ფარეულიძე როსტომ

 

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი ფარეულიძე
სახელი როსტომ
მამის სახელი ივანე
ელ.ფოსტა rostom.pareulidze @mail.ru
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ა) ძირითადი:

არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილების მთავარი მეცნიერთანამშრომელი;

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის   ასოცირებული პროფესორი

 

ბ) შეთავსება:

 

გ) დამატებითი:

 

 

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თელავის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტი 1963-1968 საშუალო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
თბილისის სახ. უნივერსიტეტი 1970-1974 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
     

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 2005, 8 თებერვალი, ოქმი № 7
დისერტაციის თემა ჩეჩნური ზმნა
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის 10.02.09 მეცნიერებათა დოქტორი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი 001531

 

 

სამსახურებრივი გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1977-1986 ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
1986-1989 ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მეცნიერი თანამშრომელი
1989-2006 ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2006-დან ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
2011 წლის 2 მაისიდან თსუ, ასოცირებული პროფესორი

 

 

სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობა:

         მონოგრაფია, სახელმძღვანელო, ლექსიკონი (თანაავტორის მითითებით):

 1. ჩეჩნურ-ქართული ლექსიკონი. თბილისი, 2003 (356 გვ.); გამომ. “ქართული ენა”.Чеченско-грузинский словарь. Тбилиси, 2003 (356 ст.) (изд. «Картули ена»).
 2. ჩეჩნური ზმნა. თბილისი, 2008. (300 გვ.) (გამომ. “უნივერსალი”).
 3. Чеченский глагол. Тбилиси, 2008 г. (300 ст.) (изд. «Универсал»). reziume rusul enaze.
 4. Нохчийн-гуьржийн-гIазкхийн (оьрсийн) къамелIаморг (дакъалаьцнарг Р. Абдулкадырова). Тбилиси, 2008 (изд. «Универсал»).
 5. ჩეჩნურ-ქართულ-რუსული სასაუბრო (თანაავტორი რ. აბდულქადიროვა). თბილისი, 2008.
 6. Чеченско-грузинско-русский разговорник (соавтор Р. Абдулкадырова). Тбилиси, 2008 (128 gv.) (gamomc. “universali”)
 7. ჩეჩნური ენა. სახელმძღვანელო თსუ სტუდენტებისათვის. 2011 (თსუ გამომცემლობა, 440 gv.).
 8. არსებით სახელთა ბრუნების ძირითადი საკითხები ჩეჩნურში (ქისტური მეტყველების მიხედვით). რეზიუმე რუსულ ენაზე. თბილისი, 2014 (თსუ გამომცემლობა, 156 გვერდი).

 

სტატიები:

 

