არდოტელი ნოდარ

Ardoteli_Nodar

 

პირადი ანკეტა

 

გვარი არდოტელი
სახელი ნოდარ
მამის სახელი ალექსის ძე
ელ.ფოსტა nodariardoteli@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ა) ძირითადი: არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

განათლება

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივრსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1978 – 1984 ფილოლოგი, კვალიფიკაცია: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. სპეციალობა: კავკასიური ენები

დიპლომი (წარჩინებით)  ИВ  № 258571

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD) 

 

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 27. 12. 1990
დისერტაციის თემა მიმღეობა დიდოურ ენებში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 3. 07. 1991
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი  № 040542
დისერტაციის დაცვის თარიღი 28. 05. 2002
დისერტაციის თემა ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ფონოლოგიური სისტემის ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის 10.02.09;  მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი (Hab.), 09. 2002
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომი  N 001146

 

სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1982-1983 არდოტის დაწყებითი სკოლის გამგე-მასწავლებელი
1984-2015 არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის გამგე
1989-1991

 

1993-1994

2011-2016

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული მასწავლებელი

დოცენტი

მოწვეული პროფესორი

1991-1993 ს.-ს. ორბელიანის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტი, მასწავლებელი
2011-2015 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული პროფესორი

 

 • ნაშრომთა სია: 

 

 1. 1. მონოგრაფიები:

 

 1. დიდოური ენა. თბილისი, გამ-ბა “უნივერსალი”, 2007, 174 გვ.
 2. ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ისტორიულ-შედარებითი ფონეტიკა. თბბილისი, გამ-ბა “უნივერსალი”, 2009, 296 გვ.
 1. ნაზმნარი სახელები დიდოურ ენებში. თბილისი, გამ-ბა „უნივერსალი“, 2009, 224 გვ.
 2. ბეჟიტური ენა. თბილისი, სუ გამ-ბა, 2014, 398 გვ.
 3. 5. ხუნძური ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელო ქრესტომათიითა და ხუნძურ-ქართული ლექსიკონით (თანაავტორები – რ. აბაშია, ლ. აზმაიფარაშვილი). თბილისი, 2015, 330 გვ.
 4. ნახურ და დაღესტნურ ენათა შედარებითი გრამატიკა (თანაავტორები – რ. აბაშია, ლ. აზმაიფარაშვილი, ლ. სანიკიძე, რ. ფარეულიძე). თბილისი, 2016.

 

5.2. სტატიები, მასალები, თეზისები:

 

ა) სტატიები:

 

