მაჭავარიანი ნანა

Machavariani_Nana

პირადი ანკეტა

 

 I. პირადი ინფორმაცია

 

გვარი მაჭავარიანი
სახელი ნანა
მამის სახელი მუხრანი
დაბადების თარიღი 15. 02. 1956
მოქალაქეობა საქართველოს მოქალაქე
მისამართი ს. ცინცაძის № 32, ბ. № 24.
ტელეფონი 2362724, 599208824
ელ.ფოსტა nanamach@rambler.ru
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ძირითადი: არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულ–კავკასიურ ენათა განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ამავე ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ასოც. პროფესორი.

 

 II. განათლება

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, კავკასიურ ენათა განყოფილება 1973–1978

 

(წარჩინებით)

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, სპეციალობა – კავკასიური ენები.

 

 

III. სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი საკანდიდატო – 1987. 06. 02.

სადოქტორო – 2005. 03. 05.

დისერტაციის თემა საკანდიდატო – სინტაქსურ მიმართებაში შემავალი

ზმნური კატეგორიები აფხაზურსა და ქართულში.

 

სადოქტორო – მცენარეთა ლექსიკა აფხაზურში (სემანტიკურ–სტრუქტურული ანალიზი)

მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი 010379

მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომი 001562

 

 IV. სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1983-2017 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 1983. 01.01–დან დღემდე; უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 1986. 12.05.–დან 1991.07.01–მდე მეცნიერი თანამშრომელი, 1983.01.01–დან 1986.12.05–მდე უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
1998-2006 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელშეკრულებით, პროფესორი 2006–2007, ენების ცენტრის მასწავლებელი, პროფესორი 2007–2009, ასოცირებული პროფესორი 2009– დღემდე.
2002-2004 ილ. ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის უნივერსიტეტი 1998–დან 2003–მდე დოცენტი, 2003–დან 2006–მდე, პროფესორი.
  ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი 2002–დან 2004–მდე, პროფესორი.

 

V. სამეცნიერო აქტივობა ( შეგიძლიათ დაურთოთ ცალკე სიის სახით):

 

1.სამეცნიერო შრომები (ბოლო ათის წლის − 2008 წლიდან)

ა) წიგნები:

 

 1. Глагольные категории в Абхазском и Грузинском языках, вступающие в синтаксические отношениях, თბილისი, 2011. (მონოგრაფია)
 2. ენათმეცნიერული შტუდიები, თბილისი., 2015. (მონოგრაფია)
 3. ფაუნის აღმნიშვნელი ლექსიკა აფხაზურში (სემანტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი), (ელექტრონული წიგნი) 2016 (მონოგრაფია)
 4. აფხაზური ენის გრამატიკის საკითხები (აჭარაში მცხოვრებ აფხაზთა მეტყველების გათვალისწინებით) 2017 (222) (მონოგრაფია)
 5. აფხაზური ენის სახელმძღვანელო, 2017 (თანაავტორი რიტა მარღანიასთან ერთად). (589) (სახელმძღვანელო)

 

ბ) სტატიები:

 