 1. მასალები სამშენებლო ლექსიკისათვის ქისტურში. კრ. “ზოგადი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება”. თბ., 1978.
 2. Материалы для строительной лексики в кистинском диалекте. сб. “Общее и иберийско-кавказское языкознание”. Тб., 1978.
 3. პანკისის ხეობის ქისტური ტოპონიმია. კრ. “ტოპონიმიკა”. II. თბ., 1980.
 4. Кистинская топонимия Панкисского ущелья. сб. “Топонимика”. II. Тб., 1980.
 5. კრ. “დარგობრივი ლექსიკის საკითხები”. გროზნო, 1978. იკეწ. IX. თბ., 1982. (რეცენზია).
 6. “Вопросы отраслевой лексики”. Грозный, 1978.       сб. ЕИКЯ. т. IX. Тб., 1978 (Рецензия).
 7. ანთროპონიმების ბრუნება ჩეჩნური ენის ქისტურ დიალექტში. კრ. “საენათმეცნიერო ძიებანი”. თბ., 1983.
 8. Склонение антропонимов в кистинской речи чеченского языка. сб. “Лингвистические разыскания”. Тб., 1983.
 9. Основные вопросы склонения имен существительных в чеченском языке (на материале кистинской речи). АКД. Тб., 1986 .
 10. -ა ხმოვნიან ფუძეზე დამყარებული არსებით სახელთა ბრუნება ქისტურში. “მაცნე”. № 1. თბ., 1987.
 11. Склонение имен существительных по принципу двух основ, опирающееся на основу с гласным a в кистинской речи. “Мацне”. Известия академии наук ГССР. Серия языка и литературы. № 1. Тб., 1987.
 12. გეოგრაფიულ სახელთა ბრუნება ჩეჩნური ენის ქისტურ მეტყველებაში. იკეწ. ტ. XIV. თბ.., 1987.
 13. Склонение географических имен в кистинской речи чеченского языка.       сб. ЕИКЯ. т. XIV. Тб., 1987.
 14. -ღარ სუფიქსის გენეზისისათვის ჩეჩნურში. იკე. ტ. XXIX. თბ., 1990.
 15. К генезису суффикса -γar в чеченском языке. сб. ИКЯ, т. 29. Тб., 1990.
 16. ჩეჩნური ენის კომპიუტერული ბაზა. კრ. “მოდელი-97”. თბ., 1997.
 17. Компютерная база чеченского языка. сб. “Модель-97”. Тб., 1997.
 18. ზმნური ფუძეების ფონემატური სტრუქტურა ჩეჩნურში. I. კლასნიშნიანი მარტივი ზმნური ფუძეები. იკე. ტ. 34. თბ., 2000.
 19. Фонематическая структура глагольных основ в чеченском языке. I. Фонематическая структура простых глагольных основ с классными показателями. сб. ИКЯ. т. 34. Тб., 2000.
 20. ასპექტის საკითხისათვის ჩეჩნური ენის ქისტურ მეტყველებაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის “მაცნე”. ენისა და ლიტერატურის სერია. #1-4. თბ., 2000.
 21. К вопросу вида в кистинской речи чеченского языка. Вестник Академии наук       Грузии “Мацне”. Серия языка и литературы. № 1-4. Тб., 2000.
 1. დან “მოტანა”, “მოსვლა”, დახან “წასვლა” ფუძეთა ისტორიისათვის ჩეჩნურში. “არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები”. ტ. XII. თბ., 2001.
 2. К истории dān”прийти”, “принести”, daxan “уйти” в чеченском языке. Материалы научной сессий “Чикобавовские чтения”. ХII. Тб., 2001.
 1. ორი ზმნური ფუძის ისტორიისათვის ჩეჩნურში. “საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე”. ნოემბერ-დეკემბერი. ტ. 166, # 3. თბ., 2002.
 2. On the History of Two Verbal Stems in Chechen. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. t. 166, № 3. Tbilisi, 2002.
 3. К истории двух глагольных основ в чеченском языке. Сообщения АН грузии. т. 166, № 3. Тб., 2002.
 4. მყოფადის წარმოების ერთი თავისებურება ჩეჩნურში. კრ. “საენათმეცნიერო ძიებანი”. ტ. XIII. თბ., 2002.
 5. Tovards One Peculiarity of Forming Puture in Chechen. Linguistic Papers. XIII. Tbilisi, 2002.
 6. Об одной особенности образования будущего времени в чеченском языке. сб. “Лингвистические разыскания”, т. ХIII. Тб., 2002.
 7. ინფინიტივი და მასდარი ჩეჩნურში. კრ. “საენათმეცნიერო ძიებანი”. ტ. XIII. თბ., 2002.
