გაზდელიანი ელიზავეტა

 E Gazdeliani

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი გაზდელიანი
სახელი ელიზავეტა
მამის სახელი კორნელის ასული
ელ.ფოსტა elisabedi-gazdeliani@rambler.ru
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ძირითადი: არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

 განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, კავკასიურ ენათა განყოფილება 1960–1965 ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 14.01. 1999
დისერტაციის თემა ხმოვანთა პოზიციური სიგრძე სვანურში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი  

 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1970 წ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილების ლაბორანტი
1978 წ. ამავე განყოფილების მეცნიერ მუშაკი
2000 –2006 წ. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2006 წლიდან დღემდე მეცნიერი თანამშრომელი

  

შრომათა სია

 

სტატიები, თეზისები, მასალები:

 

 1. მრავლობითი რიცხვის წარმოების ზოგი საკითხი სვანური ენის სახელებში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, X, 2009, 40-50
 2. ზოგი სვანური კომპოზიტის შესახებ, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XI, 2005, 99-103
 3. მთვარესთან დაკავშირებული ლექსიკის სტრუქტურულ– სემანტიკური ანალიზისათვის სვანურში, ეტიმოლოგიური ძიებანი, 2012
 4. ხმოვნის სიგრძის გენეზისისათვის ზოგ მორფემათა მიჯნაზე, იკე, XXXVIII, 2010, 38-56
 5. ქვემოსვანეთის ზოგი ტოპონიმიის წარმომავლობისათვის, ეტიმოლოგიური ძიებანი, VIII, 2011, 8–22
 6. ერთი უძველესი ქართული (სვანური) გვარის გულბიანის|| გოლბანი|| გოლუბიანი… ფონეტიკური ვარიანტების შესახებ, ეტიმოლოგიური ძიებანი, VII, 2011, 97–101
 7. მრავლობითი რიცხვის ზოგი სუფიქსის შესახებ სვანურ ენაში, იკე, XXXVII, 2009, 62-69
 8. ნათესაობითი ბრუნვის ალომორფთა განაწილებისათვის ხმოვანფუძიან სახელებთან სვანურის ბალქსემოურ და ლენტეხურ დიალექტებში, იკე, XXXIX, 2011, 64-73
 9. მოქმედებითი ბრუნვის ალომორფები სვანურში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XI, 2013
 10. ზედსართავი სახელის ჯგუფები და ხარიხსები სვანურში, იკე, 41, 2013, 48-65
 11. კოდორის ხეობის ზოგი ტოპონიმის სემანტიკურ–სტრუქტურული ანალიზი,ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 66–ე სესია, 2009
 12. ნათესაობითი ბრუნვის ალომორფთა განაწილებისათვის ხმოვანფუძიან სახელებთან სვანურში, ენათმეცნიერების ისნტიტუტის 69–ე სამეცნიერო სესია, 2010
 13. ზედსართავ სახელთა ხარისხები სვანურში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXIII, 2012
 14. მოქმედებითი ბრუნვისნიშნისეული მორფემის ამოსავალი ფორმისათვის სვანურში,72–ე სამეცნიერო სესია, 2013
 15. პურთან დაკავშირებული ლექსიკა სვანურში, ეთნოლინგვისტური საკითხავები 1, 2009
 16. მოქმედებითი ბრუნვის მორფემის ამოსავალი ფორმისათვის, არ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72–ე სამეცნიერო სესია, 2013
 17. ხმოვნის სიგრძის გენეზისიათვის ზოგ სვანურ ლექსემაში, ქართველოლოგიური კრებული, II, 2003
 18. სვანური ენის გრძელი ხმოვნის შესწავლის ისტორიისათვის, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VIII, 2003