 1. ოდნაობითი ხარისხის ორგანული წარმოებისათვის ფერთა აღმნიშვნელ ვითარებით ზედსართავებში ხევსურული დიალექტის მიხედვით. – დიალექტოლოგიური კრებული. თბილისი, 1987, გვ• 61-64•
 2. მყოფადი დროის მიმღეობა ბეჟიტურ-ჰუნზიბურ ენაში. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული ტ• XVII• თბილისი, 1990, გვ• 81-84•
 3. Причастие будущего времени в дидойском языке. – Отглагольные образования в иберийско-кавказских языках. Черкесск, 1989, С. 139-141.
 4. კაუზატივი და კაუზატიური მიმღეობები დიდოურ ენაში. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXIX• თბილისი, 1990, გვ• 219-226•
 5. Причастие в дидойских языках, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тбилиси, 1990, 23 с.
 6.  მაატრიბუტივებელი ფორმანტის (*-სა) გენეზისისათვის დიდოურ ენებში. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული, ტ. XX-XXI. თბილისი, 1995, გვ. 171-177 (ქართ. ენაზე, რეზიუმე – რუს. და ინგლ. ენებზე).
 7. მარცვლის სტრუქტურისა და საზღვრისათვის დიდოურ ენაში• – საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V. თბილისი, 1996, გვ. 292-298.
 8. К генезису одного дагестанского топонима “кидилашани”. – “Догестанская ономастика”, Махачкала, 1996, С. 19-21.
 9. ნახურ-დაღესტნურ ენათა ლექსიკა ქართული ენის მთის დიალექტებში. – ეტიმოლოგიური ძიებანი, ტ. VI, თბილისი, 1997, გვ. 96-103.
 10. დიდოური ენის ფონეტიკური სტრუქტურა. – კრებ. “მოდელი-97” (ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები). თბილისი, 1997.
 11. ლაბიალიზებული (c + w) ინტერპრეტაციისათვის დიდოურ ენებში. –  საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ• VI. თბილისი, 1997, გვ. 43-51.
 12. ქართველები და ქართული ენა, გაზ. “ციცინათელა”, N 18, თბილისი, 1997.
 13. დიდოეთი და დიდოელები, “სალიტერატურო გაზეთი”, N 2 (62), თბილისი, 1999.
 14. “მღე” ტიპის მიმღეობათა წარმოებისათვის ხევსურულ დიალექტში ძველ ქართულთან შედარებით. – ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ტ. VII. თბ., 1998, გვ. 20-23 (ქართ. ენაზე, რეზიუმე – ინგლ. ენაზე).
 15. ხევსურული გვარების წარმოებისათვის. – ონომასტიკური კრებული, თბ., 1998, გვ. 62-70.
 16. ბგერათშესატყვისობათა ურთიერთმიმართებისათვის ენებსა და დიალექტებში• – ქართველური მემკვიდრეობა, ტ. III. ქუთაისი, 1999, გვ. 14-19.
 17. რ სონორის შესატყვისობანი დიდოურ ენებში• – საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII. თბილისი, 1999, გვ. 82-87 (ქართ. ენაზე, რეზიუმე – ინგლ. ენაზე).
 18. სისინა სიბილანტთა შესატყვისობანი ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX. თბ., 1999, გვ. 93-96 (ქართ. ენაზე, რეზიუმე – ინგლ. ენაზე).
 19. გვარის მორფოლოგიური კატეგორიისათვის დიდოურ ენებში• – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. XXXIV. თბილისი, 2000, გვ. 21-29.
 20. ლაბიალიზაციის საკითხისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. – სმამ (ენისა და ლიტერატურის სერია), ტ. 1-4• თბ., 2000, გვ. 255-260.
 21. სახელურ ძირ-ფუძეთა ფონოლოგიური სტრუქტურის რეკონსტრუქციისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. – ენათმეცნიერების საკითხები, 4(8). თბილისი, 2000, გვ. 29-42.
 22. ჴ-ს ტრანსფორმაციისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. – ქართველური მემკვიდრეობა, IV. ქუთაისი, ქსუ გამ-ბა, 2000, გვ. 32-46 (ქართულ ენაზე, რეზიუმე – ინგლ. ენაზე).
 23. ერთი “ანომალიური” შესატყვისობის შესახებ ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. – სმამ, ტ. 3• თბილისი, 2001, გვ. 5592-593 (ინგლ. ენაზე).
 24. ნ : მ მონაცვლეობისათვის ხუნძურ ენაში. – ენათმეცნიერების საკითხები, 2(14). თბილისი, 2002, გვ. 170-175.
 25. К интерпретации т. н. лабиализованных согласных в аварско-андийско-дидойских языках. – Дагестанский лингвистический сборник, Выпуск 10. Москва, “Академия”, 2002, с. 37-42.
 26. ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ფონოლოგიური სისტემის ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი (ავტორეფერატი)• თბილისი, გამ-ბა “უნივერსალი”, 2002, 84 გვ•
 27.  К вопросу фарингализованных фонем в аварско-андийско-дидойских языках. – Кавказаведение, №1. “Академия”, 2002, с. 95-101.
 28. ავარიის ხანების ამოწყვეტა და შამილის ვინაობის საკითხი• გაზ• “ჩვენი მწერლობა”, 14-20 თებერვალი, 2003, გვ• 2.
 29. ჯერ მშობლიური ენა დავიცვათ…, გაზ. “ახალი ეპოქა”, N 4 (233), თბ., 2003.
 30. რეცენზია გ. ბურჭულაძის მონოგრაფიაზე “ზმნური სიტყვათწარმოება ლაკურ ენაში”• თბილისი, 2002. – ენათმეცნიერების საკითხები, II (16). თბილისი, 2003.
 31. უმლაუტი დიდოურ ენებში. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. XXXV. თბილისი, 2005, გვ. 54-64.
 32. ერთი საკულტო-რელიგიური დღესასწაულის “დატიობა” გენეზისისათვის – ეტიმოლოგიური ძიებანი, VII• თბილისი, 2003.
