მითაგვარია კობა

 Mitagvaria Koba

პირადი ანკეტა

 

გვარი მითაგვარია
სახელი კობა
მამის სახელი კარლო
ელ.ფოსტა koba_megreli@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ა) ძირითადი:

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

  

განათლება

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ფილოლოგიის ფაკულტეტი, კავკასიური ენების განყოფილება 1989-1994 ფილოლოგი, რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა 1994-1997 ასპირანტი

 


 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 2005 წ.
დისერტაციის თემა ნათესაობის აღმნიშვნელი ლექსიკა ადიღეურ ენაში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი 004839

  

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1995-2003 ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, უფროსი მასწავლებელი
1998-2005 თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მეცნიერი თანამშრომელი
2005-2006 თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო ინფორმაციის განყოფილების გამგე
2006-დღემდე თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

შრომათა სია

 1. მიმართვის ფორმები ადიღეურში. – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეც­ნიერების ინსტიტუტის 56-ე სამეცნიერო სესია, თეზისები, თბილისი, 1997, გვ. 25-26.
 2. შეძენილი ნათესაობითის აღმნიშვნელი ლექსიკა ჩერქეზულში (დედინაცალი, მამინაცვალი, გვარი…) – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 57-ე სამეცნიერო სესია, თეზისები, თბილისი, 1998, გვ. 49-50.
 3. ნათესაობითის აღმნიშვნელი ზოგი ტერმინის შესახებ ადიღეურში (ბიძა, მამიდა, დეიდა, ბიცოლა…) – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, IX, თბილისი, 1998, გვ. 30-31 (თეზისები).
 4. Типологический анализ некоторых терминов родства в картвельских и адыгских языках – Актуальные проблемы общей и адыгской филологии. Тезисы докладов, 1998, Майкоп, стр. 56.
 5. ტაბუ ადიღეური ნათესაობითის აღმნიშვნელ ლექსიკაში. – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, X, თბილისი, 1999, გვ. 30-31 (მასალები).
 6. “ადამიანის” აღმნიშვნელი ლექსიკისათვის ჩერქეზულ ენებში. – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 58-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 1999, გვ. 43-44.
 7. ნათესაობის აღმნიშვნელი ლექსიკა ადიღეურ ანდაზებში. – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XI, თბილისი, 2000, გვ. 44 (მასალები).
 8. ნათესაობის აღნიშვნის სისტემა კავკასიის ენებში, I. დეიდა, მამიდა, ბიცოლა – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, თბილისი, 2001, გვ. 67-69.
 9. ნათესაობის აღმნიშვნელი ლექსიკის ტიპოლოგიისათვის (ბიძა, მამიდა, ბიცოლა, ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, დეიდაშვილი), ქუთაისური საუბრები. – IX (სიმპოზიუმის მასალები), ქუთაისი, 2002, გვ. 47-48.
 10. ნათესაობის აღმნიშვნელი ზოგი ტერმინის შესახებ ადიღეურში ქართვე­ლურ ენებთან შედარებით. – საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, თბილისი, 2003, გვ. 180-182 (ინგლისურ ენაზე).
 11. ნათესაობის აღმნიშვნელი ზოგადი ტერმინები ადიღეურში. საენათმეცნიე­რო ძიებანი, XV, თბილისი, 2003, გვ. 229-232.
 12. ადამიანის ასაკობრივ დიფერენციაციასთან დაკავშირებული ტერმინები ჩერქეზულ ენებში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, თბილისი, 2008.
 13. სახელური სიტყვაწრმოება ადიღეურში. I რედუპლიკაცია, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, თბილისი, 2009.
 14. სახელის სუფიქსური წარმოება ადიღეურ ენაში, თბილისი, 2010.
 15. ნათესაობის აღმნიშვნელი ზოგი ტერმინის შესახებ ადიღეურში ქართველურ ენებთან შედარებით, ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, ბათუმი, 2011.
 16. სომატიზმების შემცველი გვარები სხვადასხვა სისტემის ენებში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, თბილისი, 2012.
 17. ზოონიმების შემცველი გვარები სხვადასხვა სისტემის ენებში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIV, თბილისი, 2013.
 18. ზოონიმების შემცველი ფრაზეოლოგიური ერთეულების შესახებ მეგრულში, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, XXXIII, გორი, 2013.
 19. ხმაბაძვითი სიტყვების საკითხისათვის ზოგ იბერიულ-კავკასიურ ენაში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XII, თბილისი, 2013, გვ. 121-124.
 20. სიტყვა hă ჩერქეზულ საკუთარ სახელებში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIV, თბილისი, 2014.
 21. ალერსის გამომხატველი შორისდებულები მეგრულ-სვანურში, დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, XXXIV, 2014.
 22. ტაბუ ჩერქეზულ საკუთარ სახელებში, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLII, თბილისი, გვ. 166-169, 2014.
 23. ზოგი ნასესხები საკუთარი სახელის შესახებ მეგრულში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXVI, თბილისი, 2015, გვ. 71.
 24. რე­დუპ­ლი­კა­ცი­ის სა­კი­თხი­სა­თვის ადი­ღე­ურ სა­ხე­ლებ­ში, ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი, 2015, გვ. 48-49.
 25. ადამიანის სხეულის ნაწილების აღმნიშვნელი სახელების შემცველი გვარები სხვადასხვა სისტემის ენებში, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLIV, თბილისი, 2015, გვ. 144-146.
 26. ზოონიმების შემცველი ფრაზეოლოგიზმები მეგრულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XIII, 2015, გვ. 74-77 (თანაავტორი – ლ. გიგლემიანი).
 27. ბუნების მოვლენების აღმნიშვნელი სახელები მეგრულ იდიომებში, XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ბათუმი, 2015, გვ. 74-75.
 28. ლაზეთსა და სამეგრელოში მივლინების შედეგები, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2015 (თანამომხსენებლები: ე. შენგელია, ნ. ფონიავა).
 29. ზო­გი ხმა­ბაძ­ვი­თი სი­ტყვის შესახებ, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLIV, თბილისი, 2016.

 

 

 1.  საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1. მთის კავკასიური ენები საქართველოში (გრამატიკული ანალიზი, ტექსტები, ლექსიკონი) რუსთაველის ფონდი

№026-08

2008-2010 ლინგვისტი ასისტენტი
2. მეგრულ-ლაზური ფრაზეოლოგია რუსთაველის ფონდი №31-15 2013-2016 ლინგვისტი ასისტენტი

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                         

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020