ბუკია მანანა

 

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი ბუკია
სახელი მანანა
მამის სახელი დავითის ასული
ელ.ფოსტა Manbuki2008@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ძირითადი:

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1976–1981 ქართული ენისა და ლიტ-ის მასწავლებელი

 

 

 • სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD) 

 

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1999 წლის 21 დეკემბერი
დისერტაციის თემა ცხენოსნობისა და მეცხენეობის ლექსიკა ზანურში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი 002571

 

 

 1. სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1982–1996 ზუგდიდის #9 საშუალო სკოლა
1994–2004 ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, ქართული ენის კათედრის მასწავლებელი, დოცენტი
1998–2006 თსუ ზუგდიდის ფილიალის ქართული ენის კათედრის მასწავლებელი, დოცენტი
2005–2007 დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტორული მუზეუმის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
2006–2008 თსუ ზუგდიდის ფილიალის ფილოლოგიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
2009– თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

 1. შრომათა სია

 

შეივსოს შემდეგი პრინციპით:

წიგნები:

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

გაფორმდეს ასე − სათაური, კრებულის სახელწოდება, ნომერი, ადგილი, წელი, გვერდები… (სათაური და კრებულის სახელწოდება წერტილით და ტირეთი გამოიყოს)

 

 1. ცხენოსნობისა და მეცხენეობის ლექსიკა ზანურში. – მონოგრაფია, თბილისი, 2006, 200 გვ.
 2. ანტონ ჭყონდიდელის დიდმარხვის ქადაგებები. – მონოგრაფია, თბილისი, 2007, 156 გვ.
 3. ჟორჟ დიუმეზილი, ლაზური ზღაპრები და გადმოცემები, თარგმანი, ლექსიკონის შედგენა, თბილისი, 2009 წ. 458 გვ.
 4. ნარკვევები ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან. – მონოგრაფია, თბილისი, 306 გვ.
 5. ჩერქეზულ-ქართველური ენობრივი შეხვედრები. – მონოგრაფია, თბილისი, 2016, 234 გვ.
 6.  მესაქონლეობის ლექსიკის ერთი სემანტიკური ჯგუფისათვის მეგრულში. – ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები. ტ. VII, თბილისი 1998, გვ. 82–88
 7. ცხენის სქესისა და ასაკობრივი დიფერენციაციის აღმნიშვნელი ლექსემები მეგრულში. – საენათმეცნიერო ძიებანი. ტ. VIII, თბილისი, 1999
 8. მეგრულ-აფხაზური ენობრივი ურთიერთობის დინამიკა. – ქართველური მემკვიდრეობა. ტ. IV, ქუთაისი, 2000, გვ. 98–105
 9. აფხაზური წარმოშობის აფუნ-ის სემანტიკური ველი მეგრულში. – საენათმეცნიერო ძიებანი. ტ. X, თბილისი, 2000
 10. ქრისტიანული ტერმინოლოგიის დამკვიდრების გზები მეგრულ საკულტო ლექსიკაში. – ქართველური მემკვიდრეობა. ტ. V, ქუთაისი, 2001, გვ. 67–73
 11. კოლხურ-აფხაზური ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ურთიერთობის ასახვა მეგრულ ტრანსჰუმანსურ ლექსიკაში. – ქართველური მემკვიდრეობა. ტ. VI, ქუთაისი, 2002, გვ. 51–57
 12. მწყემსის სამოსისა და აღჭურვილობის აღმნიშვნელი ტერმინები მეგრულში. – საენათმეცნიერო ძიებანი. ტ. XIII, თბილისი, 2002, გვ. 36–40
 13. ერთი უკუნასესხობისათვის მეგრულში. – მაფშალია, VIII, ზუგდიდი, 2002, გვ. 67–71
 14. ერთი მეგრულ-აფხაზური სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის. – ქართველოლოგიური კრებული, II, თბილისი, 2003, გვ. 26–29
 15. ლაზურ-თურქული და მეგრულ-აფხაზური ენობრივი შეხვედრები. – ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ტ. VIII, თბილისი, 2003, გვ. 39–43
 16. რამდენიმე ურთიერთნასესხობისათვის მეგრულსა და აფხაზურში. – თსუ  ზუგდიდის ფილიალის შრომები, II, ზუგდიდი, 2006, გვ. 333–342
 17.  მწყემსის სადგომის აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულში. – ქართველოლოგიური კრებული, V, თბილისი, 2006, გვ. 23–31
 18. ერთი ტიპის ტოპონიმებისათვის მეგრულში. – ქართველური ონომასტიკა, ტ. III,  თბილისი, 2006
 19. ერთი მივიწყებული მეგრულ-აფხაზური ტერმინისათვის. – მოამბე, I, თსუ ზფ ფილოლოგიის მიმართულება, თბილისი, 2006, გვ. 3–7
