სოხაძე ლიდა

 L Sokhadze

პირადი ანკეტა

 

გვარი სოხაძე
სახელი ლიდა
მამის სახელი გიორგის ას.
ელ.ფოსტა
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი:

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თა­ნა­­­მ­შრომელი

  

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნი­ვერ­სიტეტი, ფილოლოგიის ფა­­კულტეტი 1972- 1977 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტ­ე­­­რატურის მასწავლებელი

  

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი

  

სამუშაო გამოცდილება

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
       1978-1989 საქ. მეცნ. აკადემიის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინ­ს­ტიტუტი, შინა­მრე­წ­ველობისა და ხელოსნობის ისტორიის შემ­ს­წავლელი საპ­რობლემო ჯგუ­ფი, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
       1981- 1989 საქ. მეცნ. აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ლექსიკო­ლოგი­ის განყოფილება, უფროსი ლაბორანტი
       1989-1991 იქვე, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
       1991-იდან იქვე, მეცნიერი თანამშრომელი

 

შრომათა სია

წიგნები:

 1. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. I,­ ა-ბ, თბ., გამომცემლობა „მერი­დი­ა­ნი“, სარედაქციო ჯგუფის წევრი (მთ. რე­და­ქ­ტ. – ა. არაბუ­ლი), 2008. 1130 გვ.
 2. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. II,­ გ, თბ., გამომცემლობა „მერი­დი­ა­ნი“, სარედაქციო ჯგუფის წევრი (მთ. რე­და­ქ­ტ. – ა. არაბუ­ლი), 2010. 1680 გვ.
 3. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. III,­ დ, თბ., გამომცემლობა „მერი­დი­ა­ნი“, სარედაქციო ჯგუფის წევრი (მთ. რე­და­ქ­ტ. – ა. არაბუ­ლი), 2015. 1608 გვ.

 

სტატიები:

ერთი ტიპის ქცევის ფორმათა გრ­ამატიკული ომონიმიის ასა­ხ­ვისათვის „ქართული ენის გან­მარ­ტებით ლექსიკონში“. – იბერიულ-კავკასი­უ­რი ენათმეც­ნი­ე­რე­ბა, XLI, 2013, 9-24 (თანაავტორი).

 

მასალები, მოხსენებები:

 1. ზოგიერთი ჯგუფის სუბსტანტიური კომპოზიტი ლ. გოთუას „გმირთა ვარამში“. – ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1983.
 2. „რომელიც“ მიმართებითი ნაცვალსახელის შეთანხმება ასახსნელ წევრთან. – ახალგაზრდა მეცნიერ-ფილოლოგთა IV რესპუბლიკური კონფერენცია, სოხუმი, 1983.
 3. მცენარეთა სახელები და მათთან დაკავშირებული ლექსიკა „სინურ მრავალთავში“. – ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1984.
 4. არტოლად შერწყმული კომპოზიტტის შემადგენელ კომპონენტთა ურთიერთმიმართებისათვის. – ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1989.
 5. კომპოზიტის შემადგენელ კომპონენტთა სიგრძის სტატისტიკური ანალიზი. – ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1991.
 6. სალექსიკონო სტატიის რედაქ­ტი­რების რამდენიმე ასპექ­ტი­სა­თ­ვის (ერთი ზმნური ბუდის მა­გა­ლითზე). – არნ. ჩიქობავას საკით­ხა­ვე­ბი, XX, მასალები, თბ., 2009 (თანაავტორი).
 7. ქცევის ფორმათა ასახვის ზოგი სა­კი­თხისათვის ქეგლის ახალ რე­და­ქ­ციაში. –

არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ­მეცნიერების ინს­ტი­ტუ­ტის 69-ე სამეცნიერო სე­სია, მასალები, თბ., 2010 (თანაავტორი).

 1. „ქართული ენის განმარტებითი ლექ­სიკონის“ კვალიფიკაციათა სი­­ს­ტემა როგორც აკადემიური ლექსიკოგრაფიის სისტემური საფუძველი. – I საერთაშორისო სიმპო­ზი­უმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010 (თანაავტორი).
 2. ერთი ტიპის ქცევის ფორმათა გრ­ამატიკული ომონიმიის ასა­ხ­ვისათვის ქეგლში. – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ­მეცნიერების ინს­ტი­ტუ­ტის 71-ე სამეცნიერო სე­სია, მასალები, თბ., 2012 (თანაავტორი).
 3. მო- და წა- ზმნისწინიანი ნასა­ხე­ლა­რი ზმნების ერთი თავისე­ბუ­რე­ბისათვის „ქართული ენის გან­­­მარ­ტებით ლექსიკონში“. – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ­მეცნიერების ინს­ტი­ტუ­ტის 72-ე სამეცნიერო სე­სია, მასალები, თბ., 2013 (თანაავტორი).

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა

 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
ქართული ენის სახელმწიფო პროგრამა.     I – ლექ­სიკოლო­გი­უ­რი განაკვეთი. სახელმწიფო დაფინანსება 2004-2006

 

მეცნიერი თანამშრომელი

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

 

           საძიებლების შედგენა და ტექსტის რედაქტირება:

  1. მასალები საქართველოს შინამრეწველობისა და ხელოსნობის ისტორიისათვის, ტ. II, ნაწ. I, მეჭურჭლეობა, „მეცნიერება“, თბ., 1979.
  2. მასალები საქართველოს შინამრეწველობისა და ხელოსნობის ისტორიისათვის, ტ. II, ნაწ. II, ქსოვა, ღებვა, ქარგვა, „მეცნიერება“, თბ., 1982.მასალები საქართველოს შინამრეწველობისა და ხელოსნობის ისტორიისათვის, ტ. III, ნაწ. I, ტანისამოსი, „მეცნიერება“, თბ., 1983.
  3. მასალები საქართველოს შინამრეწველობისა და ხელოსნობის ისტორიისათვის, ტ. III, ნაწ. II, საჭმელ-სასმელი, „მეცნიერება“, თბ., 1986.
  4. მასალები საქართველოს შინამრეწველობისა და ხელოსნობის ისტორიისათვის, ტ. IV, ნაწ. I, მესაქონლეობა, „მეცნიერება“, თბ., 1986.
  5. მასალები საქართველოს შინამრეწველობისა და ხელოსნობის ისტორიისათვის, ტ. IV, ნაწ. II, სოფლის მეურნეობის დარგები, „მეცნიერება“, თბ., 1987.
  6. მასალები საქართველოს შინამრეწველობისა და ხელოსნობის ისტორიისათვის, ტ. IV, ნაწ. III, სოფლის მეურნეობის დარგები, „მეცნიერება“, თბ., 1989.
  7. მასალები საქართველოს შინამრეწველობისა და ხელოსნობის ისტორიისათვის, ტ. V, „მეცნიერება“, თბ., 1991.
  8. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ერთტომეული, თბ., 1986. 592 გვ. (სასტამბოდ მომზადება და სხვა ტექნიკური სამუშაოები).    
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019