”. Baki, 2003, pp. 64-65.
 32. კომპეტენციის ცნება ენათმეცნიერებაში. — ბესარიონ ჯორბენაძეს. თბილისი, 2003; გვ. 44-54.
 33. ბესარიონ ჯორბენაძე ზოგადი ენათმეცნიერების საკვანძო საკითხების შესახებ. — ბესარიონ ჯორბენაძე — პიროვნება, მეცნიერი, მოღვაწე. თბილისი, 2003; გვ. 102-119.
 34. Some Prospects for Language and Gender Studies in Georgia. – Gendered Bodies, Transnational Politics: Modernitied Reconsidered. Cairo, 2003: http://www.aucegypt/edu/igws/kikvidze.html
 35. Joint Parametrization of Honorifics and Terms of Address in Kartvelian Languages. Proceedings of the 3rd and 4th International Symposium on Language, Logic and Computation. Ed. by D. De Jongh, H. Zeevat, and M. Nilsenová. Amsterdam, 2003; pp. 53-57. (თანაავტორი რ. ჭანტურია)
 36. Speaking Gender, Doing Gender. Review of Bettina Baron and Helga Kotthoff, eds. Gender in Interaction: Perspectives on Femininity and Masculinity in Ethnography and Discourse. — H-Gender-MidEast, H-Net Reviews, March, 2003. URL: http://www.h-net.msu.edu/reviews/showrev.cg?path=29721051831188
 37. დედა: დენოტაცია, კონოტაცია და ცნებითი მეტაფორები. — ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, 12. თბილისი, 2004; გვ. 206-212.
 38. ენისა და გენდერის კვლევის რეტროსპექტიული და პროსპექტიული კოორდინატები. — გენდერი, კულტურა, თანამედროვეობა. თბილისი, 2005; გვ. 156-165.
 39. კომპონენტთა რიგის პრობლემა ქართული ენის ზოგიერთ ტოლად შერწყმულ (შეერთებულ) კომპოზიტში. — იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXV. თბილისი, 2005; გვ. 171-182.
 40. Sociolinguistic deficit in the social capital of some ethnic Groups in post-Soviet Georgia. — International Conference Language, History and Cultural Identity in the Caucasus. Malmoe, 2005; pp. 25-26.
 41. Enclitic conjunctions as pragmatic change-makers. — The Sixth Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation. Batumi, 2005: http://www.illc.uva.nl/Tbilisi/Batumi2005/index.php%3Fpage=1.html
 42. Sketching the Prospects: Language and Gender Studies in Georgia. — Women and Language, Vol. XXIX, No. 1, Fairfax, 2006. pp. 50-51.
 43. ფონოტაქტიკის ფაქტორის შესახებ ტოლად შერწყმულ კომპოზიტებში. — ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები (ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა). თბილისი, 2007; გვ. 153-157 (თანაავტორი თ. გუჩუა)
 44. სოციოლინგვისტიკურ ტერმინთა ლექსიკოგრაფიული აღწერის საკითხები. I. — არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XVIII. თბილისი, 2007; გვ. 48-51.
 45. Language Contacts and language Variation: Emerging Terminologies. Problems of Modern Linguistics (Linguistic Contacts). Baku: Kitab Alami, 2007; pp. 299-302.
 46. ლექტურ ტერმინთა სემიოტიკური წრედი. — სემიოტიკა, 2, თბილისი, 2007; გვ. 54-74.
 47. კიდევ ერთხელ სოციოლინგვისტური ოპოზიციების შესახებ– სემიოტიკა, 24, თბილისი, 2008; გვ. 49-59.
 48. Gender Stereotypes in the National Identity Forging Process in Georgia: Myth-making and Myth-breaking. — 4th International Conference “Via Egnatia: Peoples and States – Cultural, Political, Regional Identities in the Past and Today”. Tbilisi, 2009: https://sanoze.wordpress.com/category/abstracts/page/3/
 49. სოციოლინგვისტიკურ ტერმინთა ლექსიკოგრაფიული აღწერის საკითხები. III — I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. ბათუმი, 2010: 84-85.
 50. რამდენიმე პოსტულატი ფარული სქესის შესწავლისათვის გრამატიკული სქესის არმქონე ენებში. — კავკასიოლოგიური ძიებანი, 2. თბილისი, 2010; გვ. 187-192.
 51. ეროვნული იდენტობა და მისი გენდერული მარკერები “ივერიის” ფურცლებზე. — საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა“: მასალები. თბილისი, 2010; გვ. 287-288.
 52. New Approaches to Gender Issues in Text-based Analyses: Georgian Printed Media in Context. — Languages and Cultures in the Caucasus. Munich & Berlin, 2011; pp. 398-393.
 53. ლინგვისტური ფარდობითობა და ენა როგორც იდენტობის „ღუზა:“. — ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, I. ბათუმი, 2011; გვ. 219-224.