 20. მნიშვნელოვანი შენაძენი კავკასიოლოგიაში (თ. გვანცელაძის „აფხაზური და ქართული ენების შემსწავლელთათვის“ და რ. ფარეულიძის „ჩეჩნურ-ქართული ლექსიკონი“. – წელიწდეული, II, თბილისი, 2006
 21. კვლავ ქართველურ-აფხაზური ლექსიკური შეხვედრების შესახებ. – წელიწდეული, II, თბილისი, 2006, გვ. 100–104
 22. ქართველურ-აფხაზური ლექსიკური ურთიერთობებიდან. – კავკასიოლოგიური კრებული, თბილისი, 2007, გვ. 161–171
 23. რამდენიმე ქართველურ-აფხაზური საზიარო ფუძის წარმომავლობის საკითხისათვის. – აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძეს, თბილისი, 2008, გვ. 20–30
 24. კომპოზიტთა ერთი რიგისთვის ქართველურ და აფხაზურ ენებში. – შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 1, ზუგდიდი, 2008, გვ. 104–107
 25. ჟორჟ დიუმეზილი _ ლაზურის მკვლევარი. – სოხუმის უნივერსიტეტის შრომები 5, ჰუმანიტარულ და სოციოალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია, თბილისი, 2008, გვ. 47–52
 26. ახალი სიტყვა ქართველოლოგიაში – მ. ჩუხუას “ქართველურ ენა-კილოთა შედარებითი ლექსიკონი”. – შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტის შრომების კრებული, 1,  ზუგდიდი, 2008
 27. ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან _ II. რიტუალური ლექსიკა. – ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, ტ. I,  თბილისი, 2009, გვ. 36–43
 28. რთულფუძიანი ტოპონიმები ლაზურში. – ქართველური ონომასტიკა, IV, თბილისი 2010, გვ. 49–59
 29. ქართველიზმთა ერთი რიგისათვის აფხაზურ ნასესხებ ლექსიკაში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXXI, თბილისი, 2010, გვ. 28–33
 30.  ერთი მეგრულ-ქართული სიტყვის სემანტიკური ველისათვის. – ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, ტ. II, თბილისი, 2010, გვ. 40–44
 31. ჟორჟ დიუმეზილი _ შტრიხები პორტრეტისათვის. – წახნაგი ტ. II, თბილისი, 2010, გვ. 341–346
 32. ტყუილ-ისა და ცუდ-ის ურთიერთმიმართება ქართულსა და მეგრულ-ლაზურში. – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, VIII, ჰუმანიტარულ და სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია, თბილისი, 2010–2011, გვ. 7–11
 33. რამდენიმე ქართველიზმისთვის ვ. კასლანძიას აფხაზურ-რუსულ ლექსიკონში. – ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, ტ. III, თბილისი, 2011, გვ. 35-43
 34. თეიმურაზ გვანცელაძის ნაშრომი “აფხაზური ენა. სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება“. – ფილოლოგიური პარალელები, ტ. 5. თბილისი, 2012, გვ. 345-355
 35. ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან _ III. ნაგებობების აღმნიშვნელი ლექსიკა. – პროფესორ გენადი ბურჭულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), გორი, 2012, გვ. 90–98
 36. ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან _ V. შესამოსლის აღმნიშვნელი ლექსიკა. – იკე, ტ. 40, თბილისი, 2012, გვ. 27–40
 37. მეგრულ პირსახელთა წარმოების თავისებურებები. – ქართველური ონომასტიკა, ტ. VI, თბილისი, 2013, გვ. 114–119
 38. ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან _ VIII. ზღვასთან დაკავშირებული ლექსიკა. – იკე, ტ. 41, თბილისი, 2013, გვ. 30–41
 39. ლაზური ლექსიკის ადგილი ალიო ქობალიას “მეგრულ ლექსიკონში”. – ფილოლოგიური პარალელები, ტ. 6, თბილისი, 2013, გვ. 7–14
 40. ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან _ IX. სოციალურ ურთიერთობათა და ნათესაობის აღმნიშვნელი ლექსიკა. – ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ტ. XII, თბილისი, 2013, გვ. 10–14
 41. ზუგდიდის დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურულ მუზეუმში დაცული ანტონ ჭყონდიდელის დიდმარხვის ქადაგებები. – გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 2014, 3-4, თბილისი, 2014, გვ. 17–32
 42. ენათა შერევის ტენდენცია ზანურ დარგობრივ ლექსიკაში. – ტერმინოლოგიის საკითხები – I, თბილისი, 2014, გვ. 46–53
 43. მესაქონლეობასთან დაკავშირებული რწმენა-წარმოდგენის ამსახველი ლექსიკა მეგრულში. – იკე, ტ. 42, თბილისი, 2014, გვ. 48–65
