ბაკურაძე ლია

 L Bakuradze

პირადი ანკეტა

CV

 

გვარი ლია
სახელი ბაკურაძე
მამის სახელი დავითი
ელ.ფოსტა l.bakuradze@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ძირითადი: თსუ, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ენოვრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

 განათლება

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1983–1988 ფილოლოგი, ქართული ენა და ლიტერატურა

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 26. 01. 1999
დისერტაციის თემა სულხან–საბა ორბელიანის გრამატიკული ნააზრევი „ლექსიკონი ქართულის“ მიხედვით
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი № 002090/ 26.01.1999.  (P 10.02 C №4 სადისერტაციო საბჭოს ოქმი №22)

 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1988–1990 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ხელშეკრულების წესით
1990–1998 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქართველურ ენათა განყოფილების დიალექტოლოგიური ატლასის ლაბორატორია, ლაბორანტი
1998 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქართველურ ენათა განყოფილების დიალექტოლოგიური ატლასის ლაბორატორია,  მეცნიერი თანამშრომელი
1999–206 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქართველურ ენათა განყოფილების დიალექტოლოგიური ატლასის ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2006 წლიდან დღემდე ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

შრომათა სია

 

ლექსიკონები:

ფერეიდნული ლექსიკონი მარინა ბერიძე) _ ქდკ-ს ონლაინლექსიკონი, 6000 სიტყვა (შემდგენელი, რედაქტორი), 2014.

 

დიალექტური ტექსტები (სრული საავტორო ციკლი _ მოპოვება, დამუშავება, გამოცემა):

ფერეიდნული ლექსიკონი მარინა ბერიძესთან ერთად), 300 გვერდი.

 

