ფონიავა ნათია

 Natia Poniava

პირადი ანკეტა

  

გვარი ფონიავა
სახელი ნათია
მამის სახელი იგორი
ელ.ფოსტა natia.poniava@tsu.ge; poniavanatia@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ძირითადი: თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

 

 განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დოქტორანტურა) 2010 – დღემდე ფილოლოგი (კავკასიოლოგი)
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (მაგისტრატურა) 2008-2010 კავკასიოლოგი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (ბაკალავრიატი) 2004-2008 ფილოლოგი (ქართული ენა და ლიტერატურა, კავკასიური ენები)

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2011- დღემდე თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მეცნიერი თანამშრომელი
2012 (გაზაფხულის სემესტრი) კავკასიის უნივერსიტეტი, მასწავლებელი

 

შრომათა სია

 

სტატიები:

 

 1. აფხაზურ-აბაზურ აფიქსურ მორფემათა ფონემატური სტრუქტურა (I. აფხაზური მორფემები) (ინგლისურ ენაზე).- ჟურნ. „კავკასიოლოგიური ძიებანი“, VI, თბილისი, 2014 წ., გვ. 220-243
 2. რელიგიური ლექსიკისათვის მეგრულ იდიომებში.- კრებ. „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, XLII, თბილისი, 2014წ. , გვ. 241-249
 3. აფხაზური აფსთაზაარა „სიცოცხლე“ სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის.- კრებ. „ეტიმოლოგიური ძიებანი“, X, თბილისი, 2013 წ., გვ. 43–48
 4. აბაზურ ზმნურ ძირთა თანხმოვანკომპლექსები.- კრებ. „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, XLI, თბილისი, 2013 წ., გვ. 197-207
 5. ზოგიერთი ქართველური ტოპონიმის ეტიმოლოგიური ანალიზისათვის.- „ონომასტიკური კრებული“, ახალციხე, 2013 წ., გვ. 203-208
 6. CVC სტრუქტურის ზმნური ძირები აფხაზურ-აბაზურ ენებში.- ჟურნ. „ჰუმანიტარული კვლევების წელიწდეული“, III, თბილისი, 2012 წ., გვ. 125-142
 7. ორი ქართველური ტოპონიმის ეტიმოლოგიური ანალიზისათვის (ჭარნალი, კურზუ).- კრებ. „ეტიმოლოგიური ძიებანი“, IX, თბილისი, 2012 წ., გვ. 55-59
 8. ერთი აფხაზური ნასესხობისათვის მეგრულში.- კრებ. „ეტიმოლოგიური ძიებანი“, VIII, თბილისი, 2011 წ., გვ. 72-75
 9. ჯანჯუხას ეტიმოლოგიისათვის.- პროფესორ გენადი ბურჭულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული, გორი, 2011 წ., გვ. 227-230
 10. სააღდგომო წეს-ჩვეულებები სამეგრელოსა და აფხაზეთში.- ჟურნ. „რელიგია“, I, თბილისი, 2010 წ., გვ. 87-91
 11. სინტაქსური შეთანხმება აფხაზურ ენაში.- კრებ. „იბერიულ-კავკასიური ენათამეცნიერება“, XXXVIII, თბილისი, 2010 წ., გვ. 159-162
 12. საქართველოს მთიანეთი ანა კალანდაძის შემოქმედებაში.- კრებ. „ანა და უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2010 წ., გვ. 93-106
 13. ტელევიზიის ერთი დღე.- კრებ. „რა ენა წახდეს, ერიც დაეცეს“, თბილისი, 2009 წ., გვ. 68-86

 

მასალები, მოხსენებები:

 1. ბგერათშეერთების წესები და აფხაზურ–აბაზურ ძირ–ფუძეთა სტრუქტურა.- ენათმეცნიერ–კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი: იბერიულ–კავკასიურ ენათა ფუძისა და ძირის სტრუქტურის საკითხები, მასალები, თბილისი, 2015 წ., გვ. 70-72
 2. რწმენა–წარმოდგენების ამსახველი ლექსიკისათვის ლაზურ იდიომებში.- 35–ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მასალები, ბათუმი, 2015 წ., გვ. 61-62
 3. ლაზეთსა და სამეგრელოში მივლინების შედეგები (თანაავტორები: ე. შენგელია, კ. მითაგვარია).- ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო 74–ე სესია, თბილისი, 2015 წ., გვ. 37-39
 4. საყოფაცხოვრებო ლექსიკის ასახვისათვის ლაზურ იდიომებში, I.- არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXVI, მასალები, თბილისი, 2015 წ., გვ. 125-126
 5. ანგარიში ლაზეთში მივლინების შესახებ (თანაავტორები: ე.შენგელია, კ. მითაგვარია). – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXVI, მასალები, თბილისი, 2015 წ., გვ. 129-130
 6. აფხაზურ აფიქსთა ფონემატური სტრუქტურისათვის (ინგლისურ ენაზე).- IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: გენეტიკურ–არეალური კავშირები და ტიპოლოგიური ერთობა, მასალები, მახაჩყალა, 2014 წ.
 7. რწმენა-წარმოდგენებთან დაკავშირებული ლექსიკისათვის ტაოურ და იმერხეულ ფრაზეოლოგიზმებში.- III საერთაშორისო კონფერენცია: ტაო-კლარჯეთი, მასალები, თბილისი, 2014 წ., გვ. 102-103
 8. იდიომის ცნებისათვის ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში.- არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXV, მასალები, თბილისი, 2014 წ., გვ. 97-98
 9. ნინა || ნენა „ენა“ ლექსემა მეგრულ-ლაზურ იდიომებში.- XXXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მასალები, მესტია, 2014 წ., გვ. 65-66
 10. აფხაზური აფსთაზაარა „სიცოცხლე“ სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის.- ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72-ე სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, 2013 წ., გვ. 43-44
 11. ზოგიერთი  ქართველური ტოპონიმის ეტიმოლოგიური ანალიზისათვის.- რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში, ახალციხე, 2013 წ.
 12. რელიგიური ლექსიკისათვის მეგრულ იდიომებში.- XXXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მასალები, გორი, 2013 წ., გვ. 57-59
 13. თანხმოვანკომპლექსები აბაზურ ზმნურ ძირებში.- არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIV, მასალები, თბილისი, 2013 წ., გვ. 56-57
 14. ერთი საერთო ლექსიკური ერთეულისათვის ქართველურსა და აფხაზურ-აბაზურ ენებში (ინგლისურ ენაზე).- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: კავკასიური ენები: გენეტიკურ-არეალური ურთიერთობები და ტიპოლოგიური ერთობა, მასალები, მახაჩყალა, 2012 წ.
 15. ლექსემა „ტოპაჭი“ ტაოურ მეტყველებაში (ეთნოლინგვისტური ანალიზი).- II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ტაო-კლარჯეთი, მასალები, ბათუმი, 2012 წ., გვ. 172-173
 16. CVC ტიპის აბაზურ ზმნურ ძირთა ფონემური სტრუქტურისათვის.- არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIII, მასალები, თბილისი, 2012 წ., გვ. 74-75
 17. აფხაზებით დასახლებული აჭარის სოფლების ტოპონიმიიდან.- XXXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ქუთაისი, 2012 წ., გვ. 56-58
 18. ფონემათა დისტრიბუცია CV და CVCV სტრუქტურის აბაზურ ზმნურ ძირებში.- ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 71-ე სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, 2012 წ., გვ. 35-36
 19. CVCV და CVCVC სტრუქტურის აფხაზურ ზმნურ ძირთა ფონემური შედგენილობისათვის.- აკად ქ. ლომთათიძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ლინგვისტ-კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მასალები, თბილისი, 2011 წ., გვ. 154-156
 20. გულთან დაკავშირებული ფრაზეოლოგიზმები და იდიომატური გამოთქმები მეგრულ-ლაზურში.- XXXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მასალები, თელავი, 2011 წ., გვ. 36-38
 21. ჯანჯუხას ეტიმოლოგიისათვის.- პროფ. გენადი ბურჭულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2011 წ.
 22. თანხმოვანთკომპლექსები აფხაზური ენის ერთმარცვლიან ზმნურ ძირებში.- არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXII, მასალები, სენაკი, 2011 წ., გვ. 68-70
 23. დაკრძალვის წესები სამეგრელოში, აფხაზეთსა და ჩერქეზეთში.- აკად. ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 135 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია, მასალები, თბილისი, 2011 წ., გვ. 41-43
 24. ქრისტიანული ლექსიკისათვის ლაზურში.- სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია: სვეტიცხოვლის განახლების 1000 წელი, თბილისი, 2011 წ.
 25. ქართველური ზმნური ნასესხობანი აფხაზურ ენაში.- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ტბელობა, სხალთა, 2010 წ.
 26. დალოცვის ფორმულები თურქეთში მცხოვრები ჩვენებურების მეტყველებაში.- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: დიდაჭარობა, მასალები, სხალთა, 2010 წ., გვ. 429-431
 27. თურქული ლექსიკის ფონეტიკური ადაპტაცია აფხაზური ენის ბზიფურ დიალექტში (ინგლისურ ენაზე).- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ზოგადი და კავკასიური ენათმეცნიერების აქტუალური პრობლემები, მასალები, მახაჩყალა, 2010 წ.
 28. აფხაზური ენის CVC ტიპის ზმნურ ძირთა ფონემური შედგენილობისათვის.- ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 69-ე სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, 2010 წ., გვ. 43-44
 29. ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ ჭოღის ტოპონიმიიდან.- XXX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მასალები, ბათუმი, 2010 წ., გვ. 51-53
 30. აფხაზურ-ქართული ურთიერთობები მეგრული ანდაზებისა და ჩვენებურების ქართულის მიხედვით.- II სტუდენტური რეგიონთაშორისი რესპუბლიკური კონფერენცია: ურთიერთობათა და კონფლიქტების დარეგულირებისათვის, თბილისი, 2010 წ.
 31. საქართველოს მთიანეთი ანა კალანდაძის შემოქმედებაში.- სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია: ანა და უნივერსიტეტი, თბილისი, 2010 წ.
 32. ორი საერთოქართველური ძირისათვის.- არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXI, მასალები, თბილისი, 2010 წ., გვ. 69-70
 33. წმ. მღვდელმთავარ ალექსანდრე ოქროპირიძის დებულებანი აფხაზური ენის ფუნქციონირების საკითხთან დაკავშირებით (თანაავტორი: ა. ბაქანიძე).- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ტბელობა, მასალები, სხალთა, 2009 წ., გვ. 444-446
 34. ტელევიზიის ერთი დღე.- სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია: რა ენა წახდეს, ერი დაეცეს, თბილისი, 2009 წ.

