ჭუმბურიძე ნინო

 

პირადი ანკეტა

 

გვარი ჭუმბურიძე
სახელი ნინო
მამის სახელი ზურაბი
ელ.ფოსტა N_Chumburidze@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი: თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი 1976-1981 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1995
დისერტაციის თემა მქონებლობისა და უქონლობის სახელები ქართულში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი 000838

 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1981 – დღემდე არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ამჟამად – ქართველურ ენათა განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2013 – დღემდე თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, მიწვეული ლექტორი

 

2014 – დღემდე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ქართული ენის ჯგუფის მთავარი სპეციალისტი

 

2013 – 2014 კავკასიის უნივერსიტეტი, მიწვეული ლექტორი
2010 – 2014 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ქართული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფის ექსპერტი

 

2005 – 2009 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, საგამოცდო კომისიის წევრი
2007 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, მიწვეული ლექტორი
2000 – 2007 საბუნებისმეტყველო ლიცეუმი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

1996 – 1998 სულხან-საბა ორბელიანის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტი, მიწვეული ლექტორი

 

 

შრომათა სია

 

წიგნები:

 

თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, სალიტერატურო ენა, (გიორგი გოგოლაშვილის საერთო რედაქციით, თანაავტორები: გ. გოგოლაშვილი, ა. არაბული, მ. სუხიშვილი, მ. მანჯგალაძე, ნ. ჯორბენაძე). – თბ., 2011.

 

თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, დიალექტები, (თანაავტორები: გ. გოგოლაშვილი, გ. ცოცანიძე, ნ. შარაშენიძე). – თბ., 2016.

 

 

სტატიები:

 

 1. -ო სუფიქსიანი სახელები ქართულში. – თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს შრომები, IX, ჰუმანიტრაულ და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სერია, თბ., 1983, გვ. 150-159.
 2. -ვით თანდებულის ჩამოყალიბების ისტორიისათვის. – ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, თბ., 1982, #2.
 3. შედარება ძველ ქართულ აგიოგრაფიულ ძეგლებში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, 1983.
 4. ქონების რთულსუფიქსიანი ზოგი სახელის ეტიმოლოგიისათვის. – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, #3, თბ., 1990, გვ. 131-135.
 5. ყოლა-ქონების აღმნიშვნელი რთული სუფიქსები ქართულში. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXIX, 1990, გვ. 55-66.
 6. მქონებლობისა და უქონლობის სახელები ქართულში. – სადისერტაციო მაცნე ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად, თბ., 1995.
 7. უქონლობის სახელები ქართულში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, V, თბ., 1995.
 8. ლექსიკური სინონიმები ძველ ქართულ მრავალთავებში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, VI, თბ., 1996.
 9. იოვანე საბანის ძე, “აბოს წამება” (ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და ლექსიკონი დაურთო ნინო ჭუმბურიძემ). – გამომ. “ქართული ენა”, თბ., 1997.
 10. ზმნის წარმოების თავისებურებანი ბავშვთა ენაში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, VII, თბ., 1998.
 11. უქონლობა-უარყოფის გამომხატველი ფორმები ბავშვთა მეტყველებაში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, VIII, თბ., 1999.
 12. ო-სუფიქსიანი სახელები ქართულში (გერმანულ ენაზე). – K”Kaukasische Sprachprobleme herausgegeben von Winfried Boeder”, ოლდენბურგის უნივერსიტეტის გამოცემა, 2003.
 13. სიტყვის სემანტიკური ცვლილებანი ბავშვთა ენაში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, XXIII, თბ., 2006.
 14. თავისი, მისი ნაცვალსახელების განაწილების საკითხი. – გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 4, თბ., 2007.
 15. კუთვნილებითი ნაცვალსახელები ნათესაობის აღმნიშვნელ ლექსიკაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XXVI, თბ., 2007.
 16. ადვერბალიზაცია; ვერბალიზაცია; იმერული დიალექტი; ტრანსპოზიცია (საენციკლოპედიო სტატიები). – ენციკლოპედია “ქართული ენა”, თბ., 2008.
 17. ჭიშდვარის ეტიმოლოგიისათვის. – “მერმისი”, # 2, რუსთავი, 2008.
 18. უქონლობა-უარყოფის სახელები ქართული ენის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე. – ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, X, თბ., 2009, გვ. 280-284.
 19. ზმნისწინთა სიტყვაწარმოებითი დანიშნულებით გამოყენების შემთხვევები მხატვრულ ლიტერატურასა და დიალექტებში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, XXXVI, თბ., 2014.

