დათეშიძე ნინო

 

პირადი ანკეტა

 

გვარი დათეშიძე
სახელი ნინო
მამის სახელი ოთარის ასული
ელ.ფოსტა ninodate@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია   ძირითადი:

ა) არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,

სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა  და თარგმნითი ლექსიკონების

განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

 

ბ) შეთავსება:

მიწვეული პროფესორი კავკასიის

საერთაშორისო უნივერსიტეტში (წერის უნარების კურსი)

 

გ) დამატებითი:  2005-2015  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული

ცენტრის ქართული ენისა და ლიტერატურის კომისიის წევრი

 

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი         1982-1987 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1989 – 1996 არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება, უფროსი ლაბორანტი

 

1997 – 2016

 

არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების  განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

 

 შრომათა სია

 

        წიგნები:

 1. მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის, IV, ვარლამ თოფურია (შემდგენელი). −  თბ., 2013

 

    სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 1. 1.   სინტაქსური კომპრესია ტერმინ-კომპოზიტების მიღების ხერხი, არნოლდ ჩიქობავას

საკითხავები, მასალები, XXI. −  თბ., 2006, 22 – 23;

 1. სინტაგმათა კომპრესიით მიღებულ ტერმინ – კომპოზიტების შესახებ ქართულში,

საენათმეცნიერო ძიებანი, XXI.  − თბ., 2006 ,  56-61;

 1. რთული კონსტრუქციის ტერმინთა მართლწერისათვის ქართულში, გელათის

მეცნიერებათა  აკადემიის ჟურნალი, 2.  − თბ., 2007, 3-9;

 1. აფიქსოიდთა სიტყვამაწარმოებელი საშუალებები ტერმინოლოგიაში, II საერთაშორისო

სიმპოზიუმი, იბერიულ – კავკასიური ენათმეცნიერება: მემკვიდრეობა და

პერსპექტივები, მასალები.  −  თბ.,  2008, 137 – 139;

 1. Термины-композиты в грузинском языке, Лингвистические чтения, Цикл 4. − Пермь, 2008, 98 -102;
 2. Морфологическое оформление терминов – прилагательных иноязычного происхождения,

Лингвистические чтения, Цикл 5. − Пермь, 2009, 155 – 156;

 1. დანიშნულების კონფიქსთა სიტყვამაწარმოებელი საშუალებანი ქართულ

ტერმინოლოგიაში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XIII. − თბ., 2009, 146-

157;

 1. ტერმინოლოგიური ლექსიკონების ტიპები და ელექტრონული დამუშავების პრინციპები,

I  საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, მასალები. − ბათუმი, 2010,66 – 67;

 1. ტერმინთა ორთოგრაფიული ლექსიკონის შედგენისათვის, II საერთაშორისო

სიმპოზიუმი  ლექსიკოლოგიაში,მასალები.  − ბათუმი, 2012, 72 – 73;

 1. შიდა და შიგა მსაზღვრელიან ტერმინთა დაზუსტებისათვის, ტერმინოლოგიის

საკითხები, I. −  თბ., 2014, 87 – 92;

 1. ნომენკლატურულ სახელწოდებათა მართლწერის ზოგიერთი საკითხები,

ტერმინოლოგიის საკითხები,  II.  −  თბ., 2016.

 

 საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა 

პროექტის დასახელება

 

დონორი

ორგანიზაცია

 

წლები

 

როლი პროექტში

 

  ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს რესტრუქტურიზაცია       მსოფლიო ბანკი      2003 მასალის ტერმინოლოგიური  და ენობრივი დამუშავება
  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სასაქონლო მარაგების სამხედრო – ტექნიკურ ტერმინთა ელექტრონული ლექსიკონი    საქართველო

თავდაცვის

სამინისტრო

2014-2016 მასალის ტერმინოლოგიური  დამუშავება

 

 

 

 

სხვა აქტივობები (ლექსიკონებისა და სტანდარტების ტერმინოლოგიური  და ენობრივი დამუშავება)

 

 1. სახელმწიფო მმართველობის ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი, ევრაზიის ფონდი. 2000 წ.
 2. ეკონომიკური და დემოგრაფიული ტერმინოლოგია, 2001 წ.
 3. ნავთობის გეოლოგიისა და მრეწველობის ტერმინოლოგია (ქართულ-რუსული და

რუსულ – ქართული), 2001 წ.

 1. ჯანდაცვის მენეჯმენტის განმარტებითი ლექსიკონი, თბ., 2001წ.
 2. ინგლისურ-რუსულ-ქართული საავიაციო ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი, თბ., 2002 წ.
 3. ვაჭრობის ეკონომიკისა და საქონელმცოდნეობის ტერმინოლოგია, თბ., 2003 წ.
 4. წყლის რესურსების მართვის სამენოვანი ლექსიკონი, USAID და კორპორაცია

«განვითარების ალტერნატივები” (DAI), თბ.,  2003 წ.

 1. ქართულ-ინგლისური და ინგლისურ-ქართული პოლიგრაფიული და საგამომცემლო

ლექსიკონი, ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველო“, 2003 წ.

 1. საერთაშორისო საპატენტო კლასიფიკატორი, 2003 წ.
 2. ნავთობისა და გაზის ინგლისურ – რუსულ – ქართული ლექსიკონი, თბ., 2005 წ.
 3. მარკეტინგის ტერმინთა ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი; თბ., 2005წ.
 4. ბიოლოგიის ტერმინთა მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი, თბ., 2006 წ.
 5. სამეანო-გინეკოლოგიურ ტერმინთა ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი, თბ.,

2006 წ.

 1.   14. ბირთვული ექსპერტის კონტროლის ინგლისურ -ქართული ლექსიკონი,  2008 წ.
 2. კარტოგრაფიისა და გეოდეზიის რუსულ – ქართული ტერმინოლოგიური

ლექსიკონი, თბ., 2008 წ.

 1. 16. ინგლისურ -ქართული სამეანო – გინეკოლოგიური ლექსიკონი, 2009 წ.
 2. ევროგაერთიანების თეზაურუსის მასალები (1.სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და

მეთევზეობა, 2.ტრანსპორტი), 2009 წ.

 1. ქართული ლექსიკონი, გიორგი ცოცანიძე, ნანა ლოლაძე, ქეთევან დათუკიშვილი,

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბ., 2014 წ. (სალექსიკონო სტატიების

შემდგენელი)

 1. საერთაშორისო და რეგიონალური სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიების

ენობრივი ექსპერტიზა, 2009 -2015 წ.

 

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019