 19. ზოგი სვანური კომპოზიტის შესახებ, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IX, 2005
 20. მრავლობითი რიცხვის ზოგი სუფიქსის შესახებ სვანურში, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVII,2009
 21. მრავლობითი რიცხვის წარმოების ზოგი საკითხი სვანური ენის სახელებში, ენათა სტრუქტურის საკითხები, X, 2009
 22. ხმოვნის სიგრძის გენეზისისათვის ზოგ მორფემათა მიჯნაზე სვანურში, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVIII, 2010
 23. ქვემოსვანეთის ზოგი ტოპონიმის წარმომავლობისათვის, ეტიმოლოგიური ძიებანი VIII, 2011
 24. ნათესაობითი ბრუნვის ალომორფთა განაწილებისათვის ხმოვანფუძიან სახელებთან სვანურის ბალსქვემოურ და ლენტეხურ დიალექტებში, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXIX
 25. ნათესაობითი ბრუნვის მორფემები ხმოვანფუძიან სახელებთან სვანურში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XI, 2012
 26. ღერბეთ ,,ღმერთი” სახელის ბრუნების ფორმებისათვის სვანურში, ლინგვისტ-კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 2011
 27. სახელთა მრ. რიცხვის წარმოების შესახებ ქვემოსვანურ დიალექტებში, II საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები მიძღვნილი აკადემიკოს არნ. ჩიქობავას 110 წლისთავისადმი, 2008
 28. ხმოვანთა პოზიციური სიგრძის ზოგი საკითხი სვანურში, ენათმეცნიერების ინსტ. ასპირანტ. და ახალგაზრდა მეცნ. მუშაკთა კონფერენცია, თეზისები, თბ. 1973, გვ.13-14
 29. ხმოვანთა უმლაუტის კვალი ლაშხურში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგ. მეცნიერ მუშაკთა კონფერენცია, თეზისები, თბ. 1974
 30. საკომპენსაციო სიგრძის საკითხისათვის სვანურში. – ენამთმეც. ინსტ. ასპ. და ახალგ. მეცნ. მუშაკთა კონფ., თეზისები, თბ., 1979, გვ. 10-11
 31. ხმოვანთა სიგრძე სონანტების წინ სვანურში ენათმცნ. ინსტ. ასპ. და ახალგ. მეც. მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1982, 16-23
 32. ზოგი რელიგიური ტერმინების შესახებ სვანურში, ენათმეცნიერების ინსტ. ასპ. და ახალგ. მეცნიერ მუშაკთა სამეცნ. კონფერენცია; 1986
 33. ზოგი სვანური რელიგიური ტერმინის წარმომავლობისათვის; ეტიმოლოგიური ძიებანი; თბ., 1988, გვ. 67-71
 34. კვლავ ხმოვანთა პოზიციური სიგრძის შესახებ სვანურში; ენათმეცნიერების ინსტ. ასპ. და ახალგ. მეცნიერ მუშაკთა სამეცნ. კონფერენცია; თეზისები; 1980
 35. ხმოვანთა პოზიციური სიგრძის ერთი სახე ლაშხურში, ენათმეცნიერების ინსტ. ასპ. და ახალგ. მეცნიერ მუშაკთა სამეცნ. კონფერენცია; თეზისები; თბილისი, 1978, გვ. 5-6
 36. ქართულ დიალექტებთან ურთიერთობის კვალი სვანურში; VIII რესპ. დიალექტოლოგიური სამეც. სესიის თეზისები, სოხუმი, 1986, 13-14
 37. ხმოვანთა სიგრძისათვის ზოგ სვანურ რელიგიურ ტერმინში; ენათმ. ინსტ. ასპ. და ახალაგ. მეც. მუსაკტა სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისი, თბ., 1985, გვ. 11-12
 38. ქართულთან საერთო ზოგი ლექსემის სემანტკისათვის სვანურ ენაში XXII რესპ. დიალექტ. სესიის მასალები, თელავი, 2003; გვ. 23-24
 39. ხეების სახელწოდებებში -რა/-ლა სუფიქსის გამოყოფისათვის სვანურ ენაში; XXI რესპ. დიალექტ. სესიის მასალები; ბათუმი, 2001, გვ 37
