კვანტალიანი ციცინო

 C Kvantaliani

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი კვანტალიანი
სახელი ციცინო
მამის სახელი ზურაბი
მოქალაქეობა საქართველოს მოქალაქე
ელ.ფოსტა tsitsino.nino.kvantaliani@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ძირითადი: ივანე ჯავახიშვილის სახ.თსუ ,არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

 განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, კავკასიურ ენათა განყოფილება 1975-1980 ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

 სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 2001წ. 25.09
დისერტაციის თემა ზმნისწინის სიტყვაწარმოებითი დანიშნულება ახალ ქართულში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი #002765

 

 სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1980-1987წ.წ. ივ.ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
1987-1990წ.წ. არნ. ჩიქობავას სახ.ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქართველურ ენათა განყოფილება,  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
1990-1994 წ.წ. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქართველურ ენათა განყოფილება,  მეცნიერი თანამშრომელი
1994-2002წწ. სამეცნიერო ინფორმაციისა და საენათმეცნიერო ენციკლოპედიური ლექსიკონების განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი
2002-2006წწ. სამეცნიერო ინფორმაციისა და საენათმეცნიერო ენციკლოპედიური ლექსიკონების განყოფილება,  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
1991-1998წწ. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაციასთან არსებული უნივესიტეტი „მცირე აკადემია“, პედაგოგი
2006 – დღემდე არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2005წ. -დღემდე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ქართული ენისა და ლიტერატურის საგამოცდო კომისიის წევრი

 

 შრომათა სია

        წიგნები:

1.ქართული ენის ზმნური ფუძეების ლექსიკონი.  თანაავტორები: გ. გოგოლაშვილი, დ. შენგელია, თბილისი, 1989წ. გვ. 439

2.ქართული ენის სახელზმნური ფუძეების ლექსიკონი. თანაავტორები: გ. გოგოლაშვილი, დ. შენგელია, თბილისი, 1991წ. გვ. 407

 

სტატიები:

1.ზმნისწინის ნეიტრალური ფუნქციისათვის ქართულში. − საენათმეცნიერო ძიებანი, VII, თბილისი, 1998წ. გვ.75-79

2.ზმნისწინი და ქცევის ფორმათა წარმოების საკითხები. −  საენათმეცნიერო ძიებანი, VIII, თბილისი,1998წ. გვ.153-160

3.ზმნისწინის სიტყვაწარმოებითი ფუნქცია ერთი და იმავე ზმნური ძირის ზმნურ და სახელზმნურ ფორმებში. −  საენათმეცნიერო ძიებანი, IX, თბილისი, 1999წ.  გვ.115-126

4.ფიქრები ილია ჭავჭვაძის „ოთარაანთ ქვრივის“ შესახებ. − ჟურნალი „ბურჯი ეროვნებისა“, თბილისი,  1999წ. გვ.16-19

5.მი- და მო- ზმნისწინთა ერთი მნიშვნელობისათვის ქართულში. − საენათმეცნიერო ძიებანი, X, 2000წ. გვ.63-67

 1. სიტყვა და საქმე ილია ჭავაჭავაძის შემოქმედებაში. − ჟურნალი „ბურჯი ეროვნებისა“, თბილისი, 2001წ. გვ.16-19
 2. შე- ზმნისწინის სიტყვაწარმოებითი დანიშნულება. −  ბესარიონ ჯორბენაძეს, დაბადების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული, თბილისი, 2003წ. გვ.36-43
 3. და-  ზმნისწინის სიტყვაწარმოებითი დანიშნულება.  − საენათმეცნიერო ძიებანი, XVII, თბილისი,2004წ.  გვ.45-49
 4. რთული ზმნისწინის სიტყვაწარმოებითი დანიშნულება.  − ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IX, თბილისი, 2005წ.   გვ.154-160
 5. ქართული ენის ზმნური ფუძეების ელექტრონული ლექსიკონის დახვეწისა და სრულყოფისათვის. თანაავტორი: ლ.ჩხაიძე. − საენათმეცნიერო ძიებანი, XXII, თბილისი,2006წ.  გვ.163-169
 6. „შინამრეწველობის მასალების“ ენათმეცნიერული მნიშვნელობა. − საენათმეცნიერო ძიებანი, XXV, თბილისი,2007წ.  გვ.89-96
 7. კარ-  და კიდ-  ზმნური ფუძეები და მათთან დაკავშირებული ზმნისწინები. − საენათმეცნიერო ძიებანი, XXVIII, თბილისი, 2008წ.  გვ.160-169
 8. ზმნისწინი. − ენციკლოპედია „ქართული ენა“, თბილისი, 2008წ.  გვ.215-216
 9. ვახუშტი ბატონიშვილი. − ენციკლოპედია „ქართული ენა“, თბილისი,2008წ.  გვ.203-204
 10. მორფემების ლექსიკონი. − ენციკლოპედია „ქართული ენა“, თბილისი,2008წ.  გვ.331-332
 11. ფუძეების ლექსიკონი. – ენციკლოპედია „ქართული ენა“, თბილისი,2008წ.  გვ.490-491

