გვანცელაძე გვანცა

 G Gvanceladze

პირადი ანკეტა

 

 პირადი ინფორმაცია

 

გვარი გვანცელაძე
სახელი გვანცა
მამის სახელი თეიმურაზი
ელ.ფოსტა gvantsagvantseladze@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ძირითადი:

 1. თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი;
 2. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი.

  

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1993-1998 წწ.

 

ქართული და არაბული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, თარჯიმანი

  სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 19.04.2005
დისერტაციის თემა ცხოველთა სახელები, როგორც ადამიანის ექსპრესიულ-ემოციური მახასიათებლები ქართულში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

  სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1998 წლიდან დღემდე არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება – მეცნიერი თანამშრომელი
1998-2005 წწ. ი. ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახ. უნივერსიტეტის კოლეჯი – უფროსი მასწავლებელი
2003-2006 წწ. ი. ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახ. უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრა – დოცენტი
2006-2008 წწ. თბილისის 39-ე საჯარო სკოლა – მასწავლებელი
2010 -2013 წწ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებთა ფაკულტეტი – მიწვეული პროფესორი
2013  წლიდან დღემდე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი – ასისტენტ- პროფესორი

  შრომათა სია

 წიგნები:

 1. ცხოველთა სახელები, როგორც ადამიანას მახასიათებლები ქართულში, ნაწილი I. – გამომც. “ქართული ენა”, თბილისი, 2005;
 2. ცხოველთა სახელები, როგორც ადამიანის მახასიათებლები ქართულში. ნაწილი II, გამომც. “უნივერსალი”, თბილისი, 2009;
 3. ადამიანი და ცხოველი _ ცხოველთა სახელებთან დაკავშირებული ლექსიკის პრაგმატული ლექსიკონი. გამომც. “უნივერსალი”, თბილისი, 2009.

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 ქართულ დიალექტთა ურთიერთმიმართება და დიალექტური ტექსტის აღქმა-გაგების ხარისხი.  –  XX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2000, გვ. 47-50 (თანაავტორი თ.გვანცელაძე);

