კელაურაძე ლევანი

 

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი კელაურაძე
სახელი ლევანი
მამის სახელი მურმანის ძე
ელ.ფოსტა  
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი: არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1989-1995 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი  
დისერტაციის თემა  
მინიჭებული კვალიფიკაცია  
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი  

 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2010 – დღემდე არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

 

  1. ქართველურ-ბურუშულ-ბასკური საერთო ლექსიკიდან. I (მიწათმოქმედება, მესაქონლეობა) – არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 70-ე სამეცნიერო სესია, 2011, 23-29
  2. საერთოქართველურ გლოტალურ ბგერათა შესატყვისობათათვის საერთო-ბურუშულ და საერთო-ბასკურ ენებში – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXIII, 2012, 40-44
  3. დამატებანი ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონისათვის – ეტიმოლოგიური ძიებანი, X, 2013, 3-26
  4. დამატებანი ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონისათვის. II – ეტიმოლოგიური ძიებანი, XI, 2014, 17-38

      მასალები

 1. ქართველურ, შუმერულ, ბასკურ და ბურუშასკი ენათა ნათესაობის შესახებ – არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია, 2008, 41-42
 2. საერთოქართველურ ჰარმონიულ კომპლექსთა შესატყვისობათათვის ბურუშულსა და ბასკურ ენებში – არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 69-ე ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, 2010, 27-28
 3. საერთოქართველურ ჰარმონიულ კომპლექსთა შესატყვისობათათვის ბურუშულსა და ბასკურ ენებში. II – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXII, 38-39
 4. სიბილანტთა შესატყვისობანი საერთოქართველურ, წინარებურუშულ და წინარებასკურ ენებს შორის – III საერთაშორისო სიმპოზიუმი – იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება, 2011, 83-87
 5. ქართულ-ზანური თ : სვანური შთ/შდ/შტ ბგერათფარდობის ახლებური ინტერპრეტაციისათვის ბურუშული ენის მონაცემთა გათვალისწინებით – XXXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, 2012, 36-37
 6. გემინირებული ბგერებისათვის საერთო-ქართველურ-ბურუშულ-ბასკურში – არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 71-ე ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, 2012, 19-22
 7. აქტიურ და ინაქტიურ ბრუნვათა ნიშნების რეკონსტრუქციისათვის საერთო-ქართველურ-მედიტერანულში – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXIV, 2013, 23-24
 8. სვანიზმები მეგრულ-ლაზური ენის ლაზურ დიალექტსა და ქართული ენის აჭარულ, გურულ და იმერულ დიალექტებში – XXXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, 2013, 26-28
 9. -ავ თემისნიშნიან სტატიკურ ზმნათა აწმყოსა და -ავ და -ამ თემისნიშნიან გარდამავალ ზმნათა I შედეგობითის ფორმათა გენეზისისათვის ქართულში – არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 72-ე ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, 2013, 18-19
 10. ამოსავალი პირდაპირი ობიექტისა და ფინალური სუბიექტის მრავლობითობის /ენ/ ნიშნის რეკონსტრუქციისათვის საერთოქართველურში – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXV, 2014, 32-33
 11. საერთოქართველურ *-ავ თემის ნიშნის რეფლექსებისათვის სვანური ზმნის უღლებად ფორმებში – არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 73-ე ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, 2014, 39-40
 12. მესამე სუბიექტური პირის /-ნ/ ნიშნის გენეზისისათვის მეგრულ-ლაზურში – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXVI, 2015, 50
 13. О генезисе «беспризнаковых пассивов» и аблаутных глаголов в общекартвельском – ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 2015, 135
 14. საერთოქართველური ბრუნების სისტემის რეკონსტრუქციისათვის – არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების 74-ე ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, 2015, 14
 15. საერთოქართველურ მჟღერ ჩქამიერთა ალოფონური განაწილებისათვის – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXVII, 2016, 28

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020