 44. ქართველურ-აფხაზური ენობრივი შეხვედრები (კომპოზიტური წარმოების სიტყვები). – მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია “განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება”, გორი, 2014, გვ.  461–463
 45. დიმიტრი გულია – ქართველურ-აფხაზური ენობრივი ურთიერთობების მკვლევარი. – ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ტ. XIII, თბილისი, 2015, გვ. 10–14
 46. ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან – X. მოქმედების აღმნიშვნელი სიტყვები. – იკე, ტ. 43, თბილისი, 2014, გვ. 41–51
 47. მწყემსური (მესაქონლეობის) ლექსიკა მეგრულ ფიტონიმიაში. – ქართველური ონომასტიკა VII, თბილისი, 2015, გვ. 59–65
 48. მეგრულის შესწავლის სათავეებთან – იოსებ ყიფშიძის გამოუქვეყნებელი ნაშრომი „მეგრული ენა და მისი შესწავლის ისტორია. – ფილოლოგიური პარალელები, ტ. 7, თბილისი, 2015, გვ. 274–279
 49. ცხენის აღკაზმულობის აღმნიშვნელი ტერმინები მეგრულში. – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 57-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 1998
 50. მესაქონლეობის ლექსიკის ერთი სემანტიკური ჯგუფისათვის მეგრულში. – XVIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, გორი, 1998
 51. ცხენის სქესისა და ასაკობრივი დიფერენციაციის აღმნიშვნელი ლექსემები მეგრულში. – ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების V სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1998
 52. ცხენის მოძრაობის აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულში. – თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და თსუ ფილიალების II სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 1999
 53. მეგრულ-აფხაზური ენობრივი ურთიერთობის ისტორიული დინამიკა. – ქუთაისური საუბრები–VI, ქართველოლოგთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასლები, ქუთაისი, 1999
 54. მეგრული თარჩია-სა და აფხაზური ა-თარჩეÁ-ს ურთიერთმიმართებისათვის. – XIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, ახალციხე, 1999
 55. მეგრულ-აფხაზური მწყემსური ლექსიკა თ. სახოკიას ნაშრომში “სამურზაყანო”. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები _ XI, მასალები, თბილისი, 2000
 56. აფხაზური წარმოშობის აფუნ-ის სემანტიკური ველი მეგრულში. – ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების VI სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2000
 57. მეგრულის დარგობრივი ლექსიკიდან. – თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და თსუ ფილიალების III სამეცნიერო სესიის მასალები, ახალციხე, 2000
 58. მეგრულ-ლაზური ლექსიკიდან. – XX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, თბილისი, 2000
 59. ქრისტიანული ტერმინოლოგიის დამკვიდრების გზები მეგრული მესაქონლეობის საკულტო ლექსიკაში. – ქუთაისური საუბრები–VII, ქართველოლოგთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 2000
 60. მეგრულის მესაქონლეობის ლექსიკიდან _ I. ჭურჭლეულის აღმნიშვნელი ლექსიკა. – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 59-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2000
 61. მეგრელი მწყემსის ქოხი _ ენობრივ-ეთნოგრაფიული ასპექტები. – თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და თსუ ფილიალების IV სამეცნიერო სესიის მასალები, ზუგდიდი, 2001
 62. კოლხურ-აფხაზური ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ურთიერთობის ასახვა მეგრულ ტრანსჰუმანსურ ლექსიკაში. – ქუთაისური საუბრები –VIII, ქართველოლოგთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 2001
 63. მეგრულის მესაქონლეობის ლექსიკიდან _ II. საქონლის სადგომის აღმნიშვნელი ტერმინები. – XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, თბილისი, 2001
 64. მეგრულის მესაქონლეობის ლექსიკიდან _ III. მესაქონლეთა გაერთიანებანი და მწყემსების მოვალეობანი. – XXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, თბილისი, 2002
 65. დარგობრივი საკულტო ლექსიკის სემანტიკური გრადაცია წარმართობიდან ქრისტიანობისკენ. – თსუ ზფ I სამეცნიერო კონფერენცია, ზუგდიდი, 2002
