ბერიძე მარინა

beridze marina 2014

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი ბერიძე
სახელი მარინა
მამის სახელი მიხეილი
ელ.ფოსტა marineberidze@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, განყოფილების ხელმძღვანელი

 

განათლება

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივანე ჯავახიშვილის ახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1977- 1982 ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 18.03. 1994წ.
დისერტაციის თემა სამცხურის ძირითადი თავისებურებანი
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 

კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი 000 420

 

სამუშაო გამოცდილება

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1982 – 2004 არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (ლაბორანტი, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
1997 -2006 სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტი, მიწვეული ლექტორი
2004 -2006 არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ქართველურ ენათა განყოფილება; ლინგვისტური ატლასის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
2006   – 2016

 

 

არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი
2008 წლიდან დღემდე თსუ, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, მიწვეული ლექტორი

(არეალოგიური დიალექტოლოგია, ენის დოკუმენტირება კორპუსული ტექნოლოგიებით, კორპუსის ლინგვისტიკის შესავალი)

2012 წლიდან დღემდე სჯუნი (ახალციხის უნივერსიტეტი), მიწვეული ლექტორი (ენის დოკუმენტირება კორპუსული ტექნოლოგიებით, კორპუსის ლინგვისტიკის შესავალი)

 

შრომათა სია :

 

წიგნები:

  1. პირდაპირი რეპორტაჟები წარსულიდან. _ მესხეთი და მესხები 1918-1944წწ. (500 გვერდი), სამეცნიერო-პუბლიცისტური ნარკვევი ტექსტებითურთ, 2005.ლექსიკონები:
  2. ქართული ენის მორფემებისა და მოდალური ელემენტების ლექსიკონი. _ (ბ. ჯორბენაძე, მ. კობაიძე), თბილისი, 1988.
  3. ფერეიდნული ლექსიკონი (ლია ბაკურაძე) _ ქდკ-ს ონლაინლექსიკონი, 6000 სიტყვა (შემდგენელი, რედაქტორი), 2014.
  4. ინგილოური ლექსიკონი (მაია ბარიხაშვილი, ელენე ნაპირელი) _ ქდკ-ს ონლაინლექსიკონი, (შემდგენელი, რედაქტორი), 10000 სიტყვა, 2014.
  5. ლაზური ლექსიკონი _ ქდკ-ს ონლაინლექსიკონი (კონცეფციის ავტორი), 6000 სიტყვა, 2014.
  6. ჩვენებურების ლექსიკონი _ ქდკს ონლაინლექსიკონი (კონცეფციის ავტორი), 8000 სიტყვა, 2014.დიალექტური ტექსტები (სრული საავტორო ციკლი _ მოპოვება, დამუშავება, გამოცემა):
  7. სამცხურ-ჯავახური ტექსტები (ჩაწერა, გაშიფვრა, გამოსაცემად მომზადება _ 350 გვერდი, 2005 -2008.
  8. ინგილოური ტექსტები (ჩაწერა, გაშიფვრა, გამოსაცემად მომზადება, კორპუსში გამოქვეყნება) _(მაია ბარიხაშვილთან ერთად), 350 გვერდი.
  9. ფერეიდნული ტექსტები (ლია ბაკურაძესთან ერთად), 300 გვერდი.სტატიები:
  10. თემის ნიშნები ქართული ენის მესხურ დიალექტში. _ ნარკვევები იბერიულ-კავკასიურ ენათა მორფოლოგიიდან, თბ. 1980, გვ.94-103.
  11. კავშირებითის წარმოების ერთი თავისებურებისათვის მესხურში. _ საენათმეცნიერო ძიებანი, თბ. 1981, გვ. 108-114.
  12. ”ჰგიეს» ტიპის ზმნათა დაბოლოების საკითხისათვის ქართულში. _ მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 1994, გვ.157-164.
  13. სამეტყველო კოდთა თვითგამიჯნვის საკითხისათვის. _ ქართველური მემკვიდრეობა II, 1998, გვ.53-62.
  14. სტატიკურ ზმნათა ერთი ჯგუფისა და გარდამავალ ზმნათა I თურმეობითის წარმოების საკითხისათვის. _ საენათმეცნიერო ძიებანი, VII, 1998, გვ.68-74.
  15. ქართული ენის დიალექტების კომპიუტერული მოდელის შექნის პრინციპებისათვის. _ მოდელი-98, თბილისი, 1998.
  16. «ალაგის» ეტიმოლოგიისათვის. _ თბილისის სულხან-საბას სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრის შრომები ტ. 6; 2005, 235-245.
  17. თხოვნითი ბრძანებითის საკითხისათვის სამცხურ-ჯავახურში. _ კრებული «მესხეთი – ისტორია და თანამედროვეობა», ახალციხე, 2000,  გვ. 94-103.
  18.       «ურდულის» ეტიმოლოგიისათვის. _ კრებული «ბესარიონ ჯორბენაძეს» 2004, გვ. 3-7.
  19. არსებობის ზმნები და სივრცის დანაწევრება ქართულში. _ იკე, 36. 2008, 51-57.
  20. ეთნიკური ჯგუფის ჩამოყალიბების მცდელობა. _ (მანანა კობაიძესთან ერთად) იკე 36. 2008, 58-79.
  21. (იგივე სტატია გამოქვეყნდა მეორედ: ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, ბათუმი, 2011)
  22. ქართული დიალექტების კორპუსი (დავით ნადარაიასთან ერთად)._ NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research, Tribun, 2009, 25-35.
  23. ქართული დიალექტების კორპუსი, როგორც საქართველოს ეთნო-სოციალური სურათის მოდელი. _ (დავით ნადარაიასთან და ნარგიზა სურმავასთან ერთად) Megaling _ 2009 (უკრაინა, კიევი), 2009, გვ. 111-114.
  24.       ფიზიკური მდგომარეობის ზმნები და „არსებობის“, „მყოფობის“, „მკვიდრობის“, გამოხატვა ქართულში, ქეს, 2009, 33-43.
  25. სულხან-საბა ორბელიანის ”ლექსიკონი ქართულის” კორპუს-ლექსიკონი”. _ (ლ. ბაკურაძესთან ერთად) საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, ბათუმი, 2009, 94-98.
  26. კორპუსი, როგორც საკვლევი ინსტრუმენტი. _ (ნარგიზა სურმავასტან ერთად), საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, ბათუმი, 2009, 25-28.
  27. პერფექტულობის გამოხატვისათვის ქართულში, გურამ კარტოზიას 75 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული, თბილისი, 2009, 93-105.
  28. მეტყველების ”მეოთხე ფაქტურა” და საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი, ”წახნაგი”, ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული, თბილისი, 2010, 105-122.
  29.       კორპუსის ლინგვისტიკა და თანამედროვე დისციპლინარული მატრიცა. _ ”წახნაგი”, ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული, თბილისი, 2010, გვ. 216-237.