 33. ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა შინაგანი კლასიფიკაციისა და მათი დათარიღებისათვის. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVI. თბილისი, 2008, გვ. 28-35.
 34. კაუზატივი ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. – ენათმეცნიერების საკითხები – I. თბილისი, 2008, გვ. 64-83.
 35. ფარინგალური რიგის თანხმოვანთა (ჴ, ყ) კლასიფიკაციისათვის ქართულში. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. XXXVII. თბილისი, 2009, გვ. 24-34.
 36. საბრუნებელი სახელის ფუძე და ბრუნების ტიპები ბაგვალურ ენაში. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVIII. თბილისი, 2010, გვ. 23-33.
 37. პრედიკატული სინტაგმა და სინტაქსური კონსტრუქციები ბეჟიტურ ენაში. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXIX. თბილისი, 2011, გვ. 37-47.
 38. გრამატიკული კლასების სისტემა ხუნძური ენის ზედსართავ სახელებში. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XL. თბილისი, 2012, გვ. 3-6.
 39. ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ საკუთარ სახელთა ქართულად გადმოცემისა და მართლწერისათვის. – იბერულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XL. თბილისი, 2013, გვ. 25-29.
 40. ალბანურ ლექციონარში დადასტურებული ლექსიკის გენეზისისათვის. – კავკასიოლოგიური ძიებანი, ტ. 4. თბილისი, 2013, გვ. 15-30.
 41. მრავლობითისა და კრებითი რიცხვის ურთიერთმიმართებისათვის ხევსურულში. – ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ტ. XII. თბილისი, 2013, გვ. 1-10.
 42. მორფონოლოგიის საკითხები ბეჟიტურ ენაში. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLII. 2014, გვ. 22-29.
 43. მეორე გრამატიკული კლასის წარმომავლობისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. –  იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLIII. თბილისი, 2015, გვ. 30-40.
 44. აორისტის წარმოებისა და რეკონსტრუქციისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLIV. თბილისი, 2016.ბ) მასალები, თეზისები:
 45. შინაური ცხოველების აღმნიშვნელი ლექსიკა დიდოურ ენაში· – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია· მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1987, გვ· 9-10·
 46. ოდნაობითი ხარისხის ორგანული წარმოებისათვის ფერთა აღმნიშვნელ ვითარებით ზედსართავებში ხევსურული დიალექტის მიხედვით· – VII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია· მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1985, გვ· 33-34·
 47.  О некоторых формах причастия будущего времени в дидойском языке. – XII региональная научная сессия по изучению системы и истории иберийско-кавказских языков. Тезисы докладов, Черкесск-Карачаевск, 1988, გვ· 60·
 48. კაუზატივის და კაუზატიური მიმღეობების წარმოების ზოგი შემთხვევა დიდოურ ენაში· – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია· მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1988, გვ· 14-16·
 49. Причастие будущего времени в дидойском языке. – Материалы XII региональной научной сессии по изучению системы и истории иберийско-кавказских языков, Черкесск. 1989. გვ· 139-141·
 50. მყოფადი დროის მიმღეობა ბეჟიტურ-ჰუნზიბურ ენაში· – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია· მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1989, გვ· 10-11·
 51.  მაატრიბუტივებელი ფორმანტის (*-სა) გენეზისისათვის დიდოურ ენაში· – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია· მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1990, გვ· 13-15·
 52.  გვარის კატეოგრიისათვის დიდოურ ენაში· – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია· მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1991, გვ· 16-17·
 53. ნახურ-დაღესტნურ ენათა ლექსიკა ქართული ენის მთის დიალექტებში· – XII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია· მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1991, გვ· 17-19·
 54.  ინფინიტივი დიდოურ ენებში (ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი)· – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია· მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1992, გვ· 16-17·
 55. ერთი ხევსურული რიტუალური დღესასწაულის სახელწოდების (“დატიობა”) გენეზისისათვის· – XIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია· მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1992, გვ· 19·
 56. უმლაუტიზებული ა[Символ] (ა[Символ]) ხმოვნის სტატუსისა და გენეზისისათვის დიდოურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 51-ე სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1993, გვ. 27-28.
 57.  “ვაშლის” სახელწოდების გენეზისისათვის· – თსუ ახალციხის ფილიალის I სამეცნიერო სესია· მოხსენებათა თეზისები. ახალციხე, 1993·
 58. მარცვლის სტრუქტურისა და საზღვრისათვის დიდოურ ენაში. ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების II სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1995, გვ. 13.