17.ერთი მწერლის კორპუსი − ლექსიკონი, დავით გურამიშვილის „დავითიანი“(მოსამზადებელი სამუშაო მასალის დამუშავებისა და სიმფონია-ლექსიკონის პრინციპების დადგენისათვის). − იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVI, თბილისი,2008წ. გვ.124-127

 1. ზმნისწინისა და თემის ნიშანთა ცვლილებისათვის ქვემოიმერულში („შინამრეწველობის მასალების“ მიხედვით). −  საენათმეცნიერო ძიებანი, XXX, თბილისი,2009წ. გვ.53-62
 2. ისევ  ტერმინ კათალიკოსის თაობაზე. − ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, X, თბილისი, 2009წ. გვ.134-141
 3. წმინდა და წმიდა ფორმათა მონაცვლეობისათვის თანამედროვე ქართულში. −  ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XI, თბილისი, 2011წ. გვ.92-96
 4. ზოგი ზმნური ფუძე და ზმნისწინის სიტყვაწარმოებითი დანიშნულება (ნიუანსობრივი სხვაობით გამოვლენილი). − იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXIX, თბილისი,2011წ. გვ.96-101
 5. მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებებთან დაკავშირებული ლექსიკა („შინამრეწველობის მასალების“ მიხედვით). თანაავტორი: რ.ლანდია. − საენათმეცნიერო ძიებანი, XXXII, თბილისი, 2011წ. გვ.142-150
 6. ზმნური კომპონენტი ტერმინოლოგიურ ლექსიკაში ”შინამრეწველობის მასალების“ მიხედვით.თანაავტორი: რ.ლანდია.  − საენათმეცნიერო ძიებანი, XXXIV, 2012 წ. გვ.129-137
 7. ენაში მიმდინარე ზოგი გრამატიკული ცვლილების შესახებ. − ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XII, თბილისი, 2013წ. გვ.111-115

26.ქართული ლექსიკონი. შემდგენლები: გ.ცოცანიძე, ნ.ლოლაძე, ქ.დათუკიშვილი, თბილისი, 2014წ. −  სალექსიკონო სტატიების შემდგენელი

 

მასალები, მოხსენებები:

 1. ქართული ენის ზმნური ფუძეების ელექტრონული ლექსიკონი. თანაავტორები: გ.გოგოლაშვილი, ლ.ჩხაიძე. − მოდელი-98, კონფერენცია: ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელი, III, თეზისები,  თბილისი, 1998წ. გვ. 27-29

2.ქართული ენის ზმნური ფუძეების ელექტრონული ლექსიკონი. თანაავტორები: გ.გოგოლაშვილი, ლ.ჩხაიძე. − კავკასიოლოგთა ევროპული საზოგადოების IX საერთაშორისო კოლოკვიუმი, თეზისები, მაჰაჭყალა, 1998წ. გვ.11-13

 1. წერ ზმნური ძირი და მასთან დაკავშირებული ზმნისწინები. − ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების V სამეცნიერო კონფერენციის  მასალები, თბილისი, 1998წ. გვ.17-21

4.ღ- ზმნური ძირი და მასთან დაკავშირებული ზმნისწინები. − ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების VI სამეცნიერო კონფერენციის  მასალები, თბილისი, 1999წ. გვ.10

5.ზმნისწინის სიტყვაწარმოებითი ფუნქცია ერთი და იმავე ზმნური ძირის ზმნურ და სახელზმნურ ფორმებში(გ ზმნური ძირის მაგალითზე). − არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 58-ე სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1999წ. გვ.32-34

 1. რთული ზმნისწინის სიტყვაწარმოებთი დანიშნულება ახალ ქართულში. − ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების VII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2000წ. გვ.10-11
 2. მი- მო- ზმნისწინთა ერთი ფუნქციისათვის ქართულში. – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, VI, თბილისი, 2000წ. გვ.35-36
 3. ზმნური ფუძეების ელექტრონული ლექსიკონის დახვეწისათვის. – სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტერულ ლინგვისტიკაში მოდელი – 2000, თანამომხსენებელი: ლ.ჩხაიძე, მოხსენება, თბილისი, 2000წ. 24.03
 4. შე- ზმნისწინის სიტყვაწარმოებითი დანიშნულება ქართულში. – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, VII, თბილისი, 2001წ. გვ.54-55

10.ქართული ზმნის ცოდნის ბაზის შექმნის პრინციპები. − თანაავტორები: ლ.ჩხაიძე, მ.კრავჩენკო. − პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 2 (16), მასალები,თბილისი, 2003წ. გვ. 92-94