  30.       ლექსიკონი, როგორც კორპუსის ტექსტური კომპონენტი _ ქართული დიალექტური კორპუსი (დავით ნადარაიასთან ერთად). _ საერთაშორისო კონფერენციის «Корпусная лингвистика-2011» შრომათა კრებული, Санкт-Петербург, 2011, 92-98.
  31. ქართული ეთნოსოციალური სინამდვილის ენობრივი კონცეპტუალიზაცია, FOLIA CAUCASICA, იოსტ გიპერტის 55 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, ფრანკფურტი, თბილისი, Program Logos -2011, 1-34.
  32. ქართული დიალექტური კორპუსის სასწავლო ბაზა „დიალექტური დიასპორებისათვის“ (თურქეთის, ირანის, აზერბაიჯანის ქართველებისათვის) (ლია ბაკურაძესთან, ნარგიზა სურმავასთან, ლიანა ლორთქიფანიძესთან ერთად) ერთად). – სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები: პრობლემები და გამოწვევები, 2011, გვ.44–45 / 129–130.
  33. მარინა ბერიძე, ლექსიკოგრაფიული და ენციკლოპედიური ცოდნა კორპუსში (ქართული დიალექტური კორპუსი). _ საერთაშორისო კონფერენცია „ლექსიკოგრაფია 2013“, შრომათა კრებული, (ბელორუსია, გროდნო), 2013, გვ. 1-6.
  34. ქდკ-ს ფერეიდნული ლექსიკონი (ლია ბაკურაძესთან ერთად) საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები   ინფორმაციულ საზოგადოებაში II“ შრომათა კრებული, 2014.   გვ. 286–293.
  35. ქართული დიალექტური კორპუსის ლექსიკოგრაფიული კონცეფცია და მორფოლოგიური ანალიზის საკითხები (დავით ნადარაიასთან და ლიანა ლორთქიფანიძესთან ერთად) გამოყენებითი ლინგვისტიკა მეცნიერებასა და განათლებაში, შრომათა კრებული, სანკტ-პეტერბურგი, 2014, გვ.91-95.
  36. ტექსტების უნიფიცირების პრობლემები ქართულ დიალექტურ კორპუსში (ლია ბაკურაძესთან და ნარგიზა სურმავასთან ერთად), გამოყენებითი ლინგვისტიკა მეცნიერებასა და განათლებაში _ შრომათა კრებული, სანკტ-პეტერბურგი, Книжный дом, 2014, გვ.87-90
  37. ქართული საენათმეცნიერო მეტაენის კორპუსი: პრობლემები და მათი გადაწყვეტა. _ კონტრასტული კვლევები და გამოყენებითი ლინგვისტიკა       II ნაწილი, მინსკი, 2015, გვ. 6–9.
  38. დიალექტური ლექსიკონები ქართულ დიალექტურ კორპუსში კორპუსი     ენა, ლოგიკა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, შრომათა კრებული, XIV, Springer,          2015გვ. 82–96.
  39. ქართული დიალექტური კორპუსი: პრობლემები და პერსპექტივა. _ (ლიანა ლორთქიფანიძე, დავით ნადარაია), ისტორიული კორპუსები „გამოწვევები და პერსპექტივები/ საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული, ფრანკფურტი, 2015, გვ. 323–333.
  40. ქართული დიალექტური კუნძული ირანში (ლია ბაკურაძესთან ერთად),”შეპირისპირებითი კვლევები და გამოყენებითი ლინგვისტიკა” შრომათა კრებული, II ნაწილი, მინსკი, 2015, გვ. 289-293.
  41. ქართული დიალექტური კორპუსის ლექსიკოგრაფიული პოტენციალი, ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაციის მე-17 საერთაშორიოს კონგრესის შრომათა კრებული (გადაცემულია დასაბეჭდად), 2016. მასლები, თეზისები, მოხსენებები:
  42. ლაბიალური ხმოვნის შემცველი ხმოვანთკომპლექსების ცვლილებისათვის მესხურში. _ ამიერკავკასიის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია, (საბჭოთა ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურისმცოდნეობის აქტუალური პრობლემები), თელავი, მოხსენებათა თეზისები, 1982.
  43. ხმოვანთა ასიმილაციის თავისებურება მესხურში: ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა თეზისები, თბ. 1983.
  44. ლაბიალური თავკიდური წევრის შემცველი თანხმოვანთა კომპლექსების ცვლილებისათვის მესხურში. _ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა თეზისები, თბ. 1984.
  45. ხმოვანფუძიან სახელთა სახელობითი ბრუნვის ნიშნის შესახებ მესხურ-ჯავახურში. _ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა თეზისები, თბ. 1990.
  46. სახელობითი ბრუნვის საკითხისათვის ქართული ენის დიალექტებში. _ რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 1992.
  47. სამცხურ-ჯავახურის ზოგიერთი საკითხი. _ თსუ ახალციხის ფილიალი, I რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი სამხრეთ საქართველოს პრობლემებისადმი, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, 1992.
  48.  ემფატიკურ ხმოვანთან დაკავშირებული ზოგი საკითხისათვის სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში. _ ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენცია, მასალები, 1994.