 59. ფონეტიკური პროცესები დიდოურ ენებში (ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 54-ე სამეცნიერო სესია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1995, გვ. 17-18.
 60. ხმოვანთა შესატყვისობის ზოგი საკითხისათვის დიდოურ ენებში. ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების III სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1996, გვ. 7-8.
 61. ბგერათშესატყვისობის კანონზომიერებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 56-ე სამეცნიერო სესია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1997, გვ. 5-7.
 62. ლაბიალიზებული კომპლექსის (c +w) ინტერპრეტაციისათვის დიდოურ ენებში. – არნ. ჩიქობავას საკითხავები· VIII· მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1997, გვ. 6-7.
 63. ხევსურული გვარის წარმოებისათვის. ქუთაისური საუბრები· IV· სიმპოზიუმის მასალები. ქუთაისი, 1996, გვ. 38-39.
 64. ფარინგალიზებული თანხმოვანთა შესატყვისობანი ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. – არნ. ჩიქობავას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები. თბილისი, 1998, გვ. 11-12.
 65. რ სონორის შესატყვისობანი დიდოურ ენებში. – ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების V სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 1998, გვ. 6.
 66. ფონემათშესატყვისობათა ურთიერთმიმართებისათვის ენებსა და დიალექტებში. ქუთაისური საუბრები. V. სიმპოზიუმის მასალები. ქუთაისი, 1998, გვ. 19-20.
 67. К вопросу фарингализации в дидойских языках. Девятый международный коллоквиум Европейского общества кавказоведов. – Тезисы докладов. Махачкала, 1998, с. 104.
 68. კაუზატივი დიდოურ ენებში. – არნ. ჩიქობავას საკითხავები. IX. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1998, გვ. 9-10.
 69. ჴ-ს ტრანფორმაციისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. – ქუთაისური საუბრები. VI. სიმპოზიუმის მასალები. ქუთაისი, 1999, გვ. 38-39.
  69. ხმოვანთა პალატალიზაცია დიდოურ ენებში. ბესარიონ ჯორბენაძის VI სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 1999, გვ. 12-14.
 70. სისინა სიბილანტთა შესატყვისობანი ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. – არნ. ჩიქობავას საკითხავები. X. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1999, გვ. 9.
 71. ბგერათგანვითარების საკითხისათვის ხევსურულ დიალექტში. XIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია. ახალციხე, 1999, გვ. 7.
 72. ფუტკ- ფუძის ეტიმოლოგიისათვის, XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები. თბილისი, 2001, გვ. 15-16.
 73. ლაბიალიზებულ თანხმოვანთა საკითხისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 59-ე სამეცნიერო სესიის მასალები. თბილისი, 2000, გვ. 15-16.
 74. ხშულთა ფონოლოგიური სისტემის რეკონსტრუქციისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XII. მოხსენებათა მასალები. თბილისი, 2001, გვ. 15-17.
 75. К генезису R и L в аварско-андийско-дидойских языках. XI Коллоквиум Епропейского Общества Кавказоведов. Тезисы докладов. Москва, 2002, с. 18-19.
 76. ჴ-საკითხისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 61-ე სამეცნიერო სესიის მასალები. თბილისი, 2002, გვ. 8-9.
 77. ფარინგალური რიგის თანხმოვანთა (ჴ, ყ) კლასიფიკაციისათვის ქართულ ენაში. – არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 62-ე სამეცნიერო სესიის მასალები. თბილისი, 2003, გვ. 11-12.
 78. კვლავ ორობითი რიცხვის შესახებ ხევსურულში. – XXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები. თბილისი, “ქართული ენა”, 2003, გვ. 12-13.
 79. კაუზატივი ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. – არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 65-ე სამეცნიერო სესიის მასალები. თბილისი, გამ-ბა “უნივერსალი”, 2006, გვ. 17.
 80. დიდოურ ენათა სახელების კლასიფიკაცია გრამატიკული კლას-კატეგორიის მიხედვით. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XVIII. მოხსენებათა მასალები. თბილისი, გამ-ბა “უნივერსალი”, 2007, გვ. 14.
 81. ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა შინაგანი კლასიფიკაციისა და მათი დათარიღებისათვის. – კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები. თბილისი, გამ-ბა “უნივერსალი”, 2007, გვ. 20-22.
 82. ალბანურ ლექციონარში დადასტურებული ლექსიკის გენეზისისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 66-ე სამეცნიერო სესია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 2007, გვ. 9.
 83. გრამატიკული კლასების სისტემა ხუნძური ენის ზედსართავ სახელებში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XIX. მასალები. თბილისი, გამ-ბა “უნივერსალი”, 2008, გვ. 11-12.
 84. ზმნურ ძირ-ფუძეთა ფონემატური სტრუქტურის რეკონსტრუქციისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. – II საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები. თბილისი, თუ გამ-ბა, 2008, გვ. 45-47.
