რობაქიძე მერაბი

 M Robaqidze

პირადი ანკეტა

 

 პირადი ინფორმაცია

 

გვარი რობაქიძე
სახელი მერაბი
მამის სახელი გრიგოლი
ელ.ფოსტა robaki38@mail.ru
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი:

არნ. ჩიქობავას ინსტიტუტი, უ/მეცნ. მუშაკი

 

 განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი 1957-1962 ფილოლოგი, აღმოსავლეთმცოდნე, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

 

3.სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი საკანდიდატო _1999

სადოქტორო _ 2003

დისერტაციის თემა საკანდიდატო _ „შუშანიკის წამების“ ანთროპოლოგიურ ცნებათა ინტერპრეტაცია

სადოქტორო_ „ვეფხისტყაოსნის“ ანთროპოლოგიურ ცნებატა ინტერპრეტაცია

მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

 

სამუშაო გამოცდილება

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1957 – 2011 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ-ის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი _ სხვადასხვა წწ-ში იყო სტუდენტი, ასპირანტი, უ/ლაბორანტი, უ/მასწავლებელი, დოცენტი, ასოცირებული პროფესორი, ემერიტუს-პროფესორი – 2011 წ-დან.
2005 წ-დან დღემდე არნ. ჩიქობავას სახ-ის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი _ უ/მეცმუშაკი.

  

შრომათა სია

 

 

წიგნები:

 1. სომხურ-ქართული ლექსიკონი (ლეონ მელიქსეთ-ბეგის მიერ XX s-is 30-ian ww-Si შედგენილ 15 ათასიანი სიტყვის შემცველ ხელნაწერს რედაქცია გაუწია, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად გადაამუშავა, გაცხრილა, შეავსო და გამოსაცემად მოამზადა მერაბ რობაქიძემ), თბილისი, 1996, 27 000 სიტყვა, 335 გვ., გამომც. „ნეკერი“ _ პირველი სომხურ-ქართული ლექსიკონი.
 2. სომხურ-ქართული ლექსიკონი(თანაავტორობით), თბილისი, 2005, 20 000 სიტყვა, 488 გვ. გამომც. „საიმედო“ (გამოცემულია ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა დარგში უმაღლესი კომისრის პროექტის ფარგლებში, ეუთოს ეუუკის, კანადის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ბრიტანეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭრით _ OSCE HIGH COMMISSIONER ON NATIONAL MINORITIES).
 3. „შუშანიკის წამების” ანთროპოლოგიურ ცნებათა ინტერპრეტაცია (ქართულ- სომხურ ენობრივ ურთიერთობათა შუქზე), მონოგრაფია, თბ., 2009 (186 გვ.), გამომც. „ნეკერი“.
 4. ,ვეფხისტყაოსნის” ანთროპოლოგიურ ცნებათა ინტერპრეტაცია, მონოგრაფია, თბილისი,2009 (172 გვ.), გამომც. „ნეკერი“.

 

