ჯიბუტი ინგა

 

I Djibuti

 პირადი ანკეტა

 

გვარი ჯიბუტი
სახელი ინგა
მამის სახელი გრიგოლის ასული
ელ.ფოსტა
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ა) ძირითადი: არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

 

 2. განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგია      1956-1961 ფილოლოგი,ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1963-1972 არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება, უფროსი ლაბორანტი
1972-1986 არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
1986-1995 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი
1995-2001 არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება, განყოფილების გამგე
2002-2016 არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი

 

 შრომათა სია

 

წიგნები:

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 

 1. რუსული რთული ზმნისწინების обез-(обес-) ქართულად გადმოცემის შემთხვევები ტექნიკური ტერმინოლოგიის მასალაზე, საქ. სსრ მეცნიერებათა აკად. ენათმეცნ. ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა  სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. – თბ., 1976
 2. -იან, – ოსან, – ა სუფიქსებით ნაწარმოები ტერმინები, საქ. სსრ მეცნ. აკად. ენათმეცნ. ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. – თბ., 1981
 3. მქონებლობის ერთი აფიქსის შესახებ ტერმინოლოგიურ სიტყვაწარმოებაში, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, VIII ტომი. – თბ., 1988,117-123
 4. «ტერმინოლოგიური შენიშვნები”, «სამთო ჟურნალი”, 2(7). – თბ., 2001,66-67
 5. მასდარის მრავლობითობისათვის ქართულში, გელათის აკადემიის ჟურნალი,  თბ., 2007, 5-9
 6. К масдару именных форм в грузинском языке, Лингвистические чтения, Цикл 5. – Пермь, 2008, 120 -122
 7. ტერმინოლოგიური ლექსიკონი, ენციკლოპედია ,,ქართული ენა“. – თბ., 2009, 45
 8. ტერმინოლოგიურ ლექსიკონთა შექმნის ისტორიიდან, I საერთაშორისო  სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, მასალები. – ბათუმი, 2010, 105 – 106
 9. ტერმინოლოგიური სიტყვაწარმოებისათვის, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში,მასალები. – ბათუმი, 2012, 132 – 133
 10. მრავალდარგოვანი ტექნიკური ტერმინოლოგიის ახალი რედაქციისათვის, ტერმინოლოგიის საკითხები, I. – თბ., 2014, 130 – 134

 საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს რესტრუქტურიზაცია    მსოფლიო

ბანკი

2003 მასალის ტერმინოლოგიური და ენობრივი დამუშავება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სასაქონლო მარაგების სამხედრო – ტექნიკურ ტერმინთა ელექტრონული ლექსიკონი    საქართველო

თავდაცვის

სამინისტრო

2014-2016 მასალის ტერმინოლოგიური დამუშავება

  

სხვა აქტივობები

(ლექსიკონებისა და სტანდარტების ტერმინოლოგიური და ენობრივი დამუშავება)

 

  1. იურიდიული ტერმინოლოგია, თბ., 1963 წ.
  2. ელექტროწევის ტერმინოლოგია, თბ., 1965 წ.
  3. რადიოელექტრონიკის ტერმინოლოგია, თბ., 1966 წ.
  4. ჰიდროტექნიკური ტერმინოლოგია, თბ., 1966 წ.
  5. გეოგრაფიის ტერმინოლოგია, თბ., 1967 წ.
  6. სატყეო-ტექნიკური ტერმინოლოგია, თბ., 1968 წ.
  7. ქიმიის ტერმინოლოგია, თბ., 1970 წ.
  8. სამრეწველო საწარმოს ორგანიზაციის და დაგეგმვის ტერმინოლოგია, თბ., 1971 წ.
  9. მეფუტკრეობის ტერმინოლოგია, თბ., 1973 წ.
  10. ფრინველების ნომენკლატურული ტერმინოლოგია, თბ., 1973 წ.
  11. ტექნიკური ტერმინოლოგია,(რუსულ-ქართული) თბ., 1977 წ.
  12. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტერმინოლოგია, თბ., 1977 წ.
  13. კავშირგაბმულობის ტერმინოლოგია, თბ., 1981 წ.
  14. რადიოელექტრონიკის ტერმინოლოგია, თბ., 1981 წ.
  15. ტექნიკური ტერმინოლოგია, თბ., (ქართულ-რუსული) 1982 წ.
  16. საზღვაო ტერმინოლოგია, თბ., 1985 წ.
  17. გეოფიზიკის ტერმინოლოგია, თბ., 1988 წ.
  18. მეტალურგიის ტერმინოლოგიური ლექსიკონი ქართულ-რუსულ-ინგლისურ გერმანულ-ფრანგული, თბ., 1999 წ.
  19. სახელმწიფო მმართველობის ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი, თბ. 2000 წ.
  20. ეროვნებათა და საქმიანობათა ლექსიკონი, თბ., 2000 წ.
  21. საავიაციო ლექსიკონი და იკაო-ს ტერმინების კრებული, 2000 წ.
  22. საქ. ეროვნული სტანდარტი (სსტ 41:2000) აირები ნახშირწყალბადური
  23. გათხევადებული საწვავი საყოფაცხოვრებო მომსახურებისათვის, 2000 წ.
  24. ბილიარდის ტერმინოლოგია, 2001 წ.
  25. ეკონომიკური და დემოგრაფიული ტერმინოლოგია, თბ., 2001 წ.
  26. ნავთობის გეოლოგიისა და მრეწველობის ინგლისურ-ქართულ-რუსული
  27. ტერმინოლოგიური ლექსიკონი, თბ., 2001 წ.
  28. ჯანდაცვის მენეჯმენტის განმარტებითი ლექსიკონი, თბ., 2000 წ.
  29. ინგლისურ-რუსულ-ქართული საავიაციო ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი, თბ., 2002 წ.
  30. ქართულ-ინგლისური და ინგლისურ-ქართული პოლიგრაფიული დასაგამომცემლო ლექსიკონი, ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველო“, თბ., 2003 წ.
  31. წყლის რესურსების მართვის სამენოვანი ლექსიკონი, USAID და კორპორაცია «განვითარების ალტერნატივები” (DAI), თბ., 2003 წ.
  32. ვაჭრობის ეკონომიკისა და საქონელმცოდნეობის ტერმინოლოგია, თბ., 2003 წ.
  33. საერთაშორისო საპატენტო კლასიფიკატორი, თბ., 2003 წ.
  34. ოთხენოვანი ქიმიური ლექსიკონი, თბ., 2004 წ.
  35. ნავთობისა და გაზის ინგლისურ-რუსულ-ქართული ლექსიკონი, თბ., 2005 წ.
  36. მარკეტინგის ტერმინთა ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი, თბ.,2005 წ.
  37. ბიოლოგიურ ტერმინთა მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი, თბ., 2006 წ.
  38. ბირთვული ექსპერტის კონტროლის ინგლისურ -ქართული ლექსიკონი, 2008 წ.
  39. კარტოგრაფიისა და გეოდეზიის რუსულ – ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკონი, 2008 წ.
  40. სამეანო-გინეკოლოგიურ ტერმინთა ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი, თბ., 2009წ.
  41. ევროგაერთიანების თეზაურუსის მასალები, 2009 წ.
  42. საერთაშორისო და რეგიონალური სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიების ენობრივი ექსპერტიზა, 2009 -2015 წ.
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019