ნაპირელი ელენე

  Napireli_Elene4

პირადი ანკეტა

 

  

გვარი ნაპირელი
სახელი ელენე
მამის სახელი თამაზი
ელ.ფოსტა elene.napireli@tsu.ge
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი: თსუ, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ენოვრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი 2003 – 2005 ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი 2003 – 2007 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი 2008 – 2010 ენათმეცნიერების მაგისტრი

 

სამაგისტრო ნაშრომის სათაური: ლაგოდეხის რაიონის დიალექტური შედგენილობა და სამეტყველო კოდთა ურთიერთმიმართების საკითხები

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი

 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2011-2012 წ.წ. კერძო სკოლა ”ქართული სასწავლებელი”, აღმზრდელი
2012 წლიდან – 2015 წლამდე თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, კურიერი
2015 წლის იანვრიდან დღემდე თსუ, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ენოვრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

შრომათა სია

ლექსიკონი:

 • ინგილოური ლექსიკონი (მარინე ბერიძე, მაია ბარიხაშვილი) _ ქდკ-ს ონლაინლექსიკონი, (შემდგენელი), 10000 სიტყვა, თბილისი, 2014 (http://corpora.co/#/dictionaries);
 • ფერეიდნული ტექსტები (ჩაწერა, გაშიფვრა, გამოსაცემად მომზადება) _(მარინე ბერიძესთან და ლია ბაკურაძესთან ერთად);

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 1. ერთი პოემა და სხვადასხვა მოსაზრება „ოთხი ძმა პეპელა“. – შიო მღვიმელის საიუბილეო ალმანახი, გვ. 52, 2007.
 2. ენა, როგორც ეთნიკური იდენტობის ნიშანი „ჩვენებურების“ ცნობიერებაში. – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა“, გვ. 479-481 , ხულო–დიდაჭარა, 2009;
 3. II დიათეზის R-ებ-ი სტრუქტურის ი- პრეფიქსიან ზმნურ ფორმათა კვალიფიკაციისათვის ქართულში. – ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულების მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია, ქუთაისი-წყალტუბო, 2009;
 4. კოდთა ურთიერთმიმართების ზოგი საკითხი ლაგოდეხის რაიონში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXI, გვ. 48-50, თბილისი, 2010;
 5. იმერლები ლაგოდეხსა და მესხეთში (თანაავტორობით). – ზეპირი ისტორიების სკოლა: თეორია და პრაქტიკა, თბილისი, 2010;
 6. „დიალექტური კუნძული“ ქართულ ენობრივ სინამდვილეში (იმერლები ლაგოდეხში). – აკად. ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საჯარო სხდომა, თბილისი, 2010;
 7. „დიალექტური კუნძულის“ ზოგიერთი საკითხისათვის. – ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულების მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია, , ქუთაისი-წყალტუბო, 2010;
 8. ლაგოდეხის იმერული „დიალექტური კუნძული“ და ზეპირი ისტორიები. – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“, გვ. 389-393, ხულო-დიდაჭარა, 2010;
 9. პასუხისმგებლობა და მოვალეობა. – ჩვენი მწერლობა, სემინარი: სამი ისტორია, N15 (119), გვ. 52-53, 2010;
 10. „დიალექტური კუნძული“ ლაგოდეხის რაიონში. – აკად. ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 135 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია, გვ. 83-85, თბილისი, 2011;
 11. მესამე სუბიექტური მრავლობითი რიცხვის გამოხატვა და კოდთა ურთიერთმიმართების საკითხი ლაგოდეხის რაიონში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXII, გვ. 51-53, სენაკი, 2011;
 12. ინგილოური დიალექტის შესწავლისათვის (მივლინების ანგარიში) (თანაავტორობით). – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 71-ე სამეცნიერო სესია, გვ. 10-11, თბილისი, 2012;
 13. ქართული დიალექტური კორპუსი _სამეცნიერო დასკვნების გადამოწმების საშუალება (–ყე ელემენტის მაგალითზე). – რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები XXXIII, გვ. 41-42, გორი, 2013;
 14. -ყე ელემენტი ქართული ენის დიალექტებში ქდკ-ს მონაცემების მიხედვით. – საერთაშორისო კონფერენცია ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები – 2013, გვ. 91-93, თბილისი, 2013;
 15. ქდკ-ს ინგილოური ლექსიკონი (თანაავტორობით). – ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-II, შრომათა კრებული, გვ. 294-298, ბათუმი, 2014;
 16. ქდკ-ს ინგილოური ლექსიკონის მიმართება ლექსიკოგრაფიულ წყაროებთან (თანაავტორობით). – საერთაშორისო კონფერენცია ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები – 2015 (კონფერენციის მასალები), გვ. 32-35,  თბილისი, 2015;
 17. აკაკი წერეთლის მეორე და მესამე მოგზაურობა კახეთში. – აკაკი წერეთლისადმი მიძღვნილი კვირეული თელავში, თელავი, 2015;
 18. მიმღეობის საკითხისათვის ქართული დიალექტური კორპუსის ინგილოურ ლექსიკონში (თანაავტორობით). – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVI, გვ. 14, თბილისი, 2015;
 19. ქდკ-ს ინგილოური ლექსიკონი (შედგენის პრინციპები და სამომავლო პერსპექტივები) (თანაავტორობით). – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVII, გვ. 9-11, თბილისი, 2016;

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი -II

ქართული დიალექტური კოპრპუსი

 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

(№ 03/10)

 

2010-2012 ვოლონტიორი
2 ერთი სოფლის ომი და მშვიდობა ფონდი „ტასო“ 2012 ინდივიდუალური პროექტის დირექტორი
3 საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი – III

მორფოლოგიური ანოტირება და ლექსიკოგრაფიული ბაზა

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

( № 30/20)

 

2013-2015 დამხმარე პერსონალი
4  ქართული ენის ნაციონალური კორპუსი მეცნიერების განვითარების საერთაშორისო ფონდი ფოლკსვაგენ შტიფთუნგი (Volkswagen Stiftung) 2015 დამხმარე პერსონალი

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

 • ტრენინგი: ზეპირი ისტორიების სკოლა: თეორია და პრაქტიკა (2010 წელი)   ორგანიზატორები: ფონდი „ტასო“ და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

 

 1.  
 2. ბათუმის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობა, კურსის დასახელება: საზაფხულო სკოლა ენათა ელექტრონულ დოკუმენტაციასა და ქართველოლოგიაში (2012 წელი),
 3. ორგანიზატორები: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ფრანკფურტის იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს უნივერსიტეტი;
 4. ბათუმის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობა, კურსის დასახელება: კორპუსის ლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები (2013 წელი),
 5. ორგანიზატორები: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ფრანკფურტის იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს უნივერსიტეტი
 6. ბათუმის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობა, კურსის დასახელება: კორპუსლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები (2014 წელი),
 7. ორგანიზატორები: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ფრანკფურტის იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს უნივერსიტეტი
 8. საერთაშორისო სემინარში მონაწილეობა: დიგიტალური ჰუმანიტარია „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ (2015 წელი);
 9. ორგანიზატორები: თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი და ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტი;
 10. პროექტში მონაწილეობა: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მიერ დაფინანსებული და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული პროექტი – საქართველოს ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ქართული ენის დაჩქარებული მეთოდით სწავლების პროგრამა – „ვისწავლოთ ქართული“, ქართულის მასწავლებელი გარდაბნის რაიონ სოფ. ყარაჯალაში (2016);
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019