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 

 1. . ართრონი” საბას ლექსიკონის მიხედვით. – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 51-ე სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, თბ, 1993, გვ.10-12.
 2. ართრონის ერთი ფუნქციისათვის სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონის მიხედვით. –ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 54-ე სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1995, გვ. 7-8.
 3. ერთი გრამატიკული ტერმინის მნიშვნელობისათვის სულხან–საბა ორბელიანის ლექსიკონში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, V, სტატია,1996, გვ. 237–240.
 4. -აკ სუფიქსიანი სახელები საბას ლექსიკონის მიხედვით. – ქუთაისური საუბრები III, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1996, გვ. 74-75.
 5. ტერმინ ართრონის ერთი ფუნქციისათვის სულხან–საბა ორბელიანის ლექსიკონში. – ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები VI, სტატია, 1997, გვ. 17-25.
 6. სამეტყველო ლექსიკა საბას ლექსიკონში, XVII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1997, გვ. 10-11.
 7. სიტყვათა სტილური თვალსაზრისით დაჯგუფების პრინციპები სულხან–საბა ორბელიანის ლექსიკონში. – საენათმეცნიერო ძიებანი VII, სტატია, 1998 , გვ. 150–157.
 8. სიტყვათა ფორმობრივი აგების პრინციპები სულხან–საბა ორბელიანის ლექსიკონში. – ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები VII, სტატია,1998, გვ. 46-52.
 9. სიტყვათა სემანტიკური თვალსაზრისით დაჯგუფების პრინციპი საბას ლექსიკონში. – XVIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1998, გვ. 9-10.
 10. სიტყვის ფორმობრივი აგების პრინციპები საბას ლექსიკონში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, IX, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1998, გვ. 13-14.
 11. სულხან საბა ორბელიანის გრამატიკული ნააზრევი «ლექსიკონი ქართულის მიხედვით”, ავტორეფერატი, თბილისი, 1998.
 12. კუერ||კუარ ფუძის მნიშვნელობისათვის (ქართული ენის დიალექტთა მონაცემების მიხედვით). – XIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მასალები, ახალციხე, 1999, გვ. 15-16.
 13. სიმრგვალის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში – XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, მასალები, 2001, გვ.25–26.
 14. გამწმენდის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში, XXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, მასალები, 2002, გვ.16.
 15. ნ. სონანტის ერთი შესაძლო ფუნქციის გამოხატვისათვის ქართულში. – XXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, 2003, გვ. 16-17.
 16. სახელთა –ებ სუფიქსიანი მრავლობითი ქართლურში. – XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, 2004, გვ.20–21.
 17. იოანე დამასკელის დიალექტიკა და საბას ლექსიკონი. – საენათმეცნიერო ძიებანი XIV, 2004, გვ.160–170.
 18. მონაცემთა ბაზა დიალექტური ლექსიკის კარტოგრაფირებისათვის მ. ბერიძესა და ლია გოგოხიასთან ერთად). – ბუნებრივ ენათა დამუშავება, ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, უნივერსალი, მასალები, 2005, გვ.  10-12.
 19. სახელთა –ებ სუფიქსიანი მრავლობითი ქართლურში. – ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IX. სტატია, ქართული ენა, 2005, გვ. 58-61
 20. ნ/თანიანი და ებ-იანი მრავლობითის გამოხატვის თავისებურებანი ქართლურში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XVII.,სტატია,  უნივერსალი, 2006, გვ.11–12.
 21. სიტყვაფორმის მორფოლოგიური აღწერის სტრუქტურის შემუშავება დიალექტური ტექსტების კორპუსისათვის, (მ.ბერიძესა და დ. ნადარაიასთან ერთად). – ბუნებრივ ენათა დამუშავება V, მასალები, უნივერსალი, 2007, გვ. 8–9.
 22. სიმრავლის გამოხატვის ზოგიერთი საკითხისათვის ქართულში. – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XVIII, უნივერსალი, მასალები, 2007, გვ.19–21.
 23. დიალექტური ტექსტების კორპუსი და ენათა კონტაქტები მ. ბერიძესთან ერთად). – რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, XXVII, უნივერსალი, მასალები, 2007, გვ.27–28.
 24. მონაცემთა ბაზა სულხან–საბა ორბელიანის „ლექსიკონი ქართულის“ ელექტრონული ლექსიკონისათვის (მ. ბერიძესთან ერთად). – გ. ცოცანიძისადმი მიძღვნილი კონფერენცია „ტრადიციული და კომპიუტერული ლექსიკოგრაფიის საკითხები“, 2007, მოხსენება.
 25. თვისებისა და რიცხვის ექსპრესიული გამოხატვის შემთხვევები  –ობა სუფიქსიან სახელებში“. – რუსულენოვნება და ბილინგვიზმი XXI საუკუნის კულტურულ კომუნიკაციებში, პიატიგორსკი, რუსეთი, მასალები, 2008, გვ. 20.
 26. პროექტი საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი (ისტორია და პერსპექტივები) (მ. ბერიძესთან, ნ. სურმავასთან, მ. ბარიხაშვილთან, დ. ნადარაიასთან, დ. ჩხუბიანიშვილთან და გ. ცოცანიძესთან ერთად). – II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, იბერიეულ–კავკასიური ენათმეცნიერება: მემკვიდრეობა და პერსპექტივები, თბილისი, 2008, მოხსენება მრგვალ მაგიდაზე.