  49. -ა სუფიქსის საკითხისათვის. _ ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების IV სამეცნიერო კონფერენციის მასლები, 1997.
  50. ქართული ენის დიალექტების კომპიუტერული ბაზის შექმნისათვის (ინტონაციის ზოგი საკითხისათვის ქართული ენის დიალექტებში). _ თსუ ახალციხის ფილიალის ათი წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მასალები, ახალციხე, 2000.
  51. ზმნური ფორმაწარმოების ისტორიიდან: «რწმენა», «მასმიეს»… _ არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 2001.
  52. ფონეტიკური ვარიანტების სემანტიკის საკითხისათვის. _ ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების სამეცნიერო სესია, 2001.
  53. არს (არის)» – «ჰგიეს» და «არე», «ადგილი», «ალაგი» ფორმათა სემანტიკური და ფორმობრივი მიმართებისათვის. _ «არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები», მასალები, 2002.
  54.  «ურდულის» ეტიმოლოგიისათვის,. _ XXII დიალექტოლოგიური სესია, მასალები 2002.
  55.  «რუს» ეტიმოლოგიისათვის. _ XXII დიალექტოლოგიური სესია, მასალები 2003.
  56. პერფექტულობის გამოხატვისათვის ქართულში. _ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მასალები, 2004.
  57.       მონაცემთა ბაზა დილექტური ტექსტების კორპუსის ელექტრონული ვერსიისათვის. _ ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, კონფერენციის მასალები, (დავით ნადარაიასთან ერთად), 2005.
  58.  მონაცემთა ბაზა დილექტური ლექსიკის კარტოგრაფირებისათვის. _ ბუნებრივ ენათა დამუშავება, ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, კონფერენციის მასალები, (ლია ბაკურაძესათან და ლია გოგოხიასთან ერთად) 2005.
  59.  “კად” და “კადრ” ძირთა მიმართებისათვის. _ არნ ჩიქობავას საკითხავები, მასალები, 2005.
  60. ეთნიკური ჯგუფის ჩამოყალიბების მცდელობა. _ (მანანა კობაიძესთან ერთად), ბათუმის ეთნოლინგვისტური სიმპოზიუმის მასალები, 2006.
  61. კომპიუტერული ტექნოლოგიები და დიალექტური ტექსტები. _ არნ. ჩიქობავას საკითხავები, მასალები, 2007.
  62. ტექსტის აღწერის ძირითადი პარამეტრები და ქართული დიალექტების კორპუსის მონაცემთა ბაზის სტრუქტურირების საკითხი. _ (დავით ნადარაიასთან ერთად), ბუნებრივ ენათა დამუშავება, მასალები, 2007.
  63. დიალექტური ტექსტების კორპუსი და ენათა კონტაქტები. _ (ლ. ბაკურაძესთან ერთად), დიალექტოლოგიური კონფერენცია XXVII, 2007, თელავი.
  64. მიგრაციები XX საუკუნის საქართველოში და მასთან დაკავშირებული     ლინგვისტური საკითხები. _ (გ. ცოცანიძესთან ერთად), XXV დიალექტოლოგიური კონფერენცია, 2007, თელავი.
  65. მიგრაციები მე-20 საუკუნის საქართველოში და მასთან დაკავშირებული ლინგვისტური პრობლემატიკის კვლევის პერსპექტივები._ (გ. ცოცანიძესთან ერთად), მასალები,”მიგრაცია, საზოგადოება, ენა”, მასალები, მალმო, შვედეთი, 2008.
  66. პროექტი „საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი“ და საქართველოს ფარგლებს გარეთ გავრცელებული დიალექტები (ლია ბაკურაძესთან ერთად)). – დიასპორის დღებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2008
  67. XX საუკუნის შიდამიგრაციების მონაცემთა ბაზა და საქართველოს ენობრივი სურათი. _ (დავით ნადარაიასთან ერთად), ბუნებრივ ენათა დამუშავება, მასალები, თბილისი, 2008.
  68. კორპუსის ლინგვისტიკის ძირითადი ცნებანი და მათთვის ქართული შესატყვისების შერჩევის ცდა. _ (ნარგიზა სურმავასთან ერთად), ”ბუნებრივ ენათა დამუშავება”, მასალები, თბილისი, 2008.
  69. დიალექტური ტექსტების კორპუსის პირველადი ანოტირება (პროექტი „საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი“). _ (დავით ნადარაიასთან ერთად), არნ. ჩიქობავას საკითხავები, მასალები, 2008
  70.  მეტატექსტური ანოტირება ქართველური დიალექტების კორპუსში და საქართველოს ენობრივი და ეთნოსოციალური სურათი (პროექტი „საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი“). _ ბესარიონ ჯორბენაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი. 2008.
  71. სულხან-საბა ორბელიანის „ლექსიკონი ქართული“ და ქართული ლექსიკის ჰიპერტექსტული ბაზა (ლ. ბაკურაძესთან ერთად). _ სულხან-საბა ორბელიანისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური კონფერენცია, თელავი, 2008.