 85. ჰიატუსის საკითხისათვის ბეჟიტურ ენაში. – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია. თბილისი, 2008, გამ-ბა “უნივერსალი”, გვ. 123-125.
 86. К вопросу о критериях выделния языков и диалектов (на материале аварско-андийско-дидойских языков). – Материалы международной научной конференции. Махачкала, 2008, С. 58-59.
 87. საბრუნებელი სახელის ფუძის წარმოებისათვის ხუნძურ ენაში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XX. თბილისი, 2009, გამ-ბა “უნივერსალი”, გვ. 14-17.
 88. სუბიექტისა და ობიექტის ურთიერთმიმართებისათვის დიდოურ ენათა მიმღეობაში . – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია. მასალები. თბილისი, 2008, გამ-ბა “უნივერსალი”, გვ. 5-8.
 89. საბრუნებელი სახელის ფუძე ბაგვალურ ენაში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XXI. მასალები. თბილისი, გამ-ბა “უნივერსალი”, 2010, გვ. 11-13.
 90. К классификации фарингальных согласных (q, ) в иберийско-кавказских языках. – Тезтсы докладов конференции – Current Advances in Caucasian Studies. Macerata (Italy), 2010 (იხ.: Causasus@unimc.it).
 91. К вопросу соответствий кавказско-албанского и дагестаенских языков. – Материалы международной научной конференции. Махачкала, 2010, С. 39-40.
 92. К происхождению некоторых прилагательных в аварском языке. – Тезисы докладов. Махачкала, 2010 (იხ.: dun2@mail.ru).
 93. ლაბიალიზებული კომპლექსის გამარტივებისათვის ბეჟიტურ ენაში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 69-ე სამეცნიერო სესიის მასალები. თბილისი, გამ-ბა „უნივერსალი“, 2010, გვ. 67-68.
 94. ერგატიული ბრუნვის ნიშანთა გენეზისისათვის დაღესტნურ ენებში. – კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონგრესის მასალები. თბილისი, თუ გამ-ბა, 2010, გვ. 13-16.
 95. საუღლებელი ზმნის სტრუქტურა ხუნძურ-ანდიურ ენებში. – III საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები. თბილისი, 2011, გვ. 32-33.
 96.  სიბილანტთა მონაცვლეობისათვის დიდოურ ენებში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 70-ე სამეცნიერო სესიის მასალები. თბილისი, 2011, გვ. 7-9.
 97. მრავლობითობისა და კრებითობის ურთიერთმიმართებისათვის ხევსურულ კილოში. – XXXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები. თბილისი, 2011, გვ.1011.
 98. ლატერალურ აფრიკატთა გენეზისისათვის ნახურსა და დაღესტნურ ენებში.- არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XXIII. თბილისი, 2012, გვ. 8-10.
 99. К вопросу нахско-дагестанской лексики в горских диалектах грузинского языка. – Тезисы докладов III международной научной конференции.  Махачкала, 2012, С. 44-46.
 100. ნახურ-დაღესტნურ ნასესხობათა შესახებ ხევსურულ და თუშურ დიალექტებში. – ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების XII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 2012, გვ. 5.
 101. ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ საკუთარ სახელთა ქართულად გადმოცემისა და მართლწერისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XXIV. თბილისი, 2013, გვ. 8-10.
 102. * ხმოვნის რეკონსტრუქციისათვის ნახურ-დაღესტნურ ენებში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72-ე სამეცნიერო სესის მასალები. თბილისი, 2013,  გვ. 72-74.
 103. ლატერალურ -ს გენეზისისათვის ბაცბურ ენაში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 73-ე სამეცნიერო სესის მასალები. თბილისი, 2014,  გვ.80-81.
 104. *ე ხმოვნის რეკონსტრუქციისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XV. თბილისი, 2014, გვ. 11-13.
 105. ხუნძური ენის გრამატიკული კლასის კატეგორიის სწავლებისათვის. – შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო სესიის თეზისები. თბილისი, 2015, გვ.15-17.
 106. ხუნძურ-ქართული ლექსიკონის შედგენის ძირითადი პრინციპები. – შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო სესიის თეზისები. თბილისი, 2015, გვ. 38-39.
 107. მეორე გრამატიკული კლასის წარმომავლობისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XVI. თბილისი, 2015, გვ. 17-19.
 108. К вопросу структуры и реконструкции глагольных основ в аварско-андийско-дидойских языках. Материалы IV Международного симпозиума лингвистов-кавказоведов (вопросы структуры основы и корня иберийско-кавказских языков). Тбилиси, 2015, С. 99-101.
 109. აორისტის წარმოებისა და რეკონსტრუქციისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო სესიის მასალები. თბილისი, 2015, გვ. 59-61.
 110. К гензису латеральных аффрикат в нахско-дагестанских языках. – V Международная научная конференция. Махачкала, 2016.
 111. ქართულიდან ნასესხები ლექსიკის ფონეტიკური და მორფოლოგიური ადაპტაციისათვის ბეჟიტურ ენაში. არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XVII. თბილისი, 2016, გვ. 102-103.