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 

 1. ალაზანი (ვაჰრამ გაბუზიანი), ქართ. საბჭ. ენც. ტ. I, 1975.
 2. არაზი (მოვსეს არუთინიანი), ქართ. საბჭ. ენც. ტ. I, 1975.
 3. ”შუშანიკის წამების” ერთი ადგილის გაგებისათვის, კრებ. ”შუშანიკის წამება”, 1978.
 4. გამოჩენილი მეცნიერი (ლეონ მელიქსეთ-ბეგის შესახებ), გაზ. “თბილისის უნივერსიტეტი”, 30. XII. 1980.
 5. საქართველო ომანეს თუმანიანის წერილებში, ჟურნ. “საუნჯე”, 1983, # 6.
 6. სომხური ენა, ქართ. საბჭ. ენც. ტ. 9, 1985.
 7. რუსთაველი სომხურ ენაზე, კრებ. “რუსთველი მსოფლიო ლიტერატურაში”, 1985.
 8. ივანე ისიდორეს ძე შილაკაძე (მემორიალი, მოღვაწეობა, ბიბლიოგრაფია), თსუ შრომები, “აღმოსავლეთმცოდნეობა”, 1985.
 9. დავით აღმაშენებელი სომხურ წყაროებში, “სახალხო განათლება”, 1985; თსუ აღმ.ფაკ-ის მე-3 წლიური სამეცნ. სესია, (მოხსენების თეზისები), 1989.
 10. ილია ჭავჭავაძე და ქართულ-სომხურ საზოგადოებრივ-კულტურულ ურთიერთობათა ზოგიერთი საკითხი (მოხსენების თეზისები), წლიური სამეცნიერო სესია მიძღვნილი აკად. გ. ახვლედიანის დაბადების 100 წლისთავისადმი), 1987.
 11. სახელის განუსაზღვრელობის გამომხატველი სიტყვები ძველ სომხურ და ძველ ქართულ ენებში, თსუ შრომები, “აღმოსავლეთმცოდნეობა”, თბ., 1987.
 12. ჩვენებითი ნაცვალსახელის მიერ არსებითი სახელის განსაზღვრის ერთი კანონზომიერების შესახებ ძველ სომხურ ენაში, თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკ-ის მე-2 სამეცნ. სესია (მოხსენების თეზისები), თბ., 1988.
 13. მსაზღვრელი ნაწევრის გამოვლენის რამდენიმე კანონზომიერება ძველ ქართულ და ძველ სომხურ ენებში (მოხსენების თეზისები), თსუ სამეცნიერო კონფერენცია, 1989.
 14. “სიტყვის” ასპექტების შესახებ, კრებ. “ორიენტალისტური ძიებანი”, # 3-4, 1995.
 15. პიროვნების “ბუნების მთლიანობისა” და “შევიწროების” შესახებ, კრებ. “ორიენტალისტური ძიებანი”, ¹¹3-4, 1995.
 16. “ერთგულის” ცნებისათვის ძველ ქართულ ენაში, კრებ. “ორიენტალისტური ძიებანი”, # 3-4, 1995.
 17. “ვეფხისტყაოსნის” ერთი ცნების ინტერპრეტაციისათვის (მოხსენების თეზისები), არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 2007.
 18. რას ნიშნავს “შედრეკილობა-კლება” ვეფხისტყაოსანში, “მაცნე” (ენისა და ლიტერატურის სერია), 1999, #1-4.
 19. “წყენააო ჭირთა ბადე” ვეფხისტყაოსანში, “მაცნე” (ენისა და ლიტერატურის სერია), 2000, # 1-4.
 20. პიროვნების სისრულის აღმნიშვნელი ცნებები “ვეფხისტყაოსანში”, “მაცნე” (ფილოსოფიის სერია), 2000, # 1-2.
 21. “ვეფხისტყაოსნის” ორი ადგილის ინტერპრეტაციისათვის, “კავკასიის მაცნე”, 2000, # 2.
 22. “ჰკადრა ქება სრულსა სრული” ვეფხისტყაოსანში, “მნათობი”, 2000, # 11-12.
 23. “ვეფხისტყაოსნის” ანთროპოლოგიურ ცნებათა ინტერპრეტაციისათვის, “ივერია”, 2000-2001.
 24. “ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკიდან, “მნათობი”, 2001, # 7-8.
 25. “ვეფხისტყაოსნის” ზოგიერთი ცნების შესახებ, “ივერია”, 2001, # VI.
 26. ვეფხისტყაოსნის “კარგი ყმა”, კულტურის, ისტორიისა და თეორიის საკითხები”, 2001, # X.
 27. “გული კაცისა მოსაგვარებლად ძნელია “ვეფხისტყაოსანში”, “კრიტერიუმი”, 2001, # 2.
 28. “უგულობის” შესახებ ვეფხისტყაოსანში, თსუ შრომები, 341, 2002.
 29. ვეფხისტყაოსნის “გული, ცნობა და გონება”, თსუ შრომები, 341, 2002.
 30. “ტერება” ცნების მნიშვნელობისათვის ვეფხისტყაოსანში, თსუ შრომები, 341, 2002.
 31. К идее “целостности” и “узости” человека в поэме Шота Руставели “Витязь в тигровой шкуре”, “კავკასიის მაცნე”, 3, 2001.
 32. “ვეფხისტყაოსნის” ზოგიერთი ცნების ინტერპრეტაციისათვის, თსუ შრომები, 348, 2003.
 33. “ვეფხისტყაოსნის” ზოგიერთი ცნებისა და ადგილის გაგებისათვის, “მნათობი”, 2004, # 1-2.