 8. The Infinitive and Masdar in the Chechen Language. Linguistic Papers. XIII. Tbilisi, 2002.
 9. Инфинитив и масдар в чеченском языке. сб. «Лингвистические разыскания». т. ХIII. Тб. 2002.
 10. რიცხვის გამოხატვის ერთი საშუალების შესახებ ჩეჩნურ ზმნაში. “მაცნე”. № 1-4. თბ., 2002.
 11. Об одном способе выражения числа в глаголе чеченского языка. Вестник Академии наук Грузии “Мацне”. Серия языка и литературы. № 1-4. Тб., 2002.
 12. დეპერსონალიზაცია და მასთან დაკავშირებული კლასის ნიშანთა საკითხები ჩეჩნურში. კრ. “საენათმეცნიერო ძიებანი”. ტ. XIV. თბ., 2003.
 13. The Problem of Depersonalilization in Chechen and Crammatical klass Markers connected with it.       Linguistic Papers.       XIV. Tbilisi, 2003.
 14. Деперсонализация и связанный с ней вопрос грамматического класса в чеченском языке. сб. “Лингвистические разыскания”. т. Х1V. Тб., 2003.
 15. ზმნურ ფუძეთა შედარებითი ანალიზი ნახურ ენებში. I. კრ. “საენათმეცნიერო ძიებანი”. ტ. XIV. თბ., 2003.
 16. The Comparative Study of Nach Verb Stems. I. Linguistik Papers. XIV. Tbilisi, 2003.
 17. Сравнительный анализ глагольных основ в нахских языках. I. сб. “Лингвистические разыскания”, т. Х1V . Тб., 2003.
 18. სემანტიკურად დაპირისპირებული ზმნური ფუძეები ჩეჩნურსა და ქართულში. კრ. “ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები”. ტ. VIII. თბ., 2003.
 19. Семантически противопоставленные глагольные основы в чеченском и грузинском языках. сб. “Вопросы структуры картвельских языков”. Тб., 2003.
 20. ზოგი ხმოვანფუძიანი ზმნის შესახებ ჩეჩნურში. კრ. “საენათმეცნიერო ძიებანი”. ტ. XV. თბ., 2003.
 21. On Some Verbs with Vocalic Stems in Chechen. Linguistic Papers. XV. Tbilisi, 2003.
 22. О некоторых глагольных основах с исходом на гласный в чеченском языке. сб. “Лингвистические разыскания”. т. ХV. Тб., 2003.
 23. ზმნური ფუძეების ფონემატური სტრუქტურა ჩეჩნურში. II. უკლასნიშნო მარტივი ზმნური ფუძეები. იკე. ტ. 35. თბ., 2005.
 24. Фонематическая структура глагольных основ в чеченском языке. II. сб. ИКЯ. т. 35. Тб., 2005. ხმოვანფუძიანი ზმნები ჩეჩნურში. იკე. ტ. 35. თბ., 2005.
 25. Глаголы с основой на гласный в чеченском языке. сб. ИКЯ. т. 35. Тб., 2005.
 26. ჩეჩნური ზმნა (სადოქტორო დისერტაციის ავტორეფერატი ქართულ და რუსულ ენებზე). თბ., 2004.
 27. Чеченский глагол. АДД (на грузинском и русском языках). Тб., 2004.
 28. ზოგი რიცხვითი სახელის ფუძის ისტორიისათვის ნახურ ენებში. იკე. ტ. 36. თბ., 2008 (გვ. 217-220).
 29. Towards Sone Cardinal Numerals in the Nakx Langvages. ike. t. 36. Tb., 2008 (gv. 217-220).
 30. ზმნურ ფუძეთა შედარებითი ანალიზი ნახურ ენებში. II. წოვა-თუშური დაცა “თიბვა”: ჩეჩნური ცანა “სათიბი”. არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესიის მასალები. თბ., 2008.
 31. მარცვლის გახსნასტან დაკავშირებული საკითხები ნახურ ენებში. იიკე, 39. თბილისი, 2011 (გვ. 195-199).
 32. დროის აღმნიშვნელი ქართული ლექსიკა ქისტურში. იკე, 40. თბილისი 2012 (გვ. 198-203).
 33. ბრუნვათა სისტემა და ე. წ. „შედარებითი ბრუნვა“ ჩეჩნურში. იკე, 41. თბილისი, 2013 (გვ. 193-196).
 34. ჩეჩნურ ანთროპონიმთა ტრანსლიტერაციის საკითხები. კრ. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები. წიგნი 13. თბილისი, 2013 (გვ. 211-218).
 35. აბსოლუტივის ერთი სახეობის შესახებ ჩეჩნურში. იკე, 42. თბილისი (გვ. 237-240). On One Type of Absolutives in Chechen. Ibero-Caucasian Linguistics. XLII. Tbilisi. 2014 (437-440).
 36. არსებით სახელთა სტრუქტურა ნახურ ენნებში. იკე, 43. თბილისი, 2015 (გვ. 185-191).