 1. აფხაზური aωәsta „ეშმაკი“ ლექსემის წარმომავლობისათვის, „საენათმეცნიერო ძიებანი“, ტ. XXVI, თბ., 2008. (სტატია) .
 2. აფხაზური *aʒaxoa „ვაზი“ ტერმინის წარმომავლობისათვის, „საენათმეცნიერო ძიებანი“, ტ. XXVI, თბ., 2008. (სტატია)
 3. „მერცხალი“ ლექსემა სამეცნიერო ლიტერატურაში და მისი ეტიმოლოგიის კიდევ ერთი ცდა, იკე, XXXVII, თბ., 2008. (სტატია) .
 4. „ინდი მინდის“ წარმომავლობისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი XXVII, თბ.,2008 (სტატია).
 5. ლექსემა გაგანია-ს წარმომავლობისათვის. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, X, თბ., 2009. (სტატია).
 6. ანთროპომორფულ არსებათა სახელწოდებების წარმომავლობისათვის აფხაზურში. 2. აფხაზური aʒәʒlan aʒәzlan „ალი, ფერია“ ლექსემის წარმომავლობისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი XXVIII, თბილისი, 2008. (სტატია).
 7. ცხოველთა აფხაზური სახელწოდებების სემანტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი, ,,კავკასიოლოგიური ძიებანი I“,თბ., 2009. (სტატია).
 8. ფრინველთა აფხაზური სახელწოდებების სემანტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი, იკე 37, თბ., 2009. (სტატია).
 9. აფხაზურ და ქართულ ზმნურ კონსტრუქციათა მსგავსება უნებურობის კატეგორიის წარმოებისას, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ენისა და კულტურის ინსტიტუტი, აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტი, ,,ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები“, ტ.I, 2009, 121-126 (სტატია).
 10. ერგატიული კონსტრუქცია აფხაზურსა და ქართულში. (პირ-კლასისა და პირის აფიქსთა განლაგების ეკვივალენტურობისათვის აფხაზური და ქართული გარდამავალი ზმნის კონსტრუქციაში), საერთაშორისო საენათმეცნიერო კონფერენცია ,,ერგატივი და ერგატიული კონსტრუქცია მსოფლიოს ენებში“, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი, თბ., 21-23. 05. 2009.(მასალები) (სტატია).
 11. .Ergatiuli konstruqcia afxazursa da qartulshi (with a summary in Russian). Ergative construction in Abkhazian and Georgian (Towards the equivalency of arranging of a person-class and person affixes in the construction of Abkhazian and Georgian transitive verb), languages and Cultures in the Caucasus. Papers from the Internacional Conference „Curent Advances in Caucasian Studies“ Macerata, January 21- 23, 2010. 541-553. SLCCEE Verlag Otto Sagner. Munchen-Berlin. 2011. (სტატია).
 12. უმდაბლესი ხერხემლიანების აფხაზური სახელწოდებების სემანტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი. იკე, 38, 2010. (სტატია).
 13. მწერთა აფხაზური სახელწოდებების სემანტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი, საენათმეცნიერო ძიებანი, XXIX თბილისი,2009. (სტატია).
 14. ნაწლავღრუიანთა აფხაზური სახელწოდებების სემანტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი, XXXI თბილისი, 2010. (სტატია).
 15. ანთროპომორფულ არსებათა სახელწოდებები 3. აფხაზური aǯnәš ,,სატანა, ეშმაკი“ ლექსემის წარმომავლობისათვის. ეტიმოლოგიური ძიებანი VII, თბ., 2010 (სტატია).
 16. კითხვითობის -მა და უარყოფითობის -მ- მორფემათა ისტორიისათვის აფხაზურში და მათი საერთო ამოსავლის კავშირი ქართული ენის ანალოგიურ კატეგორიებთან, კავკასიოლოგთა მეორე საერთაშორისო კონგრესი თბ., 2010. (სტატია).
 17. მორფოლოგიური იზოგლოსები ქართული და აფხაზური ენების ზმნურ კონსტრუქციებს შორის. 251-264 – 1. პოეტური სულის მეცნიერი, გიორგი ნადირაძე-80, გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბილისი, 2012. (სტატია).
 18. მორფოლოგიური იზოგლოსები ქართული და აფხაზური ენების ზმნურ კონსტრუქციებს შორის. – 2. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. XLI თბილისი, 2013. (სტატია).
 19. ლექსემა „დაიაზება“ ზემოიმერულში. ეტიმოლოგიური ძიებანი, X თბ., 2013. (სტატია)
 20. აფხაზური აჰამპალ ლექსემის ეტიმოლოგიისათვის, იკე XLII, (142-143), თბილისი, 2014. (სტატია)
 21. ზმნის სათანაო კატეგორიის წარმოების კვალი ქართულში, ეტიმოლოგიური ძიებანი, ტ. XI თბილისი, 2014. (სტატია)
 22. მადინამიკურებელი (გარდაქცევითობის) –ხა სუფიქსის წარმომავლობისათვის აფხაზურში, ტიპოლოგიური ძიებანი, VII, თბილისი, 2015. (სტატია)
 23. „მედგარის“ ეტიმოლოგიისათვის, ეტიმოლოგიური ძიებანი, ტ. XI თბილისი, 2014. (სტატია)
 24. „სინტაქსური ბლოკი“ – აფხაზური ენის ფუძეთა ერთ-ერთი მახასიათებელი(აფხაზური ენის ფლორისა და ფაუნის ლექსიკის მაგალითზე), იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება ტ. , 2016, თბილისი. (სტატია)
 1. ლექსემა „ლეშხის“ ეტიმოლოგია. ეტიმოლოგიური ძიებანი, ტ. XII თბილისი, 2016. (სტატია)

 

2.მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში (ბოლო ხუთი წლის − 2013 წლიდან)

 

