ტუსკია მანანა

 Tuskia Manana

პირადი ანკეტა

 

  

გვარი ტუსკია
სახელი მანანა
ელ.ფოსტა mananatuskia@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ა) ძირითადი:

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  მეც­ნი­ერი თანამშრომელი

 

 განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნი­ვერ­­­­სიტეტი, ფილოლოგიის ფ­ა­კულტეტი 1960 – 1966 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლი­ტე­­რ­ა­ტურის მასწავლებელი

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1975 წ.. 28 მაისი
დისერტაციის თემა სახელთა  აფიქსური წარმოება  სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის (28.05.1975) მეცნიერებათა დოქტორი (დოქტორთან გათანაბრებული)
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი c № 435205

 

სამუშაო გამოცდილება

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1966-1976 თსუ ახალი ქართული ენის კათედრის უფროსი ლაბორანტი
1976-1977 თსუ ახალი ქართული ენის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
1977-2006 თსუ ახალი ქართული ენის კათედრის დოცენტი
2006-2009 თსუ ახალი ქართული ენის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
2009-2010 წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერისიტეტის ასოცირებული პროფესორი
2010-დღემდე წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტის ასისტენტ- პროფესორი
2014- დღემდე არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  მეც­ნი­ერი თანამშრომელი

  

 • შრომათა სია

 

 

წიგნები:

 

 1. სახელთა აფიქსური წარმოება ახალ სალიტერატურო ქართულსა  და დიალექტებში. (დამხმარე სახელმძღვანელო ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის). თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 2004, გვ. 254.
 2. სახელური და სახელზმნური სიტყვაწარმოება ქართულში.  (დამხმარე სახელმძღვანელო ფილოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის ენათმეცნიერების მიმართულების სტუდენტებისათვის). გამომცემლობა ,,მერიდიანი“ თბილისი 2010. გვ. 180.

 

სტატიები:

 1. სახელთა წარმომქმნელი ზოგიერთი აფიქსის გავრცელებულობა და ფუნქციები თანამედროვე ქართულში.  _  ჟურნალი „ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში“. თბილისი. #1, 1969 წ., 6 გვერდი.
 2. -ა სუფიქსის ფუნქციები სახელებში. _  თსუ შრომები, სერია B , #8-9, თბილისი, 1974 წ., 6 გვერდი
 3. კონფიქსებში შემავალი  პრეფიქს-სუფიქსის ფუძეებთან მიმართებისთვის. _თსუ შრომები, „ენათმეცნიერება“, თბილისი, 1977 წ., #3, 12 გვერდი.
 4. სინონიმური მნიშვნელობის სიტყვაწარმოებით აფიქსთა სწავლების საკითხები._  თსუ ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა შრომები, ტ. მე-9, თბილისი, 1983 წ. 11 გვერდი
 5. ფუნქციურ სტილთა კლასიფიკაციისათვის. _  თსუ შრომები, „ენათმეცნიერება“,თბილისი, 1986 წ., 11  გვერდი.
 6. უარყოფით ფორმათა  წარმოება ქართულში. _  საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი, 1985 წ. 6 გვერდი.
 7. სახელთა აფიქსურ ცვლილებასთან დაკავშირებული ფონეტიკური ცვლილებანი._  საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი, 1986 წ. 6 გვერდი.
 8. სიტყვაწარმოებითი აფიქსების ფუნქციები და შეხამებადობა სახელურ ფუძეთა სემანტიკური დაჯგუფების მიხედვით.  –  კრებული „ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები“, ტ. X, თბილისი, 1993 წ. 51 გვერდი.
 9. მაწარმოებელ ელემენტთა განაწილებისათვის წარმოქმნილ სახელებში ._ ჟურნალი „სკოლა და ცხოვრება“, თბილისი, 1999 წ. #9-10. 7 გვერდი
 10. ანტონ იოსების ძე კიზირია. _  „თსუ შრომები“,“ენათმეცნიერება „, #15, თბილისი, 2003 წ., 6 გვერდი
 11. ნასახელარ ზმნათა ჩამოყალიბების ისტორია და თანამედროვე ენობრივი სიტუაცია. _ კრებული: ,,ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები“ ტომი თბილისი, 2014 წ. 15 გვერდი
 12. ქართული სიტყვაწარმოებითი მოდელები ლაშა გახარიას პოეტურ კრებულში ,,წაშლილი  ღამე“. _  კრებული: ,,ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები“ ტომი თბილისი, 2015წ. 15 გვერდი