 54. რამდენიმე შენიშვნა გენდერულ განსხვავებათა შესახებ ენასა და კომუნიკაციაში. — კადმოსი, ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი, 3, თბილისი, 2011; გვ. 296-300.
 55. The rule-governed word-order in Georgian copulative compounds: prosodic and phonotactic factors – Workshop on Caucasian Languages. Leipzig, 2011: http://www.eva.mpg.de/lingua/conference/2011_caucasian_languages/files/participants_list.html
 56. გენდერული ასიმეტრიები ვერბალურ და არავერბალურ კომუნიკაციაში. – III საერთაშორისო სიმპოზიუმი „იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება,“ მასალები. თბილისი, 2011; გვ. 92-96.
 57. სინდეტური და სინდეტური სიტყვათშეერთებანი ძველ ქართულში. – VI საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები. თბილისი, 2011; გვ. 20-22.
 58. A Note on Script Shift and Splitting of Nations in the Caucasus, in the Balkans, and Elsewhere: The Russian/Soviet Experience. — The Balkans and Caucasus: Parallel Processes on the Opposite Sides of the Black Sea. Edited by Ivan Biliarsky, Ovidiu Cristea and Anca Oroveanu. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012; pp. 212-216.
 59. Социолингвистические термины в переводе: проблемы и вызовы. — Материалы V Международной научно-практической конференции “Специальный и художественный перевод: Теория, методология, практика”. Київ, 2012; pp. 158-161.
 60. Пути развития гендерной лингвистики в Грузии (и не только). — Наукові записки. Серія “Філологічна”. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. Вип. 23, 2012; pp. 63-64.
 61. სოციოლინგვისტიკურ ტერმინთა ლექსიკოგრაფიული აღწერის საკითხები. IV. – II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. ბათუმი, 2012; გვ. 102-103.
 62. Lingua materna: материнский язык или основной язык. — Родные языки: проблемы и перспективы развития. Материалы Международной научно-практической конференции. Махачкала, 2012; pp. 183-184.
 63. სიტყვათა რიგი როგორც გენდერული სტერეოტიპი. — Folklore       and Linguo-Culturology of the Caucasian Peoples (Materials of the International Symposium dedicated to the memory of Professor Valeh Hacilar – Tbilisi, 18-21 April, 2012). Baku: Elm & tahsil, 2012; pp. 539-547.
 64. E/N Pronouns of Formality and Informality. — International Conference “Typology, Theory: Caucasus.” Istanbul, 2012: http://www.caucasus.boun.edu.tr
 65. Lost and Acquired in Translation: Shades of Meaning in Language Names. — General and Specialist Translation/Interpretation: Theory, Methods, Practice. Kyiv, 2013; pp. 194-198.
 66. Коды для обозначения иберийско-кавказских языков в ISO 639. — Материалы VIII международной научной конференций «Актуальные проблемы общей и адыгской филологии». Майкоп, 2013; pp. 330-333.
 67. კორპუსის ლინგვისტიკის მეტაენობრივი ოდენობები და მათი თეზაურუსული მიმართებები. — კონფერენცია „ტერმინოლოგია — ქართული ენის ხვალინდელი დღე. თბილისი, 2013; გვ. 23-24 (თანაავტორი მ. ბერიძე)
 68. Judaeo-Georgian and its Speakers within the Matrix of the Language Situation in Georgia. — Linguistic Construction of Social Borders. Frankfurt/Oder & Słubice, 2013: https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sw/sw1/Tagung-2013/Tagungsprogramm_Konferenz.pdf
 69. კორპუსული მონაცემების წვლილი და მნიშვნელობა ენისა და გენდერის კვლევაში. — ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები. თბილისი, 2013; გვ. 71-73.
 70. ანდროცენტრიზმის ენობრივი კორელატების ძიება: ქართველური და გერმანიკული. — კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი; თბილისი, 2013; გვ. 57-59, 210-211.
 71. Phonological Iconism in a 19th Century Trilingual Dictionary (Based on “Dictionnaire géorgien-russe-français” by D. Chubinashvili). — Towards a History of Sound-Symbolic Theories; Dijon, 2014; p. 26.