  72. ფერეიდნული დიალექტი და დიალექტური ტექსტების კორპუსი. _ (ლია ბაკურაძესთან და დავით ნადარაიასთან ერთად), ”ირანში გავრცელებული ენები და მათი დიალექტები”, საერთაშორისო კონფერენცია, სისტან-ბელუჯისტანის უნივერსიტეტი, 2008, ზაჰედანი (ირანი).
  73. მიგრაციები მე-20 საუკუნის საქართველოში და მასთან დაკავშირებული ლინგვისტური პრობლემატიკის კვლევის პერსპექტივები. საერთაშორისო კონფერენცია: ”მიგრაცია, საზოგადოება, ენა”, მასალები, ლუნდი (შვედეთი), 2008.
  74. პერფექტის თავისებურებისათვის ქართულში, კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მასალები, 2008, თბილისი
  75. გვიანი შუა საუკუნეების ჰიპერტექსტური ბაზა და სულხან-საბა ორბელიანის ”ლექსიკონი ქართულის” ელექტრონული ვერსია (ავანპროექტი). _ (ლ.ბაკურაძე, ც.კვანტალიანი, რ. ლანდია, დ. ნადარაია), სასტენდო მოხსენება, _ საერთაშორისო კონფერენცია ”ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები, სამუშაო პროგრამა 2009.
  76. მიგრაციების კარტოგრაფიული ბაზა. _ საერთაშორისო კონფერენცია ”ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები, სასტენდო მოხსენება, სამუშაო პროგრამა 2009.
  77. ფერეიდანი _ კულტურული და ენობრივი რეინტეგრაციის ასპექტები. _ სერგი ჯიქიას 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2009.
  78. შინამრეწველობის მასალები ქართული დიალექტების კორპუსში: ტექსტი და სალექსიკონო ბაზა. _(ციცინო კვანტალიანი, რუსუდან ლანდია, დავით ნადარაია, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, მასალები, 2010.
  79.       ფერეიდნული _ ქართული ლინგვოკულტურული სივრცის ნაწილი, არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათემეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია. _ (ლია ბაკურაძესთან ერთად) თბილისი, 2010.
  80. ქართული დიალექტური კორპუსი, ვარლამ თოფურიასადმი მიძღვნილი კონფერენცია, 2010.
  81. ქართული დიალექტური კორპუსი (ქდკ)კორპუსული ლინგვისტიკის გამოცდილების ფონზე (ლია ბაკურაძესთან ერთად). – ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები II, 2011. გვ. 32–36
  82. ლექსიკონი და კორპუსი (ქართული დიალექტური კორპუსის ლექსიკოგრაფიული კომპონენტი). _ (დავით ნადარაისთან და ლიანა ლორთქიფანიძესთან ერთად), II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2012.
  83. ქართული ენობრივი სურათის კონცეპტუალიზაცია ლექსიკოგრაფიულ წყაროებში. _ II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი. 2012
  84. ენობრივი რეინტეგრაციის პროცესები ქართულ დიალექტურ დიასპორებში (ირანი, თურქეთი). _ (ლია ბაკურაძესთან და ნარგიზა სურმავასთან ერთად), კირიონ მეორისადმი მიძღვნილი მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, გორი. 2012
  85. ქართული დიალექტური კორპუსი _ პრინციპები და პერსპექტივები. _ (დავით ნადარაიასთან და ლიანა ლორთქიფანიძესთან ერთად), საერთაშორისო კონფერენცია ”ისტორიული” კორპუსები, ფრანკფურტი, გერმანია, 2012 წ.
  86. ფერეიდნული დიალექტის ლექსიკის შესწავლისათვის (ლია ბაკურაძესთან ერთად), არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 71–ე სესიის მასალები, 2012, გვ.12–13
  87. ქართული დიალექტური კორპუსის ახალი ლექსიკოგრაფიული რედაქტორი. _ (დავით ნადარაიასთან და ლიანა ლორთქიფანიძესთან ერთად), საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები, თბილისი, 2013.
  88. დიალექტური ლექსიკონები და მორფოლოგიური ანოტირება ქართულ დიალექტურ კორპუსში. _ საერთაშორისო კონფერენცია ”ენა, ლოგიკა, კომპიუტერული ტექნოლოგიები _ TBILLC 2013”, მასალები, გუდაური, 2013, 100 -107.
  89. ქართული დიალექტური კორპუსი – შედგენილობა და უნიფიცირების პრობლემები. _ (ლია ბაკურაძესთან და ნარგიზა სურმავასთან ერთად) საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები, მასალები, 2013.
  90. ქართული დიალექტური კორპუსი _ ფრაზეოლოგიის შესწავლის წყარო. _ (ლია ბაკურაძესთან, დავით ნადარაიას და ნარგიზა სურმავასთან ერთად), კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი „მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა, მასალები, 2013.