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 მეგრულ-ლაზური ფრაზეოლოგია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, №31/15 2013 -2016 დამხმარე ენათმეცნიერი
2 ტაო-კლარჯეთი. ისტორია და კულტურა (სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი ქართულ, ინგლისურ და თურქულ ენებზე) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 27.10.2015-27.04.2016 დამხმარე ენათმეცნიერი

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

 1. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტომი III (ახალი რედაქცია), „მერიდიანი“, თბილისი, 2015 წ., 1608 გვ. (ვმუშაობდი მასალის სარედაქციო მომზადებაზე).

 

 1. „რა ენა წახდეს, ერი დაეცეს“ (სტუდენტური სამეცნიერო კრებული), თბილისი, 2009 წ., 123 გვ., სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

 

ორგანიზაციის წევრობა:

 

2013-  დღემდე    –   თსუ დოქტორანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაცია (თანადამფუძნებელი და საბჭოს წევრი).

 

სეზონურ სკოლებში მონაწილეობა:

 

1)      ზამთრის სკოლა „დიგიტალური ქართველოლოგია – თემატური კორპუსები და ანოტირების საკითხები ქართველურ ენებში“, თბილისი, 2016 წ. (ორგანიზატორები: მაინის ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტი და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი);

2)      საზაფხულო სკოლა „კორპუსლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები“, ბათუმი, 2014 წ. (ორგანიზატორები: მაინის ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტი და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი);

3)      ფონოლოგიის საზაფხულო სკოლა, თბილისი, 2014 წ. (ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი).

 

სერტიფიკატები:

 

1)      ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის სერტიფიკატი, თბილისი, 2011 წ. (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი);

2)      ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლობის მაძიებლობის სერტიფიკატი, თბილისი, 2010-2011 წწ. (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი);

3)      პროექტი „კავკასიოლოგიური სახალხო უნივერსიტეტი“ (ორსაფეხურიანი პროგრამის სრული კურსი), თბილისი, 2008-2009 წწ.  (კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი „კავკასიურ სახლი“).

                                          

                                                                                                         

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019