 1. ქართულ ნასახელარ ზმნათა ერთი ჯგუფის თავისებურებათა საკითხისათვის.  – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 59-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2000,გვ. 27-28;
 2. ცხოველთა გაპიროვნების თავისებურებანი ანდაზების ენაში. 1. ძაღლი ქართულ ანდაზებში.  – “არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XII”, თბილისი, 2001 გვ. 30-32;
 3. ცხოველთა სახელები ადამიანის ექსპრესიულ-ემოციური მახასიათებლის როლში.  – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მე-60 სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2001, გვ. 24-25;
 4. ზოგადქართული ეთნიფსიქოლოგიის მემკვიდრეობითობის საკითხისათვის ქართველურ ენობრივ მონაცემთა მიხედვით. – “არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XIII”, თბილისი, 2002, გვ. 39-40;
 5. ცხოველთა სახელებისაგან მომდინარე ანთროპონიმები ძველქართული საბუთების მიხედვით.  – XXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2002, გვ. 31-32;
 6. ადამიანისა და ცხოველის სემანტიკურ ველთა მიმართებისათვის ქართული ენის მონაცემთა მიხედვით. –  “არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 61-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2002, გვ. 15-16;
 7. ადამიანისა და ცხოველის სემანტიკურ ველთა მიმართებისათვის ქართული ენის მონაცემთა მიხედვით. – “საენათმეცნიერო ძიებანი XIV”,  თბილისი, 2003, გვ. 130-137;
 8. ცხოველთა სემანტიკური ველის ლექსიკა ადამიანის მახასიათებელთა როლში (ზოგადენობრივი და დიალექტური თავისებურებანი). – “ქუთაისური საუბრები X”, ქუთაისი, 2003, გვ. 39-41;
 9. ქართველურ დიალექტთა ურთიერთმიმართება და დიალექტოლოგიური ტექსტის აღქმა-გაგების ხარისხი. – “ქართველოლოგიური კრებული II”,  თბილისი, 2003, გვ. 38-43, (თანაავტორი თ.გვანცელაძე);
 10. ცხოველთა სახელებისაგან მომდინარე ანთროპონიმების სტრუქტურა XI-XVII საუკუნეთა ქართული იურიდიული საბუთების მიხედვით. – კრებული “ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები”, ტ.VIII, თბილისი, 2003 გვ. 67-71 ;
 11. Прагматические аспекты грузинских фаунонимов по данным Ш. Руставели и грузинской народной поезии. – Министерство образования и науки РФ. Карачаево-Черкесский государственный университет, «Лингвистическое кавказоведение и тюркология: традиции и современность. Материалы третьей Всероссийской научной конференции», Карачаевск, 2004, გვ. 94-95;
 12. ცხოველთა სახელები შედარების როლში (“ვეფხისტყაოსნის” მიხედვით). – “საენათმეცნიერო ძიებანი XX”, თბილისი, 2005, გვ. 70-77;
 13. ვარდი _ ადამიანის მეტაფორული მახასიათებელი “ვეფხისტყაოსანში”. – “არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XVII”, მასალები, თბილისი, 2006, გვ. 17;
 14. ვარდის მეტაფორული სემანტიკის საკითხისათვის “ვეფხისტყაოსანში”. – “საენათმეცნიერო ძიებანი XXIII”, თბილისი, 2006, გვ. 75-89;
 15. ფრაზეოლოგიზმები მუჰაჯირ ქართველთა მეტყველებაში. – XXVI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2006, გვ. 19-20;
 16. ქართულ კულინარიულ ტერმინთა მოტივაციისა და სემანტიკის ცვლის თავისებურებანი. – კავკასიოლოგთა  პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები, თბილისი, 2007, გვ.49-50;
 17.  აკადემიკოსი ქეთევან ლომთათიძე დიალექტოლოგიისა და ენობრივი კონტაქტების შესახებ – XXVII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2007, გვ. 36-38;
 18. ქართულ ტოპონიმთა ერთი ტიპის ისტორიისთვის. – ქართველური მემკვირდეობა XI, ქუთაისი, 2007, გვ. 121-125;
 19. -ურ//-ულ სუფიქსთა ერთი ფუნქცია ისტორიული საბუთების მიხედვით. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XIX, მასალები, თბილისი, 2008. გვ. 26-29;
 20.  К истории одного типа грузинских топонимов. – Материалы VI международной научной конференции. Актуалные проблемы общей и адыгской филологии. Майкоп, 2008. გვ. 99.
 21. Особенности семантических сдвигов грузинских кулинарных терминов. –  Материалы всероссийской научно-практической конференции молодых учених, аспирантов и студентов, Грозный, 2008;
 22. ეპისკოპოსი გაბრიელ ქიქოძე ენობრივი პოლიტიკის ზოგი საკითხის შესახებ. – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, 2008. გვ. 28-30;
 23. სამოხელეო ტერმინთა სტურქტურა და სემანტიკა “ხელმწიფის კარის გარიგების” მიხედვით. – სოხუმის სახემლწიფო უნივერსიტეტი; ქართული ენისა და კულტურის ინსტიტუტი; აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტი. პირველი ეროვნული სამეცნიერო სესია “ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები” მიძღვნილი აკად. ქ. ლომთათიძის ხსოვნისადმი. 2009 წლის 23-24 თებერვალი (პროგრამა);
 24. სამოხელეო ტერმინთა სტურქტურა და სემანტიკა “ხელმწიფის კარის გარიგების” მიხედვით.  -კრებ. : ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები“, ტ. I, თბილისი, 2009. გვ. 43-51;