 40. ხმოვანთა სინტაგმატური მიმართებები ქართულ დიალექტებსა და სვანურში: X რესპ. დიალექტ. სამეცნიერო სესია, თეზისები; თელავი; 1988, გვ. 21-23
 41. ჯგრაგ ,,წმინდა გიორგი“ კომპოზიტის შესახებ სვანურში, ეტიმოლოგიური ძიებანი, 1989; გვ. 16-17
 42. გრძელი ხმოვნების შემცველი ზოგი ფუძის ახსნისათვის სვანურში, ეტიმოლოგიური ძიებანი, 1990
 43. ზოგი სვანური ლექსემის სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზისათვის, შმიდტის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სესია, თბ. 2009
 44. ვითარებითი ბრუნვა სვანურში, ქართველურ ენაTა სტრუქტურის საკითხები, XIII, 2014
 45. კნინობითის სუფიქთა ხმოვნის სიგრძისა და შედგენილობისათვის სვანურში, იკე, XXXI
 46. მრავლობითი რიცხვის ზოგი სუფიქსის შესახებ სვანურში: იკე XXXVII, 2009
 47. ხმოვნის სიგრძე სვანური ენის ბალსზემოურ დიალექტში ბოლოხმოვნიან და თავკიდურხმოვნიან სიტყვათა შეხვედრისას, იკე XLIII, 2015
 48. ვითარებითი ბრუნვისათვის სვანურში, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმ. ინსტიტუტის 73-ე სესია, თბ., 2014
 49. ნათესაობითი ბრუნვის ალომორფთა განაწილებისათვის ხმოვანფუძიან სახელებთან სვანურში, ენათმეც. ინსტ. 69-ე სამეცნიერო სესია, თბ. თეზის. 2010
 50. ერთი კომპოზიტის სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზისათვის სვანური ენის ზმნურ ფორმებში, რესპ. დიალექტ. სამეცნიერო სესიის მასალები, XXVIII
 51. მრავლობითი რიცხვის უ, იადუ სუფიქსების შესახებ სვანურში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები XX, თბ. 2009
 52. მთვარის ფრაზების (მოქცევის) აღმნიშვნელი ტერმინები სვანურში, რესპუბლ. დიალექტ. სამეცნიერო სესიის მასალები, XXVI, 2006
 53. სვანური ლიქურეში და წორ ტერმინთა განმარტებისთვის, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, მასალები XXXVI, 2015
 54. ბოლოხმოვნიანი სახელის ფუძისა და ნათესაობითი ბრუნვის ნიშნის ურთიერთობისათვის სვანურში, ენათმეცნიერ კავკასიოლგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მასალები, 2015
 55. მსაზღვრელ-საზღვრული სვანური ენის ლაშხურ და ლენტეხურ დიალექტებში, რესპუბლ. დიალექტ. სამეცნიერო სესიის მასალები, XXXV, 2015
 56. არსენ ონიანის ტექტსები, თარგმნა და გამოსაცემად მომზადება, იკე, 2012

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1. სვანური ფრაზეოლოგიზმების სემანტიკური და მორფოსინტაქსური ანალიზი (ფუნდამენტურ–გამოყენებითი გამოკვლევა ლექსიკონითურთ) შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2010–2012 ძირითადი პერსონალი
2. ელიზია სვანურ ენაში (ფუნდამეტურ-გამოყენებითი გამოკვლვა ლექსიკონითურთ) შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2015-2018 ლინგვისტ-ასისტენტი
3. სვანური ენის ჩოლურული მეტყველების თავისებურებანი შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2015-2018 ხელმძღვანელი

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

 1. რეცენზენტი ა. ქურასბედიანის სადიპლომო  ნაშრომისა ,,რედუქციისათვის ლენტეხურ დიალექტში“, 2007

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                         

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019