ბარიხაშვილი მაია

 M Barikhashvili

პირადი ანკეტა

  

გვარი მაია
სახელი ბარიხაშვილი
მამის სახელი ტრისტანი
მოქალაქეობა საქართველო,აზერბაიჯანი
ელ.ფოსტა maia.barikhahsvili@tsu.ge

 

ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ძირითადი: თსუ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

 

 

 

 

 განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  2000-2004 ბაკალავრი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2004-2006 მაგისტრი

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი

  

სამუშაო გამოცდილება

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
 2006-დან თსუ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი

 

2014 წელი  თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი – ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, მიწვეული ლექტორი

 

 შრომათა სია

 

ლექსიკონი:ინგილოური ლექსიკონი (მარინე ბერიძე, მაია ბარიხაშვილი) _ ქდკ-ს ონლაინლექსიკონი, (შემდგენელი), 10000 სიტყვა, თბილისი, 2014 (http://corpora.co/#/dictionaries);

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 1. უძველესი ქრისტიანული პლასტები ინგილოურ ზეპირსიტყვიერებასა და ორნამენტიკაში. – კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მოამბე №IX/2, 2003
 2. ჯ და ძ აფრიკატები ინგილოურ დიალექტში. – რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, 2004
 3. ქი კავშირი ინგილოურ დიალექტში. – რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, 2005
 4. მოსე ჯანაშვილი და ეთნოგრაფიის საკითხები. – მოსე ჯანაშვილის 150 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული, 2005
 5. ინგილოური თქმულებები და ლეგენდები. – ჟურნალი „პირველი სხივი“ №30, თბილისი, 2004
 6. სწავლა–განათლების კერები და ტრადიციული დღესასწაულები საინგილოში. – კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მოამბე №X, 2004
 7. ნიკო მარის წერილები მოსე ჯანაშვილისადმი. – აკად.ნიკო მარის 140 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი, 2005
 8. მოსე ჯანაშვილის წერილი „ერთი თვე საინგილოში“. – ცნობილი ქართველი ენათმეცნიერების, მთარგმნელისა და პედაგოგის გიორგი წიბახაშვილის დაბადების 85–ე წლისთავისადმი მიძრვნილი კრებული,თბილისი,2006
 9. დიდი საყდარი. – ჟურნალი დიასპორა–დიალოგი №1, თბილის, 2006
 10. მოსე ჯანაშვილის წერილი „შვიდეული ძველი დროისა“ – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, თბილისი, 2007
 11. სახელთა წარმოების სისტემა ინტერფერენციის თვალსაზრისით ლეზგიურ ენებში. – რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია XXVII, თბილისი, 2007
 12. ჰერეთი ვირტუალურ სივრცეში. – ბუნებრივ ენათა დამუშავება VI, თბილისი, 2008
 13. კულტურული რეინტეგრაცია და დიალექტის განვითარების ზოგი საკითხი (ნათესაობის აღმნიშვნელი ინგილოური ლექსიკის მაგალითზე). – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67–ე სამეცნიერო სესია მასალები,თბილისი,2008
 14. მასალები ინგილოური დიალექტის დარგობრივი ლექსიკიდან. – „წმინდა ანდრიას გზით“, მასალები,2009
 15. ნასესხები ლექსიკა უდიურ ენასა და ინგილოურ დიალექტში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XX მასალები,2009
 16. ქურმუხის“ ეტიმოლოგია. – საენათმეცნიერო ძიებანი № XXVIII, თბილისი, 2009
 17. ქართული ენის ინგილოური დიალექტი, (თანაავტორობით). – წიგნის გამოსაცემად მომზადება, თბილისი,2009
 18. Как отражаются некоторые обшие Азервайджанско-Кавказские морфологические процессы интерференции в языках лезгйской группы. – ლინგვისტური საკითხავი ყოველწლიური სამეცნიერო-გამოყენებითი კონფერენციის მასალები ISSN 2070-8858, რუსეთი, 2008
 19. О нарушении религиозных прав грузин, проживаюших в Азербаиджане, на примере Курмухской церкви им св Георгия. – ადამიანთა უფლებების შესახებ III საერთაშორისო კონგრესი–ევროპელი ხალხების პოლიტიკური უფლებები, მასალები, ესპანეთი, ბილბაო, 2008
 20. ქართული დიალექტების კორპუსი (პროექტი “საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი”) (საქართველო),(თანაავტორობით). – საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლიგიები”, თბილისი, 2009
 21. ინგილოური დიალექტის შესწავლისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 71–ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2012
 22. -ბე სუფიქსის განაწილებისათვის ინგილოურ დიალექტში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXIII,გვ.10-11 მერიდიანი, მასალები, თბილისი, 2012
 23. ინგილოური ტექსტების კოლექცია მულტიმედიური კორპუსისთვის. – საერთაშორისო კონფერენცია ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები –2013, თბილისი, 2013
 24. ქდკ-ს ინგილოური ლექსიკონი (თანაავტორობით). – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-II, შრომათა კრებული, ბათუმი, 2014 , გვ. 294-298
 25. პროექტი ”ქართული ენა საზღვარგარეთ – ქართული დიალექტები და ლაზური თურქეთში,ირანსა და აზერბაიჯანში” (თანაავტორობით). – ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2015 (კონფერენციის მასალები), გვ. 59-60,  თბილისი, 2015
 26. ქდკ-ს ინგილოური ლექსიკონის მიმართება ლექსიკოგრაფიულ წყაროებთან (თანაავტორობით). – ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2015, (კონფერენციის მასალები), გვ. 32-35,  თბილისი, 2015
 27. ქდკ-ს ინგილოური ლექსიკონი (შედგენის პრინციპები და სამომავლო პერსპექტივები) (თანაავტორობით). – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVII, გვ. 9-11, თბილისი, 2016

