ლოლაძე ნანა

 

პირადი ანკეტა

 

პირადი ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ

 

გვარი ლოლაძე
სახელი ნანა
მამის სახელი ჟიულის-ას
დაბადების თარიღი 1959-01-07
ელ.ფოსტა nanaloladze@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენთმეცნიერების ინსტიტუტი, ქართველურ ენათა განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

  

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნი­ვერსიტეტი, ფილოლოგიის ფა­კულტეტის ქართველურ ენათა განყოფილება 1976-1981 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლი­ტე­­­რატურის მასწავლებელი

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1995
დისერტაციის თემა სტატიკურ ზმნათა ფორმობრივი და სემანტიკური კლასიფიკაციისათვის ქართველურ ენებში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი 000837

  

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1989 – 2016 არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენთმეცნიერების ინსტიტუტი, ქართველურ ენათა განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2000 – 2016 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ქართული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფის მთავარი სპეციალისტი
1998- 2016 ლინგვისტური ტექნოლოგიების ჯგუფი, ექსპერტი ლინგვისტი
2007; 2013-2016 ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი
1996-2006 ილიას უნივერსიტეტი (სულხან-საბა ორბელიანის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტი), მოწვეული ლექტორი
1996-2000 თბილისის სოციალ-ეკონომიური ინსტიტუტი, მოწვეული ლექტორი
1982-1989

 

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, რედაქტორი

  

შრომათა სია

 

წიგნები:

 1. ქართული ლექსიკონი. – გ. ცოცანიძისა და ქ. დათუკიშვილის თანაავტორობით, თბ., 2014.
 2. ქართული ენის სახელური ფუძეების ლექსიკონი. – ბ. ჯორბენაძისა და მ. კიკონიშვილის თანაავტორობით, თბ., 2014.

 

სტატიები:

ქონა-ყოლის ზმნათა სემანტიკური განაწილებისათვის სვანურში. – თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, XIV, ჰუმანიტარულ და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სერია, თბ., 1987.

 1. მდგომარეობის ზმნათა ჩამოყალიბებისათვის ქართულში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, IV, თბ., 1995.
 2. ე- პრეფიქსიანი პასივი ქართულში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, V, თბ., 1996
 3. ზმნის გვარის სამწევრა სისტემის სტრუქტურული მოდელები ქართველურ ენებში. – ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI, თბ., 1996.
 4. ერთი ტიპის მეშველზმნიან ფორმათა საკითხისათვის ქართველურ ენებში. – ზურაბ ჭუმბურიძისადმი მიძღვნილი კრებული, თბ., 1997.
 5. ნასახელარ ზმნათა მოდელები თანამედროვე ქართულში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, VII, თბ., 1998.
 6. ზმნისწინიან ფორმათა მოტივაციის ზოგიერთი საკითხისათვის. – საენათმეცნიერო ძიებანი, VIII, თბ., 1999.
 7. ზმნისწინის პოლიფუნქციურობა დინამიკაში და ზმნის მოდელირების პრობლემები. – ქართველური მემკვიდრეობა, ქუთაისი, 2000.
 8. არის ზმნა ქართველურ ენებში. – ენათმეცნიერების საკითხები, 2, თბ., 2004.
 9. ქონა-ყოლის ზმნები ქართულში. – სულხან-საბა ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრის შრომები, 6, 2005.
 10. არსებობისა და ქონა-ყოლის ზმნათა მიმართებისათვის. – ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IX, თბ., 2005.
 11. 12. გრძნობა-აღქმის ზმნები ქართულში. – იკე, XXXV,
 12. ემოციების გამოხატვის ენობრივი სურათი. – სემიოტიკა, სემიოტიკის კვლევის ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალი, III. თბ., 2008.
 13. აორისტ. -, ენციკლოპედია „ქართული ენა“, თბ., 2008.
 14. ასპექტი. – ენციკლოპედია „ქართული ენა“, თბ., 2008.
 15. აქტი. – ენციკლოპედია „,ქართული ენა“,თბ ., 2008.
 16. გზისობა. – ენციკლოპედია „,ქართული ენა“, თბ., 2008.
 17. გრამატიკალიზაცია. – ენციკლოპედია „,ქართული ენა“, თბ., 2008.
 18. დრო. – ენციკლოპედია „,ქართული ენა“, თბ., 2008.
 19. ინვერსია. – ენციკლოპედია „,ქართული ენა“, თბ., 2008.
 20. ინვერსიული ზმნები. – ენციკლოპედია „,ქართული ენა“, თბ., 2008.
 21. პირი. – ენციკლოპედია „ქართული ენა“, თბ., 2008.
 22. რიცხვითი სახელი. – ენციკლოპედია „ქართული ენა“, თბ., 2008.
 23. სემასიოლოგია. – „ქართული ენა“, თბ., 2008.
 24. სტატუსი. – ენციკლოპედია „ქართული ენა“, თბ., 2008.
 25. უარყოფა. – ენციკლოპედია „ქართული ენა“, თბ., 2008.
 26. ჰიპონიმია. – ენციკლოპედია, „ქართული ენა’, თბ., 2008.
 27. სივრცული ლოკალიზაციის აღმნიშვნელი ზმნები. – საენათმეცნიერო ძიებანი, XXXIV, თბ., 2012.
 28. მდებარეობის აღმნიშვნელი ზმნები ქართულში (სემანტიკური ანალიზი). – თსუ ჰუმანი­ტა­რუ­ლი კვლევები, წელიწდეული, III, 2012
 29. ქართული ენის მორფოლოგიური პროცესორი – მანქანური ანალიზისა და სინთეზის ინსტრუმენტი (ქეთევან დათუკიშვილისა და მერაბ ზაკალაშვილის თანაავტორობით). – ქართველოლოგია (4), 2013.
 30. მდებარეობისა და არსებობის ზმნათა მიმართებისათვის ქართველურ ენებში. – იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებული, გორი, 2014.
 31. მოძრაობის ზმნები ქართულში. – თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „სპეკალი“, IX, 2015.