 

 

                     მასალები:

 1. მ- _ -ე აფიქსებიან მიმღეობათა შესახებ ქართულში. თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. თბ., 1971. О причастиях с аффиксами m- ─ -e в грузинском языке. Научная конференция студентов филологического факультета ТГУ. Тезисы. Тб.,1971.
 2. -ილ სუფიქსიანი მასდარი ქართულში. თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთა სამ. კონფერენცია. თბ., 1972.
 3. Масдар с суффиксом -il в грузинском языке. Научная конференция студентов филологического факультета ТГУ. Тезисы. Тб.,1972.
 4. პანკისის ხეობის ქისტური ტოპონიმია. თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთა სამ. კონფერენცია. თბ., 1973.
 5. Кистинская топонимия Панкисского ущелья. Научная конференция студентов филологического факультета ТГУ. Тезисы. Тб.,1973.
 6. განმეორებადი ლექსემები ტოპონიმებში. თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთა სამ. კონფერენცია. თბ., 1974.
 7. Повторяющиеся лексемы в топонимах. Научная конференция студентов филологического факультета ТГУ. Тезисы. Тб., 1974
 8. სამშენებლო ლექსიკისათვის ქისტურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია. თბ., 1978.
 9. Строительная лексика в кистинском диалекте чеченского языка. Научная конференция аспирантов и молодых научных работников Института языкознания АН ГССР. План работы и тезисы докладов. Тб., 1978.
 10. თანხმოვანთა სინტაგმატური ანალიზისათვის ქისტურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია. თბ., 1979.
 11. Синтагматический анализ согласных в кистинской речи чеченского языка. Научная конференция аспирантов и молодых научных работников Института языкознания АН ГССР. План работы и тезисы докладов. Тб., 1979.
 12. ერთი დიფთონგის შესახებ ჩეჩნური ენის ქისტურ მეტყველებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია. თბ., 1980.
 13. Об одном дифтонге в кистинской речи чеченского языка. Научная конференция аспирантов и молодых научных работников Института языкознания АН ГССР. План работы и тезисы докладов. Тб.,1980.
 14. ერთი ბრუნვის ფორმათა შესახებ ქისტურში. ახალგაზრდა მეცნიერ- ფილოლოგთა რესპუბლიკური კონფერენცია. თბ., 1980.
 15. К вопросу об одной падежной форме в кистинском диалекте. Республиканская конференция молодых ученых-филологов. Тб., 1980.
 16. ანთროპონიმების ბრუნება ჩეჩნური ენის ქისტურ დიალექტში. თბილისის ახალგაზდა მეცნიერთა საიუბილეო კონფერენცია. თბ., 1981.
 17. Склонение антропонимов в кистинской речи чеченского языка. Юбилейная конференция молодых ученых г. Тбилиси. Тб., 1981.
 18. ინგუშური ლექსიკა ჩეჩნური ენის ქისტურ დიალექტში. X რეგიონული სამეცნიერო სესია.
 19. Ингушская лексика в кистинском диалекте чеченского языка. Х региональная научная сессия по изучению системы и истории иберийско-кавказских языков. Тезисы докладов. Грозный, 1983 г.
 20. იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლექსიკური შეხვედრებიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 39-ე სამეცნიერო სესია. თბ., 1983. (თანაავტორი ლ. სანიკიძე).
 21. Из лексических встреч иберийско-кавказских языков. XXXIX научная сессия Института языкознания АН ГССР. Тб., 1983 (соавтор Л. К. Саникидзе).
 22. ერთი ტიპის სახელთა ბრუნების შესახებ ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია. თბ., 1983.
 23. К вопросу об одном типе склонения в чеченском языке. Научная конференция аспирантов и молодых научных работников Института языкознания АН ГССР. План работы и тезисы докладов. Тб., 1983.
 24. მიცემითი ბრუნვის ნიშნის საკითხისათვის ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია. თბ., 1984.
 25. К вопросу о показателях датива в чеченском языке. Научная конференция аспирантов и молодых научных работников Института языкознания АН ГССР. План работы и тезисы докладов. Тб., 1984.
 26. გვარის სახელთა ბრუნება ჩეჩნური ენის ქისტურ მეტყველებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია. თბ., 1985.
 27. Склонение фамильных имен в кистинской речи чеченского языка. Научная конференция аспирантов и молодых научных работников Института языкознания АН ГССР. План работы и тезисы докладов. Тб., 1985.
 28. ნიე’ ფუძის ეტიმოლოგიისათვის ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 53-ე სამეცნიერო სესია. თბ., 1994.
 29. К этимологии основы nie» “дверь” в чеченском языке.   LIII         научная сессия Института языкознания АН ГССР. Тб., 1994.
 30. აწმყო დროის წარმოება ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 54-ე სამეცნიერო სესია. თბ., 1995.
 31. Образование настоящего времени в чеченском языке. LIV научная сессия Института языкознания АН Грузии. Тб., 1995.
 32. ნახური წარმოშობის ლექსიკა ალ. ყაზბეგის შემოქმედებაში. “ქუთაისური საუბრები”. III. ქუთაისი, 1996.
 33. Лексика нахского происхождения в творчестве А. Казбеги. III.       “Кутаисские чтения”. Кутаиси, 1996.