 

 1. საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1. „XX საუკუნის ლინგვისტური პორტრეტი (საინგილო წინაპრების თვალით“) ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“ 2004 კონსულტანტი
2. „ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში“ (Volkswagen Stiftung) 2006–2008 ჯგუფის წევრი
3. „საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი I ეტაპი, ქართული ენის დიალექტები“ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2006–2009 ძირითადი ჯგუფის წევრი
4. ჰერეთი ვირტუალურ სივრცეში (I ეტაპი, სამეცნიერო–ინფორმაციული ბაზის შექმნა“ პროექტი წარდგენილი იყო ახალგაზრდა მეცნიერთა ინდივიდუალური სამეცნიერო გრანტების კონკურსზე. განხორციელდა ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. 2008 პროექტის ავტორი და შემსრულებელი
5. საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი II,  ქართული დიალექტების კორპუსი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 03/10 2010-2013 შემსრულებელი
6. ქართული ლინგვისტური პორტრეტი III ქდკ–ს მორფოლოგიური ანოტირება და ლექსიკოგრაფიული ბაზა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  30/20 2012-2014 ლინგვისტი
7. ქართული ენა საზღვარგარეთ -ქართული დიალექტები და ლაზური თურქეთში, აზერბაიჯანსა და ირანში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეციერო ფონდი 17/04 2012-2013 ლინგვისტი

 

 • სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

 

ტრენინგი: “კულტურათშორისი განათლება და სოციალური ჩართულობა”, ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო, თბილისი (2007 წელი)

“ახალგაზრდული საქმიანობა და ლიდერობა კულტურათშორისი ინიციატივებისათვის”, ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო, თბილისი (2007 წელი)

 

 • ბათუმის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობა, კურსის დასახელება: საზაფხულო სკოლა ენათა ელექტრონულ დოკუმენტაციასა და ქართველოლოგიაში (2012 წელი)

ორგანიზატორები: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ფრანკფურტის იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს უნივერსიტეტი;

 • ბათუმის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობა, კურსის დასახელება: კორპუსის ლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები (2013 წელი)

ორგანიზატორები: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ფრანკფურტის იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს უნივერსიტეტი

 

პროექტში მონაწილეობა: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მიერ დაფინანსებული და თსუ–ს მიერ განხორციელებული პროექტი – საქართველოს ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ქართული ენის დაჩქარებული მეთოდით სწავლების პროგრამა – „ვისწავლოთ ქართული“, ქართულის მასწავლებელი თეთრიწყაროს  რაიონის  სოფელ ქოსალარში (2016);

 

 • პრემია, ჯილდო.

 

 

რესპუბლიკური კონფერენცია, II ადგილი, პრეზიდენტის სახელობის პრემია (2004 წელი)

 

პრეზიდენტის სახელობის სტიპენდიანტი (2005 წელი)

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                         

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020