მუზაშვილი ნათელა

 N Muzashvili

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი მუზაშვილი
სახელი ნათელა
მამის სახელი არსენის ასული
ელ.ფოსტა natelamuza@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ა) ძირითადი:

არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგნითი ლექსიკონების განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

 

ბ) დამატებითი:

2005-2015 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ქართული ენისა და ლიტერატურის კომისიის წევრი

 

 

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგია, კავკასიური ენების სპეციალობა 1968 – 1972 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მაწავლებელი

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 29.06. 1993
დისერტაციის თემა ნასახელარი ზმნები ძველ ქართულში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი   000161

 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1972-1980 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება, უფროსი ლაბორანტი
1980-1993 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
1993-2006 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2006-2016 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილება, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

შრომათა სია

 წიგნები:

 1. მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის II, (შემდგენელი), აკაკი შანიძე
 2. ნასახელარი ზმნები ძველ ქართულში. − თბ., 2016

 

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 

 1. «რომელ” ნაცვალსახელის ფუძის გამოყენება სახელობითი ბრუნვის ფუნქციით ძველ ქართულში, საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე , 2. – 1979, 25 – 28;
 2. «ნასახელარი ზმნების ერთი ჯგუფის სემანტიკისათვის” , ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V.– 1981, 105 – 110;
 3. ნასახელარი ზმნები რომანტიკოს მწერალთა შემოქმედებაში”, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სესიის მასალები, – 1982;
 4. «ზმნისწინთა ფუნქციები ნასახელარ ზმნებში”, თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო, შრომები, X.– 1984, 123-128;
 5. «აღწერითი წარმოებიდან ორგანულზე გადასვლა ნასახელარ ზმნებში ძველ ქართულში”, ბესარიონ ჯორბენაძის გამომცემლობა «ქართული ენა”.– თბ., 2003;
 6. უახლეს ტერმინთა შექმნის პრობლემებისათვის, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, მასალები. – თბ., 2007, 60 -61;
 7. ბანკების სახელდებისათვის, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 5. – თბ., 2007, 19 – 24;
 8. ტერინოლოგიური სიტყვაწარმოებისათვის, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XVIII, მასალები. – თბ., 2008,
 9. Вопросы технической терминологии – Масдар имменых  форм глаголов грузинского языка, Лингвистические чтеня, Цикл 4. – Пермь, 2008, 200-203;
 10. Употребление основы местоимения ,,Romel’’ вместо именительного падежа в древнегрузинском языке, Лингвистические чтеня, Цикл 5. – Пермь, 2009, 153 – 155;
 11. ტერმინოლოგიურ ლექსიკონთა შექმნის ისტორიიდან, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი       ლექსიკოგრაფიაში, მასალები. – ბათუმი, 2010, 105 – 106;
 12. ტერმინოლოგიური სიტყვაწარმოებისათვის, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, მასალები. – ბათუმი, 2012, 132 – 133;
 13. ტერმინოლოგია და ტერმინოლოგიური მუშაობა საქართველოში 1998-2009 წლებში, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, XIII. – თბ., 2013, 135-140;
 14. მრავალდარგოვანი ტექნიკური ტერმინოლოგიის ახალი რედაქციისათვის, ტერმინოლოგიის საკითხები, I. – თბ., 2014, 130 – 134;
 15. ტერმინოლოგიური სიტყვაწარმოებისათვის, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, VIV − 128 – 132;
 16. სინონიმიის საკითხისათვის ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, XV. − თბ. 2015, 61 -66.

  

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს რესტრუქტურიზაცია მსოფლიო ბანკი 2003 მასალის ტერმინოლოგიური და ენობრივი დამუშავება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სასაქონლო მარაგების სამხედრო – ტექნიკურ ტერმინთა ელექტრონული ლექსიკონი    საქართველო

თავდაცვის

სამინისტრო

2014-2016 მასალის ტერმინოლოგიური დამუშავება

 

სხვა აქტივობები (ლექსიკონებისა და სტანდარტების ტერმინოლოგიური და ენობრივი  დამუშავება)

 

 1. ტექნიკური ტერმინოლოგია (რუსულ-ქართული), თბ., 1977 წ.
 2. რადიოტექნიკის ტერმინოლოგია, თბ., 1981 წ.
 3. ტექნიკური ტერმინოლოგია (ქართულ-რუსული), თბ., 1982 წ.
 4. საზღვაო ტერმინოლოგია, თბ., 1985 წ.
 5. ავტოტრანსპორტის ტერმინოლოგია, თბ., 1987 წ.
 6. გეოფიზიკის ტერმინოლოგია, თბ., 1988 წ.
 7. ფსიქიატრიული ენციკლოპედია, 1999 წ.
 8. სახელმწიფო მმართველობის ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი, ევრაზიის ფონდი, 2000 წ.
 9. ეროვნებათა და საქმიანობათა ლექსიკონი, 2000 წ.
 10. საავიაციო და იკაო-ს ტერმინების ლექსიკონი, 2000 წ.
 11. ენერგეტიკული ლექსიკონი (ინგლისურ-რუსულ-ქართული), 2000 წ. ჯანდაცვის მენეჯმენტის განმარტებითი ლექსიკონი, 2001 წ.
 12. ინგლისურ-რუსულ-ქართული საავიაციო ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი, თბ., 2002 წ.
 13. ქართულ-ინგლისური და ინგლისურ-ქართული პოლიგრაფიული და
 14. საგამომცემლო ლექსიკონი, ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველო“, თბ., 2003 წ.
 15. წყლის რესურსების მართვის სამენოვანი ლექსიკონი, USAID და კორპორაცია «განვითარების ალტერნატივები” (DAI), თბ., 2003 წ. ვაჭრობის ეკონომიკისა და საქონელმცოდნეობის ტერმინოლოგია, თბ., 2003 წ.
 16. ნავთობის გეოლოგიისა და მრეწველობის ინგლისურ-ქართულ-რუსული       ტერმინოლოგიური ლექსიკონი, თბ., 2003 წ.
 17. საერთაშორისო საპატენტო კლასიფიკატორი, 2003 წ.
 18. მუსიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი, თბ., 2005 წ.
 19. ნავთობისა და გაზის ინგლისურ – რუსულ – ქართული ლექსიკონი, თბ., 2005 წ.
 20. მარკეტინგის ტერმინთა ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი; თბ., 2005 წ.
 21. ბიოლოგიის ტერმინთა მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი, თბ., 2006 წ.
 22. სამეანო-გინეკოლოგიურ ტერმინთა ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი, თბილისი, 2006 წ.
 23. ბირთვული ექსპერტის კონტროლის ინგლისურ -ქართული ლექსიკონი, 2008 წ.
 24. კარტოგრაფიისა და გეოდეზიის რუსულ – ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკონი, 2008 წ.
 25. ინგლისურ -ქართული სამეანო – გინეკოლოგიური ლექსიკონი, 2009 წ.
 26. ევროგაერთიანების თეზაურუსის მასალები, 2009 წ.
 27. საერთაშორისო და რეგიონალური სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიების   ენობრივი ექსპერტიზა, 2009 -2015 წწ.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

                                                                                                        

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019