 27. ფერეიდნული დიალექტი და დიალექტური ტექსტების კორპუსი (მ. ბერიძესა და დ. ნადარაიასთან ერთად), საერთაშორისო კონფერენცია, ირანში გავრცელებული ენები და მათი დიალექტები, ზაჰედანი, ირანი, 2008, სასტენდო მოხსენება.
 28. სემანტიკური გადაწევის ერთი შემთხვევისათვის ქართულში. – სამეცნიერო შრომების კრებული “მერმისი”.II, ირიდა, სტატია 2008,  გვ.52–61.
 29. პუნქტუაციის საკითხი ენობრივ შეცდომათა ელექტრონულ ლექსიკონში. – არნ. ჩიქობავას ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია, უნივერსალი, მასალები, 2008, გვ. 133–134.
 30. სულხან-საბა ორბელიანის „ლექსიკონი ქართული“ და ქართული ლექსიკის მონაცემთა ჰიპერტექსტული ბაზა (მ. ბერიძესთან ერთად). – სულხან-საბა ორბელიანისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური კონფერენცია, უნივერსალი,  მასალები, 2008, გვ.21–22.
 31. პროექტი „საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი“ და საქართველოს ფარგლებს გარეთ გავრცელებული დიალექტები (მარინა ბერიძესთან ერთად). – დიასპორის დღებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2008, მოხსენება.
 32. თვისებისა და რიცხვის ექსპრესიული გამოხატვის შემთხვევები –ობა სუფიქსიან სახელებში. –არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XIX, მასალები, 2008, გვ.16–18.
 33. ართრონი და მისი ერთი ფუნქცია საბას ლექსიკონის მიხედვით. – სულხან-საბა ორბელიანი 350, საიუბილეო კრებული,  ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, სტატია, 2009, გვ.117–137.
 34. სიმრავლის გამოხატვის ზოგიერთი შემთხვევისათვის ქართულში. – იკე. ტ. XXXVI, უნივერსალი, სტატია, 2009, გვ. 44–55.
 35. თვისებისა და რიცხვის ექსპრესიული გამოხატვის შემთხვევები -ობა სუფიქსიან სახელებში. – ქართული ენის სტრუქტურის საკითხები ტ. X, სტატია, 2009, გვ.19–24.
 36. ექსპრესიულობისა და ინტენსივობის გამოხატვის საშუალებანი ფერეიდნულში, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2009. მოხსენება.
 37. ქართული დიალექტების კორპუსი (პროექტი „საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი“. – საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, (მ. ბერიძესთან, ნ. სურმავასთან, გ. ცოცანიძესთან, დ. ჩხუბიანიშვილსა და მ. ბარიხაშვილთან ერთად), 2009, პრეზენტაცია.
 38. „გვიანი შუასაუკუნეების ჰიპერტექსტული ბაზა და სულხან–საბა ორბელიანის ლექსიკონი“. – საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, 2009, სასტენდო მოხსენება.
 39. სულხან–საბა ორბელიანის „ლექსიკონი ქართულის“ კორპუსული ვერსია“. – საერთაშორიკო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, მასალები, 2009, ბათუმი, გვ. 94–98.
 40. სიმრავლის გამოხატვის საშუალებები ქართულში. – თანამედროვე მიღწევები კავკასიოლოგიურ კვლევებში, მაჩერატა, იტალია, 2010, მოხსენება
 41. სნეულება და მასთან დაკავშირებული ლექსიკა სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონის მიხედვით.- ეთნოლინგვისტური საკითხავები II, მერიდიანი, მასალები, 2010, გვ. 5–7.
 42. ელექტრონული კორპუსი როგორც ლექსიკოგრაფიული ბაზა (მ. ბერიძეს, ნ. სურმავასა და დ. ნადარაიასთან ერთად). – I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, მერიდიანი, მასალები, 2010, გვ.49–50.
 43. მრავლობითობის კატეგორიის გამოხატვა ქართულში (“მთელისა” და “თავის” მიმართება) (მ. კოკინიშვილთან ერთად). – ზოგადი და კავკასიური ენათმეცნიერების აქტუალური საკითხები, მახაჭყალა, რუსეთი,  2010. მოხსენება.
 44. სიმრავლის გამოხატვისათვის ქართულში. – კავკასიის ენა და კულტურა, , SLCCEE,Verlag Otto Sagner, მიუნხენი-ბერლინი; 2011, გვ. 615–625.
 45. ქართული გრამატიკული აზრი მე–17 _ მე–18 საუკუნეებში:”ლექსიკონი ქართული”, მე–12 საერთაშორისო კონფერენცია ენათმეცნიერების ისტორიაში, სანკტ–პეტერბურგი, რუსეთი, 2011, მოხსენება
 46. ფერეიდანი _ ქართული ლინგვოკულტურული სივრცის ნაწილი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 70–ე სამეცნიერო სესია, მასალები, 2011, გვ. 16-17.
 47. ქართული დიალექტური კორპუსი (ქდკ) კორპუსული ლინგვისტიკის გამოცდილების ფონზე. – ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები II, (მ. ბერიძესთან ერთად), 2011, გვ. 32–36
 48. ქართული დიალექტური კორპუსის სასწავლო ბაზა „დიალექტური დიასპორებისათვის“ (თურქეთის, ირანის, აზერბაიჯანის ქართველებისათვის). – სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები: პრობლემები და გამოწვევები, (მარინა ბერიძესთან ერთად). 2011, გვ.44–45/ 129–130.
 49. ქართული დიალექტური ლექსიკა იტალიელი მისიონერის ბერნარდო მარია ნეაპოლელის ლექსიკონებში; ბათუმის II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში; მასალები, 2012 წლის მაისი, საქართველო, ბათუმი, გვ.42–47.

