პაპიაშვილი რუსუდანი

 Papiashvili Rusudan

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი პაპიაშვილი
სახელი რუსუდანი
მამის სახელი გიორგი
ელ.ფოსტა ruso_papiashvili@hotmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ძირითადი:

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება,

მეცნიერი თანამშრომელი

   განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები  1988-1993 ინჟინერ-სისტემოტექნიკოსი

  სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 06.07.2013
დისერტაციის თემა დისტანციური, ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული სწავლების ორგანიზების სქემების დამუშავება და დანერგვა

 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი ინფორმატიკაში
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი DOC N000594

   

 • სამუშაო გამოცდილება

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
 2015-დღემდე  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება,

მეცნიერი თანამშრომელი

 2013-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, ასისტენტი პროფესორი
 2013-2014 არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ოპერატორი
 2007-2012 არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მონაცემთა ბაზების მენეჯერი
 2003-2013 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ორგანიზაციული მართვის დეპარტამენტი, მოწვეული მასწავლებელი
 1993-2006  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, კომპიუტერული ლინგვისტიკის ლაბორატორია, ინჟინერ-პროგრამისტი

 

შრომათა სია

 

შეივსოს შემდეგი პრინციპით:

წიგნები:

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

გაფორმდეს ასე − სათაური, კრებულის სახელწოდება, ნომერი, ადგილი, წელი, გვერდები… (სათაური და კრებულის სახელწოდება წერტილით და ტირეთი გამოიყოს)

 

 1. ანგარიშგების სისტემა MS Project Professional-ის გარემოში. – სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, N13, 2009, გვ. 87-91
 2. ელექტრული სასწავლო კურსის კონცეპტუალური დიზაინის შესახებ. – სსიპ არჩილ ელია­შვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომა კრებული,#14, 2010, გვ. 273-278
 3. ვერბალური კომუნიკაცია 3D ვირტუალურ გარემოში. – ვერბალური კომუნი­კაციური ტექნოლო­გიები _ 2, II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2010, გვ. 49-54.
 4. ელექტრონული სასწავლო კურსისა და იმპლემენტაციის შესახებ. – მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები, #1(10), 2011, გვ.445-448
 5. დისტანციური სწავლების მეთოდები, მოდელები და ტექნოლოგია. – საქართველოს საინჟინრო სიახლები, #4, 1012, გვ. 52-54
 6. ქდკ-ს ინგილოური ლექსიკონის მიმართება ლექსიკოგრაფიულ წყაროებთან. – ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2015, 2015, გვ. 30-33.
 7. „ერთის“ სემანტიკურ-ფუნქციური ანალიზისთვის ლინგვისტური მასალის მაგალითზე. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVII, 2016, გვ. 58-59.
 8. ინსტრუქ­ციუ­ლი დიზაინი თანამედროვე, ელექტრონული საგანმანათლებლო გარემოსთვის. – 10 საერთაშორისო კონფერენცია საგანმანათლებლო ტექნო­ლოგიებ­ში, თურქეთი, 2010 (INSTRU­CTIONAL DESIGN FOR MODERN ELECTRONIC ENVIRONMENT OF EDUCATION, 10th International Educational Technology Conference, Istanbul, Turkey, 2010).
 9. ელექტრონული სწავლებისათვის მასწავლებელთა და ტრენერთა მომზადების შესახებ. – CONTE 2010, ანტალია, თურქეთი, 2010 (On the Subject of the Teacher and Trainer Training for E-LEarning. – Interna­tional Conference in New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 2010)

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 ინსტრუმენტების შექმნა უწყვეტი სწავლებისთვის ამიერკავკასიის რეგიონში: ელექტრონული სწავლება

 

544605-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPHES

 

2014-2016

 

სპეციალისტი
2 ქართული ენის ეროვნული კორპუსი

 

ფოლკსვაგენ-შტიფტუნგის (Volkswagen-Stiftung) ფონდი

 

2013-2015

 

მონაცემთა ბაზების მენეჯერი

 

3 ადამიანური რესურსებისა და ინფრასტრუქტურის მომზადება ელექტრონული სწავლებისათვის ამიერკავკასიაში GIZ (ყოფილი InWent) 2010-2013 მენტორი
3 ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში

 

ფოლკსვაგენ-შტიფტუნგის (Volkswagen-Stiftung) ფონდი

 

2006–2008

 

მონაცემთა ბაზების მენეჯერი

 

4 საფრთხეში მყოფი კავკასიური ენები საქართველოში

 

ფოლკსვაგენ-შტიფტუნგის (Volkswagen-Stiftung) ფონდი

 

2002-2005

 

წოვა-თუშური ენის დოკუმენტირება

 

5 არმაზი

 

ფოლკსვაგენ-შტიფტუნგის (Volkswagen-Stiftung) ფონდი 1999–2001

 

სპეციალისტი

 

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

“Caucasus e-Learning specialist”, 2009

 

 • ტრეინინგი “Caucasus e-Learning Trainer”, 2011
 • ვორქ-შოფი “Regional GIZ e-Learning Workshop”, 2012
 • ტრეინინგი „ვირტუალური თანამშრომლობა“ (Virtual Collaboration), GGIZ – German Society for International Cooperation, 2014
 • სემინარი „კორპუსის შექმნის მეთოდოლოგიური საფუძვლები“, თბილისი, გოეთეს სახელობის ფრანკფურტის უნივერსიტეტი, 2015

                                                                                                              

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020