 

 

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 

 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 ნახურ და დაღესტნურ ენათა შედარებითი გრამატიკა (№ FR/679/2-120/1) შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2013-2016 სამეცნიერო ხელმძღვანელი
2 კავკასიურ ენათა (აფხაზური, ჩეჩნური, ხუნძური, უდიური, ოსური) პრაქტიკული სახელმძღვანელოები უმაღლესი სასწავლებლებისათვის (№AR/344/2-120/12) შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2013-2015 ძირითადი შემსრულებელი
3 კავკასიურ-ქართული ლექსიკონები ლინგვისტური კომენტარებით, ინდექსითა და მოკლე გრამატიკული ნარკვევებით (AR/243/2-132/14) შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2015-2017 ძირითადი შემსრულებელი

 

 

 1. 7. სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. ბოლო 5 წელი). 1) რეცენზენტი რ. ფარეულიძის ნაშრომისა  „ჩეჩნური ენა“, თბ., 2011…; 2) სარედაქციო კოლეგიის წევრი კრებულისა „კავკასიოლოგიური ძიებანი“ (დაიბეჭდა 7 ტომი); 3) ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის  (2015 წ.) სარედაქციო კოლეგიაში მასალების რედაქტირება; 4) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეწევა პედაგოგიურ მოღვაწეობას, კერძოდ, კითხულობს ლექციებს შემდეგ საგნებში: 1) ზოგადი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების თეორიული კურსი; 2) ჩეჩნური ენა (სემინარი); 3) Сравнительная грамматика дагестанских языков; 4) Сравнительная грамматика иберийско-кавказских языков (Фонетика); 4) Теоретический курс общего и иберийско-кавказского языкознания; 5) Аварский язык – 1 და ა. შ.

 

 

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020