 1. კავკასიოლოგთა მე-3 საერთაშორისო კონგრესის მასალები, 2013. (75-76), თბილისი. – მეცხენეობის ლექსიკა აფხაზურში (სემანტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი).
 2. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 2013, თბილისი. – აფხაზური აჰამპალ ლექსემის ეტიმოლოგიისათვის.
 3. არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXIV, 2014, თბილისი. – ზმნის სათანაო კატეგორიის წარმოების კვალი ქართულში.
 4. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მე-7 საფაკულტეტო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ნოდარ კაკაბაძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 2014 წლის 19-20 ივნისი, თბილისი. – აფხაზური ენის სახელმძღვანელოს პირველი ნაწილის სტრუქტურა,
 5. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 73-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 2014, თბილისი. – მადინამიკურებელი (გარდაქცევითობის) –ხა სუფიქსის წარმომავლობისათვის აფხაზურში.
 6. არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXVI, 2015, თბილისი, „მედგარის“ ეტიმოლოგიისათვის.
 7. თსუ საგრანტო პროექტი, სამეცნიერო სესიის თეზისები, 2015, თბილისი. – გარდამავლობის სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემები აფხაზურში,
 8. თსუ მე-9 საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი, 2015, თბილისი. – სინდიოფალას ეტიმოლოგიისათვის.
 9. ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 2015. 5-7 ნოემბერი, თბილისი. – „სინტაქსური ბლოკი“ – აფხაზური ენის ფუძეთა ერთ-ერთი მახასიათებელი (აფხაზური ენის ფლორისა და ფაუნის ლექსიკის მაგალითზე),
 10. 35-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერი სესია, 2015, ოქტომბერი, ბათუმი. – ლექსემა „ვასაკას“ წარმომავლობისათვის.
 11. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჯიქების ეთნიკური კუთვნილების პრობლემა და ჯიქეთი საქართველოს ისტორიაში“ (მიეძღვნა პროფესორ გიორგი როგავას 110 წლის იუბილეს), 2015 წლის 11-12 დეკემბერი, თბილისი. – ლექსემა „ლეშხის“ ეტიმოლოგია.
 12. მოხსენება პროექტის ფარგლებში – „კავკასიურ-ქართული ლექსიკონები კომენტარებით, ინდექსითა და გრამატიკული ნარკვევებით“, აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 2016, თბილისი. – ზმნის მოდალურ კატეგორიათა მორფემების შემცველი სიტყვების ლექსიკონში განთავსების საკითხისათვის აფხაზურში.
 13. არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 2016, თბილისი. – ახალი არგუმენტი ძველი მოსაზრებისათვის.
 14. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 2015, თბილისი. – š /č̣ ბგერათფარდობისათვის აფხაზურსა და ქართულში,
 15. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 75-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 2016, თბილისი. – არის თუ არა „მართვა“ აფხაზურში?
 16. არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXVIII, 2017, თბილისი. – ანთროპომორფულ არსებათა სახელწოდებების წარმომავლობისატვის აფხაზურში. 4. აეჲფშაა „ნადირთ ღვთაება“ .
 17. არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXVIII, 2017, თბილისი. – უქონლობის სუფიქსიან სახელთა ასახვის შესახებ აფხაზურ ლექსიკონში.

 

VI. საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო ხუთი წელი)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1. მთის კავკასიური ენები საქართველოში რუსთაველის ფონდი 2009–2011 ძირითადი შემსრულებელი
2. კავკასიურ ენათა (აფხაზური, ჩეჩნური, ხუნძური, უდიური, ოსური) პრაქტიკული სახელმძღვანელოები უმაღლესი სასწავლებლებისათვის

(№ 30-10)

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2013-2015 ძირითადი შემსრულებელი
3. „ქართულ-კავკასიური ლექსიკონები ლინგვისტური კომენტარებით, ინდექსითა და საძიებლით“ შოთა რუსთაველის სახელობის სამეცნიერო ფონდი

(AR/243/2-132/14)

28.IV.2015 – 28.IV.2017. ძირითადი შემსრულებელი
4. საქართველოს ტერიტორიაზე  გავრცელებული კავკასიური ენების (აფხაზური, ხუნძური, უდიური) ანოტირებული ტექსტები ლექსიკონებითა და გრამატიკული მიმოხილვებით შოთა რუსთაველის სახელობის სამეცნიერო ფონდი

(FR17-556)

2017–2020

(წარდგენილია)

პროექტის ხელმძღვანელი

 

 

VII. სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

საგამომცემლო საქმიანობა

 

