ჭკადუა როენა

 Chkadua Roena

პირადი ანკეტა

 

გვარი ჭკადუა
სახელი როენა
მამის სახელი ფრიდონი
ელ.ფოსტა Roenachkadua1@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი: არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1968-1973 ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PჰD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა სტატიკურ ზმნათა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი ზემო სვანურში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი # 002506

 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1975-1977 არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილებაში ხელშეკრულებით
1977-2000 არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი
2000-2006 არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2006-2009 არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი
2009-დან დღემდე არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

შრომათა სია

 

სტატიები, თეზისები, მასალები:

 

 1. ზოგი – სუფიქსიანი მასდარისა და პირველად სახელთა შეპირისპირებისათვის სვანურში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IX, 2005, 323-328
 2. სვანური ენა და მისი შესწავლის ისტორია (მოკლე მიმოხილვა), გაზეთი ლალხორი, 2007, 11-12
 3. კონვერსიისათვის სვანურში, იკე, XXVII, 2009, 262-268
 4. აბლაუტის საფეხურთა განაწილებისათვის სვანურში, ქართველრუ ენათა სტრუქტურის საკითხები X, 2009. 268-280
 5. ოდენსუფიქსიანი ზმნებისათვის სვანურში, იკე, XXXVIII, 2010, 198-203
 6. გუ|გვი ლექსემა და მასთან დაკავშირებ-ული გრამატიკული პროცესები სვანურში, ეტიმოლოგიური ძიებანი, VII,2010, 198-204
 7. ერთი უძველესი ქართული (სვანური) გვარის გულუბ-იანი|გოლბანი|გოლუბიანი… ფონეტიკური ვარიანტების შესახებ, ეტიმოლოგიური ძიებანი, VIII, 2011, 97-102
 8. სვანურ ფრაზეოლოგიურ გამონათქვამთა ლექსიკონის შედგენის მნიშვნელობა და ძირითადი პრინციპები, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XXXIX, 2011, 157-166
 9. ფუძედრეკად ზმნა-თაგან მიმღეობის წარმოებისათვის სვანურში, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XXXIX, 2011, 241-248
 10. რელატიური ვნებ-ითის ფორმათა და-მატებითი მნიშვ-ნელობებისათვის სვანურში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XI, 2011, 305-317
 11. ó, –ë|-Îë დაბოლოებიან ზმნა-თა მორფო-სინტაქ-სური ანალიზისა-თვის სვანურში, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XL, 2012, 249-256
 12. მრავალგზისობის ფორმობრივი გამო-ხატვა და ძირითადი ფუნქციები სვანურში, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLI, 2013, 229-235
 13. ზმნურ ფუძეთა წარმოების პრინციპთა ურთიერთმიმართებისათვის სვანურში, ქართველრუ ენათა სტრუქტურის საკითხები XII, 2013, 10
 14. პრეფიქსის ადგილისა და ფუნქციისათვის სვანური ენის ზმნურ ფორმებში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, თბილისი. XX, 2009
 15. სვანური ფრაზეოლოგიზმების შესწავლის მნიშვნელობა და ლექსიკონის შედგენის ძირითადი პრინციპები, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010
 16. ფუძედრეკად ზმნათა მიმღეობური ფორმების წარმოებისათვის სვანურში, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 70-ე სამეცნიერო სესია, თბილის, 2011
 17. ქართული „თბება“ ტიპის ზმნებისა და სვანური ფუძედრეკადი ვნებითების       ურთიერთმიმართებისათვის, მე-3 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი, 2011
 18. ó, –ë ელემენტიან ზმნათა მორფოსინტაქსური ანალიზის-ათვის სვანურში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIII, თბილისი, 2012
 19. მოქმედების მრავაგზისობის ორგანული გამოხატვის ანალიზისათვის სვანურში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 24, თბილისი, 2013
 20. ნ. მარი – სვანური ენის მკვლევარი: ენათმეცნ. ინსტ. ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა მუშაკთა კონფერენცია, თეზისები, 1978
 21. ნ. მარის გამოუქვეყნებელი გამოკვლევები სვანური ენის შესახებ (ხელნაწერის მიხედვით): ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა კონფერენცია, თეზისები, 1979
 22. მოდალური ფორმებისათვის სვანურ ენაში: ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების III სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, 1996
 23. -ა დაბოლოებიან სტატიკურ ზმნათა სტრუქტურული ანალიზი სვანურ ენაში: არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 57-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თეზისები, 1998, გვ. 67
 24. უნებურობის გამომხატველ ზმნათა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი სვანური ენის ბალსქვემოური დიალექტის მიხედვით: ენათმ. ინსტი 62-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თეზისები, 2003
 25. განყენებულ სახელთა ერთი ტიპის წარმოებისათვის სვანურში: ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 63-ე სამეცნიერო სესია (მასალები), თეზისები, 2004
 26. დელაბიალიზაცია კოდორის ხეობის მოსახლეობის მეტყველებაში და მისი მიმართება ლახამულური კილოკავის შესაბამის მონაცემებთან: ენათმეცნიერების ინსტ. 66-ე საემცნიერო სესია, თეზისები, 2007, გვ.78
 27. უსუფიქსო გარდაუვალ ზმნათა ფორმობრივ- სემანტიკური ანალიზისათვის სვანურში: ენათმ. ინსტ. სამეცნიერო სესია, 69-ე თეზისები, 2010, გვ.52
 28. ფუძედრეკად ზმნათა მიმღეობური ფორმების წარმოებისათვის სვანურში: ენთმეც. ინსტიტუტის სამეცნიერო 70-ე სესია, თეზისები, 62 გვ.
 29. მოძრაობის ზმნები სვანურში: ენათმეცნიერების ინსტ. 73-ე სამეცნ. სესია, თეზისები 2014. გვ 71
 30. მორფოლოგიურად გაუდიფერენცირებელ ძირთა თავისებურებებისათვის სვანურში: არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XVI, 2005, გვ. 105
 31. პირველად მასდართა წარმოების ერთი ტიპისათვის სვანურში: საკითხავები XVIII, 2005, გვ. 112
 32. ა- პრეფიქსის ადგილისა და ფუნქციისათვის სვანური ენის ზმნურ ფორმებში: საკითხავები. XX, 2009, გვ. 99
 33. მოქმედების მრვალაგზისობის ორგანული გამოხატვის ანალიზისათვის სვანურში, საკითხავები, XXIV, 2013, გვ.79
 34. ი-ხედ-ურ-იელ… ტიპის ზმნათა სტრუქტურა და მორფო-სინტაქსური ანალიზი სვანურში, XXVI, 2015, გვ. 111
 35. გუ||გუი ლექსემა და მასთან დაკავშირებული გრამატიკული პროცესები სვანურ ენაში: რესპ. დიალექტ. სამეცნიერო სესიის მასალები, XXVI, 2006, გვ.66, თეზისები
 36. ერთი ტიპის სტატიკურ ზმნათა წარმოებისათვის სვანურში: რესპ. დიალექტ. სესიის მასალები, XXVIII, 2008, გვ. 70
 37. დიალექტთა განდასება ბერძნულ (ძველსა და ახალ) ენასა და სვანურში (ტიპოლოგიური შედარებისათვის): რესპ. დიალექტ. სამეცნიერო სესიის მასალები, XXXIV, 2014, გვ. 92
 38. აბლაუტისა და აფიქსაციის ურთიერთმიმართებისათვის სვანურ ზმნურ ფუძეთა წარმოებაში: ბ. ჯორბენაძის საზოგადოება, XII სამეცნ. კონფერენციის მასალები, 2012, გვ.34
 39. ქორწინების რიტუალი და მასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია სვანურ ენაში: ქართველი ხალხის სოციოკულტ. ანთროპოლოგიისა და ეთნოლიგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სიმპოზიუმი, ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, ბათუმი 2011.
 40. სტატიკურობის გამოხატვისათვის სვანურში: არნ. ჩიქობავასადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები. 2008. თეზისები
 41. აწმყოს ძირითადი ტიპები სვანურ ზმნაში: ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილების სამეცნიერო სესია, 2008
 42. ივ. ნიჟარაძის რუსულ-სვანური ლექსიკონის ადგილი სვანური ენის შესწავლის ისტორიაში, საკითხავები, XV, 2004, თეზისები
 43. ზმნის მოდალური ფორმებისათვის სვანურ ენაში: ქესს, ტ. VI, 1996, გვ. 190-193
 44. ერთი (ხალატ) ტიპის სტატიკურ ზმნათა პარადიგმებისათვის სვანურში: ქესს, ტ. VII, 1999, 187-189
 45. ზოგი -ა სუფიქსიანი მასდარისა და პირველად სახელთა შეპირისპირებისათვის სვანურში: ქესს, IX, 2005, 323-328
 46. აბლაუტის საფეხურთა განაწილებისათვის სვანურში: ქესს, X , 2009, 268-280
 47. რელატიური ვნებითის დამატებითი მნიშვნელობისათვის სვანურში, ქესს, XI, 2011
 48. უაფიქსო მარტივ ძირ- ფუძეთა და ოდენპრეფიქსიან ზმნათა ანალიზი სვანურში,იკე 42, 2014
 49. მოძრაობის მანერის გამომხატველ ზმნათა ერთი ტიპის მორფო-სემანტიკური ანალიზი სვანურში, იკე, 43, 2015
 50. ზმნურ ფუძეთწარმოების პრინციპთა ურთიერმიმართებისათვის სვანურში, ქესს, XII, 2013
 51. არასარიტუალო პურის (დიარ) ნაირსახეობა და მსათან დაკავშირებული ლექსიკის ანალიზი სვანურში: ეტიმოლოგიური ძიებანი, XII, 2015
 52. ერთი ზმნური ფუძის მიგრაციისათვის სვანურში, ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 201