 25. ფრინველთა სახელების მოტივაციის საკითხისათვის. –  სსიპ ახლციხის ინსტიტუტი. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხე, 2009 წლის 26-29 ივნისი (პროგრამა);
 26. ფრინველთა ქართული სახელების  მოტივაციის ძირითადი თავისებურებანი. –  სამეცნციერო შრომების კრებული “ფილოლოგიური პარალელები” – #1, თბილისი, 2009. გვ. 14-25;
 27.  სოფელ კვიტოულის სახელის ეტიმოლოგიისათვის. – “ქართველური მემკვიდრეობა- XII”, ქუთაისი, 2008. გვ. 53-56;
 28. ეთნოსთა და ენათა უფლებები ამჟამინდელ აფხაზეთში. _ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენა როგორც კულტურათშორისი მედიატორი”. მასალები, ქუთაისი, 2010. გვ, 148-155, (თამომხსენებელი თ. გვანცელაძე);
 29. მეცნარეთა სემანტიკური ველის ლექსიკა ადამიანის მახასიათებელთა როლში “ვეფხისტყაოსნის” მიხედვით. –  “ფილოლოგიური პარალელები, #2”, თბილისი, 2010, გვ. 36-46;
 30. მცენარეთა ნაწილების სახელები ადამინის მახასიათებელთა როლში.  – „ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, თბილისი, 2010 წლის 21-22 მაისი (პროგრამა);
 31. მცენარეთა ნაწილების სახელები ადამინის მახასიათებელთა როლში. –  ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიიის პრობლემები, ტ. II, თბილისი, 2010, გვ. 45-57;
 32. მცენარეთა სემანტიკური ველის ლექსიკა ადამიანის მახასიათებელთა როლში “ვეფხისტყაოსანში”. – “იბერიულ-კავკასიური მეცნიერება- XXXVIII”, თბილისი, 2010, გვ. 57-63;
 33. ნასახელარ ზმნათა, მასდართა და მიმღეობათა სემანტიკური ცვლილებანი ზემოიმერული კილოკავის მონაცემთა მიხედვით. –  XXX რესპუბლიკური დიალეტოლოგიური სამეცნიერო სესია, 2010 წლის 19-20 ნოემბერი, თბილისი, 2010, გვ. 18-20;
 34.  რუსეთ-კავკასიის ომის კვალი დასავლეთ ჩერქეზეთისა და ჩრდილო-დასავლეთ საქართველოს (აფხაზეთის) ტოპონიმიაში. – “ფილოლოგიური პარალელები” სამეცნიერო შრომების კრებული #3, თბილისი, 2011;
 35. სემანტიკურ ცვლილებათა შედეგები უძველეს ქართულ წერილობით ძეგლებში (მათეს სახარების ხანმეტი ტექსტების მიხედვით). – ლინგვისტ-კავკასიოლოგთა მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი, 2011 წლის 27-29 ოქტომბერი. გვ. 40;
 36. სემანტიკურ ცვლილებათა შედეგები უძველეს ქართულ წერილობით ძეგლებში (მათეს სახარების ხანმეტი ტექსტების მიხედვით). –  ჟურნალი “სვეტიცხოველი”, საქართველოს საპატრიარქოს, საქართველოს საინჟინრო აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო საისტორიო ჟურნალი, თბილისი, 2011;
 37. კონცეპტი სული ქართულში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXIII, თბილისი, 2012, გვ. 23-25;
 38. აფხაზეთის ენობრივი ვითარება ერთი უცხოური გამოცემის მრუდე სარკეში. –სამეცნიერო შრომების კრებული  “ფილოლოგიური პარალელები” N5, თბილისი, 2012, გვ. 17-26;
 39. ცხოველთა სახელების პრაგმატიკის ასპექტები ,,ვეფხისტყაოსნის“ მიხედვით, – ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,  ქუთაისი, 2012 წლის 20-21 ოქტომბერი (პროგრამა);
 40. История  антропонимизации названий животных по данным грузинских юридических документов XI-XVII вв. – Материалы международной научно-практической конференции “Лингвистические чтения – 2012. Цикл 8”, 15 Февраль, 2012, г. Перм. გვ. 94-98;
 41. ცხოველთა სახელების პრაგმატიკის ასპექტები “ვეფხისტყაოსნის” მიხედვით. – “ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული”. ტ. 4. ქუთაისი, 2012, გვ. 56–61;
 42. ენობრივი სიტუაცია ენგურ-ყუბანის შუამდინარეთში (IX-X საუკუნეები). – საერთაშორისო კონფერენცია “ქუთაისური საუბრები – XIII”, ქუთაისი, 2013, (თანამომხსენებელი თ. გვანცელაძე). გვ. 40-41;
 43. სიტყვა-სიმბოლო გული „ვეფხისტყაოსანში“. –  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტი, ინტერდისციპლინარული რეგიონალური სამეცნიერო კონფერენცია „დიმიტრი უზნაძე – 125“, თბილისი, 2013 წლის 14 ივნისი,  (პროგრამა).
 44. ონომასტიკური სიტუაცია ამჟამინდელ აფხაზეთში. –  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რესპუბლიკური კონფერენცია ონომასტიკაში, ახალციხე, 2013 წლის 21 ივნისი. (პროგრამა) (თანაავტორი თ. გვანცელაძე);
 45. ანთროპონიმები და გვარსახელები აფხაზეთის ეპიგრაფიკულ ძეგლებში. – კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი „მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა კავკასიაში“, ეძღვნება კავკასიურ ენათა კათედრის დაარსების 80 წლისთავს, თბილისი, 2013 წლის 23-26 ოქტომბერი (თეზისები), გვ. 40-41;
 46. ნარკვევები აფხაზურ–ქართული შედარებითი მორფოლოგიიდან. 1. ფრინველთა სახელები. – ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 2013 წლის 16–17 ნოემბერი (თანამომხსენებელი თ. გვანცელაძე);
 47. მცენარეთა იმერულ სახელწოდებეთა მოტივაციური იზოგლოსები. –  სამეცნიერო შრომების კრებული  „ფილოლოგიური პარალელები“ N 6, თბილისი, 2013, გვ. 15-26;