 

 

მასალები, მოხსენებები:

საერთაშორისო კონფერენციები

 1. 1. Formalized Morphological Model of Georgian Language (K. Datukischvili, N. Loladze, K. Gabunia, M. Zakalaschvili), Abstracts of Third Tbilisi Symposium Language, Logic, Computation, Batumi – Chakvi, 1999.
 2. 2. The program of morphological synthesis and analysis of the Georgian language (K. Datukischvili, N. Loladze, M. Zakalaschvili), Abstracts of Fourth Tbilisi Symposium Language, Logic, Computation, Borjomi, 2001.
 3. 3. Datukischvili, N. Loladze, M. Morphologic Processor of Georgian Language.     Abstracts of fiveth Tbilisi Symposium Language, Logic, Computation, Tbilisi, 2003.
 4. Georgian National Corpus, (K. Datukischvili, N. Loladze, M. Zakalaschvili), Abstracts of sixth Tbilisi Symposium Language, Logic, Computation, Batumi, 2005.
 5. სამყაროს ენობრივი სურათი (ემოციები), II საერთაშორისო სიმპოზიუმი – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება: მემკვიდრეობა და პერსპექტივები, მასალები, თბ., 2008.
 6. „ქართული ლექსიკონი“ – თანამედროვე ქართული ენის სასწავლო-განმარტებითი ლექსიკონი, ბათუმის I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010 (ქეთევან დათუკიშვილთან და გიორგი ცოცანიძესთან ერთად).
 7. ლექსიკოგრაფიული სამუშაოების ორგანიზება და მართვა თანამედროვე ტექნოლოგი-ების გამოყენებით (პროგრამა „ლექსიკოგრაფი“), ბათუმის I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. ბათუმი, 2010 (ქეთევან დათუკიშვილთან და მერაბ ზაკალაშვილთან ერთად).
 8. სახელურ ფუძეთა ლექსიკონი, ბათუმის II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, 2012 (მ. კიკონიშვილთან ერთად).
 9. გრამატიკული ინფორმაციის წარმოდგენის პრინციპები „ქართულ ლექსიკონში“, ბათუმის II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, 2012 (ქეთევან დათუკიშვილთან და გიორგი ცოცანიძესთან ერთად).
 10. ლექსიკონების შედგენის პროგრამული ინსტრუმენტი (ქ. დათუკიშვილის თანაავტორობით), საერთაშორისო კონფერენცია – ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები, თბ., 2013
 11. მდებარეობისა და არსებობის ზმნათა მიმართებისათვის ქართველურ ენებში, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 13 ივნისი, გორი, საქართველო, 2014.
 12. 12. Existence and Possession Verbs’ Relation in Typological Dimension, LILA ’14 Linguistics and Language Conference, 16-18 June, Istanbul,Turkey, 2014.
 13. ქ. და­თუ­კიშ­ვი­ლი, ნ. ლო­ლა­ძე, მ. ზა­კა­ლაშ­ვი­ლი – ქარ­თუ­ლი ენის ელექ­ტრო­ნუ­ლი ლექ­სი­კო­ნის შე­დგე­ნის პრინ­ცი­პე­ბი­სა­თვის, საერთაშორისო კონფერენცია – ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები, თბ., 2015.
 14. სივრცული და დროითი მიმართებების აღმნიშვნელი თანდებულების სემანტიკური ფუნქციები ქართულში, VII საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი, 2016 (დარე­გის­ტრირებულია მონაწილედ).