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1. ელიზია სვანურ ენაში (ფუნდამეტურ-გამოყენებითი გამოკვლვა ლექსიკონითურთ) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2015-2018 ლინგვისტ-ასისტენტი
2. სვანური ენის ჩოლურული მეტყველების თავისებურებანი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2015-2018 ლინგვისტ-ექსპერტი
3. სვანური ფრაზეოლოგიზმების სემანტიკური და მორფოსინტაქსური ანალიზი (ფუნდამენტურ-გამოყენებითი გამოკვლევა) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2010-2012 ლინგვისტ-ექსპერტი

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

 • რეცენზენტი რ. იოსელიანის სადისერტაციო ნაშრომისა ,,სამშენებლო ტერმინოლოგია სვანურში“, 2006
 • რეცენზენტი ქ. მარგიანი-სუბარის სადისერტაციო ნაშრომისა ,,ზემოსვანურ დიალექტთა მორფო-სინტაქსური ანალიზის ზოგი ასპექტი“, 2009
 • რეცენზენტი მ. საღლიანის მონოგრაფიისა ,,
 • პირისა და რიცხვის
 • გრამატიკული კატეგორია სვანურში“, 2009
 • რეცენზენტი ნ. შავრეშიანის სადისერტაციო ნაშრომისა ,,ეკომიგრანტ სვანთა მეტყველების სინტაქსური თავისებურებანი“, 2013

 

 

                                                                                                    

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020