 

მოხსენებები:

 1. სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირისა ქართულ დიალექტებში. ქუთაისის პედინსტიტუტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია,ქუთაისი, 1962 წ.
 2. სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირისა ქართულ დიალექტებში. თსუ სტუდენტთა 27-ე კონფერენცია, , თბილისი, 1965 წ.
 3. ცოცხალი და არაცოცხალი აფიქსები ქართულში, თსუ სტუდენტთა 28-ე კონფერენცია მიძღვნილი შოთა რუსთაველის 800 წლის იუბილისათვის,, თბილისი, 1966 წ.
 4. სახელთა წარმომქმნელი აფიქსების გენეზისისათვის, საქ. სსრ უმაღლესი სასწავლებლების IX რესპუბლიკური კონფერენცია,, თბილისი, 1975 წ.
 5. დანიშნულების სახელთა წარმოება ახალ სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში, ახალგაზრდა მ/მ რესპუბლიკური კონფერენცია, ქუთაისი, 1975წ.
 6. ტექსტის სტილისტიკური ერთგვაროვნების შეფასება (თანაავტორებთან ერთად) საქ. სსრ მ/ა ისტორიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, ბათუმი, 1975 წ.
 7. ნასახელარ ზმნათა წარმოქმნის თავისებურებანი ქართულში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXV, 2014 14-17 04 წ.
 8. თამარ მეფის იამბიკო ,,ცასა ცათასა“ _ რევაზ სირაძის მეცნიერული ძიებანი;
 9.          საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მაფის სახელობის უნივერსიტეტის    სამეცნიერო კონფერენცია; 2013 წ.
 10. ნასახელარ ზმნათა წარმოქმნის თავისებურებანი ქართულში; არნ. ჩიქობავას საკითხავები.სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. ბოლო 5 წელი).

 

 

 

არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ­მეცნიერების ინს­ტი­ტუ­ტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების მიერ მომზადებულ  ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის, ახალი რედაქცია, ტ. III,­ გ, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2015. 1625 გვერდი

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

 

 

 

ჟურნალის რედკოლეგიის წევრობა:

 1. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, სერია b _ 1971-1974 წ.წ, რედკოლეგიის წევრი
 2. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, “ენათმეცნიერება” 1974-2006 წ.წ, რედკოლეგიის მდივანი
 3. „წმიდა გრიგოლ ხანძთელი“ _ სამეცნიერო კრებული. პროექტის ხელმძღვანელი არქიმანდრიტი ილია ნასიძე; სარედაქციო საბჭო:  რევაზ სირაძე, გრივერ ფარულავა, მანანა ტუსკია; შემდგენელი მანანა ტუსკია.  გამომცემლობა „არტანუჯი“  2006 წ.
 4. სულიერი და სოციალურ-კულტურული განვითარების ფონდის „თამარის დროშის“ ბიბლიოთეკის სერიის რედაქტორი
 5. სამეცნიერო კრებულები „წმინდა ნინო“.( I ტ. 2008 წ. II ტ. 2014 წ.) სარედაქციო საბჭოს წევრი და შემდგენელ-კოორდინატორი

 

 

 

თსუ საიბულეო სხდომების მომზადებაში მონაწილეობა:

 1. აკადემიკოს აკაკი შანიძის 80 წლის იუბილე – 1968 წლის 12 მაისს.
 2. აკადემიკოს გიორგი ახვლედიანის 80 წლის იუბილე  – 1967 wlis 5 ivnisi.
 3. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 50 წლისთავის აღსანიშნავად შექმნილი ქვეკომისიის მდივანი (გამომცემლობა, პრესა,ტელევიზია) _ 1986 w.
 4. აკადემიკოს აკაკი შანიძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სიმპოზიუმის “ქართველურ ენათა ისტორიისა და სტრუქტურის საკითხები” 1987 წ. 25-27 თებერვლის სხდომების მომზადება და საიუბილეო კრებულის „აკაკი შანიძე 100“. (ხელმძღვანელი აკად. წ/კ ე. ხინთიბიძე).

 

 პრემია, ჯილდო.

 

 მიღებული მაქვს საიუბილეო მედალი „თსუ – 50 და რექტორის ორი მადლობა 1967 წელს და 1987 წელს.

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მადლობა საგამოცდო კომისიის მუშაობაში შეტანილი წვლილისთვის.

 

                                                                                  

 

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019