 48. ენობრივი სიტუაცია ენგურ-ყუბანის შუამდინარეთში (IX-XVI. სს). – „ქართველური მემკვირდეობა, ტ. XVII“. 2013 (თანაავტორი თ. გვანცელაძე) გვ. 71-80;
 49. Слово-символ გული “сердце” в грузинском языке (НА ПРИМЕРЕ ПОЭМЫ ШОТА РУСТАВЕЛИĊƕВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ), – Материалы международной научно-практической конференции Лингвистические чтения – 2013. Цыкл 9,  28 февраля 2013, г. Пермь. გვ. 34-37;
 50. ონომასტიკური სიტუაცია ამჟამინდელ აფხაზეთში. – „ონომასტიკური კრებული“ ახალციხე, 2013, გვ. 16-24 (თანაავტორი თ. გვნაცელაძე);
 51. ნარკვევები აფხაზურ-ქართული შედარებითი მორფოლოგიიდან. 1. ფრინველთა სახელები. – ქუთაისის ილის ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული -V. ქუთაისი, 2013, გვ. 65-72 (თანაავტორი თ. გვანცელაძე);
 52. АНТРОПОНИМИЗАЦИЯ АПЕЛЛЯТИВОВ В  ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ ПО ДАННЫМ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ XI-XVII ВВ. – «КАВКАЗСКИЕ ЯЗЫКИ: ГЕНЕТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ И АРЕАЛЬНЫЕ СВЯЗИ», Тезисы докладов IV международнойнаучной конференции,19-20 июня 2014 г., Махачкала  2014, გვ. 69-70;
 53. მეორეული წარმომავლობის პირსახელები გვარ-სახელებში. –  რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში,  ახალციხე, 2014 წლის 11-12 ივლისი, გვ. 8.
 54. კონცეპტი ოჯახი ქართულში.- არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინ
 55. სტიტუტის 73-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2014 წლის 23-25 დეკემბერი, გვ. 30-31;
 56. კვლავ ჰიდრონიმ ”კოდორის“ ეტიმოლოგიისათვის. – VII რესპუბლიკური სამეცნიერო სესია ონომასტიკაში, თბილისი, 2015 წლის 23-24 აპრილი (პროგრამა);
 57. ენობრივი პოლიტიკა ამჟამინდელ აფხაზეთში. – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, 2015 წლის 11 ივნისი, თბილისი (პროგრამა);
 58. ქართულ კანონიკურ ანთროპონიმთაგან მომდინარე მეორეული პირთა სახელები ქართულ გვარსახელებში ისტორიულ იურიდიულ დოკუმენტთა მიხედვით. – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ჰუმანიტარულ და სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია, ტ. XIII, 2015, თბილისი, გვ. 12-20;
 59. ძირითადი სოციოლინგვისტური პროცესები ამჟამინდელ აფხაზეთში. – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია ენა და ტერიტორია 2. თბილისი, 30.08.-04.09. 2015წ. (თანამომხსენებელი თ. გვანცელაძე), გვ. 23-24;
 60. აფხაზეთის გუმისთა-ფსოუს ზონის ტოპონიმები შუა საუკუნეთა ევროპულ პორტოლანებზე. – ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა, VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 24-25 ოქტომბერი, 2015 წელი. ქუთაისი. (პროგრამა);
 61. მიკროტოპონიმთა ერთი ტიპი ზესტაფონისა და ტყიბულის სამუზეუმო მასალებში. –  სამეცნიერო შრომების კრებული „ფილოლოგიური პარალელები N 7“, თბილისი, 2015, გვ. 12-28 (რეზიუმე რუსულ ენაზე);
 62. კვლავ ჰიდრონიმ კოდორის ეტიმოლოგიისათვის. – ქართველური ონომასტიკა VII, თბილისი, 2015;
 63. მცენარის სახელწოდებათა იზოგლოსები ქართველურ დიალექტებში. – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სამართლის ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ლექსიკოლოგიისა და ლექსიკოგრაფიის აქტუალური პრობლემები“, 14 აპრილი, 2016 წელი, თბილისი (პროგრამა);
 64. ამჟამინდელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე აღნიშნული იტალიური და იტალიზებული ტოპონიმები შუა საუკუნეების ევროპულ პორტოლანებზე. – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო, ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარების ფონდი. ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია, ეძღვნება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული  აკადემიის 75 წლ-სთავს, ბაკურიანი, 2016 წლის 26-28 თებერვალი (პროგრამა);
 65. -ოვან სუფიქსიანი ოიკონიმები და ამ მოდელისაგან მომდინარე ზოგი გეოგრაფიული სახელის ეტიმოლოგიის საკითხი. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVII, 2016 წლის 19-22 აპრილი, თბილისი, 2016;
 66. ფიტონიმთა იზოგლოსები ქართულ დიალექტებში. – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2015 წლის 24 მაისი (პროგრამა).

 

 

 1.  საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1. აფხაზოლოგიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა გაეროს განვითარების პროგრამისა და ევროკავშირის ერთობლივი ინიციატივა COBERM „ნდობის აღდგენისა და ადრეული რეაგირების მექანიზმი 15.07.2014 – 15.02.2015 ძირითადი შემსრულებელი
2. თ. გვანცელაძე, თ. გითოლენდია. აფხაზური ენის ელექტრონული სასწავლო პროგრამა. თბილისი, 2015. აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 2015 წ. რედაქტორი

 

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                         

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019