 66. კოლხურ-აფხაზური ისტორიული ურთიერთობის ეთნოლინგვისტური ასპექტები. – თსუ ზფ II სამეცნიერო კონფერენცია, ზუგდიდი, 2003
 67. მეგრულ-აფხაზური ლექსიკა ქართულ ეთნოგრაფიულ წყაროებში. – თსუ ზფ III სამეცნიერო კონფერენცია, ზუგდიდი, 2004
 68. მესაქონლეობასთან დაკავშირებული რწმენა-წარმოდგენები მეგრულში. – თსუ ზფ IV სამეცნიერო კონფერენცია, ზუგდიდი, 2005
 69. ჰიბრიდული კომპოზიტებისათვის მეგრულსა და აფხაზურ ენებში. – თსუ ზფ V სამეცნიერო კონფერენცია, ზუგდიდი, 2006
 70. მთა და მთის ტრადიცია მეგრულ ფოლკლორში. – ავსტიული  საერთაშორისო ლიტერატურული პროცესების კვლევის ინსტიტუტისა (ვენა) და ი. ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახ. უნივერსიტეტის (თბილისი) საერთაშორისო კონფერენცია “მთები და მითები”, თბილისი 2005
 71. ჰიბრიდული კომპოზიტებისათვის მეგრულსა და აფხაზურ ენებში. – თსუ ზფ V სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ზუგდიდი, 2006
 72. ერთი ტიპის ტოპონიმებისათვის მეგრულში. – IV რესპუბლიკური სამეცნიერო სესია ქართველურ ონომასტიკაში, თბილისი, 2006
 73. ქართველურ-აფხაზური ენობრივი შეხვედრები. – იან ბრაუნის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2006
 74. ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობებიდან. – კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო კონგრესის მასალები, თბილისი, 2007
 75. ენობრივი კონტაქტების შედეგად წარმოქმნილ სიტყვათა რიგისათვის ქართველურ და აფხაზურ ენებში. – XXVII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, თბილისი, 2007
 76. რამდენიმე ქართველურ-აფხაზური საზიარო ფუძის წარმომავლობის საკითხისათვის. – აკად. ქეთევან ლომთათიძის 95 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია, თბილისი, 2007
 77. ქართველურ-აფხაზური ეტიმოლოგიები. – თსუ ზფ VI სამეცნიერო კონფერენცია, ზუგდიდი, 2007
 78. სინონიმებისათვის მეგრულ მესაქონლეობის ლექსიკაში. – ჩიქობავას საკითხავები-XIX, მასალები, თბილისი, 2008
 79. ჟორჟ დიუმეზილის “ანატოლიური დოკუმენტები”. – არნ. ჩიქობავას და ჟ. დიუმეზილის დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2008
 80. ჟორჟ დიუმეზილის ლაზური ტექსტები. – არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2008
 81. სახელთა წარმოქმნისათვის ლაზურში. – XXIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, თბილისი, 2009
 82. ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან _ II. რიტუალური ლექსიკა. – პირველი ეროვნული სამეცნიერო სესია “ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები”, მიძღვნილი აკად. ქ. ლომთათიძის ხსოვნისადმი, თბილისი, 2009
 83. ერთი ტიპის ლაზური ტოპონიმების წარმოებისათვის. – V რესპუბლიკური ონომატოლოგიური სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2009
 84. ქართველიზმების შეთვისების ტენდენცია აფხაზური ენის დიალექტებში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები _ XXI, მასალები, თბილისი, 2010
 85. ნასესხები ზედსართავები მეგრულ-ლაზურში. – XXX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, თბილისი, 2010
 86. ერთი მეგრულ-ლაზური სიტყვის სემანტიკური ველისთვის. – მეორე ეროვნული სამეცნიერო სესია “ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები”, თბილისი, 2010
 87. ქართველიზმები ვ. კასლანძიას „აფხაზურ-რუსულ ლექსიკონში“. – არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 69-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 2010
 88. კომპოზიტთა ერთი რიგისათვის ვ. კასლანძიას აფხაზურ-რუსულ ლექსიკონში. – III საერთაშორისო სიმპოზიუმი. იბერიულ-კავკასიური ენები : სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება, მასალები, თბილისი, 2011
 89. ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან _ III. ნაგებობების აღმნიშვნელი ლექსიკა. – პროფ. გენადი ბურჭულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2011
 90. რიცხვითი სახელის წარმოებისათვის მეგრულ-ლაზურში. – XXXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, თბილისი, 2011
