აზმაიფარაშვილი ლევან

 Azmaiparashvili L._

პირადი ანკეტა

 

გვარი აზმაიფარაშვილი
სახელი ლევან
მამის სახელი გურამის ძე
ელ.ფოსტა lazmaipar@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი:

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი

 

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი, ეთნოლოგიის კათედრა. 1990-1995 ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი.

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 20.06.2006
დისერტაციის თემა არსებით სახელთა დერივაციული წარმოება ხუნძურში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი 005641

  

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2011- დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის მოწვეული პროფესორი

  

შრომათა სია

 

წიგნები:

 

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 1. ქართულ შესიტყვებათა ერთი ჯგუფის შესახებ. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XIII, თბილისი, 2002, გვ.15-18.
 2. სოფელ თივის ხუნძური მეტყველების ზოგი თავისებურება. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XIII, თბილისი, 2002, გვ. 18-25 (თანაავტორი რ.ლოლუა).
 3. “მამაკაცისა” და “ქალის” სემანტიკური დაპირისპირების შესახებ ხუნძურში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XIV, თბილისი, 2003, გვ.11-15.
 4. I (მამაკაცის) და II (ქალის) გრამატიკულ კლასთა გარჩევის ერთი თავისებურება ხუნძური ენის ანწუხურ დიალექტში (ყვარლის რ-ნის სოფ. თივის მეტყველების მიხედვით). – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XV, თბილისი, 2004, გვ. 13-16.
 5. ზოგიერთი ცნობა ხუნძური ენის ანწუხური დიალექტის ზმნურ ფორმათა შესახებ. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 63-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2004, გვ. 9-16.
 6. მიმართვის ფორმათა შესახებ ხუნძურში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XVI, თბილისი, 2005, გვ. 10-18.
 7. ხუნძური როხთი სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის. – საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, თბილისი, 2005, გვ. 13-15.
 8. კლასნიშნიანი სუფიქსები ხუნძური ენის არსებით სახელებში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, თბილისი, 2005, გვ. 3-6.
 9. ხუნძური ენის სიტყვაწარმოებიდან. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 64-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2005, გვ. 12-16.
 10. სიტყვაწარმოებითი პრეფიქსი რ- ხუნძურში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, XXI, თბილისი, 2005, გვ. 3-10.
 11. “ღამურის” აღმნიშვნელი ერთი ხუნძური კომპოზიტის შედგენილობისათვის (სიტყვათა მოტივაციის საკითხისათვის ხუნძურ ენაში). – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 65-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2006, გვ.10-16.
 12. -ი სუფიქსიანი არსებითი სახელები ხუნძურში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XVIII, თბილისი, 2007, გვ. 8-13.
 13. ზოგი ზმნისართის თავისებურება ხუნძური ენის ანწუხურ დიალექტში. – კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები, თბილისი, 2007, გვ. 9-12.
 14. მახვილთან დაკავშირებული მოვლენები ხუნძური ენის ანწუხურ დიალექტში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XIX, თბილისი, 2008, გვ.7-11.
 15. ზოგიერთი ფონეტიკური მოვლენისათვის კახეთში მოსახლე ხუნძების მეტყველებაში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2008, გვ.119-123.
 16. Некоторые сведения о глагольных формах анцухского диалекта аварского языка (по данным речи аварцев проживающих в Грузии). – Материалы международной научной конференции «Кавказские языки: генетические, типологические и ареальные связи», Махачкала, 2008.
 17. -ჩი ელემენტიანი სიტყვაწარმოება ხუნძურ ენაში. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVII, თბილისი, 2009, გვ. 9-19.
 18. ზოგ ნაცვალსახელურ ფორმათა შესახებ კახეთში მოსახლე ხუნძების მეტყველებაში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XX, თბილისი, 2009, გვ.7-10.
 19. რ- თავსართიანი ზმნები ხუნძურში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 68-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2009, გვ.54-58.
 20. Об особенностях локативного падежа второй серии в анцухском диалекте аварского языка (по данным речи аварцев проживающих в Грузии). – Материалы международной конференции «Теоретические и методические проблемы национально-русского двуязычия», Махачкала, 2009.
 21. -ორ და -ალ სუფიქსებიანი არსებითი სახელების შესახებ ხუნძურში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXI, თბილისი, 2010, გვ.9-10.
 22. ზოგ სინტაქსურ თავისებურებათა შესახებ ხუნძური ენის ანწუხურ დიალექტში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 69-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2010, გვ. 64-67.
 23. ხუნძური სიტყვაწარმოების დიალექტოლოგიური შესწავლის საკითხისათვის. – კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონგრესის მასალები, თბილისი, 2010, გვ.7-11.
 24. Из истории словообразования аварского языка. – Актуальные вопросы общего и кавказского языкознания, Махачкала, 2010, გვ. 21-31.
 25. О гендерных особенностях некоторых частиц в анцухском диалекте аварского языка. – Кавказские языки: генетические, ареальные связи и типологические общности. Материалы конференции посвященной 110-летию со дня рождения проф. Ш.И. Микаилова, Махачкала, 2010.
 26. ეთნოგრაფიული რეალიებით მოტივირებულ კომპოზიტთა შესახებ ქართულში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXII, თბილისი, 2011, გვ. 7-10.
 27. სემანტიკური გადაწევების საკითხისათვის ხუნძური ენის დიალექტურ ლექსიკაში. – ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი „იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება. ეძღვნება აკად. ქ.ლომთათიძის დაბადების 100 წლისთავს“. მასალები, თბილისი, 2011, გვ. 16-21.
 28. ჟო ლექსემის შემცველი კომპოზიტები ხუნძურ ენაში. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XL, თბილისი, 2012, გვ. 9-22.
 29. სიტყვაწარმოებითი -ლ‘ი სუფიქსის შესახებ ხუნძურში. – პროფესორ გენადი ბურჭულაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გორი, 2012, გვ. 41-46.
 30. О префиксе р- в аварском языке. – Кавказские языки: генетико-ареальные связи и типологические общности. Посвящается памяти лингвистов-дагестановедов проф. Т.Е. Гудава и проф. З.М. Магомедбековой. Тезисы докладов III международной научной конференции, Махачкала, 2012, გვ. 33-35.
 31. Фразеологизмы и этнографические реалии (на материале грузинского языка). – Актуальные проблемы общей и адыгской филологии, Майкоп, 2013, გვ. 78-81.
 32. მახვილთან დაკავშირებული ერთი მოვლენის შესახებ ხუნძურ და ლაკურ ენებში.– არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 73-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2013, გვ. 77-81.
 33. ეთნოგრაფიული რეალიების ამსახველი ფრაზეოლოგიზმების შესახებ ქართულში. – XXXIV რესპუბლიკური დიალექტური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2014, გვ. 7-9.
 34. ზოგიერთი საერთო აფიქსური მორფემა დაღესტნურ ენებში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 73-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2014, გვ. 76-79.
 35. ხუნძური ენის დიალექტური ლექსიკის სემანტიკური თავისებურებანი. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, XLIII, თბილისი, 2015, გვ. 9-29.
 36. ხუნძურ-ქართული სემანტიკური პარალელები. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXVI, თბილისი, 2015, გვ. 7-13.
 37. დეტერმინანტი სუფიქსების საკითხისათვის ხუნძურ ენაში. – ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი: „იბერიულ-კავკასიურ ენათა ფუძისა და ძირის სტრუქტურის საკითხები“. მასალები, თბილისი, 2015, გვ. 6-8.
 38. ზმნური წარმომავლობის ზოგიერთი არსებითი სახელის აგებულებისათვის ხუნძურ ენაში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2015, გვ. 66-68.
 39. ხუნძური ენის ლინგვოკულტუროლოგიური შესწავლისათვის. – „კავკასიურ ენათა (აფხაზური, ჩეჩნური, ხუნძური, უდიური, ოსური) პრაქტიკული სახელმძღვანელოები უმაღლესი სასწავლებლებისათვის“. სამეცნიერო სესიის თეზისები. თბილისი, 2015, გვ. 10-14.
 40. დერივაციის ზოგი თავისებურება ხუნძურ ენაში. – „კავკასიურ ენათა (აფხაზური, ჩეჩნური, ხუნძური, უდიური, ოსური) პრაქტიკული სახელმძღვანელოები უმაღლესი სასწავლებლებისათვის“. სამეცნიერო სესიის თეზისები. თბილისი, 2015, გვ. 36-37.
 41. ხუნძურ-ქართული სემანტიკური შეხვედრები. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXVII, თბილისი, 2016, გვ. 94-101.