ჩემი რედაქტორობით გამოქვეყნებულია:

 

 1. იესო ქრისტეს ცხოვრება (ყმაწვილთათვის), თბ., 1991.
 2. ვახტანგ ბერიძე, XVI-XVIII საუკუნეების ქართული საეკლესიო ხუროთმოძღვრება, თბ., 1994.
 3. მიქელ თარხნიშვილი, ქართული ეკლესიის ისტორია, 1., თბ., 1994.
 4. კალისტრატე ცინცაძე, ქართული ეკლესიის ისტორია, 2., თბ., 1994.
 5. გრიგოლ ფერაძე, ქართული ეკლესიის ისტორია, 4., თბ., 1994.
 6. მ. სურგულაძე, ბაგრატიონთა სამეფო სახლი, თბ., 1995.
 7. მუხრან მაჭავარიანი, ლექსების კრებული, თბ., 1999.
 8. მუხრან მაჭავარიანი, ლექსების კრებული, თბ., 2005.
 9. იაკობ გოგებაშვილი, დედა ენა, (ახალი გამოცემა), თბ., 2006.
 10. მუხრან მაჭავარიანი, თხზულებათა ოთხტომეული, თბ., 2007.
 11. მუხრან მაჭავარიანი, თხზულებათა ორტომეული, თბ., 2009.
 12. „ოდეს სისხლშიღა ხმაურობდა პოეტის სისხლი“, მემორიალური წიგნი მიძღვნილი მუხრან მაჭავარიანის გარდაცვალებიდან ერთი წლისთავისადმი, თბილისი, 2011.
 13. ლამარა ბოკერია-მაჭავარიანი, „ძე ქუხილისა“, თბილისი, 2012.
 14. ჟურნალი „კავკასიოლოგიური ძიებანი“ მე-5 ტ.თბილისი, 2014.
 15. მუხრან მაჭავარიანი, თხზულებათა სამტომეული,„ჩემი რჩეული“, თბილისი, 2013.
 16. მუხრან მაჭავარიანი, „მთიები“ (საყმაწვილო კალენდარი) განახლებული გამოცემა, თბილისი, 2014.
 17. მუხრან მაჭავარიანი, „ახლა კი დროა“ ლექსების კრებული, (მინიატურული წიგნი), თბილისი, 2014.
 18. მუხრან მაჭავარიანი, „ბიჭო არ შემარცხვინო“, ლექსების კრებული, თბილისი, 2014.
 19. მუხრან მაჭავარიანი, „ჩვეულებრიობით არაჩვეულებრივი“, ჩანაწერები, თბილისი, 2014.
 20. მუხრან მაჭავარიანი, „ჩვეულებრიობით არაჩვეულებრივი“, ჩანაწერები, (შევსებული გამოცემა), თბილისი, 2015.
 21. მერაბ ჩუხუა, ქართულ-ჩერქეზულ-აფხაზური ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბილისი, გამომცემლობა საარი, 2017 (688).

 

მრავალი სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო საბჭოსა და რედკოლეგიის წევრი.

მუხრან მაჭავარიანის მუზეუმის თბილისისა და არგვეთის ფილიალების დირექტორი.

მუხრან მაჭავარიანის სახელობის ფონდის თავმჯმდომარე.

თსუ სენატის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი.

გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული ქართული ენისა და ლიტერატურის ყველა გამოცდის მონაწილე (გამსწორებელი) დღიდან ცენტრის დაარსებისა.

 

140-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, მათ შორის 8 მონოგრაფია, (1 ელექტრონული), 1 სახელმძღვანელო, 1 ბიბლიოგრაფიული ნაშრომი.

კომპიუტერთან მუშაობის უნარებს ვფლობ.

ენების ცოდნა:

ქართული, რუსული, ინგლისური, აფხაზური

დოქტორანტები:

ნათია ფონიავა,

ნინო აბესაძე,

ნინო ბენდუქიძე

სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელი: არტიომ ავაკიმოვი, ხათუნა ხვიჩია

საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელი: არტიომ ავაკიმოვი, დიანა კაკაშვილი, ლია ჯავახიშვილი, თეონა ლაბაძე

ლეილა ავიძბას სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი

ხატია კაკავას სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი

სამაგისტროს ოპონენტი: ნინო აბესაძე, გოგა კაპანაძე, და სხვანი…

 

 

 VIII. პრემია, ჯილდო.

 

საჩხერის საპატიო მოქალაქე, 2015.

 

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019