  91. ქართული დიალექტური კორპუსი _ ქართული ენობრივი სინამდვილის მიკრომოდელი. _ კონფერენცია „ქართული ენა – 21-ე საუკუნის გამოწვევები“, საქართველოს პარლამენტი, შრომათა კრებული, 2013.
  92. ენობრივი ინტეგრაციის დინამიკა ფერეიდნულ დიალექტურ კუნძულში, (ლია ბაკურაძესთან ერთად), პროფესორ იოსებ ყიფშიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია: ქართველურ ენათა კვლევის საკვანძო საკითხები და პერსპექტივები, მასალები, 2014.
  93. ISO 639 სტანდარტებთან დაკავშირებული პრობლემები: ქართველური კორპუსის შემთხვევა. _ (ზაალ კიკვიძესთან ერთად), ოლომოუცის საენათმეცნიერო კოლოკვიუმი ,            ოლომოუცი, ჩეხეთი, 2014.
  94. „დიალექტური კუნძულის“ ლინგვოკულტურული სივრცის მოდელირება და პრეზენტაცია ქდკ–ში (ფერეიდნული დიალექტი) (თანაავტორობით), საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები – 2015“, IV, თბილისი, საქართველო, 2015, გვ. 27–31.
  95. მიგრაცია და ტოპონიმები, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში, მიგრაცია და ტოპონიმები, ახალციხე, 2015.
  96. ქართული დიალექტური კორპუსი, დედაენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია „ქართული ენა და ციფრული ტექნოლოგიები“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, 2015.
  97. ავტომატური და ნახევრადავტომატური მორფოლოგიური ანოტირების პრინციპისათვის ქართულ დიალექტურ კორპუსში. _ (დავით ნადარაიასა და ლიანა ლორთქიფანიძესთან ერთად), არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, მასალები, 2015.
  98. მორფოლოგიური ანალიზის ტესტირების პრობლემისათვის ქართულ დიალექტურ კორპუსში. _ (მარინა კიკონიშვილთან, ნარგიზა სურმავასთან, ციცინო კვანტალიანთან ერთად), არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, მასალები, 2015.
  99. ქდკ-ს ავტომატური ანოტირების შედეგების ანალიზი (იმერული, აჭარული, კახური დიალექტების მასალის მიხედვით). _ (ნარგიზა სურმავა, მარინე კიკონიშვილი, ციცინო კვანტალიანი), საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები – 2015“, IV, თბილისი, საქართველო, 2015, გვ.100-104.
  100. ლინგვისტური ინფორმაციის წარმოდგენისათვის ქდკ-ს ლექსიკონებში, ვარლამ თოფურიასადმი მიძღვნილი კონფერენცია, 2015.
  101. ლემატიზაციის ზოგიერთი საკითხისათვის ქართულ დიალექტურ და სამეცნიერო მეტაენის კორპუსებში (ზმნა). _ (ციცინო კვანტალიანთან ერთად), არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, მასალები, 2016.
  102. ქართული სამეცნიერო მეტაენის კორპუსი, დედაენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია „ქართული ენა და ციფრული ტექნოლოგიები“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, 2016
  103. ფერეიდნული დიალექტის შიდაენობრივი დიფერენციაციისათვის(ისტორიული და ლინგვისტური ასპექტები). _ (ლია ბაკურაძესთან ერთად), აკადემიკოს მზექალა შანიძის დაბადების 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2016.
  104. ქართული სამეცნიერო მეტაენის კორპუსი _ სამეცნიერო ენის შესწავლისა დალექსიკოგრაფირების ინსტრუმენტი. _ აკადემიკოს მზექალა შანიძის დაბადების 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2016.
  105. ქართული დიალექტური კორპუსი _ დიასპორების მეტყველების დოკუმენტირებისა და კვლევის ინსტრუმენტი. _ მეორე დიასპორული პროფესიული ფორუმი „გაუზიარე გამოცდილება სამშობლოს“, 2016.პრეზენტაციები:
  106. ქართული დიალექტების კორპუსი (პროექტი ”საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი). _საერთაშორისო კონფერენცია ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები, პრეზენტაცია, 2009.
  107. ქართული დიალექტების კორპუსი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, პრეზენტაცია, ქუთაისი, 2010.
  108. „საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი“ _ საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, პრეზენტაცია, 2014
  109. ქართული დიალექტური კორპუსი (ახალი ვერსიის პრეზენტაცია). _ საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, საქართველოს პარლამენტი, თბილისი, 2016.საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა

 

წლები როლი პროექტში პროექტის დასახელება დამფინანსებელი
1 1998- 2005 მკვლევარი დიალექტური ტექსტები ფრაზეოლოგიით საქართველოსმეცნიერებათა აკადემია
2 2003 ავტორი, დირექტორი “პირდაპირი რეპორტაჟები წარსულიდან” ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”, ქალთა ეროვნული პროგრამა, “ზეპირი ისტორიები – დოკუმენტირება და კვლევა”
3 2004 ავტორი, დირექტორი XX საუკუნის საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი

(ვასილ აბაშვილის ტექსტების გამოცემა)

ფონდ “ღია საზოგადოება – საქართველო”, კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამა.
4 2004 კონსულტანტი ქართული კულტურის უცნობი ფრაგმენტები – ფერეიდნული ტექსტები ფონდ “ღია საზოგადოება – საქართველო”, კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამა.
5 2005 ავტორი და დირექტორი ზეპირი ისტორიები საინგილოდან ფონდი «ღია საზოგადოება საქართველო» (ქალთა პროგრამის შიდა გრანტი)
6 2006 ავტორი და დირექტორი «მიგრაციები XX საუკუნის საქართველოში (ქალთა მეხსიერება) ფონდი «ღია საზოგადოება საქართველო» (ქალთა პროგრამის შიდა გრანტი)
7 2006-2009 ჯგუფის ხელმძღვანელი «ლინგვისტური სიტუაცია საქართველოში ჯგუფის ხელმძღვანელი (მიგრაციები მე-20 საუკუნეში)
8 2006-2009 სამეცნიერო ხელმძღვანელი „საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი I საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
9 2010 – 2012 სამეცნიერო ხელმძღვანელი საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი II  – ქართული დიალექტური კორპუსი