11.ქართული ზმნის ცოდნის ბაზის აქტუალიზაციისა და სრულყოფის ავტომატიზებული სისტემის შექმნის შესახებ. თანაავტორები: მ.კრავჩენკო, ლ.ჩხაიძე, ც.ჯანჯღავა. − ბუნებრივ ენათა დამუშავება (ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები), I კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2003წ. გვ.24-25

 1. „შინამრეწველობის მასალების“ მნიშვნელობა ენათმეცნიერებისათვის. −XXVI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2006წ. გვ. 28

13.“შინამრეწველობის მასალების“ ბეჭდური გამოცემისა და მისი ხელნაწერი პირების იდენტურობის საკითხი. − არნ. ჩიქობავას საკითხავები, მასალები,  XVIII, თბილისი, 2007წ. გვ. 44-46

 1. ბედი თუ ბედისწერა  ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებაში. − თელავის ი. გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ნიკოლოზ ბარათაშვილისადმი, მასალები, თბილისი,
 2. ქართული ენის ზმნური ფუძეების ელექტრონული ლექსიკონის მონაცემთა ბაზის დერივაციული კომპონენტების კვლევისათვის (ზმნისწინი, ქცევა). თანაავტორი: ლ.ჩხაიძე. −V კონფერენცია „ბუნებრივ ენათა დამუშავება“, მასალები, თბილისი, 2007წ.გვ. 14
 3. ტერმინ კათალიკოსის ისტორიისათვის. – ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების  IX სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2007წ. გვ.13-14

17.სულხან-საბა ორბელიანის „ლექსიკონი ქართული“ და ზმნისწინის სიტყვაწარმოებითი ფუნქცია. −თელავის ი. გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი სულხან-საბა ორბელიანისადმი, მასალები, თბილისი, 2008წ. გვ.19-20

18.ზმნისწინისა და თემის ნიშანთა მონაცვლეობის საკითხისათვის ქვემოიმერულში („შინამრეწველობის მასალების“ მიხედვით). −XXVIII  რესპუბლიკური სამეცნიერო დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბილისი, 2008წ. გვ.33-35

 1. „შინამრეწველობის მასალები“ ქართული დიალექტების კორპუსში. − ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების  XI სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2009წ. გვ.10-11

20.გვიანი შუა საუკუნეების ჰიპერტექსული ბაზა და სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონი ქართულის ელექტრონული ვერსია (ავანპროექტი). თანამომხსენებლები: ლ.ბაკურაძე, რ.ლანდია, დ.ნადირაია. – საერთაშორისო კონფერენცია ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები-2009, სასტენდო მოხსენება, თბილისი, 2009წ.

 1. დავით კლდიაშვილის „სამანიშვილის დედინაცვლის“ პერსონაჟთა ბუნების წარმოჩენისათვის. −  თელავის ი. გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი დავით კლდიაშვილისადმი, მასალები, თბილისი, 2010წ. გვ.9
 2. „შინამრეწველობის მასალები“ ქართული დიალექტების კორპუსში: ტექსტი და სალექსიკონო ბაზა. თანაავტორები: მ.ბერიძე, ღ.ლანდია, დ.ნადარაია. − I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, მასალები, ბათუმი, 2010წ. გვ.51-52

23.მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებებთან დაკავშირებული ლექსიკა ( „შინამრეწველობის მასალების“ მიხედვით). თანაავტორი: რ.ლანდია. – სამეცნიერო კონფერენცია ეთნოლინგვისტური საკითხავები II (ქართული ალხური სამედიცინო ცოდნის ეთნოლინგვისტური კვლევის ასპექტები), მასალები,  თბილისი, 2010წ. გვ.10-11

 1. წმინდა და წმიდა ფორმათა მონაცვლეობისათვის. – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 69-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2010წ. გვ. 29-30

25.ქართული არანორმატიული ლექსიკის ფილტრაციის პრობლემა და მისი გადაწყვეტის გზები. თანაავტორები: ლ.ჩხაიძე, დ.ჯაში, რ.ლანდია. − სართაშორისო კონფერენცია ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები-2011, მასალები, თბილისი, 2011წ. გვ. 150-153

 1. ზმნური კომპონენტი ტერმინოლოგიურ ლექსიკაში ”შინამრეწველობის მასალების“ მიხედვით.თანაავტორი: რ.ლანდია.  ­−  II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2012 წ. გვ.98-99
 2. “ შინამრეწველობის მასალების“ მეტატექსტური აღწერის თავისებურებანი. თანაავტორი: რ.ლანდია. _ ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების XII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი,2012 წ. გვ.18-19

28.ზმნური ფუძეების კვლევისათვის დიალექტებში დიალექტური კორპუსის მიხედვით, თანაავტორი: რ.ლანდია. − სართაშორისო კონფერენცია ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები 2013, მასალები, თბილისი, 2013წ. გვ. 67-70