 91. ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან _ IV კულინარიული ლექსიკა. – ჩიქობავას საკითხავები XXIII, მასალები, თბილისი, 2012
 92. ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან _ VI. საომარი იარაღის აღმნიშვნელი ლექსიკა. – XXXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, თბილისი, 2012
 93. სახელთა წარმოქმნის პრინციპები და საშუალებები ზანურში. – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. კავკასიური ენები: გენეტიკურ-ტიპოლოგიური ერთობა და არეალური კავშირები, მასალები, მაჰაჩყალა, 2012
 94. ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან _ VII. ლანდშაფტთან დაკავშირებული ლექსიკა. – ჩიქობავას საკითხავები XXIV, მასალები, თბილისი, 2013
 95. ენათა შერევის ტენდენცია ზანურ დარგობრივ ლექსიკაში, სამეცნიერო კონფერენცია “ტერმინოლოგია _ ქართული ენის ხვალინდელი დღე”, კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2013
 96. ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ხელნაწერთა ელექტრონული არქივი. – საერთაშორისო კონფერენცია  “ქართული  ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები”, კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2013
 97. მეგრულ ანთროპონიმთა წარმოების თავისებურებებისათვის, VI რესპუბლიკური ონომასტიკური სესია, თბილისი, 2013
 98. ლაზური ლექსიკის ადგილისათვის ა. ქობალიას “მეგრულ ლექსიკონში”. – XXXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, თბილისი, 2013
 99. დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურულ მუზეუმში დაცული ღირსი ანტონ ჭყონდიდელის უცნობი ქადაგებები, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის წმიდა მღვდელმოწამე კირიონ II-ის გორის V სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2013
 100. მასალები ლაზური ლექსიკონისთვის. – საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში – II“, კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2014
 101. მეგრული მწყემსური ლექსიკა “შინამრეწველობის მასალებში”. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები – XXV, მასალები, თბილისი, 2014
 102. მწყემსური ლექსიკა მეგრულ ონომასტიკონში. – რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში, ახალციხე, 2014
 103. ტაბუ მეგრელ მწყემსთა მეტყველებაში. – XXXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, თბილისი, 2014
 104. თურქული ელემენტები ლაზურში (ორენოვანი კომპოზიტები). – არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 73-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2014
 105. ქართულიდან ნასესხები რამდენიმე სიტყვისათვის მეგრულში. – XXXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, თბილისი, 2015
 106. მეგრულის შესწავლის სათავეებთან _ ი.  ყიფშიძის გამოუქვეყნებელი ნაშრომი “მეგრული ენა და მისი შესწავლის ისტორია”. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები _ XXVI, მასალები, თბილისი, 2015
 107. სამურზაყანოს ტოპონიმიიდან. – არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2015
 108. მწყემსური ლექსიკა მეგრულ-ლაზურ ფიტონიმიაში, VII რესპუბლიკური სამეცნიერო სესია ონომასტიკაში, თბილისი, 2015
 109. ქართველურ–აფხაზური ტოპონიმები. – რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში „ახალციხე – 2015“, ახალციხე, 2015
 110. სახელთა წარმოქმნისათვის ზანურში. – ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი „იბერიულ–კავკასიურ ენათა ფუძისა და ძირის სტრუქტურის საკითხები“, სიმპოზიუმის მასალები, თბილისი, 2015
 111. ჩერქეზულ-ქართველური ენობრივი შეხვედრები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჯიქების (ზიხების) ეთნიკური კუთვნილების პრობლემა და ჯიქეთი საქართველოს ისტორიაში“, თბილისი, 2015
 112. ქართველურ–ჩერქეზული ლინგვოკულტურული ურთიერთობები. – V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. კავკასიური ენები: გენეტიკურ-ტიპოლოგიური ერთობა და არეალური კავშირები, მაჰაჩყალა, 2016