(№ 03/10)

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
10 2011 – 2014 კონსულტანტი ქართული ენა საზღვარგარეთ _ ქართული დიალექტები და ლაზური თურქეთში, აზერბაიჯანსა და ირანში

(№ 17/04)

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
11 2012 – 2015 მკვლევარი ქართული ენის ეროვნული კორპუსი მეცნიერების განვითარების საერთაშორისო ფონდი ფოლკსვაგენ შტიფთუნგი (Volkswagen Stiftung)
12 2013 – 2015 სამეცნიერო ხელმძღვანელი საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი III – ქართული დიალექტური კორპუსის მორფოლოგიური ანოტირება და დიდი დიალექტური ლექსიკოგრაფიული ბაზის შექმნა  (№ 30/20)  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
13 2014 – 2017

 

მკვლევარი ქართული საენათმეცნიერო მეტაენის კორპუსი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

ადმინისტრატორი, სამეცნიერო ხელმძღვანელი, მთავარი რედაქტორი ელექტრონული რესურსების:

ქართული დიალექტური კორპუსი http://corpora.co/#/

ქართული სამეცნიერო მეტაენის კორპუსი http://sml.corpora.co/#/

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების _ „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ და „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ – საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

 

რედაქტორობა:

ვ. აბაშვილი, ქართული ენის ინგილოური დიალექტი, 2009 _ შემდგენელ-რედაქტორი.

დ. ჩხუბიანიშვილი, საენათმეცნიერო წერილები (ფერეიდნული ტექსტებითურთ), 2012 რედაქტორი.

ზ. კიკვიძე, სოციოლინგვისტიკური ნარკვევები, თბილისი, 2015.

დიალექტური ტექსტების კორპუსული გამოცემების მომზადება, რედაქტირება (ნაბეჭდი და ხელნაწერი ტექსტები).

რეცენზიები:

 1. რეცენზია ლალი ბინიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომზე «სამოსელის აღმნიშვნელი ლექსიკა ძველ ქართულში», 1997.
 2. რეცენზია ქეთევან სარსევანიძის სადისერტაციო ნაშრომზე «ქართული ონომასტიკის ისტორიისათვის», 2003.
 3. რეცენზია ქეთევან ილურიძის სადისერტაციო ნაშრომზე ” სახელთა ბრუნება XIX საუკუნის I ნახევრის ქართული ენის გრამატიკებში”, 2006.
 4. სოფიკო დარასელიას სადისერტაციო ნაშრომზე „ქართულ-ევროპული ტიპის ახალი სასწავლო ლექსიკონების შედგენის საკითხები კორპუსული მეთოდოლოგიის გამოყენებით“, 2015.

სეზონური სკოლები:

 1. ზეპირი ისტორიების სკოლა: თეორია და პრაქტიკა       – ფონდი „ტასო“-ს და ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი ღონისძიება, 2010 – ლექტორი.
 2. ბათუმის საერთაშორისო ზაფხულის სკოლა „ენის ელექტრონული დოკუმენტირება“, 2012 – ლექტორი.
 3. ბათუმის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „კორპუსის ლინგვისტიკა“, 2013, ლექტორი.
 4. ბათუმის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „კორპუსლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები“, 2014, ლექტორი.
 5. ბაკურიანის ზამთრის სკოლა „დიგიტალური ჰუმანიტარია – ქართველოლოგია და XXI საუკუნის გამოწვევები“, 2014, ლექტორი.
 6. ბათუმის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „დიგიტალური ჰუმანიტარია – ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუმენტაცია“, 2015, ლექტორი.
 7. თბილისის ზამთრის სკოლა „დიგიტალური ქართველოლოგია – თემატური კორპუსები და ანოტირების საკითხები ქართველურ ენებში“, 2016, ლექტორი.

 

მივლინება ირანში ფერეიდნული ტექსტების ჩასაწერად, ლექსიკის შესავსებად 2008, 2009, 2012, 2014 წლები

მივლინება აზერბაიჯანში 2005, 2007.

საველე სამუშაო მესხეთში, კახეთში, აჭარაში (2006-2013)

პრემია, ჯილდო.

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სტიპენდია, 2010.

პუბლიცისტური ნაშრომები: 1. მთას ვიყავ, მწვერვალზე ვიდექ, თბ. 1999წ. (პირველი ქართული ექსპედიცია ევერესტზე). 2. ტიან-შანი (ალპინისტის ცოლის ჩანაწერები), გაზეთი «24 საათი», 7-8 ოქტომბერი, 2003 წ. 3. ბატონო ბესიკ! კრებულში: ბესარიონ ჯორბენაძე – პიროვნება, მეცნიერი, მოღვაწე, “ქართული ენა”. თბილისი, 2003.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019