 

 1. ფერეიდნული დიალექტის ლექსიკის შესწავლისათვის (თანაავტორობით), არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 71–ე სესიის მასალები, 2012, გვ. 12–13.
 2. ენობრივი რეინტეგრაციის პროცესები ქართულ დიალექტურ დიასპორებში (ირანი, თურქეთი). – სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქის წმინდა მღვდელმოწამე კირიონ II-ის გორის მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2012, მოხსენება
 3. იტალიელი მისიონერების ქართული ლექსიკონები. – საერთაშორისო კონფერენცია  „ლექსიკოგრაფია 2013“, ბელორუსია, გროდნო, 2013, მოხსენება.
 4. იტალიელი მისიონერების ქართული ლექსიკონები – სამეცნიერო შრომების კრებული Vocabulum et Vocabularium (სიტყვა და ლექსიკონი) ГрГу 2013, ბელორუსია, გროდნო, გვ.41–43.
 5. ქართული დიალექტური კორპუსი – შედგენილობა და უნიფიცირების პრობლემები (მ. ბერიძესა და ნ. სურმავასთან ერთად). – საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები – 2013“, გვ.109–112.
 6. ქართული დიალექტური კორპუსი _ ფრაზეოლოგიის შესწავლის წყარო. – კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი „მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა“, 2013, მასალები, გვ. 23–24/ 152–153.
 7. ქართული დიალექტური კუნძული ირანში (მარინა ბერიძესთან ერთად). – საერთაშორისო კონფერენცია “შეპირისპირებითი კვლევები და გამოყენებითი ლინგვისტიკა”, მინსკი, ბელორუსია, 2014. მოხსენება.
 8. ტექსტების უნიფიცირების პრობლემები ქართულ დიალექტურ კორპუსში (მ. ბერიძესა და ნ. სურმავასთან ერთად). – გამოყენებითი ლინგვისტიკა მეცნიერებასა და განათლებაში,  შრომათა კრებული, სანკტ-პეტერბურგი, Книжный дом, 2014, გვ.87-90.
 9. ქდკ-ს ფერეიდნული ლექსიკონი (მ. ბერიძესთან ერთად). – ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-II“, მასალები, ბათუმი, 2014, გვ. 289-293.
 10. ენობრივი ინტეგრაციის დინამიკა ფერეიდნულ დიალექტურ „კუნძულში“. – პროფესორ იოსებ ყიფშიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია „ქართველურ ენათა კვლევის საკვანძო საკითხები და პერსპექტივები,  (მ. ბერიძესთან ერთად), 2014, მოხსენება.
 11. „დიალექტური კუნძულის“ ლინგვოკულტურული სივრცის მოდელირება და პრეზენტაცია ქდკ–ში (ფერეიდნული დიალექტი) (ლ.ბაკურაძე, მ.ბერიძე).– საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები – 2015“, IV, მასალები, თბილისი, საქართველო, 2015, გვ. 27–31 .
 12. პროექტი: ქართული ენა საზღვარგარეთ – ქართული დიალექტები და ლაზური თურქეთში, ირანსა და აზერბაიჯანში“. –  ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები – 2015, (ლ. ეზუგბაია, მ. ბარიხაშვილი, ნ. სურმავა), IV, მასალები, თბილისი,  2015, გვ.59–60.

 

 1. ფერეიდნული მასალის ბეჭდური წყაროების დიალექტური კორპუსისათვის მომზადების პრინციპები. –  არნ. ჩიქობავას საკითხავები, მასალები, XXVI,  თბილისი, 2015, გვ. 20–22.
 2. ქართული დიალექტური კუნძული ირანში (მ. ბერიძე, ლ.ბაკურაძე).– “შეპირისპირებითი კვლევები და გამოყენებითი ლინგვისტიკა” შრომათა კრებული, II ნაწილი,  მინსკი, 2015, გვ.3–5.
 3. ფერეიდნული დიალექტის შიდაენობრივი დიფერენციაციისათვის (ისტორიული და ლინგვისტური ასპექტები) – აკადემიკოს მზექალა შანიძის  დაბადების  90 წლისიუბილესადმი  მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (ლ.ბაკურაძე, მ. ბერიძე), მასალები, 2016, გვ. 8–9.

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 ქართული ლინგვისტური პორტრეტი III _ქართული დიალექტური კორპუსის მორფოლოგიური ანოტირება და დიდი დიალექტური ლექსიკოგრაფიული ბაზის შექმნა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

№ 30/20

2013–2014 ძირითადი შემსრულებელი, ლინგვისტი
2 ქართული ენის ეროვნული კორპუსი მეცნიერების

განვითარების

საერთაშორისო

ფონდი ფოლკსვაგენ

შტიფთუნგი

(Volkswagen Stiftung)

2012–2015 მკვლევარი
3 ქართული ენა საზღვარგარეთ _ ქართული დიალექტები და ლაზური თურქეთში, აზერბაიჯანსა და ირანში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

№17/04

2011–2014 ლინგვისტი
4 ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსის დანერგვა და განვითარება საგანმანათლებლო სივრცეში ღია საზოგადოება– საქართველო CS/21/13 – 19286 2012–2013 ლინგვისტი, ექპერტი
5 ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსი  

ღია საზოგადოება– საქართველო GS/32/11-17759

CS/21/13 – 19286

2011–2012 ექსპერტი, ლინგვისტი
6 ქართული დიალექტური კორპუსი II შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

№ 03/10

2010 ლინგვისტი, არაძირითადი

პერსონალი

7 ხალხური სამედიცინო ცოდნა და ეთნოსამედიცინო თეზაურუსი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