 

 

 1.  საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 ქართული ენა საქართველოს ფარგლებს გარეთ – ქართული დიალექტები და ლაზური თურქეთში, აზერბაიჯანსა და ირანში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ¹ 17/04 2012–2014 დამხმარე  ლინგვისტი
2 ქართული ენის ეროვნული კორპუსი მეცნიერების განვითარების საერთაშორისო ფონდი ფოლკსვაგენ შტიფთუნგი (Volkswagen-Stiftung) Az. 86514 2014–2015 დამხმარე ლინგვისტი

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

2004. ტ. მოსია, მცენარის სახისმეტყველება – რედაქტორი

2006. მოამბე, I, თსუ ზფ ფილოლოგიის მიმართულების შრომები – სარედაქციო კოლეგიის წევრი

2006. პ. ცხადაია, სამეგრელოს გეოგრაფიული სახელწოდებანი,  II. ზუგდიდის რაიონი – სარედაქციო საბჭოს წევრი

2007. პ. ცხადაია, სამეგრელოს გეოგრაფიული სახელწოდებანი III. ხობის რაიონი, ქ. ფოთი – სარედაქციო საბჭოს წევრი

2007.  წელიწდეული, II – სარედაქციო საბჭოს წევრი

2008. შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტის შრომების კრებული, 1 – სარედაქციო საბჭოს წევრი

2008. აკაკი წერეთლის პოემა “გამზრდელი” I, დამხმარე სახელმძღვანელო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის (დ. გულიას თარგმანი აფხაზურ ენაზე) – რედაქტორი

2008. თ. გვანცელაძე, აფხაზეთის ეთნიკური ისტორიის ლინგვისტური საფუძვლები: ძირითადი პრობლემები – რედაქტორი

2009. IflA / UNESCO სახელმძღვანელო სასკოლო ბიბლიოთეკებისათვის – მთარგმნელი

2010. იონა მეუნარგია, თხზულებები, ტ. I – რედაქტორი

2010. გენდერული თანასწორობის ქართული ფესვები – შემდგენელი

2012. ც. ძაძამია, ფერთა აღმნიშვნელი ლექსიკის სემანტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი მეგრულ ენაში – რედაქტორი

2013. ლაზურისა და მეგრულის გრამატიკის საკითხები – რედაქტორი

2015. ქართველური ონომასტიკა, VII – სარედაქციო კოლეგიის წევრი

2015. პ. ცხადაია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული სახელწოდებანი (შევსებული გამოცემა) – რეცენზენტი

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019