კიკონიშვილი მარიამი

Kikonishvili

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი კიკონიშვილი
სახელი მარიამი
მამის სახელი გიორგი
ელ.ფოსტა m.kikonishvili@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ა) ძირითადი : არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის

ლექსიკოლოგიის განყოფილება – მეცნიერი თანამშრომელი.

 

 

 

 

 1. განათლება

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1976-1981 ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

 

 • სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი

 

 

 • სამუშაო გამოცდილება

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1981-1983 გურჯაანის რაიონის სოფელ კოლაგის 8-წლიანი სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
1983–1986 არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი –   ხელშეკრულების წესით
1986-1989 თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე – ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
1989-2006 არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ინფორმაციისა და საენათმეცნიერო ენციკლოპედიური ლექსიკონების განყოფილება – მეცნიერი თანამშრომელი
2001-2004 ქ. თბილისის 34–ე საჯარო სკოლა; ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
2006-2014 არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საინფორმაციო განყოფილება – რედაქტორი
2014-დღემდე არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის

ლექსიკოლოგიის განყოფილება – მეცნიერი თანამშრომელი

2006-დღემდე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, საგამოცდო კომისიის წევრი

 

 

 

წიგნები:

 

ქართული ენის სახელური ფუძეების ლექსიკონი. – ბ. ჯორბენაძისა და ნ. ლოლაძის თანაავტორობით, თბილისი, 2014.

 

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 

 1. – ი ელემენტის ერთი ფუნქციისათვის ინგილოური დიალექტის კაკურ კილოკავში.–საენათმეცნიერო ძიებანი, თბილისი, 1983.
 2. კნინობითობის წარმოებასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხისათვის ქართულში.–ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების III სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 1996. გვ.26.
 3. სახელურ ფუძეთა და სახელური სიტყვაწარმოების მონაცემთა კომპიუტერული ბაზის შექმნის პრინციპები.– (ნ. ლოლაძისა და გ. პავლიაშვილის თანაავტორობით), მასალები,ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების IV სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1997.
 4. კნინობითი სახელები. – ენციკლოპედია „ქართული ენა“, თბ., 2008. გვ. 276-277
 5. სხეულის ნაწილთა აღმნიშვნელი ლექსიკის სემანტიკური ანალიზი თავ სიტყვის მაგალითზე.– ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების მე–10 სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2008.
 6. კონცეპტ „სიკვდილის“ ანალიზი ქართულ და რუსულ ენებში.– მაია აბალაკის თანაავტორობით, მე–5 საერთაშორისო კონფერენცია: “ენა, კულტურა, საზოგადოება“, მასალები, მოსკოვი, 2009.
 7. მრავლობითობის       კატეგორიის გამოხატვა ქართულში (მთელისა და თავის მიმართება).– ლია ბაკურაძის თანაავტორობით, საერთაშორისო კონფერენცია – ზოგადი და კავკასიური ენათმეცნიერების აქტუალური საკითხები, მახაჭკალა, 2010.
 8. კონცეპტ „სიკვდილის“ სინონიმურ მნიშვნელობათა ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები (ქართველი და რუსი ხალხების სამყაროს ენობრივი სურათის გათვალისწინებით).– I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, მასალები,2010.
 9. სიმცირის გამომხატველი ლექსიკა ქართულში და მის კვლევასთან დაკავშირებული საკითხები.– ნინო ჭუმბურიძის თანაავტორობით, მე-2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, მასალები, 2012.
 10. სახელური ფუძეების ლექსიკონი.– ნანა ლოლაძის თანაავტორობით, მე-2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, მასალები, ბათუმი, 2012.
 11. კნინობითობის წარმოების თავისებურებანი ქართულში.– ნინო ჭუმბურიძის თანაავტორობით, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 70-ე სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი,   2011.
 12. კნინობითობის გამოხატვის ლექსიკური და მორფოლოგიური საშუალებები ქართულ სალიტერატურო ენასა და დიალექტებში.–ნინო ჭუმბურიძის თანაავტორობით, საერთაშორისო სიუმპოზიუმი: იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება, თბილისი, 2011.
 13. კნინობითი სახელები ქართული ენის დიალექტებში.– ნინო ჭუმბურიძის თანაავტორობით, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება, XII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2012.
 14. ქართული ენის მორფოლოგიური ლექსიკონები.– ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების მე–12 სამეცნიერო კონფერენცია, მასალები, თბილისი, 2012.
 15. კნინობითი სახელების წარმოების თავისებურებანი ქართული ენის დიალექტებში,.–ნინო ჭუმბურიძის თანაავტორობით, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2014.
 16. მორფოლოგიური ანალიზის ტესტირების პრობლემებისათვის ქართულ დიალექტურ კორპუსში.– მ. ბერიძის, ც. კვანტალიანის, ნ. სურმავას თანაავტორობით, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVI, 2015.
 17. ავტომატური ანოტირების შედეგების ანალიზი (იმერული, აჭარული, კახური                                                             დიალექტების მასალის მიხედვით).– ნ. სურმავას, ც. კვანტალიანის, მ. ბერიძის თანაავტორობით, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები –2015.

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი I რუსთაველის ფონდი 2006–2009 არაძირითადი შემსრულებელი
2 საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი III რუსთაველის ფონდი 2013–2015 არაძირითადი შემსრულებელი

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

 1. მასალის სარედაქციო მომზადება – ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, Ш ტომი, 2015.
 2. სალექსიკონო სტატიების შემდგენელი – ქართული ლექსიკონი, გიორგი ცოცანიძე, ნანა ლოლაძე, ქეთევან დათუკიშვილი, ლექსიკოგრაფიის ინსტიტუტი, 2014.

 

  1. სახელმძღვანელოების ექსპერტი – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი,2010.
  2. ტესტური დავალებების ექსპერტული შეფასება, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი,2009.
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019