 

 

ლოკალური კონფერენციები

მასალები

 

 1. 1. ზმნის გვარის სამწევრა სისტემის სტრუქტურული მოდელები ქართულში, მოდელი – 96, თბ., 1996.
 2. ნასახელარ ზმნათა მოდელები ქართულში, მოდელი – 97, თბ., 1997.
 3. სახელურ ფუძეთა და სახელური სიტყვაწარმოების მონაცემთა კომპიუტერული ბაზის შექმნის პრინციპები (მ. კიკონიშვილის და გ. პავლიაშვილის თანაავტორობით), ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების IV სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1997.
 4. ზმნისწინიან ფორმათა მოტივაციის ზოგიერთი საკითხისათვის, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების V სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1998.
 5. ზმნისწინის პოლიფუნქციურობა დინამიკაში და ზმნის მოდელირების პრობლემები, ქუთაისური საუბრები – VI, სიმპოზიუმის მასალები, 1999.
 6. გრძნობა-აღქმის ზმნები ქართულში, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების VIII სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 2002.
 7. 7. ქართული ენის მანქანური დამუშავება (ქ. დათუკიშვილისა და მ. ზაკალაშვილის თანაავტორობით), სამეცნიერო კონფერენცია ბუნებრივ ენათა დამუშავება, თბ., 2003.
 8. 8. ქართული ენის კორპუსი – მიზნები და ამოცანები (ქ. დათუკიშვილისა და მ. ზაკალაშვილის თანაავტორობით), სამეცნიერო კონფერენცია ბუნებრივ ენათა დამუშავება, თბ., 2004.
 9. 9. მნიშვნელობის ანალიზი და კომპიუტერული ლექსიკოგრაფია, სამეცნიერო კონფერენცია ბუნებრივ ენათა დამუშავება, თბ., 2004.
 10. 10. ქართული ენის კორპუსის სტრუქტურა (ქ. დათუკიშვილისა და მ. ზაკალაშვილის თანაავტორობით), სამეცნიერო კონფერენცია ბუნებრივ ენათა დამუშავება, თბ., 2005.
 11. 11. მორფოლოგიური ინფორმაციის სტრუქტურა ქართული ენის კორპუსისათვის (ქ. დათუკიშვილისა და მ. ზაკალაშვილის თანაავტორობით), სამეცნიერო კონფერენცია ბუნებრივ ენათა დამუშავება, თბ., 2005.
 12. 12. კორპუსის ლინგვისტიკა (მიზნები და ამოცანები), სამეცნიერო კონფერენცია ბუნებრივ ენათა დამუშავება, თბ., 2007.
 13. 13. ემოციების გამოხატვის ქართულენობრივი სურათი, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების IX სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 2007.
 14. 14. ემოციების კვლევის ფსიქოლოგიური და ლინგვისტური ასპექტები, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების X სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 2008.
 15. 15. სულხან-საბა ორბელიანის „ლექსიკონი ქართული“ და ემოციების გამოხატვის ქართულენობრივი სურათი, სულხან-საბა ორბელიანისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თელავი, 2008;
 16. ქართული ენის მორფოლოგიური ლექსიკონები, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების XII კონფერენცია, თბილისი, 2012;
 17. მდებარეობის აღმნიშვნელი ზმნები ქართულში (სემანტიკური ანალიზი), თსუ ჰუმანიტა-რული ფაკულტეტის VII სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 2013.
 18. ქართული ენის სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემები, საქართველოს საპატრიარ-ქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი. სამეცნიერო კონფერენცია: 14 აპრილი – საქართველოს სახელმწიფო ენის დღე, თბ., 2013.
 19. პოზიციური პრედიკატები „დგას, დევს/წევს, ზის“ ქართულში, ენათმეცნიერების ინსტი-ტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, 72-ე სესია , თბ., 2013.
 20. სივრცული ლოკალიზაციის ზმნები ქართული ენის დიალექტებში (სემანტიკური ანალიზი), XXXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, 3-4 ოქტომბერი, მესტია, 2014.
 21. მოძრაობის ზმნები სვანურში (როენა ჭკადუაა თანაავტორობით), არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 73-ე სესია, თბილისი, 2014.
 22. მოძრაობის მანერის გამომხატველი ზმნები ქართულში, პროფესორ იოსებ ყიფშიძის გარდაცვალებიდან 95-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენცია – ქართველურ ენათა კვლევის საკვანძო საკითხები და პერსპექტივები, 18-19 დეკემბერი, თბილისი, 2014.
 23. კონცეპტი დრო რომანტიკოსთა შემოქმედებაში, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, 74-ე სესია, თბილისი, 2015.
 24. დროული მიმართებების აღმნიშვნელი თანდებულები ქართულში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXVII, 2016.