 

 

 

 

 

მასალები:

 

 1. ზმნის წარმოების თავისებურებანი ბავშვთა ენაში. – ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები, III, მასალები, თბ., 1998.
 2. ფრაზეოლოგიზმები ბავშვთა ენაში. – ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების კონფერენციის მასალები, თბ., 1998.
 3. ნათესაობის ლექსიკა ძველ ქართულში. – ქუთაისური საუბრები, V სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 1998.
 4. ინოვაციები ბავშვთა მეტყველებაში. – ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების VIII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2002.
 5. წარმოქმნილ სახელთა თავისებურებანი ბავშვთა მეტყველებაში, – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XVII, მასალები, თბ., 2006.
 6. ძველი ქართული სახელური მორფემების ელექტრონული ლექსიკონის შექმნის პრინციპები. – ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება, მე-9 სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2007.
 7. მქონებლობისა და უქონლობის გამოხატვის ნაირსახეობანი ქართულ სალიტერატურო ენაში. – III საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, თბ., 2008.
 8. კვახ/კოხ/კუხ სახელური ძირის შესახებ ქართულში. – ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება, X სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2008.
 9. კნინობითობის გამოხატვის ლექსიკური და მორფოლოგიური საშუალებები ქართულ სალიტერატურო ენასა და დიალექტებში. – III საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, თბ., 2011.
 10. კნინობითი სახელები ქართული ენის დიალექტებში (თანაავტორი – მ. კიკონიშვილი). – ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება, XII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2012.
 11. ზმნისწინი, როგორც ზმნის სემანტიკური მნიშვნელობის მატარებელი. – იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 2013.
 12. საწყისებით შექმნილი ტერმინოლოგიური შესიტყვებები, ტერმინოლოგია – ქართული ენის ხვალინდელი დღე, თბ., 2013.

 

სამეცნიერო კონფერენციებზე წაკითხული მოხსენებები:

 

 1. -ე ხმოვანფუძიანი სახელები ქართულში (თეზისები). – ახალგაზრდა ფილოლოგთა IV რესპუბლიკური კონფერენცია, 1983, გვ. 91.
 2. ხმოვანი სუფიქსებისათვის ქართულში (თეზისები). – საქ. მეცნ. აკად. ენათმეცნ. ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983, გვ. 36.
 3. ვნებითი გვარის ზმნათა აწმყოს III პირის დაბოლოებისათვის ქართულ დიალექტებში, (თეზისები). – IV რესპ. დიალექტ. სამეცნიერო სესია ქ. ბათუმი, 1982.
 4. შედარებისა და მეტაფორის ურთიერთმიმართებისათვის, (თეზისები რუსულ ენაზე). – ახალგაზრდა ლინგვისტთა III რესპ. სამეცნიერო კონფერენცია, ერევანი, 1982.
 5. ვნებითი გვარის -ებ თემისნიშნიან ზმნათა დაბოლეობისათვის აწმყოს III პირში (თეზისები). – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნ. მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1984.
 6. მქონებლობის აფიქსთა შესწავლის ისტორიისათვის (თეზისები). – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1985, გვ.34.
 7. მქონებლობის სუფიქსები ქართული ენის დიალექტებში (თეზისები). – X რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თბ., 1988, გვ. 89-90.
 8. -იან, -იერ სუფიქსები ქრთულში (თეზისები). – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1988, გვ. 29-30.
 9. კუთვნილებითი ნაცვალსახელები ნათესაობის აღმნიშვნელ ლექსიკასა და დიალექტებში. – ტრადიციული და კომპიუტერული ლექსიკოგრაფიის საკითხები, თბ., 2007.
 10. ტრანსპოზიციის შემთხვევები ქართულში. – თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიის საკითხები, სამეცნიერო კონფერენცია რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, თბ., 2009.
 11. ბავშვთა ლექსიკის ზოგი თავისებურება. – საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010.
 12. კნინობითი სახელების წარმოების თავისებურებანი ქართული ენის დიალექტებში (თანაავტორი მ. კიკონიშვილი). – იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2014.
 13. მავრცობი ხმოვნის გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხები ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლებისას. – თსუ, 7 ივლისი, 2015.
 14. „ზმნურობის“ დაკარგვის შემთხვევები სამეცნიერო კონფერენცია – ზმნის მორფოლოგია -რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში 2011

 

 • საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
ქართული ენის მორფოლოგია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2009-2011 შემსრულებელი
თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, 2 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2013-2015 შემსრულებელი

 

 • სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

 

ფრანგულ-ქართული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი, თბ., 2010, სამეცნიერო რედაქტორი,

ქართული ლექსიკონი, გიორგი ცოცანიძე, ნანა ლოლაძე, ქეთევან დატუკიშვილი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2014, სტატიების შემდგენელი.

ჟურნალ „საენათმეცნიერო ძიებანის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

 

 • პრემია, ჯილდო.

 

 

                                                                                                    

 

 

                                                                                                        

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019