 34. Глаголы с неполными классными показателями в чеченском языке. 1Х международный колоквиум Европейского общества кавказаведов. Махачкала, 1998 г.
 35. კლასნიშნიანი მარტივი ზმნური ფუძეების შესახებ ჩეჩნურში. ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების V სამ. კონფერენციის მასალები. თბ., 1998.
 36. О простых глагольных основах с классными показателями в чеченском языке. Материалы V научной конференции общества Б. А. Джорбенадзе. Тб., 1998.
 37. ზმნის განუსაზღვრელი ფორმის შესახებ ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 58-ე სამეცნიერო სესია. თბ., 1999.
 38. неопределенной форме глагола в чеченском языке. 58-я научная конференция Института языкознания АН Грузии. Тб., 1999.
 39. ნასესხები ზმნები ჩეჩნურში. “არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები”. თბ., 2002. Заимствованные глаголы в чеченском языке. Материалы научной сессии “Чикобавовские чтения”. Тб., 2002.
 40. მიცემითსუბიექტიანი ზმნის გარდამავლობის საკითხისათვის ნახურ ენებში. არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 65-ე სამეცნიერო სესიის მასალები. თბ., 2006.
 41. К вопросу о переходности глаголов с субъектом в дативе в нахских языках. 65-я научная конференция Института языкознания АН Грузии им. Арн. Чикобава. Тб., 2006.
 42. ზოგი რიცხვითი სახელის ფუძის ისტორიისათვის ნახურ ენებში. “არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები”. 18. თბ., 2007.
 43. К истории некоторых основ имен числительных в нахских языках. “Чикобавовские чтения”. 18. Тб., 2007.
 44. ფერის აღმნიშვნელი ლექსიკა მ. მამაქაევის რომანში “ზელიმხანი”. არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 66-ე სამეცნიერო სესიის მასალები. თბ., 2007.
 45. სინკოპე ჩეჩნურში. კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები. თბ., 2007.
 46. Синкопе в чеченском языке. Первый международный конгрес кавказоведов. Тб., 2007.
 47. К системе склонения указательных местоимений в грузинском и чеченском языках. Материалы Междунар. науч. конференции. Махачкала, 14-16 октября 2008 г.
 48. К вопросу о переходности глаголов дативной конструкции в нахских языках. Материалы Международной научной конференеции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Ю. Д. Дешериева. Грозный, 25-26 ноября 2009 г.
 49. ქართულიდან ნასესხები დროის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქისტურში. არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 68-ე სამეცნიერო სესია. თბ., 2009.
 50. პირის ნიშანთა წარმომავლობისათვის ქისტურში. “არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები”. XXI. თბ., 2010.
 51. ლოკატიურ ბრუნვათა სისტემა ჩეჩნური ენის ქისტურ დიალექტში. კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონგრესის მასალები. თბილისი, 2010.
 52. რიცხვით სახელთა ზოგი თავისებურების შესახებ ჩეჩნური ენის ქისტურ დიალექტში. არნოლდ ჩიქობავას sax. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 69-ე სამეცნიერო სესია. თბ., 2010.
 53. ქართულიდან სიტყვათა სესხების ზოგი თავისებურება ქისტურში. “არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები”. 23. თბ., 2011.
 54. ერთი თანდებულის შესახებ ქისტურში. “არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები”. XXII. თბ., 2012.
 55. ზმნისართთა ერთი სახეობისათვის ჩეჩნურში. არნოლდ ჩიქობავას sax. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 71-ე სამეცნიერო სესია. თბ., 2012.
 56. კაუზატივის წარმოება და რეგრესულ-კონტაქტური ასიმილაცია ნახურ ენებში. არნოლდ ჩიქობავას sax. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72-ე სამეცნიერო სესია. თბ., 2013.
 57. შედარებითი „ბრუნვის“ საკითხისათვის ჩეჩნურში.“არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“. 24. თბილისი, 2013.
 58. ფონეტიკური მოვლენები ნახურ ენებში – დ ბგერის დაკარგვა ინლაუტში. არნოლდ ჩიქობავას sax. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 73-ე სამეცნიერო სესია. თბ., 2014.
 59. არსებით სახელთა შედარებითი ანალიზის საკითხები ნახურ ენებში. “არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“. 26. თბილისი, 2015.
 60. ვითარებითი ზედსართავი სახელები და ვითარებითი ზმნისართები ჩეჩნურში. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი. სანეცნიერო სესიის მასალები. თბილისი, 2015.
 61. ა ხმოვნის ზოგი ფუნქციისათვის ჩეჩნურში. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი. სანეცნიერო სესიის მასალები. თბილისი, 2015.
 62. ოცეულების აღმნიშვნელი ორფუძიანი რიცხვითი სახელები ნახურ ენებში. ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმი. იბერიულ-კავკასიურ ენათა ფუძისა და ძირის სტრუქტურის საკითხები. მასალები. თბილისი. 2015.
 63. ნაზმნარი სახელები ნახურ ენებში. 1. -მ ფორმანტიანი ნაზმნარი სახელები. არნოლდ ჩიქობავას sax. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო სესია. მასალები. თბილისი, 2015.
 64. ქართული ლექსიკური მასალა ინგუშურ ენაში. არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XXVII. თბილისი, 2016.