№ A – 05-09

2010 პროექტის ხელმძღვანელი
8 საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი _ ქართველური დიალექტების ელექტრონული კორპუსი (I ეტაპი – ქართული ენის დიალექტები) საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

 

2007–2009 ლინგვისტი, ძირითადი შემსრულებელი
9 ქართული ენის სტანდარტიზაცია ლინგვისტი ექსპერტი 2007 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
10 შეცდომათა ელექტრონული ლექსიკონი ლინგვისტი ექსპერტი 2008 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
11 ეროვნული კულტურის უცნობი ფრაგმენტები – ფერეიდნული ტექსტები ავტორი, დირექტორი 2005–2006 ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველოს“ –კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამა, №131334
12 ენობრივი სიტუაცია საქართველოში ლინგვისტი, ძირითადი შემსრულებელი 2006 ფონდი „ფოლკსვაგენსტიფტუნგი“
13 XX საუკუნის ლინგვისტური პორტრეტი, ინგილოური სამყარო წინაპრების თვალით ლინგვისტი, ძირითადი შემსრულებელი 2004 ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველოს“ –კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამა
14 ქართლური დიალექტური ტექსტების კორპუსი დიალექტოლოგიური ფრაზეოლოგიითურთ (ოთხი ეტაპი) ლინგვისტი, ძირითადი შემსრულებელი 1997–2005 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, №21–8

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

ქდკ – ქართული დიალექტური კორპუსი:

ქართული დიალექტური კორპუსისათვის დიალექტური ტექსტების მომზადება, რედაქტირება (ნაბეჭდი და ხელნაწერი ტექსტები).

 

სარედაქციო კოლეგიის  წევრი საერთაშორისო კონფერენციებისა „ ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ და „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები. _ 2013, 2015

 

წიგნის გამოსაცემად მომზადება – დ. ჩხუბიანიშვილი, საენათმეცნიერო წერილები (ფერეიდნული ტექსტები ლექსიკონით),  2012

 

რეცენზიები:

რეცენზია ფ. აფხაიძის  საკანდიდატო ნაშრომისა  კაუზატივის კატეგორია სალაპარაკო სინჰალაში. 2002.

რეცენზია  ნ. ხოჭოლავას  საკანდიდატო ნაშრომისა „ მცენარეთა სახელდება ქართულში“, 2006.

რეცენზია  ქ. გენებაშვილის  საკანდიდატო ნაშრომისა „მოსე ჯანაშვილის ენათმეცნიერული მემკვიდრეობა“, 2006.

წინასწარი რეცენზია ქ. ილურიძის საკანდიდატო ნაშრომისა „სახელთა ბრუნება XIX საუკუნის I ნახევრის ქართული ენის გრამატიკებში, 2006.

წინასწარი რეცენზია  ლ. გიგლემიანის საკანდიდატო ნაშრომისა „წყალთან დაკავშირებული ლექსიკა ქართულში“, 2007.

რეცენზია  ლ. ნოზაძის წიგნისა , „ქართველურ ენათა ისტორიული მორფოლოგიის საკითხები“ უნივერსალი, , 2008.

რეცენზია  ვ. აბაშვილის წიგნისა , „ქართული ენის ინგილოური დიალექტი“ , მერიდიანი, 2009.

მივლინება: ირანში ფერეიდნული ტექსტებისა და ლექსიკის ჩასაწერად:2008, 2009, 2012, 2014 წლები.

 

ქართული ენის სასწავლო კურსები არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში, ქართული ენის სასწავლო კურსი ფერეიდნელი ქართველებისათვის, 2008 წლის ივლისი, სექტემბერი.

 

მიწვევა საპატიო სტუმრის სტატუსით – ირანში, ლარში საერთშორისო კონფერენციაზე: ლარისტანის ეთნოლოგია და ფილოლოგია, 2009

 

სემინარები:

საერთაშორისო სემინარი „კორპუსის შექმნის მეთოდოლოგიური საფუძვლები“ (სერტიფიკატი) – 2015 (13–15 სექტემბერი)

საერთაშორისო სემინარი  ” Institutional Building and Human Resourse Development for E-Learning” ორგანიზაცია: Invent, დამფ.  გერმანიის  ეკონომიკური .განვითარების სამინისტრო (შესაბამისი სერტიფიკატი).2008 წლის 03–05 დეკემბერი, თბილისი

სემინარი _ აქტიური სწავლების მეთოდები ივიჩის მეთოდების მიხედვით.  ორგანიზაცია: საქართველოს განათლების სამინისტრო  –  2002-2003 წლები.

 

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                         

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020