აბალაკი მაია

 M Abalaki

პირადი ანკეტა

  

გვარი აბალაკი
სახელი მაია
მამის სახელი გიორგის ას.
ელ.ფოსტა abalaki@mail.ru
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი:

თბილისის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ტექნიკური ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

  

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიური ფაკულტეტი 1981-1986წწ. ფილოლოგი, რუსული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

დისერტაციის დაცვის თარიღი 2005
დისერტაციის თემა სინონიმიის ზოგადი საკითხები და ენობრივი სისტემის სემანტიკური უწყვეტობა
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1987 – 2004 არნ. ჩიქობავას სახ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის „წელიწდეულის“ რედაქციის თანამშროელი
2004 – დღემდე არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეციერო-ტექნიკური ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

  შრომათა სია

წიგნები:

ქართულ-რუსული ლექსიკონი (სარედაქციო ჯგუფის წევრი), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი, 2013წ., 772 გვ.

 

სტატიები, მოხსენებები:

 1. სინონიმური სისტემის სემანტიკური უწყვეტობა. – საენათმეცნიერო ძიებანი, 5, 1996, გვ. 54-59.
 2. ზედსართავ სახელთა სინონიმური სისტემა როგორც ერთიანი მთლიანობა. – თეზისები, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 8, 1997.
 3. სინონიმიის განსაზღვრისთვის. – მოხსენებათა თეზისები, ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების VI სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, 1999.
 4. საგნობრივ-ცნებითი ფაქტორი, როგორც სინონიმიის განსაზღვრის კრიტერიუმი.- საენათმეცნიერო ძიებანი, 9, გვ. 16-20, 1999.
 5. სემანტიკური კატეგორიების ურთიერთკავშირი. – თეზისები, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მე-60 სამეცნიერო სესიის თეზისები, 2001.
 6. სინონიმია და პოლისემია. – ქართული ენის სტრუქტურის საკითხები, 9, გვ. 3-9, 2005.
 7. აბსოლუტური სინონიმების საკითხისათვის. – თეზისები, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, 17, 2006.
 8. სინონიმიის ზოგადი საკითხები და ენობრივი სისტემის სემანტიკური უწყვეტობა. – ავტორეფერატი, 2006.
 9. Иерархия структурных связей в синонимической системе прилагательных. – Тезисы IV Международной научной конференции «Язык, культура, общество», Москва, 2007.
 10. ქართულ-რუსული ლექსიკონი – ძირითადი პრინციპები, 2007. 13.
 11. К вопросу о тождестве понятия при определении синонимических отношений. – Русскоязычие и би-полилингвизм в межкультурной коммуникации 21-го века – Материалы международной научно-методической конференции, стр. 5-6, 2008.15.
 12. Возможны ли в языке абсолютные синонимы (на материале русского языка).
 13. Лингвистические чтения – Материалы ежегодной научно-практической конференции, стр. 30-31, 2008.17.
 14. Критерий тождества значений при определении абсолютных синонимов. 15-я международная конференция «Язык и мир», 2008.  
 15. საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
 16.  Анализ концепта «Смерть» в картине мира русского и грузинского языков. 5-я международная конференция «Язык, культура, общество», 2009.
 17. К вопросу об оттенке значения при определении синонимов. – Эпический текст: проблемы и перспективы изучения, стр. 4-7, 2008.
 18.  Ступенчатый характер языковой системы (на примере синонимических рядов прилагательных русского языка). – Вопросы языковедения синхронии и диахронии, стр. 23-29, 2008.
 19. Презентация семантических связей универсальных языковых категорий (синонимия и полисемия. – Вопросы языковедения, лингводидактики и межкультурной коммуникации, стр. 3-9, 2008.
 20. ნახევარსაუკუნოვანი ლექსიკოგრაფიული მოღვაწეობა. – არნ. ჩიქობავას სახ.    ენათმეცნიერების ისტიტუტის სამეცნიერო სესია, 2008.
პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

წიგნების თარგმნა:

 1.  Дали Мумладзе, Охота на Годо (Диалоги с Робертом Стуруа), – 2014, 175 стр.
 2. Духовный спутник (Высказывания Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II).

 

ვთარგმნი მხატვრულ, სამეცნიერო და სხვა ტიპის ლიტერატურას. 2009 წლიდან გავაკეთე   სინქრონული თარგმანი საერთაშორისო საენათმეცნიერო კონფერენციებზე – “ერგატივი და ერგატიული კონსტრუქცია მსოფლიოს ენებში” და “რენე ლაფონი – 110” 17 – 18 დეკემბერი 2009წ., კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონგრესზე “კავკასიური ცივილიზაცია – ისტორია და თანამედროვეობა” 9 – 12 ნოემბერი 2010წ., ლინგვისტ-კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმზე “იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება” (მიძღვნილი აკად. ქ. ლომთათიძის დაბადების 100 წლისთავს) 27 – 29 მაისი 2011წ., საერთაშორისო სიმპოზიუმზე “კავკასიის ხალხთა ფოლკლორი და ლინგვოკულტუროლოგია” 18 – 21 აპრილი 2012წ., კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი, მიძღვნილი კავკასიურ ენათა კათედრის დაარსების 80 წლისთავს 23 – 26 ოქტომბერი 2013წ., სამეცნიერო კონფერენციაზე “ჩერქეზთა გენოციდის აღიარების შედეგები”, კავკასიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი (მესტია, 2015), „Thermo Fisher Scientific-ის გადაწყვეტილებები რაოდენობრივი და ციფრული პჯრ-სათვის“ (თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, 2016 წლის მაისი) და სხვა.

2006 წელს ვთარგმნე ქ. ლომთათიძის „აბაზური ენა“, ასევე მრავალი დისერტაციის ავტორეფერატი. ვარ რედაქტორი რუსული ენის სახელმძღვანელოებების 1-6 კლასის და ავტორი 7-1 კლასის სახელმძღვანელოებების საავტორო სკოლის „ქართული სასწავლებელი“.

 

                                                                                                      

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019