 

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 ნახურ და დაღესტნურ ენათა შედარებითი გრამატიკა რუსთაველის ფონდი 2013. 15.04 -2016. 15.04 შემსრულებელი
2 კავკასიურ ენათა (აფხაზური, ჩეჩნური, ხუნძური, უდიური, ოსური) პრაქტიკული სახელმძღვანელოები უმაღლესი სასწავლებლებისათვის რუსთაველის ფონდი 2013. 15.04 – 2015. 15.04 შემსრულებელი
         
         

  

სხვა აქტივობები

რედაქტორობა

 

 1. ც. ბარამიძე, ფერთა აღმნიშვნელი ლექსიკა თაბასარანულში. თბილისი, 2009.
 2. ც. ბარამიძე, თაბასარანული ენის ფონემატური სტრუქტურა. თბილისი, 2009.
 3. К. Чрелашвили, Парадигматический и дистрибутивный анализ системы согласных нахских языков. Тб., 2009.
 4. კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონგრესი. მასალები. თბილისი, 2010.
 5. კავკასიოლოგიური ძიებანი. ტ. მე-2 (ეძღვნება მიხეილ ქურდიანის ხსოვნას). თბილისი, 2010.
 6. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „კავკასიის ხალხთა ფოლკლორი და ლინგვოკულტუროლოგია“. მასალები. თბილისი, 2012.
 7. კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონგრესი. მასალები. თბილისი, 2010.
 8. კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესის მასალები. თბილისი, 2013 (თსუ გამომცემლობა, გვ. 509).
 9. კავკასიოლოგიური ძიებანი. ტ. მე-6. თბილისი, 2014.
 10. კავკასიოლოგიური ძიებანი. ტ. მე-7. თბილისი, 2015 (მომზადებულია დასაბეჭდად).

 

რეცენზენტი

 

 1. დ. ქადაგიძე, ნ. ქადაგიძე, წოვა-თუშურ-ქართულ-რუსული ლექსიკონი. თბილისი, 1984.
 2. ც. ბარამიძე, ენობრივი სიტუაცია ჩრდილოეთ კავკასიაში (ისტორია და თანმედროვეობა). თბილისი, 2013.
 3. თ. უჯუხუ, ადიღეური (ჩერქეზული) ენის სახელმძღვანელო. ადიღეურ-ქართული ლექსიკონი. თბილისი, 2012.
 4. Ц. Барамидзе, Фонематическая структура табасаранского языка. Тбилиси, 2010.
 5. Грамматика чеченского языка. В трех томах. Том 1. Введение в грамматику. Фонетика. Морфемика. Словообразование. Грозный, 2013.
 6. მ. მიქელაძე, წოვათუშური ზმნის მორფოლოგიის საკითხები. თბილისი, 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020