 

 

მოხსენებები

 1. „ქონა-ყოლის“ ზმნები ქართველურ ენებში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ¬მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1984.
 2. „არის“ ზმნა ქართველურ ენებში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ¬მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985.
 3. „მყოფობის“ სემანტიკის გამომხატველი ზმნები ძველ ქართულში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ¬მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986.
 4. გრძნობა-აღქმის ზმნები ქართულში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ¬მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988.
 5. „მყოფობის ზმნები“ სვანურში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალ-გაზრდა მეცნიერ¬მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989.
 6. ინვერსიასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხისათვის ქართულში, ენათმეცნიერე-ბის ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ¬მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენ-ცია,1992.
 7. ობიექტურ პირთა მრავლობითობის აღნიშვნისათვის ქართული ენის დიალექტებში, რესპუბლიკური დიალექტიკური სამეცნიერო სესია, ქუთაისი, 1992.
 8. ”ქონა-ყოლის“ სემანტიკის გამომხატველი ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ¬მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1993.
 9. კვლავ მეშველი ზმნის აგებულებისათვის სვანურში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 53-ე სამეცნიერო სესია, 1994.
 10. კვლავ ზოგიერთი ტიპის მეშველზმნიან ფორმათა ჩამოყალიბებისათვის ქართულში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 54-ე სამეცნიერო კონფერენცია, 1995.
 11. მდგომარეობის ზმნათა ნამყო დროის წარმოებისათვის ქართველურ ენებში, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების II სამეცნიერო კონფერენცია, 1995.
 12. ე- პრეფიქსიანი პასივი ქართულში, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების III სამეცნიერო კონფერენცია, 1996.

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1. სივრცე და დრო ქართველურ ენებში,

 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტის შიფრი: D/36/1-30/12 2013-2015 ლინგვისტი ექსპერტი
2. სასკოლო განათლება – არსებული ვითარების აღწერა და ანალიზი საგანმანათლებლო პო­ლი­ტიკისა და კვლევე­ბის ასოციაცია 2012-2013 კონსულტანტი
3. სასკოლო განათლების კონცეფცია საგანმანათლებლო პო­ლიტიკისა და კვლევე­ბის ასოციაცია 2012-2013 კონსულტანტი
4. ქართული ლექსიკონი “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა” 2008-2013 შემდგენელი

 

 

                                                                                                        

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019