 34. “ვეფხისტყაოსნის” ერთი ანთროპოლოგიური ცნების ინტერპრეტაციისათვის, თსუ შრომები, 2004.
 35. О гуманизме Руставели в трудах армянских руствелологов, თსუ შრომები, 361, 2004.
 36. Внутренный мир человека как мерило христианского миросозерцания в поэме Шота Руставели “Вепхисткаосани”, “აღმოსავლეთი და კავკასია”, ¹3, 2005 (რეცენზირებული და რედაქტირ. საერთაშ. სამეცნ. ჟურნალი).
 37. პატრიოტიზმის ცნება სომხურ სინამდვილეში (ავტორი აშოტ სარგისიანი), თარგმანი შერულებული სომხურიდან მერაბ რობაქიძის მიერ, სტატიების კრებული _საქართველო ათასწლეულთა გასაყარზე, თბ.,2005, გვ.465-483.
 38. ადამიანის შინაგანი სამყარო, როგორც საზომი ქრისტიანული მსოფლმხედველობისა ვეფხისტყაოსანში, აღმოსავლეთი და კავკასია,თბ., 2006, # 5, 330-332.
 39. რეცენზია პროფ. ნ. შენგელიას მონოგრაფიულ ნაშრომზე – ,,მცირე აზიის სელჩუკები და საქართველო”, სტატიების კრებული-,,ნოდარ შენგელია-75’’, 2008, თბ. გვ.377-383.
 40. პიროვნების შინაბუნების აღმნიშვნელი ცნებები ქართულ ენაში, საიუბილეო კრებული ,,დავით კობიძე-100, თბ. 2008,173-184.
 41. „ქართველი“ და „საქართველო“ სომეხთა სახელდებით (ქართული ენციკლოპედია), 2010.
 42. „თავ“ სიტყვით შედგენილი ორი ანტონიმური კომპოზიტის შესახებ ქართულ ენაში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XX1, თბ. 2010
 43. ,,ალდატ’’ (,,აღდაჭ’’) სიტყვის სემანტიკისათვის ძველქართულ ენაში(ქართულ-სომხურ ენობრივ ურთიერთობათა შუქზე) (არნ. ჩიქობავას სახ-ის სამეცნიერო სესია), თბ. 2010)
 44. ადამიანის შინაბუნების აღმნიშვნელი ცნებების სემანტიკური ველის შესახებ ქართულ ენაში, ლინგოკულტუროლოგიური ძიებანი (პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ლინგვოკულტუროლოგიასა და ანთროპოლოგიაში), ბათუმი, 2011, გვ. 26-31.
 45. „ვეფხისტყაოსნის“ ერთი ტაეპის მნიშვნელობის დადგენისათვის   (მოხსენების თეზისები, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXV, თბ. 2013)
 46. რას ნიშნავს „სჯობს საყვარელსა მოყვარე რაზომცა დაუძაბუნდეს“ ვეფხისტყაოსანში (ივ. ჯავახიშვილის სახ-ის თსუ ჰუმანიტარული ფაკ-ის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტ-ის სამეცნ. ჟურნ. “აღმოსავლეთმცოდნეობა“,№ 2б თბ. 2013).
 47. საერთაშორისო ტერმინოლოგიის სომხური ეკვივალენტები (მოხსენების თეზისები, ივ. ჯავახიშვილის სახ-ის თბილისის სახელმწ. უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახ-ის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, კონფერენცია, ტერმინოლოგია _ ქართული ენის ხვალინდელი დღე, თბ. 2013, გვ. 59-60).
 48. „კარგი“   სომხურ და ქართულ ენებში (მოხსენების თეზისები, არნ. ჩიქობავას სახ-ის ინსტიტუტის სამეცნ. სესია, 24-27.12, 2013)
 49. „სკნელ“ სიტყვის სემანტიკისა და ეტიმოლოგიისათვის ქართულ ენაში, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXVI, თბილისი, 2015, გვ.75-78

 

 1. საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
ქართული ენის სწავლება ენობრივი უმცირესობებისთვის ეუთოს პროგრამა 2013 პროგრამის შემდგენელი

 

 1. სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

არნ. ჩიქობავა, შრომები, ტ. 3 (სომხური მასალის რედაქცია).

შანშე დარჩაშვილი, ძიებანი ქართულ-სომხური ურთიერთობების ისტორიიდან, თბილისი. 2010 (კონსულტანტი და რედაქტორი).

მერაბ ტიკაძე, არაბული ქვეყნები ოსმალთა ბატონობის პერიოდში (XVI ს.-XIX ს-ის დამდეგი), თბილისი, 2012 (რჩევა, შენიშვნები).

მერაბ ტიკაძე, არაბული ქვეყნების ახალი ისტორია (XIX ს. – XX ს-ის დამდეგი), თბილისი, 2016 (მრჩეველი, კორექტორი).

ქართული ენის სწავლება ენობრივი უმცირესობისათვის – სომხებისათვის (პედაგოგი).

 

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019