 72. Иконизм в переводной лексигографии. — Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика. Киев, 2014; pp. 114-117. (თანაავტორები რ. გერსამია, მ. ლომია)
 73. Troubles with ISO 639 Standards: the Case of a Kartvelian Corpus. — Olomouc Linguistics Colloquium. Book of Abstracts. Olomouc, 2014; pp. 215-217. (თანაავტორი მ. ბერიძე)
 74. The sociolinguistic profile of Kvemo Kartli, Georgia: Dimensions and formulas. — Visible and invisible borders: Language use expressing group belonging and change in the Georgian Greek community. Frankfurt/Oder & Slubice, 2014; https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sw/sw1/Konferenzen/2014_visible_and_invisible_borders/Abstracts.html
 75. Multiple metalanguages of linguistics? Terminology of sound symbolism through time and space. — Language in Professional Dimension: Communicative and Cultural Aspects. Part 1. Kharkiv, 2014; pp. 152-154.
 76. Equivalence of Androcentric Linguistic Items Across Language Families and Branches: Germanic (Indo-European) and Kartvelian (Caucasian). — General and Specialist Translation/Interpretation: Theory, Methods, Practice: 8th International Conference Papers. Kyiv, 2015; pp. 136-139. (თანაავტორი ლ. ფაჩულია)
 77. The English man and the Georgian k’aci: An outline of (dis)similarities. ­­– Il, Elle: Entre Je(u), ed. by Dominique Gay-Sylvestre. Limoges: PULIM – Presses Universitaires de Limoges, 2015; pp. 17-25.
 78. Грузинский корпус метаязыка лингвистики: проблемы и решения. — Контрастивные исследования и прикладная лингвистика; Часть 2. Минск, 2015; сс. 111-115. (თანაავტორები მ. ბერიძე, ლ. ლორთქიფანიძე)
 79. Patterns of Phonosemantic Reduplication in Kartvelian (South Caucasian) Languages. — International conference “Linguistics Beyond and Within”; Mind, Language, Society: Towards a Unified Theory of Language Structure and Use. Lublin, 2015; pp. 54-55 (თანაავტორები: რ. გერსამია, მ. ლომია)
 80. Onomatope-based Reduplication and Grammaticalization/Phonotactics Interface in Kartvelian Languages. — 3rd International Workshop on Phonotactics and Phonotactic Modeling. Vienna, 2015: www.kfs.oeaw.ac.at/index.php?option=com_content&view=article&id=846&catid=44&Itemid=421&lang=en
 81. Urum Echo Reduplication within Typological and Areal Frameworks: Intra- and Extra-linguistic Factors. — International conference “The Impact of Socio-political Transformations on Language and Identity” (ISPT); თბილისი, 2016; p. 20 (თანაავტორები: ლ. ფაჩულია, ნ. ჯიხვაძე): http://www.uni-bielefeld.de/lili/forschung/ag_fachber/as/images/ISPT2016_abstracts.pdf
 82. Echo Constructions in Kartvelian (South Caucasian) Languages. — International Workshop “Non-prototypical Reduplication”; Bremen, 2016: http://www.fb10.uni-bremen.de/iaas/linkol/linkol.aspx?jahr=16&sem=ss (თანაავტორები: რ. გერსამია, მ. ლომია)
 83. How to Gloss and Translate Georgian Echo-paired Words. — General and Specialist Translation / Interpretation: Theory, Methods, Practice: International Conference Papers. Kyiv, 2016; pp. 168-172.

 საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 ქართული საენათმეცნიერო მეტაენის კორპუსი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, № DI/33/1-31/13 2014-2017 თანახელმძღვანელი
2 ფონოსემანტიკური ლექსიკა ქართველურ ენებში: სტრუქტურა, სემანტიკა და პრაგმატიკა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, № FR/413/1-30/12 2014-2016 შემსრულებელი
3 მიმდინარე ტრანსფორმაციული პროცესების გავლენა ენობრივ და ეთნიკურ იდენტობაზე: ურუმები და პონტოელი ბერძნები საქართველოში

The impact of current transformational processes on language and ethnic identity: Urum and Pontic Greeks in Georgia

ფოლკსვაგენის ფონდი, № Az 87 169 2013-2015 კონსულტანტი
4 საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი-3 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, № AR/165/1-31/12 2013 კონსულტანტი

  

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020