 1. ზმნური ფუძეებისა და თემის ნიშანთა კვლევისათვის დიალექტური კორპუსის მიხედვით. თანაავტორი: რ.ლანდია. − XXXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2013წ.გვ. 28-30
 2. მორფოლოგიური ანალიზის პრობლემებისათვის ქართულ დიალექტურ კორპუსში. თანაავტორები: მ.ბერიძე,მ.კიკონიშვილი,ნ.სურმავა. − არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXVI, მასალები, თბილისი, 2015წ. გვ.25-26

31ქდკ-ს ავტომატური ანოტირების შედეგების ანალიზი (იმერული, აჭარული, კახური დიალექტების მასალის მიხედვით). − საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები-2015, მასალები, თბილისი, 2015წ. გვ. 100-103

 1. ლემატიზაციის ზოგიერთი საკითხისათვის ქართულ დიალექტურ და სამეცნიერო მეტაენის კორპუსებში (ზმნა). თანაავტორი:  მ.ბერიძე. − არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXVII, თბილისი, 2016წ. გვ.28-30

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 მორფოლოგიის ლექსიკონის კომპიუტერული დამუშავება ქართულენოვანი დიალოგური სისტემისათვის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტი 1998 ავტორი
2 ქართული ენის კომპიუტერული ორთოგრაფიული ლექსიკონი ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“

#MLP/08/99MMMMLP

1999−2000 ავტორი
3 საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი – 2 რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი

# 03-10

 

2009-2012 ძირითადი პერსონალი, ლინგვისტი
4 საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი-3 რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი #30-20 2013-2015 არაძირითადი პერსონალი, ლინგვისტი
5 თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია 2, თანამედროვე ქართული ენის დიალექტთა მორფოლოგია რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი #31/12 2013-2016 არაძირითადი პერსონალი, ლინგვისტი
6 ქართული საენათმეცნიერო მეტაენის კორპუსი რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი #DI/33/1-31/13 2014-2017 ძირითადი პერსონალი, ლინგვისტი

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ.

 1. ტექსტების კორპუსული გამოცემისათვის მომზადება: შინამრეწველობის მასალები, კახური, ქართლური, გურული, რაჭული, ფშაური ტექსტები (რედაქტირება, უნიფიცირება)
 2. მასალები საქართველოს შინამრეწველობისა და წვრილი ხელოსნობისათვის, ივ. ჯავახიშვილის საერთო რედაქციით 5 ტომად: II ტ. II ნაწ. 1982წ. ტ. III, I ნაწ. 1983წ. ტ.III, II ნაწ. 1986წ. ტ.IV, I ნაწ. 1986წ. ტ. IV, II ნაწ.1987წ. ტ.IV, III ნაწ. 1989წ. ტ. V, 1992წ. _ მონაწილეობა ამ ტომების გამოსაცემად მოსამზადებელ სამუშაოებში და საძიებლების შედგენაში
 3. 3. 2009წ.   საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი, ტესტური დავალებების ექსპერტული შეფასება
 4. 4. ყოველწლიური სამეცნიერო კრებულ „საენათმეცნიერო ძიებანის“სარედაქციო კოლეეგიის წევრი, სწავლული მდივანი
 5. ბიბლია ამხელს „იეღოვას მოწმეების“ სწავლებას, თბილისი, 2003წ. რედაქტორი
 6. დიდება და ტკივილი სერბეთისა. სერბ ახალმოწამეთა ცხოვრება, თბილისი, 2004წ. რედაქტორი
 7. მამა იოანე კრონშტადტელი, ცხოვრება და სასწაულები, თბილისი,2004წ. რედაქტორი
 8. წმინდანთა ცხოვრებანი ყრმათათვის, თბილისი, 2005წ. რედაქტორი
 9. მართლმადიდებლობასა და ლათინო-პაპიზმს (კათოლიციზმს) შორის არსებული განსხვავებანი, თბილისი, 2004წ. რედაქტორი
 10. მამათა სწავლანი სულიერი ცხოვრების შესახებ, თბილისი, 2006წ. რედაქტორი
 11. მღვდელმონაზონი სერაფიმე როუზი, სული გარდაცვალების შესახებ, თბილისი, 2006წ. რედაქტორი
 12. წმინდა გრიგოლ დიოლოღოსი, დიალოღონი, თბილისი, 2006წ.
 13. ლევან ჩაჩუა, მიუღწეველი ქვეყანა, თბილისი, 2013წ.  რედაქტორი
 14. კუკიის წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესია 120 წლისაა (1895-2015), თბილისი,2015წ. რედაქტორი
 15. მამათა სწავლანი სულიერი ცხოვრების შესახებ, თბილისი, 2015წ.  ÷

                                                                                           

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019