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 მთის კავკასიური ენები საქართველოში (გრამატიკული ანალიზი, ტექსტები, ლექსიკონი) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2008-2010 პროექტის მენეჯერი
2 კავკასიურ ენათა (აფხაზური, ჩეჩნური, ხუნძური, უდიური, ოსური) პრაქტიკული სახელმძღვანელოები უმაღლესი სასწავლებლებისათვის შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (პროექტი №30/10) 2013-2015 ძირითადი პერსონალი
3 ნახურ და დაღესტნურ ენათა შედარებითი გრამატიკა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (პროექტი №31/45) 2013-2016 ძირითადი პერსონალი
4 კავკასიურ-ქართული ლექსიკონები ლინგვისტური კომენტარებით, ინდექსითა და გრამატიკული ნარკვევებით შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (პროექტი AR/243/2-132/14) 2015-2017 ძირითადი პერსონალი

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

 

 1. კრებ. „კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები, თბილისი, 2007 – სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
 2. კრებ. „ერგატივი და ერგატიული კონსტრუქცია მსოფლიოს ენებში, თბილისი, 2009 – სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
 3. კრებ. „კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონგრესის მასალები“, თბილისი, 2010 – სარედაქციო კოლეგიის წევრი (პასუხისმგებელი მდივანი).
 4. კრებ. „III საერთაშორისო სიმპოზიუმი – იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება. ეძღვნება აკად. ქ. ლომთათიძის დაბადების 100 წლისთავს. მასალები“, თბილისი, 2011 – სწავლული მდივანი.
 5. კრებ. „კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესის მასალები“, თბილისი, 2013 – სარედაქციო კოლეგიის წევრი (პასუხისმგებელი მდივანი).
 6. კრებ. „ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი. იბერიულ-კავკასიურ ენათა ფუძისა და ძირის სტრუქტურის საკითხები“, თბილისი, 2015 – სარედაქციო კოლეგიის წევრი (სწავლული მდივანი).
 7. ჟ. „კავკასიოლოგიური ძიებანი“, №1, თბილისი, 2009 – სარედაქციო საბჭოს წევრი.
 8. ჟ. „კავკასიოლოგიური ძიებანი“, №2, თბილისი, 2010 – სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
 9. ჟ. „კავკასიოლოგიური ძიებანი“, №3, თბილისი, 2011 – სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
 10. ჟ. „კავკასიოლოგიური ძიებანი“, №4, თბილისი, 2012 – სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
 11. ჟ. „კავკასიოლოგიური ძიებანი“, №5, თბილისი, 2013 – სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
 12. ჟ. „კავკასიოლოგიური ძიებანი“, №6, თბილისი, 2014 – სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

                                                                                                      

                                                                                                         

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020